Hotărârea nr. 110/2017

Aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane realizat cu mijloacele de transport ale S.C. Transurb S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 110

din 28.03.2017

privind: aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb SA. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 101/08.03.2017

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în dată în data de 28.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 26862/21.03.2017 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 26864/21.03.2017 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „m” din Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20, art. 22, alin. (1), din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin, (l)din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă tarifele pentru serviciul de transport public local de persoane realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb SA. Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Anexa nr. 6 la Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune, în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA., aprobat prin HCL nr. 160/20.04.2016 cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Ocțâvîăn Kovacs

Anexa la HCL nr. 110/2S.03.2017

Tarife practicate pentru serviciul de transport public local de persoane realizat de către

Societatea TRANSUR13 S.A. Galați

Nr cri.

Specificația

Tarif -lei-

1

Bilet 0 călătorie comercializat la punctele fixe

2,00

2

Bilet două călătorii comercializat la punctele fixe

4,00

3

Bilet 0 călătorie comercializat de conducătorii auto

2,00

4

Bilet doua călătorii comercializat de conducătorii auto

4,00

PERSOANE FIZICE

5

Abonament nominal, lunar valabil pe 0 linie

50,00

6

Abonament nominal, V2 luna valabil pe 0 linie

30,00

7

Abonament nominal, săptămânal valabil pe 0 linie

18,00

8

Abonament nominal,lunar valabil pe doua linii

75,00

9

Abonament nominal, y2 lună valabil pe două linii

50,00

10

Abonament nominal, săptămânal valabil pe doua linii

30,00

11

Abonament nominal fracționat 1 zi, valabil pe toate liniile

10,00

12

Abonament nominal, fracționat 7 zile, valabil pe toate liniile

25,00

13

Abonament nominal, lunar valabil pe toate liniile

90,00

14

Abonament nominal 6 luni, valabil pe toate liniile

450,00

15

Abonament nominal anual valabil pe toate liniile

900,00

PERSOANE JURIDICE

16

Abonament lunar valabil pe 0 linie

55,00

17

Abonament 6 luni valabil pe 0 linie

300,00

18

Abonament anual valabil pe 0 linie

600,00

19

Abonament lunar valabil pe doua linii

80,00

20

Abonament 6 luni valabil pe doua linii

450,00

21

Abonament anual valabil pe doua linii

900,00

22

Abonament % luna valabil pe toate liniile

80,00

23

Abonament lunar valabil pe toate liniile

100,00

24

Abonament 6 luni, valabil pe toate liniile

550,00

25

Abonament anual valabil pe toate liniile

1.000,00

INSTITUÎI PUBLICE ȘI SOCIETĂȚI AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL

26

Abonament lunar valabil pe 0 linie

28,00

27

Abonament 6 luni valabil pe 0 linie

150,00

28

Abonament anual valabil pe 0 linie

300,00

29

Abonament lunar valabil pe doua linii

40,00

30

Abonament 6 luni valabil pe doua linii

225,00

31

Abonament anual valabil pe doua linii

450,00

32

Abonament % luna valabil pe toate liniile

40,00

33

Abonament lunar valabil pe toate liniile

50,00

34

Abonament 6 luni, valabil pe toate liniile

275,00

35

Abonament anual valabil pe toate liniile

500,00

*Pentru abonamentele pierdute nu se eliberează duplicat. Tarifele conțin TVA în cotă de 19%.

Președint^id^^iriță,

Alexandru-G&briel Șerban