Proces verbal din 31.08.2016

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 31/08/2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 31 AUGUST 2016

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 430/25.08.2016.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 27.08.2016.

Ședința Consiliului Local din data de 31.08.2016 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl Cristian Sorin Enache.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 31.08.2016:

 • 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Giorgică Dima;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați;

 • 3. Proiect de hotărâre aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, b-dul. George Coșbuc, nr. 160;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Cașin, nr. 49;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, Aleea Buhociu Ioan, nr. 3 (fost Drumul Viilor, T138, P13, Poziția 6);

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Zorilor, nr. 7;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Platanilor, nr. 40;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Stelei, nr. 11;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Română, nr. 208;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Str. Traian, Nr. 441-O (T43, P4, Lot 2/1/1);

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Mioriței, nr. 39;

 • 12. Proiect de hotărâre privind preluarea spațiului proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe strada Brăilei, nr. 184, din administrarea Școlii Gimnaziale Iulia Hașdeu, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Gimnaziale Constantin Gheorghe Marinescu;

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 14. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea Societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 1 mp, situat pe str. Constructorilor, nr. 29;

 • 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea către Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați a bunurilor și echipamentelor din cadrul proiectului Centrul de zi pentru copii cu autism în Municipiul Galați;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cantinei de Ajutor Social Galați;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală Galați, pe anul 2017;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Metaltrade International S.R.L. pentru angajații Societății PBN Logistics S.A.;

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/2014 privind aprobarea cofinanțării în anul 2014 a proiectului de investiții "Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, în perioada 2014-2020";

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut, cu modificările și completările ulterioare;

 • 21. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 22. Diverse.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Bună ziua! Bine ați venit la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați din data de 31.08.2016. Pentru început, avem o persoană înscrisă la cuvânt, dna Mastacan Adriana Natalia. Doamnă, vă dăm cuvântul, aveți la dispoziție 3 minute.

DNA MASTACAN ADRIANA NATALIA:

Bună ziua! Am niște obiecții în legătură cu un PUD de pe str. Romana nr. 208. Îi reprezint pe toți vecinii, de jur împrejur, ai acestui beneficiar care dorește să construiască un bloc, cu subsol, parte și 5 etaje. Menționez că de jur împrejurul acestui bloc ce urmează a fi construit sunt numai case care au regimul de înălțime de P sau P+1. Dânsul, ca să nu îi mai trebuiască acordul vecinilor, pe care nu îl are din partea niciunui vecin, a făcut o lotizare de 80 cm, de jur împrejurul terenului dânsului, prin care și-a dat singur acordul. Afară de aceasta, cere derogare din partea dvs prin PUD-ul care este pe ordinea de zi. Dânsul are deschidere de 7,5 m în str. Romana și o deschidere de 6 m în str. Ovidiu. În lege spune, ca să poți să cheltuiești asemenea bloc, îți trebuie cel puțin 12 m deschidere. Dânsul cere derogare din partea dvs, prin votul dvs, pentru a putea construi. Afară de aceasta, mai este o altă problemă, vrea să construiască la o distanță de 1 m de toți vecinii de jur împrejur, tot printr-o derogare, printr-un PUD, pe care dacă îl veți vota dvs în cursul zilei de azi. Cu rugămintea la dvs, dacă se poate să țineți cont de noi, ceilalți vecini și noi suntem gălățeni, iar toți care am construit în zona respectivă am ținut cont unii de alții. Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Vă mulțumim și noi.

DIMA CRISTIAN, CONSILIER:

E pus pe ordinea de zi astăzi? Poate ne răspunde cineva. Dacă dânsa reprezintă doar persoana dumneaei sau dacă sunt mai mulți petenți. Să nu fim într-o eroare.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Dna Arhitect Șef, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre acest caz?

TEODORA VOICILĂ, ARHITECT ȘEF:

Bună ziua! PUD-ul este elaborat tocmai pentru că se solicită în vederea autorizării o serie de derogări de la prevederile Regulamentului general de urbanism. Deci scopul elaborării documentației PUD este exact acesta de a se obține odată cu aprobarea PUD-ului derogări de la aplicarea prevederilor din Regulamentul de urbanism. Derogările pe care le solicită beneficiarul și prin intermediul proiectantului, prin intermediul PUD-ului sunt menționate atât în documentația scrisă, în memoriul PUD, cât și în Raportul de specialitate pe care l-am înaintat noi către comisia de specialitate și către CL. Deci, ceea ce susține dna Mastacan este adevărat, se solicită aceste derogări de la Regulamentul de urbanism. Odată aprobat PUD-ul, va fi posibilă autorizarea construcției solicitată de beneficiar.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Consilierii noștri de la comisia de urbanism și ceilalți consilieri au analizat acest proiect de hotărâre. Din câte cunoaștem, el întrunește condițiile legale. Dacă dvs aveți nemulțumiri, se pare că trebuie să vă adresați instanțelor judecătorești, întrucât, din punctul nostru de vedere, acest proiect întrunește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării. Trecem mai departe, aș dori să anunț prezența, deci astăzi avem 22 de consilieri prezenți din 25 aflați în funcție. Absentează motivat: dl Bugeag, dna Costea și dna Iurescu. Aș dori să aprobăm PV al ședinței anterioare din data de 28.07.2016 și pentru asta vă consult.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

 • - 15 voturi

 • - 0 voturi

 • - 7 voturi (dl Ciumacenco, dl Stângă, dl Cordoneanu,

dl Atanasiu, dl Șerban, dl Ichim, dl Iacob)

Procesul verbale a fost adoptat cu 15 voturi ”pentru” și 7 ”abțineri”.

Acum aș dori să intrăm pe ordinea de zi, dar mai întâi, aș dori să fac o propunere inițiatorului, dlui Primar Ionuț Pucheanu, retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre aflat la ordinea nr. 2, privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galați. Motivele sunt că ar mai trebui ceva clarificări pentru unii dintre colegii noștri.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Chiar dacă sunt, chiar dacă nu sunt, va trebui să o retragem de pe ordinea de zi. Cu ghilimelele de rigoare, vreau să le mulțumesc colegilor noștri care fac astfel încât lucrurile în primărie să se întâmple la timp și așa cum trebuie. Va trebui să mai așteptăm să ajungem într-adevăr la formula care să ne permită să turăm și noi motoarele. Dar, asta e, mergem înainte.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

De asemenea, îl rog pe dl Primar să facă o propunere de introducere pe ordinea de zi a două proiecte absolut necesare. Îi dau cuvântul.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Mulțumesc, dle Președinte. Într-adevăr, cele două proiecte pe care vreau să le supun atenției dvs, în ordinea pe care mi-am notat-o aici pe hârtie. După cum bine știți, pe data de 24.08.2016, dl Stan Marius a avut câștig de cauză în litigiul pe care îl are cu CL. Astăzi ne-a fost transmisă și hotărârea instanței. Prin urmare am luat la cunoștință faptul căa vem obligația de a duce la îndeplinire una dintre prevderi și anume validarea mandatului de consilier local al dlui Marius Stan. Acesta ar fi primul proiect pe care îl supun atenției dvs. Al doilea, la fel de impetuos necesar ca și organigrama. Acum sper să aveți inima mai bună, de data aceasta. În ceea ce privește proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară generală de venituri și cheltuieli a Primăriei Municipiului Galați. Sunt cele două proiecte care au apărut pe ultima sută de metri și pe care le supun atenției dvs dacă sunteți de acord să fie introduse pe ordinea de zi. Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Supun la vot aprobarea suplimentării.

DANIELA-SIMONA VREME, CONSILIER:

Dacă avem anumite obiecțiuni vis-a-vis propunerea dlui Primar, intervenim acum sau la momentul dezbaterii proiectului?

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Așteptați puțin, deocamdată s-au anunțat în integralitate cele două hotărâri. Propun suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui Marius Stan. Acum dacă sunt comentarii?

Dl Ciumacenco, vă ascult.

