Hotărârea nr. 101/2017

Incetarea de drept a unui mandat de consilier local

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 101

din 28.03.2017

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 151/23.03.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 31366/23.03.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 31368/23.03.2017, al Serviciului Juridic și Legalitate, precum și referatul constatator nr. 31364/23.03.2017;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând demisia domnului consilier local Bogdan-Ionuț Ardean, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 30860/22.03.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (2), lit. ”an, art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 69 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Consiliul Local al Municipiului Galați ia act de încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al domnului Bogdan-Ionuț Ardeam

Art. 2 - Se declară vacant locul de consilier local ocupat, până la această dată, de către domnul Bogdan-Ionuț Ardean în cadrul Consiliului Local al Municipiului Galați.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președințpjp&^dință,

Alex                zrban


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu OctatfiaLi Kovacs