Proces verbal din 28.10.2016

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 28/10/2016

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A

CONSILIULUILOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2016

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform

5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 1286/24.10.2016.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă” din 26.10.2016.

Ședința Consiliului Local din data de 28.10.2016 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Bogatu Hristache.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din 28.10.2016

  • 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, aflate în proprietatea privată a statului, începând cu data de 01.01.2017;

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru infrastructura de apă și apă uzată în Județul Galați și a listei prioritare de investiții pe termen scurt 2014-2020;

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată în Județul Galați, în perioada 2014-2020;

  • 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în domeniul public al Județului Galați a unui teren în suprafață de 95000 mp, pentru realizarea obiectivului „Stație de Tratare Mecano-Biologică și Stație Sortare, aferent proiectului „Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați;

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Galați pentru perioada 2016-2020;

  • 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați;

  • 7. Interpelări, intervenții, cereri;

  • 8. Diverse.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

7 /\

Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi, 28.10.2016. Înainte 5                           5                                  5               5                                                                                   7

de a intra în ordinea de zi, dau cuvântul dlui. Secretar pentru prezență.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Din 27 de consilieri lipsesc motivat dl. Bugeag Gheorghe, dl. Cordoneanu Ion, dna. Costea Marcela Daniela, dl. Stan Marius și dna. Vreme Daniela 7                                                                                         7                                                    5

Simona.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă dl. Primar are ceva de comunicat în afară de ce avem pe ordinea de zi.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'                                                            9

Dacă e posibil suplimentarea cu încă un punct. A venit acum pe ultima sută de metri:

Proiect de hotărâre privind dreptul de uz și servitute pentru trecerea subterană și supraterană în favoarea Electrica Distribuție Muntenia Nord din proprietatea Municipiului Galați situată pe str. Domnească nr. 244”.

Este vorba de clădirea OCPI. Se vor muta de la bloc „Cristal”. Și-au terminat noul ~~                      5

sediu. E vorba de drept de servitute pentru a-și putea alimenta clădirea cu energie electrică.

Dacă sunteți de acord.

5

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Dacă sunt comentarii pe marginea acestui punct pe care l-a propus dl. Primar?

DL. GĂVAN EUGEN:

Intenționează să mai spargă din Domnească și să subtraverseze ceva?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Din câte știm noi, e vorba de subtraversare.

5

DL. GĂVAN EUGEN:

Vin cu spargere și cu șanț sau pe dedesubt?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'

Nu, pe dedesubt.

DL. GĂVAN EUGEN:

E fără spargere?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'                                                            9

Așa ni s-a comunicat. Trebuie să depună autorizație

DL. GĂVAN EUGEN:

Dacă e pe autorizație, și evident că e pe autorizație, să meargă fără spargerea.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă nu mai sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dvs., ordinea de zi.

Dar mai întâi supun la vot suplimentarea cu punctul propus de dl. Primar.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-16 voturi

- 6 voturi (dl. Ciumacenco Nicușor dl. Stângă George Cătălin dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Iacob Claudiu)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Suplimentarea ordinii de zi a fost votată cu 16 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

Supun la vot aprobarea ordinii de zi cu completarea punctului propus de dl. Primar.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-16 voturi

- 6 voturi (dl. Ciumacenco Nicușor dl. Stângă George Cătălin dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Iacob Claudiu)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Ordinea de zi a fost votată cu 16 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, aflate în proprietatea privată a statului, începând cu data de 01.01.2017”.

Dacă sunt comentarii?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Doream să știu dacă forma finală este cu amendamentul făcut de grupul PNL, privind criteriile de aplicare a legii. Adică, doar pentru contractele viitoare și fără vârsta de 35 de ani.

DL. BURTEA IONEL:

Bună ziua. Pentru toate contractele aflate în vigoare, cuantumul chiriei e cel stabilit în cuprinsul acestora. Prin urmare, vorbim de noi grile care se vor aplica de la 01 ianuarie 2017, pentru contractele viitoare. Toate contractele încheiate până la 31 iulie 2015 sunt și rămân în vigoare.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Dl. Burtea, ca să înțeleg un lucru. Contractele sunt pe cinci ani.

DL. BURTEA IONEL:

Cele din fază inițială, iar, după expirarea perioadei, se reînnoiesc anual.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Dar, dacă sunt cazuri care sunt în anul doi de contract ei merg cu chiria aceasta până expiră contractul?

DL. BURTEA IONEL:

Bineînțeles.

5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

Ok.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Mulțumim dl. Burtea. Acest răspuns a fost oferit și la comisii.

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru infrastructura de apă și apă uzată în Județul Galați și a listei prioritare de investiții pe termen scurt 2014-2020”;

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Doream să vă spun că ne promisese dl. director Capețis că ne va face niște precizări. Nu-l văd în sală.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Este d-na de la Apă - Canal. Dl. consilier, toate acestea s-au discutat la comisii. Nu ar trebui să mai discutăm aici.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Să știți că a venit dl. Capețis, dar nu ne-a precizat nimic.

D-na. CONDURACHE CARMEN - SOC. „APĂ CANAL” SA

Bună ziua. Obligațiile asumate de statul român prin Tratatul de aderare includ în Secțiunea „Mediu” conformarea localităților până în anul 2018 aglomerării urbane cu populație echivalentă de peste 2.000 de locuitori în etapa de programare 2014-2020. Din 2007 până în 2013 obligațiile de conformare au fost pentru aglomerările urbane cu peste 10.000 de locuitori echivalenți. În acest sens Apă - Canal Galați, în calitate de beneficiar și entitate eligibilă pentru a accesa fonduri nerambursabile,prin cele două programe operaționale derulate, cel sectorial de mediu în perioada 2007-2013 și cel de infrastructură mare în perioada 2014-2020, a actualizat Master Planul județean de apă și apă uzată și a întocmit cereri de finanțare care au avut la bază studiu de fezabilitate. Astăzi am supus aprobării dvs., proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului, întrucât acesta a trebuit actualizat în conformitate cu rezultatele obținute în cadrul studiului de fezabilitate, propus spre aprobare la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv corelarea cantităților de lucrări din studiu de fezabilitate cu cele din lista prioritară de investiții, pe de o parte, și implicit a valorii rezultate în urma studiului de fezabilitate. Studiul de fezabilitate, întocmit în baza studiilor de teren inclusiv măsurători topografice, reprezintă un rezultat mai precis în comparație cu estimările care au putut fi realizate la faza de Master Plan fără existența acestor studii.

Ca și concluzie, în modificarea între Master Planul din 2013și acesta, pe de o parte, valoarea investițiilor aferente etapei de programare pe 2014-2020 eligibile prin programul infrastructura mare în cel din 2013 este de circa 96 de milioane de Euro, iar rezultatul studiului de fezabilitate prezintă o valoare de 151 de milioane de Euro.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dumneavoastră ați prezentat Master Planul pe tot ceea ce ține de acest ADI. Cred că pe colegii noștri i-ar interesa exact cam ce se va realiza pe investiții cu fonduri europene la nivelul municipiului Galați, care sunt cartierele vizate și cam care sunt investițiile.

D-na. CONDURACHE CARMEN - SOC. „APĂ CANAL” SA

Indicatorii tehnico-economici pentru municipiul Galați, prevăd investiții în jur de 26 de milioane de Euro care constau în investiții în infrastructura de apă și apă uzată din cartierele „Filești”, „Barboși”, reabilitarea Stației de tratare a apei -Filești”, respectiv două rezervoare și inelul de aspirație și refulare al stației de repompare aflat într-un grad foarte avansat de uzură, reabilitarea aducțiunii în zona „Vadul Roșca” care alimentează cu apă din sursa de profunzime municipiul Galați și restul localităților de-a lungul DN 25, o stație de pompare apă pluvială în zona „Valea Orașului”, pentru a elimina riscul unor inundații în zonă. De asemenea, stația de pompare a apei uzate SP3, actualmente deversează direct în Dunăre apă neepurată, va fi preluată apa uzată și va fi transportată în Stația de epurare a municipiului Galați, realizată prin ISPA-treapta mecanică și extindere-finalizarea prin POS Mediu 2007-2013 și un mic depozit temporar de nămol în incinta Stației de epurare din municipiul Galați.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Ca să tragem o concluzie. Cele două cartiere uitate până în momentul de față de toate autoritățile administrației locale de până acum, vor intra în sec. XXI, urmând de la anul, când vom avea și banii, Apă Canal va demara tot ce ține de licitațiile necesare și la sfârșitul lui 2017 sa ne apucăm efectiv de lucrări în aceste două cartiere mari și cam uitate, Barboși și Filești.