CIUMACENCO NICUȘOR, CONSILIER:

Dle Președinte, aș dori să vă spun un punct de vedere al grupului PNL. Considerăm că în urma gestului gratuit de acum aproape două luni când s-a votat invalidarea unui consilier local ales de populația Galațiului, a reieșit acea hotărâre de instanță, prin care astăzi suntem puși în situația să recunoaștem ceva, ce era firesc să se întâmple încă de la momentul respectiv. Mai mult, există și o a doua parte a hotărârii de instanță, prin care, mă rog, acolo se poate face recurs, prin care obligă la reconstituirea CL și alegerea viceprimarilor. Faptul că acum câteva zile am aflat din presă și spre rușinea noastră, noi, consilierii locali, nu am fost atenți la ședința de constituire a CL, în sală erau 27 de consilieri, în loc de 26 așa cum ar fi trebuit să fie. Grupul ALDE, în loc de 4 consilieri, a avut 5 consilieri, președintele ședinței, dl consilier Bugeag nu era consilier la momentul respectiv. Au fost în primele 18 minute ale ședinței respective... s-au votat 9 proiecte de hotărâre, dl Bugeag votându-le pe toate, iar acest lucru se poate vedea pe înregistrarea video a ședinței CL. Cred că sunt suficiente argumente pentru a înțelege că funcționăm într-un regim incorect și ilegal. Și cred că până nu se clarifică.

Astăzi dl Prefect trebuia să fie aici și ar fi trebuit să ne spună dânsul că tot ceea ce facem astăzi este legal și că toate proiectele de hotărâre ale CL care au fost votate în ultimele două ședințe ale CL nu vor fi afectate de ceea ce s-a întâmplat la momentul constituirii CL.

Ca atare, grupul PNL nu dorește să mai ia parte la această glumă proastă, din punctul nostru de vedere. Noi funcționăm într-un regim care nici nu știm dacă este legal. Instanța ne-a dovedit o dată că am luat la momentul respectiv o hotărâre care nu era corectă și acum ne obligă să o punem în practică, iar până nu vine Prefectul, până când nu vom avea scris de la Prefect că acest consiliu este legal și corect constituit, grupul PNL nu participă la ședințele CL.

Ne cerem scuze, nu vrem să participăm în continuare la acest lucru, pentru că până la urmă astăzi iar sunt pe ordinea de zi foarte mulți bani care trebuie alocați către diverse instituții din subordinea CL. Și nu cred că ar fi bine să ne trezim în situația în care banii vor trebui recuperați pentru că nu era constituit legal consiliul.

Ne pare rău și așteptăm un punct de vedere al Prefectului pentru a vedea dacă ceea ce se întâmplă este corect sau nu. Până una alta, grupul PNL se retrage din sală. Vă mulțumim!

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Aș dori să vă adresez o întrebare. Când ați luat la cunoștință de această situație de ilegalitate?

CIUMACENCO NICUȘOR, CONSILIER:

Am spus foarte clar că este greșeala noastră, a tuturor consilierilor locali. Nu am încercat să acuz pe nimeni, nu era treaba consilierilor locali. Mulți dintre aceștia erau noi și nu ne știam între noi. Nici eu nu am observat și nici alți colegi din consiliu. Dar nu e treaba noastră să constatăm legalitatea sau nelegalitatea funcționării ședinței de constituire. Este treaba secretariatului CL, a prefectului care era în sală. Nu era treaba consilierilor. Dar, da, vă spun, am aflat acum două zile, spre rușinea noastră, ca toți consilierii locali. Și am aflat de la un ziarist, nu de la cei care trebuiau să ne facă această informare.

Vă mulțumim! Nu mai are sens, noi ne retragem din sală.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Și noi vă mulțumim.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Știți la fel de bine ca și mine că aveați la dispoziție 5 zile legale să faceți o sesizare în acest sens. Dacă ziaristul la care faceți referire vă aducea aminte în al patrulea an de mandat, atât al meu, cât și al dvs, ce făceați? Plecați la ultimele două, la ultimele trei?

CIUMACENCO NICUȘOR, CONSILIER:

Dle Primar, repet, nu contează că nu este în termen legal. Eu vreau ca Prefectul să ne spună că este legal. Eu nu vreau să fiu pus în situația... noi astăzi votăm, stăm la ședință, în mod sigur vom pierde și recursul, oricum suntem într-o stare de ilegalitate și mai vine și povestea asta din urmă. Că în același timp, doi consilieri locali care nu erau consilieri locali erau la masă și votau proiecte de hotărâri. Nu ar trebui să insistați foarte mult pe subiectul ăsta. Este vina noastră, a tuturor.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Dle Ciumacenco, vă antepronunțați și lăsați senzația că știți mai mult decât știm noi. Știți deja că va fi respinsă calea de atac, știți deja că suntem în ilegalitate. Știți deja prea multe. Poate ne dați și nouă sursa informațiilor dvs.

CIUMACENCO NICUȘOR, CONSILIER:

Este cutumiar, la Șendreni s-a întâmplat același lucru. Și la Șendreni, Primarul a înaintat către Prefect să inițieze reconstituirea CL. Nu am alte surse, nici la ghicitoare nu merg să aflu lucrurile astea. Este foarte simplu, dle Primar. Dacă noi greșim, instanța va decide, dacă noi greșim sau nu. Noi nu vrem să luăm parte la acest joc. Cred că nu este corect față de gălățeni să facem acest lucru. Repet, dl Bugeag a condus ședința de plen a CL, fără să fie consilier local. A votat, se vede pe înregistrare, toate hotărârile de CL până când dl Durbacă s-a ridicat de la masă și a renunțat la mandat.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Bun. Și eu dacă eram în sală și ridicam mâna, asta nu însemna că sunt participant la vot. Dar, dincolo de aspecte de genul ăsta, în cazul cărora, într-adevăr, instituțiile abilitate, cred că vor face lumină... pe ordinea de zi de astăzi, sper să vă asumați întru totul, evident că totul se va răsfrânge mai mult asupra primarului, dar sper să fiți părtași, să fiți într-atât de bărbat încât să ieșiți acum când vi se vor lua interviurile și să spuneți de ce pe luna septembrie, copiii care vor ajunge la școală nu vor mai avea apă caldă.

CIUMACENCO NICUȘOR, CONSILIER:

Dle Primar, asta nu e treaba noastră că dvs nu vă faceți treaba în termenul corect.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Termenul este extrem de corect. E al nu știu câtelea punct pe ordinea de zi, în care este supusă atenției dvs votarea acestei sume necesare asigurării apei calde pe următoarele două luni. Îmi explicați dvs cum se vor desfășura ostilitățile pe mai departe, cu dragă inimă îmi fac mea culpa alături de dvs și...

CIUMACENCO NICUȘOR, CONSILIER:

Dar nu am de ce să îmi fac mea culpa pentru niște greșeli pe care dvs le-ați făcut.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Care sunt greșelile mele, dle? Că într-adevăr mă îngrijesc?

CIUMACENCO NICUȘOR, CONSILIER:

Nu dvs, dle Primar. Aparatul din CL și din Primărie. Faptul că nu s-a constituit în mod corect CL nu este vina noastră. Nu puteți veni acum să spuneți că din cauza noastră gălățenii vor rămâne fără apă caldă.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Dvs plecați de la o supoziție că nu ar fi legal constituit. Sunteți mai presus de lege? Aveți un lucru deja judecat.

CIUMACENCO NICUȘOR, CONSILIER:

Instanța l-a făcut deja, dle Primar. Instanța spune...

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Instanță care nu s-a pronunțat definitiv și irevocabil. Și cu siguranță se va face recurs și vom vedea în viitor.

CIUMACENCO NICUȘOR, CONSILIER:

Aveți dreptate. Nu mai are rost să monopolizăm discuția. Dacă instanța hotărăște că trebuie reconstituit CL, dvs astăzi dați 7 milioane la Calorgal și dacă toate hotărârile CL se vor dovedi lovite de nulitate și trebuie recuperați bani, ce veți face atunci?

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Atunci voi apela la cunoștințele dvs.

