Proces verbal din 28.12.2016

Sedinta de indata a Consiliului Local al municipiului Galati din data 28/12/2016

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

al ședinței de îndată din 28.12.2016

Consiliul Local al Municipiului Galați s-a întrunit la sediul Primăriei Municipiului Galați, din str. Domnească nr. 38, în ședința de îndată, în conformitate cu prevederile art.39, alin. 4 coroborat cu prevederile art.44, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința Consiliului Local este publică.

Președinte de ședință este dl. Șerban Alexandru Gabriel.

Sunt prezenți 19 consilieri locali din numărul total de 26 de consilieri locali.

Au lipsit motivat consilierii locali:d-na. Cocu Desilia, dl. Dima Cristian, dl. Găvan Eugen, dl. Sandu Vali Viorel, dl. Stângă George Cătălin, dl. Vasile Claudiu Ionuț și d-na. Vreme Daniela Simona.

Din 26 de consilieri locali si-au exprimat votul 19.

Ordinea de zi a ședinței de îndată din 28.12.2016 este:

1. „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2016.

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

-19 voturi pentru

- 0 voturi împotrivă

- 0 abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,

Alexandru Gabriel ȘERBAN

9

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT