Hotărârea nr. 11/2017

Realizarea proiectului "Dezvoltarea regionala si a transportului in zona Dunare-Marea Neagra catre o regiune multiport de acces transnationala" - DBS Gateway si aprobarea cheltuielilor necesare realizarii acestuia

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 11 din 26.01.2017

privind: realizarea proiectului „Dezvoltarea regională și a transportului în zona Dunăre-Marea Neagră către o regiune multiport de acces transnațională” - DBS Gateway și aprobarea cheltuielilor necesare realizării acestuia

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 4/05.01.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.01.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 180/03.01.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 218003/04.01.2017, al Direcției Proiecte și Finanțări Externe și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin 1, alin. 2, lit. V și alin. 4, lit. "a" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Dezvoltarea regională și a transportului în zona Dunăre-Marea Neagră către o regiune multiport de acces transnațională” ~ DBS Gateway, cod DTP1-1-050-3.1, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea, Axa prioritară 3 - Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în Regiunea Dunării, Prioritatea de investiții -Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure si a accesibilității echilibrate în zonele rurale și urbane, cu o durată de implementare de 30 luni.

Art. 2 - Se aprobă contribuția proprie în proiect, de la bugetul local al Municipiului Galați, în sumă de 3.214,50 euro cu TVA.

Art. 3 - Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Galați a resurselor financiare suplimentare ale proiectului, conform ghidului de finanțare, precum și a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Președinți Alexandru-fâbr

/(

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați  Radu Octtâviân Kovacs