CIUMACENCO NICUȘOR, CONSILIER:

Nu e treaba mea. Întrebarea pe care mi-ați pus-o este cu dublu sens. Noi dăm niște bani pe care va trebui să îi recuperăm dacă nu sunt corecte.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Cine spune, dle Ciumacenco? Mergeți pe niște supoziții.

CIUMACENCO NICUȘOR, CONSILIER:

Instanța, dle Primar.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Instanța nu a spus lucrul ăsta încă. Dvs sunteți cu drobul de sare deasupra capului. Iertați-mă, dar mi se pare că atât dvs, cât și colegii dvs jucați în aceeași poveste cu drobul de sare, cu tot respectul pentru dvs.

CIUMACENCO NICUȘOR, CONSILIER:

Apelăm la inteligența dvs. Noi suntem cu drobul de sare, dvs cu inteligența. Încă o dată vă repet, faptul că constituirea CL s-a făcut cu un număr inadecvat, peste numărul legal și normal de consilieri locali în sala de consiliu, cred că dacă am avea cu toții bun simț, ne-am recunoaște greșeala și am face ceea ce este corect să facem.

Aveți o majoritate care nu vă este pusă în pericol. Nu vă cerem decât un gest de normalitate. Cerem ca Prefectul Galațiului să...

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Dar noi nu lucrăm aici pentru Instituția Prefectului. Faceți o adresă către Prefect. În sală este dl Subprefect, a luat la cunoștință.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Se pare că am discutat despre două lucruri diferite, validarea mandatului dlui Marius Stan și o problemă sesizată de dl Ciumacenco, care nu a fost sesizată instanței, prefectului, organelor în drept. Noi nu ne putem substitui unei instanțe acum să luăm noi o hotărâre dacă a fost legal sau nu. Se pare că am intrat în povestea drobului de sare.

Vă dau cuvântul imediat. Vă rog, dna Vreme.

DANIELA-SIMONA VREME, CONSILIER:

Vă mulțumesc! Vis-a-vis de proiectul de hotărâre care îl vizează direct pe fostul primar Marius Stan, aș dori, dragi colegi, să vă spun că în legătură cu acest proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui Marius Stan nu respectă condițiile de legalitate din următoarele considerente: nu respectă termenul privind convocarea și publicarea proiectului de hotărâre supus aprobării într-o ședință ordinară. Știm cu toții că ar fi trebuit să ne fie adus la cunoștință cu 5 zile înainte, conform Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, nu a fost supus dezbaterii și avizării în cadrul comisiei juridice, comisia de fond, nu aveți avizul de legalitate al comisiei juridice din care fac parte, iar inițiatorul acestui proiect de hotărâre, din cunoștințele nostre și se confirmă și astăzi, în speță dna Iurescu, nu este în țară, deci nu a avut cum să semneze expunerea de motive și raportul de specialitate. Dânșii sunt trecuți ca inițiatori și dl Atanasiu este trecut ca inițiator al acestui proiect de hotărâre. Deci, din aceste considerente, consider că introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre va fi atacat din nou în contencios administrativ pentru prematuritate și nelegalitate. Vă mulțumesc!

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Dna Vreme, cu tot respectul pentru dvs, cred că dacă ați fi citit cu atenție Legea nr. 215/2001, vedeți că e o prevedere acolo care permite, ca element de excepție, introducerea pe ultima sută de metri a unor hotărâri. Și am să vă spun și de unde vine celeritatea unei astfel de hotărâri și anume, astăzi am primit comunicarea oficială, dacă în cele 15 zile pe care le avem la dispoziție date de 9

instanță, nu procedăm la validarea mandatului dlui Stan, cineva va răspunde penal. Cu siguranță, nu voi fi eu acela. Prin urmare, faptul că, de obicei, ședința... și știți la fel de bine ca și mine, că o astfel de validare nu are efect decât dacă este făcută într-o ședință ordinară, nu una excepțională. Ceea ce înseamnă că dacă am fi respectat termenele pe care de comun acord le-am fixat și anume, în ultima joi a ultimei săptămâni din lună va avea loc această ședință, cu siguranță, termenul de 15 zile pe care îl avem la dispoziție, ar fi fost depășit. Punctul 2, comisia juridică, spuneți că ar fi trebuit să aibă avizul comisiei juridice, să înțelegm că ați fi fost în stare să dați aviz negativ și să nu respectați procedura?

DANIELA-SIMONA VREME, CONSILIER:

Nu este treaba dvs de ceea ce aș fi fost eu în stare în momentul în care am analizat expunerea de motive... dle Primar, la acest moment, expunerea de motive nu este semnată de către inițiatori. Mai mult decât atât, nici măcar nu o aveți atașată acestui proiect de hotărâre în platforma electronică. Normal ar fi fost să respectăm ca ședința ordinară de plen să aibă loc în ultima joie din lună, vă aduc aminte faptul că astăzi este miercuri și ședința ar fi trebuit să aibă loc săptămâna trecută. Vă mulțumesc!

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Și eu vă mulțumesc pentru că existați printre noi, dna Vreme!

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Dle Zanfir, vă rog!

ILIE ZANFIR, CONSILIER:

Eu vreau să spun următorul lucru, potrivit legii administrației publice locale, consilierii au dreptul la oportunitate. Am ajuns în această situație atât de delicată în fața gălățenilor pentru faptul că nu se respectă legalitatea. Cer demisia de onoare dlui Secretar că datorită dumnealui am ajuns aici. Și nu e prima dată când ne întâlnim cu o astfel de situație. Are leafa dublu decât dvs, dle Primar. Și nu cred că se moare Primărie văzându-se respectarea legalității. De aia am ajuns în situația asta. Să constatăm acum că au fost 5 consilieri, în loc de 4 la ALDE, nu e posibil așa ceva. Trebuie întrebat de către dvs în ședință: dle, e prezența legală în sală? Așa se face la CJ, așa ne obligă legea.

Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Dl Dima.

DIMA CRISTIAN, CONSILIER:

Dle Președinte, dle Primar, dragi colegi, mă văd obligat să vin cu precizarea pe care am făcut-o și la prima ședință de constituire a CL, prin care am spus că prin votul comsiei de validare și cu consimțământul nostru, nu au fost validați 2 consilieri. 2 consilieri care au primit votul electoratului și care dețin certificat de ales local. Cred că această eroare, ca să nu o numesc altfel, pentru că în cazul unuia s-a pronunțat instanța, în cazul celuilalt nu s-a pronunțat, a fost posibilă printr-un concurs de împrejurări. Nu știu dacă Secretarul este singurul vinovat sau mai sunt și alții, dar cred că legalitatea constituirii trebuia respectată și constituirea CL trebuia făcută pe baza mandatelor de aleși locali. Și Consiliul, după constituire putea să ia act de anumite renunțări la calitatea de ales sau validarea fie în aceeași ședință, fie în următoarea ședință a celor care erau pe lista de supleanți. Aceste elemente, sigur că instanța le va hotărî definitiv. Dar fac precizarea că au fost 2 consilieri care sunt invalidați din, cred eu, eroarea noastră. Dacă vă aduceți aminte și dvs, a fost stipulat și în presă, constituirea CL Galați s-a desfășurat cu 2 zile întârziere, ședința s-a făcut luni. Timp în care am anunțat și nu aș vrea să dăm o palmă sau să aducem o umbră tocmai consilierilor locali. Tuturor consilierilor ALDE le-am prezentat situația în care ne aflăm doar pentru a dori cu înverșunare să impunem ceea ce credem noi că trebuie impus, cu sau fără voința cetățenilor. Ca atare, am informat, am anunțat, s-a întârziat cu 2 zile constituirea CL și s-a repetat aceeași dușmănie, aceeași atitudine. Cred că ne pune cel puțin sub semnul întrebării toată prezența noastră aici. Faptul că putem renunța sau să nu renunțăm să participăm la ședință este o situație delicată. Cetățenii au dat votul tuturor consilierilor. Partidele care compun acest consiliu... dacă plecăm cu toții nu știu dacă municipiul ar putea funcționa. Cred că trebuie să găsim soluția să adoptăm hotărârile absolut necesare, hotărârile obligatorii pentru funcționarea municipiului, până când instanța va emite o hotărâre definivă. Aceasta este opinia mea. Nu înțeleg să plec astăzi din ședință, dar respect și opțiunea colegilor noștri. Cred totuși că municipalitatea și u.a.t. trebuie să funcționeze. Nu îl putem pune pe primar în imposibilitatea de a conduce municipalitatea fără buget, fără decizii, fără strategie, fără nimic. Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Și eu vă mulțumesc! Dna Badiu.

