Hotărârea nr. 1/2017

Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Municipiului Galati a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE Artr. 1 din 09.01.2017

privind: acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Galați a

deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 1/05.01.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 09.01.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 1438/05.01.2017, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile cap. V, pct. 5.13.3, alin. (1), litera „b” din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2890/21.12.2016 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Galați a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016, în sumă de 743.889,44 lei.

Art. 2, - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

A

Gabriel Șerban

' lAz............


< o Alexaj'ifiru-

11

/R A”

.3 /       •%.

-V?

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Octatftun Kovacs