BADIU NICOLETA, CONSILIER:

În urma celor prezentate de colegii de la PNL și PMP se retrage din ședință până la stabilirea legalității consiliului. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Bun. Stabilirea legalității o face o instanță. Noi suntem aici chemați să punem în ordine lucrurile. Astăzi ne-am întrunit pentru a pune în executare sentința. Vreți să vă dau cuvântul?

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Dna Badiu, poate suntem legali.

BADIU NICOLETA, CONSILIER:

Poate suntem, dar nu există certitudinea.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

După logica dvs... atunci să plecăm toți și să așteptăm o decizie a instanței.

BADIU NICOLETA, CONSILIER:

Și până atunci suntem sau nu suntem așa legal constituiți?

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Doamnă, aveți vreo hotărâre definitivă? Vorbim pe lege aici, nu am venit să dăm cu presupusul.

BADIU NICOLETA, CONSILIER:

E vorba de legalitate.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Aveți vreo hotărâre? Vă întreb.

BADIU NICOLETA, CONSILIER:

Nu avem nicio hotărâre.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Auziți, dacă e să fiu ușor răutăcios, cred că ar trebui...

BADIU NICOLETA, CONSILIER:

Vă rog să nu fiți răutăcios, că nu are sens răutatea.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Cred că aveți noi colegi de partid asupra cărora planează așa o umbră, dacă e în limitele legale, dacă nu e ... voi fi extrem de curios să văd poziția dvs în momentul în care chiar se va lua în considerare ...

BADIU NICOLETA, CONSILIER:

Atunci veți vedea poziția noastră.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Vreau să văd dacă și la momentul respectiv veți părăsi sala sau pur și simplu vă veți apăra așa ...

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

E dreptul dvs, vă mulțumim pentru poziție. Dacă mai sunt comentarii pe acest punct? Vă rog. Da, dl Claudiu.

VASILE CLAUDIU - IONUȚ, CONSILIER:

Dle Președinte, dragi colegi, dle Secretar de comisie, cu tot respectul, cred că ședința CL s-a transformat într-un circ și cred că este un circ creat intenționat. Deja nu cred că colaborăm pentru interesul cetățenilor. Aș vrea să ne reamintim cum a votat CL. Și aș vrea să-l întreb pe dl Secretar care este rolul prezenței scriptice pe care noi o facem când venim aici? Dacă puteți să îmi răspundeți.

SECRETARUL MUNICIPIULUI, RADU OCTAVIAN KOVACS:

E vorba de prezența în ședințele în plen și prezența la comisii. La comisii, analizarea materialelor, proiectelor de hotărâre care vor urma să fie supuse dezbaterii și avizarea lor la comisiile de fond și în plen aprobarae proiectelor de hotărâre.

VASILE CLAUDIU - IONUȚ, CONSILIER:

Aș vrea să știu ce prevede legea în condițiile în care noi venim și semnăm o prezență în plen și după care părăsim ședința în plen. Dacă legea prevede ceva și este legal lucrul acesta.

SECRETARUL MUNICIPIULUI, RADU OCTAVIAN KOVACS:

Ca și în alte cazuri, că de fapt de aici pornesc toate problemele, e vorba de legislația actuală românească ce ne creează aceste probleme. Ea ar trebui să fie foarte clară, să prevadă toate cazurile de genul ăsta. Neprevăzându-le, noi trebuie să luăm și să hotărâm la momentul respectiv, să luăm decizii ca să putem ... că până la urmă trebuie să asigurăm continuitatea activității unui CL.

VASILE CLAUDIU - IONUȚ, CONSILIER:

Deci eu să înțeleg că vin, facem prezența aici, după care putem pleca. Și mergem acasă, hotărârile CL rămânând nevotate. De ce vă spun eu treaba asta? La prima ședință de consiliu, de constituire, s-a făcut prezența și s-a plecat din sală. Dacă vă amintiți și la prima și la a doua s-a făcut la fel, s-a făcut prezența, după care s.a renumărat. Am așteptat ca dl președinte, la data respectivă, dl Bugeag și colegii au fost de acord să mai așteptăm un pic de timp pentru că în prezența de pe hârtie eram 24 sau 25 și o parte dintre colegi au ieșit la toaletă. Îmi aduc bine aminte sau nu? În procesul verbal a fost consemnat. Aș vrea să vedeți că am fost prezenți la număr în sală. Deci vreau să lămurim acest aspect. Și dacă doar semnăm și plecăm de aici, să știm să venim și să plecăm acasă. Nu mai facem nimic, nu mai votăm nimic. Deci vreau să lămuriți. Iar dacă legea prevede ceva vreau să luați măsuri în această privință. Ne ridicăm, aici sunt grupuri, deci deja se vede că nu este o chestie, ne-am votat ca și consilieri, ne-am întrunit ca să facem ceva pentru orașul ăsta. Nu ca să semnăm o prezență si să plecăm acasă. Am făcut prezența la școală, am ieșit pe fereastră. E ca la grădiniță. Deja aceste lucruri sunt politice. Nu cred că e în interesul cetățeanului. Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Și eu vă mulțumesc! Da, dl Roman Apostol.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

Vreau să fac și eu o precizare și să dau totodată dreptate colegului de la PSD care a ridicat această problemă. Ați uitat, dragi colegi, că primele ședințe de constituire pentru CL și CJ au fost aruncate în aer de liberali și de alții care nu au înțeles rolul lor pe lista de consilieri locali și județeni și s-au erijat în mari corifei ai democrației ieșind din sală, aruncând la gunoi o activitate a unei insituții atât de importantă. Nimeni nu mai ține minte când s-au anulat ședințe de constituire pentru CL și CJ. Pentru cetățeni vreau acum să mă adresez prin intermediul organelor de presă de aici. Slavă Domnului că Primăria muncește, avem un aparat de specialitate care chiar muncește și își face datoria. Din păcate, stimați cetățeni care ne priviți acum și ne veți privi mai târziu la televizor, că se dau în direct aceste ședințe, vor vedea că sunt colegi de-ai noștri care nu dau doi bani pe dvs. Au fost luați de nu știu pe unde, niște habarnagii. Nu știu nimic, în schimb sunt pe listele de consilieri locali. Unii se visează senatori, unii se visează deputați, deja se gândesc la Parlamentul României și o mai joacă așa politic poate mai țin încurcat CL până în toamnă, poate mai cresc niște voturi prin manevrele acestea așa-zis pseudo-democratice pe care le practică dumnealor. Slavă Domnului că aparatul tehnic muncește, se asfaltează în cartiere, se continuă lucrările în cartierele care au fost din vechiul mandat. Se finanțează altele noi, se încep alte lucrări. Oamenii sunt mulțumiți de activitatea Primăriei. Prin urmare, oamenii să stea liniștiți. Nu acest for este cel care împiedică activitatea din Primărie. Mi-e rușine uneori că uităm să arătăm cu degetul spre cei care au aruncat în aer primele ședințe de CL și CJ care trebuiau să se constituie și ne-au amânat cu două săptămâni și am intrat în criză de timp. Unii joacă roluri de mari actori, roluri de victime. Așa cum zicea Marin Moraru, între actorie și cabotimism mai e un singur pas. Sunteți niște cabotini cei care faceți rolul acesta de victime. Nu știu de unde ați venit și încercați să jucați rolul de victimă, arătând cu degetul spre oameni care chiar muncesc în CL și, slavă Domnului, sunt destui.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Dl Găvan.

GĂVAN EUGEN, CONSILIER:

Deci am luat act ca și consilier de aparența unei probleme la ședința de constituire a CL. Cred că atâta timp cât nu avem o pronunțare a unei instanțe, măcar o plângere în sensul ăsta... existența CL este perfect legală. În ceea ce privește soluția dată de instanță pe 29 august 2016, există posibilitatea de recurs, că se va câștiga, că se va pierde, nimeni nu are de unde să știe acest lucru. Avem o Curte de Apel care se va pronunța. Cred că aceste plecări au rol pur electoral. Consider că activitatea CL ar trebui să continue indiferent de consecințele pe care ni le asumăm. Să nu uităm că acum câțiva ani de zile ne-am asumat o consecință de vreo 50.000 euro la presiunea cuiva. Să nu uităm lucrul acesta. Deci faptul că luăm deciziile pentru oraș în continuare cu toate riscurile necesare. Dar consider că la această oră, CL, din punct de vedere juridic, este perfect legal. Nu avem nicio hotărâre care să infirme acest lucru. Din păcate trebuie să constatăm că dacă ne numărăm, suntem 13.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Ați fost cu un pas înainte... și aș dori să îi solicit dlui Secretar să facă prezența.

GĂVAN EUGEN, CONSILIER:

Am o rugăminte, într-adevăr, dle Primar și dle Secretar, în primul rând, vă rog să vă analizați dvs activitatea, să luați măsurile care se impun. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Da, înainte de a reface prezența ...

DIMA CRISTIAN, CONSILIER:

Dle Președinte, vă rog.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Aș dori să atrag atenția în modul cel mai serios că noi avem de executat obligația de a face impusă printr-o sentință a Tribunalului. Prin retragerea colegilor noștri, zic eu, fără niciun motiv, suntem în imposibilitatea, nu știu, să vedem acum prezența, dacă ne permite să mai continuăm această ședință și să îi aducem în starea de validitate și pe cei doi consilieri care așteaptă să ni se alăture. Dl Secretar, vă rog să faceți apelul nominal.

SECRETARUL MUNICIPIULUI, RADU OCTAVIAN KOVACS:

Andrei Lucian Valeriu, Ardean Bogdan-Ionuț, Atanasiu Onuț Valeriu, Badiu Nicoleta, Bogatu Hristache, Bugeag Gheorghe, Costea Marcela-Daniela, Ciupercă Silviana, Cocu Desilia, Cordoneanu Ion, Ciumacenco Nicușor, Dima Cristian, Enache Cristian Sorin, Găvan Eugen, Iacob Claudiu, Ichim Laurențiu, Ilie Zanfir, Iurescu Oana Claudia, Oancea Moise Cornel, Roman Apostol Picu, Sandu Vali Viorel, Stângă George Cătălin, Șerban Alexandru Gabriel, Vasile Claudiu Ionuț și Vreme Daniela Simona.

Dle Președinte, din totalul de 25 consilieri locali în funcție, absentează 12, au mai rămas 13, avem nevoie de 14 consilieri în funcție prezenți la ședință...

DIMA CRISTIAN, CONSILIER:

Dle Președinte, până vă gândiți dacă... un consilier de-ai noștri, cred că a luat așa o atitudine demagogică, spunând că întârzierea constituirii CL cu două săptămâni, așa să sune tare și frumos în sală... Eu tocmai am prezentat situația care, din punctul meu de vedere, am plecta din ședința de constituire tocmai pentru a încerca să asigurăm legalitatea constituirii CL. Că nu s-a întâmplat nici a doua oară, îmi pare rău, nu a depins de mine. Tocmai nu am vrut să întârziem în defavoarea cetățenilor această constituire. Așa că ar fi mai bine să fim mai atenți cu abordările pentru că rolul Aparatului de specialitate este exact acela, să își facă treaba pentru care este plătit. Și care nu e niciun monument pe care trebuie să îl ridice cetățenii Municipiului Galați, pentru că Aparatul de Specialitate se află la serviciu și își face treaba sau se asfaltează sau se curăță străzile. Este o atitudine normală, asta așteaptă cetățenii, asta au hotărât și consilierii. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Mulțumesc și eu, dl Dima. După cum ați constatat, mă feresc să comentez. Sunt situații juridice. Până și instanța a avut probleme în a da acea sentință. Deci ați văzut că diferă, la CJ este definitivă. Dar mă opresc, nu ne substituim noi unor instanțe judecătorești. Veniți cu o hotărâre defintivă, irevocabilă și atunci mergem, ne reconstituim, facem tot ceea ce trebuie făcut. Nu putem să înțelegem că dl Ciumacenco este curte de apel, tribunal și el știe că noi suntem ilegali. Deja suntem în discuții, în loc să mergem mai departe, câștigam o zi și câștigam timp pentru celelalte probleme administrative. Avem o situație cu privire la îndeplinirea cvorumului și aș dori un răspuns. Dl Subprefect, puteți să ne ajutați? Dle Secretar, credeți-ne că e prima dată când aud că din 25, 13 nu este suficient. Vă rog să vă mai uitați un pic.

DIMA CRISTIAN, CONSILIER:

Dragi colegi, dle Președinte, vă solicit cuvântul. Voiam să spun că e foarte delicată situația. Vă rog să țineți cont de un aspect, chiar nu suntem singuri în sală. Secretarul s-a pronunțat așa cum a considerat pe temeiul legii pe care o cunoaște ... Noi acum să venim să spunem, dle, vezi că nu e suficient și că suntem suficienți. Nu cumva noi să cădem în postura de a impune. Dânsul, fiind un subordonat al Aparatului de specialitate, poate spune cum vrem noi, în secunda asta. Dar mă gândesc să nu cădem noi sub aspectul că l-am obligat să ia o altă hotărâre.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Mai glumim, mai râdem, dar părăsim incinta.

SECRETARUL MUNICIPIULUI, RADU OCTAVIAN KOVACS:

Vreau să revin și să vă spun că este punctul meu de vedere, nu e nicio influență, în tabelul de aici era trecut și Dima Giorgică și l-am luat în calcul la numărătoare. El urmează să fie validat.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Deci suntem statutari.

SECRETARUL MUNICIPIULUI, RADU OCTAVIAN KOVACS:

Suntem statutari. Din 25, da. M-am raportat la 26.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

A sosit vestea bună că putem să trecem și la treabă. Cu privire la suplimentarea ordinii de zi, cu acest proiect de hotărâre pe care să îl includem la ordinea 2.

Cine este pentru?                   - 13 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

S-a aprobat includerea acestui proiect pe ordinea de zi, cu 13 voturi ”pentru”.

Vă supun atenției și includerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2016.

Cine este pentru?                   - 13 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                     - 0 voturi

Proiectul a fost inclus pe ordinea de zi cu 13 voturi ”pentru”.

Trecem la ordinea de zi așa cum a fost anunțată, plus aceste două proiecte.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Giorgică Dima. Deci este în regulă, întrunește acest proiect condițiile de legalitate pentru a fi supus aprobării?

BOGATU HRISTACHE, CONSILIER:

Dle Președinte, dacă îmi permiteți. Am analizat dosarul care ne-a fost pus la dispoziție de dl Secretar și am încheiat prezentul Proces Verbal. Încheiat astăzi, 31.08.2016, cu ocazia validării mandatului de consilier local, în ședința ordinară a CL, ca urmare a încetării mandatului de consilier local al dlui Marian Alexandru. Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali ai Municipiului, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a examinat 17

dosarul dlui Dima Giorgică, supleant pe lista UNPR, depus la alegerile din 05.06.2016. După examinarea actelor prezentate de Secretarul Municipiului Galați, am constatat că sunt întrunite condițiile legale necesare și propune validarea mandatului de consilier local al dlui Dima Giorgică, drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Vă mulțumesc. Să supunem la vot aprobarea validării mandatului dlui Dima Giorgică.

Cine este pentru?                   - 13 voturi

Cine este împotrivă?               - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 13 voturi ”pentru”.

Dl Dima Giorgică, sunteți invitat să depuneți jurământul. Rog secretariatul să se ocupe, să îl ajute pe dl consilier.

DIMA GIORGICĂ, CONSILIER:

În primul rând vă spun bună ziua. Eu, Giorgică Dima, consilier declarat ales la alegerile locale din 05.06.2016, pentru CL Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, depun în fața Cl următorul jurământ: Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Galați. Așa să-mi ajute Dumnezeu!

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Felicitări! Bine ați venit între noi. Deja ne-am mai înmulțit, suntem 14. trecem la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi. Avem proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui Marius Stan. Aș ruga comisia de validare, dl Bogatu Hristache, vă rog.

BOGATU HRISTACHE, CONSILIER:

Dle Președinte, de asemenea am luat în analiză validarea mandatului dlui Marius Stan. Voi da citire prezentului proces verbal: Încheiat astăzi, 31.08.2016, cu ocazia validării mandatului de consilier local al dlui Marius Stan, în ședința ordinară a CL, comisia de validare a mandatelor consilierilor locali ai Mun. Gl., în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a examinat dosarul dlui Marius Stan, ales pe lista UNPR, la alegerile din 05.06.2016. după examinarea actelor prezentate de Secretarul Mun. Gl., comisia a constatat că sunt întrunite condițiile legale necesare și propune validarea mandatului de consilier local al dlui Marius Stan. Ca o mențiune, nu am avut adresa din partea partidului, dar având în vedere faptul că Hotărârea civilă nr. 652/2016, din data de 29 august, noi am luat-o în calcul și propunem spre validare acest proiect de hotărâre.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Îndeplinim, practic, o formalitate, dar trebuie să îndeplinim și obligația de a face, de a-i valida mandatul dlui consilier Marius Stan. Așa că aș dori să supun aprobării validarea mandatului dlui Marius Stan.

MARIUS STAN, CONSILIER:

Vă rog să îmi dați și mie cuvântul, dle Președinte. Mi se pare firesc să vorbesc înainte. Poate nu mai e cazul să validați, poate îmi dau demisia. Se poate întâmpla orice. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Am stat și am ascultat multe luări de poziții. Dar nu pot să recunosc faptul că sunt de acord cu unele. Și nu dau nume pentru că pe urmă trebuie să le dau dreptul la replică și nu vreau. Dar spunea un domn consilier că lipsa de respect față de cetățeni e dovedită din plin, într-adevăr, aici sunt întru totul de acord cu domnia sa pentru că, invalidarea votului cetățenilor, înseamnă o lipsă crasă de respect față de cetățeni, lucru pe care dvs l-ați făcut, cei care ați fost aici majoritari. Mai sunt de acord, de asemenea cu afirmația unui alt domn consilier care spunea că dl Radu Kovacs trebuie să își dea demisia pentru cele întâmplate, pentru că nu a supravegheat buna desfășurare a ședinței și s-a încălcat legea. Da, sunt întru totul de acord cu domnia sa, dar la pachet cu demisia celor care au încălcat legea. Deci și a dvs. Mi se pare demn. Aveți demnitate. Subscriu la tot ce mi-a spus dl Ciumacenco, cu un amendament în plus, prezența dlui Bugeag la ședința de constituire, validat de dl Prefect care i se și adresează, este filmul postat de un ziarist în România Liberă. Apare că îl și validează, “dle Președinte, aveți cuvântul”. Deci îl validează ca președinte, cu drept de vot pe un cetățean, practic, pentru că dumnealui era doar un cetățean, un membru supleant pe lista ALDE. Și votează și 5 consilieri. Domnilor, aici e vorba de un caz penal. Nu mai e de joacă, nu vă jucați cu focul. Dl Bugeag a încălcat cel puțin 3 legi, fals și uz de fals, semnează hotărârile de consiliu. Dânsul le semnează, apare semnătura lui pe procesele verbale și pe HCL. Apoi, se substituie unei calități oficiale pe care nu o avea, este penală. Pentru toate astea va fi și o anchetă penală. Dați-mi voie să termin. S-ar putea să nu mai fie nevoie de validare. Nu depășesc 3 minute, să știți. S.ar putea ca abuzul de serviciu să fie și în formă continuată, ceea ce faceți acum. Țin să vă mai precizez un lucru, ați votat mai devreme, însă nu aveți cvorum. Uitați-vă în Legea nr. 215 care spune, majoritate simplă de jumătate plus unu din cei aleși. Din 27, au votat 13. Vă băgați în pușcărie pe toți. Atât vă spun, aveți grijă de dvs. Eu mi-am făcut datoria să vă avertizez. Iar cât despre alte luări de cuvânt, oameni buni, nu puneți căruța înaintea calului. Dvs ați încălcat legea, ați creat haosul din Cl și din CJ, neținând cont de oameni și de votul lor. Deci sunteți principalii vinovați. Și nu duceți vina arătând cu degetul spre PNL, spre x, spre y. Sunteți vinovați. Măcar aveți decența, recunoașteți-vă vina și intrați în normalitate. Prefectul să convoace ședințele de constituire a celor două consilii și o luați de la capăt. A merge mai departe înseamnă să vă afundați în niște probleme legale fără ieșire. Eu mi-am făcut datoria să vă anunț și evident că în fața a 13 consilieri nu pot să fiu nici validat și nici să depun jurământul. Așa încât, vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Suntem 14, aș dori să vă precizez.

MARIUS STAN, CONSILIER:

Ați început ședința cu 13.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Acum suntem 14 consilieri.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Dle Stan, dacă îmi permiteți, o simplă întrebare, cu tot respectul pentru dvs. Tot aud un filmuleț, a amintit și dl Ciumacenco, filmul l-ați văzut la dvs sau la ei. Ați avut seară de film?

MARIUS STAN, CONSILIER:

Cu tot respectul, vorbiți politicos și lăsați mișto-urile la colț de stradă, nu într-o sală de ședință.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Păi în asta se transformă aici, într-un colț de stradă.

MARIUS STAN, CONSILIER:

Dle Primar, ați încălcat legea, intrați în legalitate. Atât vă cer. De fapt, nu vă cer eu, o să vă ceară și instanțele, nu numai instanțele, organele probabil. Eu vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Și noi vă mulțumim. Solicit o pauză de consultare.

Rog secretariatul, dle Secretar, aparatul tehnic, vă rog să mai faceți o verificare a prezenței. Vă rog să vă invitați și colegii. Dl Secretar, vă rog să faceți prezența.

SECRETARUL MUNICIPIULUI, RADU OCTAVIAN KOVACS:

Andrei Lucian Valeriu, Ardean Bogdan-Ionuț, Atanasiu Onuț Valeriu, Badiu Nicoleta, Bogatu Hristache, Bugeag Gheorghe, Costea Marcela-Daniela, Ciupercă Silviana, Cocu Desilia, Cordoneanu Ion, Ciumacenco Nicușor, Dima Cristian, Dima Giorgică, Enache Cristian Sorin, Găvan Eugen, Iacob Claudiu, Ichim Laurențiu, Ilie Zanfir, Iurescu Oana Claudia, Oancea Moise Cornel, Roman Apostol Picu, Sandu Vali Viorel, Stângă George Cătălin, Șerban Alexandru Gabriel, Vasile Claudiu Ionuț și Vreme Daniela Simona. Din 26 de consilieri în funcție, sunt prezenți în cadrul ședinței 14. Deci avem cvorum să continuăm ședința.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Înainte să supunem la vot aprobarea validării mandatului dlui Marius Stan, aș vrea să fac și eu o precizare. M-am tot ferit, dar văd că sunt tot felul de aprecieri, mai puțin una. Deci aș folosi și eu acea expresie din Lupul moralist care a venit aici, dar a uitat să ne spună că pe 7 aprilie 2016, ANI a emis o decizie prin care s-a constatat că dl Marius Stan a deținut simultan funcția de primar și cea de administrator a unei societăți comerciale, drept pentru care a fost pronunțată starea de incompatibilitate, iar această situație a încălcat art. 87 din Legea nr. 161/2003, iar persoana decade din drepturile deținute și nu mai poate ocupa o funcție eligibilă timp de 3 ani. Acesta a fost motivul care ne-a condus să ne abținem la ședința de constituire, atât și nimic altceva. Deci ar trebui mai ușor cu aprecierile și cu jignirile, mai ales cu lecțiile. Vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

GĂVAN EUGEN, CONSILIER:

Dl Secretar, numai puțin. Vreau să spun ceva înaintea votului. Legal, putem supune validării mandatul unui consilier care lipsește și nu are motivată absența, conform OG nr. 35/2002.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Părerea mea, dacă dumnealui și cu domnii de la PNL vor mai lipsi și la celelalte ședințe, vor spune că alt consilier a ridicat mâna și a votat când nu era legal validat ... Deci vom continua într-o situație ... nu știu ... eu spun că trebuie să punem în aplicare o sentință a Tribunalului și suntem obligați să facem acest lucru. Secretariatul tehnic, vă rog să consemnați faptul că a părăsit sala și a refuzat să depună jurământul în fața a 13 consilieri, deși eram 14. Atunci, haideți să supunem la vot încă o dată, ca să înlăturăm orice neînțelegere.

Cine este pentru?                   - 14 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.

VICEPRIMAR, APOSTOL PICU ROMAN:

Dle Președinte, mă scuzați. Mai vreau să fac o singură precizare și este de foarte mare bun simț. Acum că l-am validat pe dl Stan și a căpătat mandatul de consilier local, nu știu de ce nu depune jurământul. Mai puțin mă interesează chestiunea aceasta. Vreau să adresez o întrebare la care trebuie să răspundă în viitorul apropiat dl Stan. Dacă la momentul acesta dl Marius Stan este membru de partid la PMP. Că dacă este membru de partid la PMP își pierde calitatea de consilier local pe lista UNPR. Deci este o chestie de bun simț ca să...

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Precizarea poate veni doar de la dl Marius Stan.

VICEPRIMAR, APOSTOL PICU ROMAN:

Pentru că din cunoștințele mele știu că este vicepreședinte acolo. Nu poți să fii vicepreședinte fără să fii membru.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Foarte bună observația dvs.

VICEPRIMAR, APOSTOL PICU ROMAN:

Intră sub incidența legii aleșilor locali, nu mai știu exact articolul. Dar este un art. care spune clar, pierderea calității de consilier local prin pierderea calității de membru în partidul pe lista căruia a fost ales.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

În presă a apărut faptul că dânsul ar fi vicepreședinte la PMP. Bun atunci, dl Secretar, vă rog să consemnați această întrebare, interpelare a dlui consilier Picu Roman. Aș dori să trec la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Mun. Gl. pe anul 2016. Dacă sunt comentarii?

ILIE ZANFIR, CONSILIER:

Dacă e un punct de vedere foarte important, să ne prezinte dl director ce modificări au intervenit. Să cunoască gălățenii cu ce am intervenit în această rectificare.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Dl Stadoleanu aveți cuvântul.

DIRECTOR, STADOLEANU DANIEL:

Buna ziua! În primul rând, rectificarea este o cale ocazionată de transferul de la bugetul de stat a sumei de 3 milioane de lei pentru plata diferențelor salariale ale profesorilor. În al doilea rând, a fost estimată o creștere de venituri care urmează a fi distribuită pentru funcționarea primăriei, 2.400.000 lei pentru capitolul învățământ, sănătate 250.000 lei, întreținerea zonelor verzi din Mun. Gl. 7 milioane de lei, asigurări și asistență socială 600.000 lei, locuințe, servicii și dezvoltare publică, respectiv servicii comunitare de utilități publice 2,2 milioane lei, portecția mediului 2,5 milioane și transporturi 6,5 milioane lei.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Atunci, dacă mai sunt comentarii? Vă rog, dna Silviana Ciupercă.

SILVIANA CIUPERCĂ, CONSILIER:

Eu nu pot participa la vot.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Dle Secretar, vă rog să faceți precizarea.

SECRETARUL MUNICIPIULUI, RADU OCTAVIAN KOVACS:

Conform art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale CL, avem la punctul a) avem hotărârile privind bugetul local.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Se pare că nu avem cvorum. Din 26 de consilieri în funcție, majoritatea este reprezentată de 14 consilieri. Dacă dna Ciupercă nu participă la vot...

SECRETARUL MUNICIPIULUI, RADU OCTAVIAN KOVACS:

Art. 45 alin. (2) lit. a), se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție, hotărârile privind bugetul local.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Mai e nevoie de clarificări? Nu a depus jurământul dl Stan. Dle Secretar, ce facem mai departe, ia spuneți?... Deci intrăm mai departe ... Facem un amendament?... Atunci trecem mai departe. Haideți să nu mai pierdem timpul.

Proiect de hotărâre privind Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, b-dul. George Coșbuc, nr. 160. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?                   - 14 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Cașin, nr. 49. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?                   - 14 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, Aleea Buhociu Ioan, nr. 3 (fost Drumul Viilor, T138, P13, Poziția 6). Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 14 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Zorilor, nr. 7. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

- 14 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Platanilor, nr. 40. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 14 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Stelei, nr. 11. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 14 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Română, nr. 208.

DIMA CRISTIAN, CONSILIER:

Dle președinte, dacă îmi permiteți. A prezentat o doamnă în interpelarea ei de la început poate respectă prevederile legale. Ne-au spus. Poate ar fi bine, fiind pe str. Romana în centru, probabil se vor duce în instanță și am crea o stare de conflict pe care poate am putea să o atenuăm dacă le chemăm pe părți sau dacă se vor duce la comisia de urbanism. Mi se pare, atât timp cât sunt mai mulți vecini care au o interpelare și un punct de vedere, este în centru, este zonă rezidențială.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Opinia mea este următoarea, avem un serviciu al Arhitectului Șef despre care putem spune că merge mai greoi, dar nu putem spune că nu respectă legea. Nu știu, nu a putut nimeni să o facă până acum. E opinia mea personală. Eu am studiat actele de la dosar și nu am văzut în viața mea atâtea acte cerute, avize peste avize. Le-ați văzut și dvs, sunt convins. Am ajuns la concluzia că dacă cumva există o problemă de legalitate, aceasta la fel, doar o instanță o poate spune. Noi nu putem să ne opunem unui proiect pentru orașul nostru. Am înțeles că este un bloc, un edificiu cu 4-5 etaje. Vecinii se mai opun și ei că au acest drept. Se pare că persoana a găsit această instituție care este legală. Eu aș dori să supun aprobării acest proiect și cu mențiunea că la fel putem fi dați în judecată de acest întreprinzător care a depus toate diligențele. Am văzut că lucrează de un an. Dna Arhitect Șef puteți să ne spuneți două vorbe așa scurt?

ARHITECT ȘEF, TEODORA VOICILĂ:

Bună ziua din nou. E adevărat, pentru această documentație s-au solicitat o sumedenie de avize. Au fost prezentate acordurile vecinilor, datorită lotizării pe care a făcut-o beneficiarul. Familia Cioacă reprezentată de dna Măstăcan nu mai este vecin direct cu lotul afectat de construcție. Dacă sunt întrebări punctuale, aș putea să vă răspund, dar acum nu știu. Încă o dată, toate documentele sunt la dosar, raportul de specialitate este la dosar, tot cursul acestui proiect a fost prezentat în scris, nu au fost solicitări suplimentare de la comisia de specialitate și nici de la celelalte comisii. Deci, încă o dată, dacă sunt chestiuni punctuale de dezbătut, vă pot ajuta.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Din punct de vedere al instituției dvs, acest proiect poate fi dezbătut în vederea aprobării, astăzi?

ARHITECT ȘEF, TEODORA VOICILĂ:

Acest proiect are avizul Arhitectului Șef.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

E în regulă atunci.

DIMA CRISTIAN, CONSILIER:

Dle Președinte, permiteți-mi să intervin și eu. Nu am insinuat, cu atât mai mult nu am insistat că documentele nu ar fi legale sau că instituția Arhitect Șef sau, personal, dna Arhitect Șef, nu ar respecta elementele de legalitate. Pur și simplu, am atras atenția puțin că cel care dorește construcția, a uzitat de un subterfugiu legal prin lotizare, înconjurând terenul propriu, cu propria proprietate, solicitându-și propriul aviz. Și ținând cont de faptul că este o zonă rezidențială, cei care s-au mutat inițial acolo, și-au făcut imobile știau ce regim de înălțime și care este posibilitatea construcțiilor în zona respectivă. Am atras atenția că poate ar fi bine să încercăm să nu avem un litigiu în instanță, în limita posibilităților noastre. În niciun caz nu am făcut o insinuare că nu ar fi toate elementele legale. Atât am vrut. Drept să spun, nu am nicio problemă, nici cu investitorii, nici cu investițiile.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Tocmai de aceea, ar fi mai ușor să nu votăm sau să ne retragem, dar am studiat actele și am zis că putem să ne asumăm fiecare acest proiect până la urmă. Dacă dăm înapoi, putem să îi găsim nod în papură. Am studiat toate actele și am văzut că omul stă bine. Are documente, deci eu vă propun... dacă mai are cineva vreo propunere, haideți să nu facem discuție. Mai are cineva vreun comentariu? Supun la vot.

Cine este pentru?                   - 13 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                    - 1 vot (Dima Cristian)

Proiectul a fost respins cu 13 voturi „pentru” și 1 „abținere”.

Pentru acest proiect era nevoie de un cvorum de 14 voturi.

DIMA CRISTIAN, CONSILIER:

Vă rog să interpretați corect abținerea. E legată doar de faptul că îmi doresc ca cele două părți, împreună la comisia de urbanism...

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Când mai au timp pot veni, pot întreprinde orice măsuri legale.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Str. Traian, Nr. 441-O (T43, P4, Lot 2/1/1. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?                   - 14 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Mioriței, nr. 39. Dacă sunt comentarii?

- 14 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Întrucât proiectele 12, 13, 14 și 15 reprezintă hotărâri cu privire la patrimoniu, vom trece mai departe, deoarece nu avem cvorumul necesar dezbaterii acestor proiecte. Așa că trecem la ordinea următoare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cantinei de Ajutor Social Galați. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?                   - 14 voturi

Cine este împotrivă?               - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală Galați, pe anul 2017. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?                   - 14 voturi

Cine este împotrivă?               - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Metaltrade International S.R.L. pentru angajații Societății PBN Logistics S.A. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?                   - 14 voturi

Cine este împotrivă?               - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/2014 privind aprobarea cofinanțării în anul 2014 a proiectului de investiții "Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, în perioada 2014-2020". Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?

- 14 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut, cu modificările și completările ulterioare. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?                   - 14 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține?                    - 0 voturi

Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Urmează următorul punct Interpelări, intervenții, cereri. Din păcate, interpelări s-au făcut la început. Acum se pare că am epuizat subiectele.

Noi vă mulțumim și ne vedem la următoarea ședință, deși dl Primar și cu noi va trebui să găsim o soluție pentru asigurarea funcționării Calorgal, precum și pentru aprobarea programului de transport pentru Transurb. Au venit ieri cu acest program care necesită aprobarea CL. Și am spus, respectăm niște reguli. Ori veniți cu ele înainte pentru ca noi, consilierii, să putem să le analizăm... se pare că este programul de toamnă. Vom căuta o soluție, probabil într-o ședință de îndată, nu știu. Deocamdată eu doar v-am adus aminte de aceste probleme.

DIMA CRISTIAN, CONSILIER:

Dle Președinte.

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Vă rog.

ILIE ZANFIR, CONSILIER:

Dle Primar, v-aș ruga, este presantă problema cu rectificarea, să inițiați fie o ședință de îndată cum spune regulamentul, fie una extraordinară ca să depășim problema.

PRIMAR, IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

Mulțumesc, fiți sigur că o vom face și cu siguranță vor mai cuprinde și celelalte proiecte care nu au intrat în momentul de față, pentru că, din varii motive și din varii orgolii sau interese politice nu au ajuns în momentul de față pe masa dvs spre a fi votate. Cel târziu, săptămâna viitoare ne vom întruni într-o ședință extraordinară.

DIMA CRISTIAN, CONSILIER:

Dle Președinte, ați ridicat problema Calorgal-ului. V-am mai spus și v-am expus ieri situația. Faptul că era și este primul an de mandat, sunteți la început, aveți toată deschiderea cetățenilor. Cred că menținerea unei stări de fapt, prin care din bugetul municipiului atât de greu strâns și cu atâtea sacrificii, distribuim doar un număr limitat de utilizatori de serviciu public de apă caldă, cred că ar trebui să fim mult mai atenți. Cel puțin să prezentăm un plan cetățenilor așa cum am mai discutat, să fie ultimul an în care aruncăm, pot să spun, din banii cetățenilor Mun. Gl., pentru că pentru a utiliza un serviciu energofag ar trebui să fie perimat și depășit. Cred că dacă am fi prezentat la începutul mandatului situația cetățenilor Mun. Gl., faptul că primeam acordul domniilor lor și tuturor cetățenilor și în cea mai mare parte pentru acest serviciu și pentru a cheltui încă o dată milioane și milioane de lei din bugetul local, prejudiciind în acest fel bugetul de dezvoltare și nu numai atât, chiar funcționarea bună a Municipiului Galați. Ar trebui să înceteze și cred că am fost mandatați cu asta de către cetățeni, în acest mandat 2016, inclusiv pe primar. Și cred că un angajament de a fi ultimul an în care aruncăm, pot să spun, din banii tuturor cetățenilor ne-ari fi util și nouă și lor.

Vă mulțumesc!

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Dle Primar, vă rog.

PRIMAR, IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

Dl Dima, cu siguranță, într-o oarecare măsură, să știți că sunt în asentimentul dvs. Într-adevăr, această scurgere de bani permanentă trebuie să înceteze la un moment dat. Din păcate, decizii într-atât de radicale precum cele pe care le ridicați dvs să stopăm odată pentru totdeauna, chiar dacă aveți dreptate când spuneți că deservim în momentul de față doar o treime de populație din aceste fonduri pe care le alocăm din banii tuturor cetățenilor acestui municipiu, dar din păcate, în momentul de față, nu putem condamna o treime din populația Galațiului la a sta fără apă caldă sau fără căldură la iarnă. Acești oameni, fiți sigur, că nu stau pentru că nu vor să își pună, săracii, centrale de apartament sau nu vor să găsească o 29

metodă alternativă, ci pentru că nu au posibilități. Dimineață am discutat cu dvs și v-am spus că sunt convins că până la sfârșitul lunii septembrie vă voi putea prezenta o strategie pe care Galațiul să o urmeze pentru a ieși din acest moment dificil care trenează de 20 de ani, cred. Evident că lucrurile nu mai pot merge așa, dar nici nu putem tăia nodul gordian deodată pentru că pe iarna 2016-2017, ar înseamna 36.000 de apartamente și dacă facem un simplu calcul, 2 sau 3 persoane, vedeți că ne ducem la aproape jumătate poate din populația Galațiului care ar avea de suferit. Nu știu dvs, dar eu nu îmi asum această responsabilitate, chiar dacă, într-adevăr, costă mult prea mult. Să sperăm că din iarna lui 2017-2018, situația pe care o aveți în fața dvs în acest moment, nu se va mai repeta.

DIMA CRISTIAN, CONSILIER:

Mulțumesc, dle Primar! Nu lăsați pe umerii mei fargili o asemenea povară asemenea situație. Eu, pur și simplu, am atras atenția asupra faptului că 2/3 din cei care sunt prejudiciați și cel mult 1/3 este beneficiarul unui serviciu pe care îl suportă 100% din cetățeni. Atât am vrut și îmi doresc să fie ultimul an, așa cum neam angajat împreună în această situație. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, CRISTIAN SORIN ENACHE:

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, vă mulțumesc. O după-amiază plăcută!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Sorin ENACHE

AVIZAT,

SECRETAR,

Radu Octavian KOVACS

Întocmit,

Simion Georgiana