~                    5     5                5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Mai am o singură întrebare, dacă toate investițiile modifică prețurile pentru utilizatorii casnici și industriali?

5

D-na. CONDURACHE CARMEN - SOC. „APĂ CANAL” SA

Ca în orice proiect de investiție finanțat din fonduri nerambursabile, prin analiza cost-beneficiu există un grad de cofinanțare din partea operatorului regional. Și pentru acest proiect va trebui să facem un împrumut de la o instituție financiară. Acest împrumut va trebui rambursat și ratele și dobânzile împrumutului se vor regăsi în Strategia de tarifare impusă de finanțator în cadrul acestei cereri de finanțare și va trebui respectat.

Din rezultatul preliminar, al analizei cost-beneficiu, Strategia de tarifare prevede creșteri în 2018-2019 doar pe apă uzată, la canalizare. Pentru 2017 există deja o Strategie de tarifare prin împrumutul anterior realizat la BERD. Pentru proiectul care tocmai s-a încheiat la 31 decembrie 2015 există o creștere de 5%. Din 2018, pentru următorii cinci ani, vor fi creșteri mici în comparație cu cele care au fost în etapa anterioară 2007-2013 generate de rambursarea creditului și, pe de altă parte, Ghidul solicitantului la solicitarea comisiei prevede, pentru această etapă de programare obligativitatea de a se introduce amortizarea valorii investițiilor pe 30 de ani. Și aceste cote obligatorii a fi introduse conduc la creșteri mici.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Așadar vor fi creșteri atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei industriali?

D-na. CONDURACHE CARMEN - SOC. „APĂ CANAL” SA

Da, dar din 2020 la apă și din 2018 la canalizare.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată în Județul Galați, în perioada 20142020”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați în domeniul public al Județului Galați a unui teren în suprafață de 95000 mp, pentru realizarea obiectivului „Stație de Tratare Mecano-Biologică și Stație de Sortare, aferent proiectului „Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Vreau să fim siguri cu toții că sunt întrunite condițiile și există toate actele necesare, gen intabulare, titlu de proprietate pe teren și să nu ne trezim, ca în alte situații, când intrăm pe terenurile oamenilor și după aceea ne fac plângeri penale. Chiar vreau să fim siguri că cei 95.000 mp sunt ai Primăriei. Există intabulare pe teren, există titlu de proprietate? Cei din Primărie și-au făcut datoria?

DIRECTOR, BURTEA IONEL:

Pot să confirm că, într-adevăr, din punct de vedere cadastral este în regulă. Este o ridicare topografică a GeoTopoCad, bineînțeles urmată și de partea de intabulare. Aici noi venim, de fapt, cu stabilirea unui alt amplasament, în sensul că acea solicitare a Consiliului Județean a făcut obiectul unei hotărâri în anul 2013, iar motivul pentru care nu s-a putut finaliza a fost din cauza faptului că acel teren pe care l-am transmis Consiliului Județean, având destinație forestieră, nu a primit avizul Ministerului Mediului.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

TopoGeoCad nu poate să ne spună dacă suntem proprietari, sau nu. Eu v-am întrebat de intabulare și titlu de proprietate. TopoGeoCad măsoară.

DIRECTOR, BURTEA IONEL:

Din câte știu, sunt aceste documente.

5        ~

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

DL. Burtea, nu merge cu „din câte știu”. Nu merge așa. Aici discutăm de 95.000 mp pe care doriți să-i votăm și spuneți „din câte știu”. Nu așa funcționează. Că dacă mergem la Parchet și dăm cu subsemnatul, nu e după cum știu, e după realitate.

DIRECTOR, BURTEA IONEL:

Este. Din câte știu, este. Nu am acum, fizic, documentul să vi-l prezint.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-14 voturi

- 8 voturi (d-na Badiu Nicoleta d-na Iurescu Oana Claudia dl. Ciumacenco Nicușor

9

dl. Stângă George Cătălin

dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Iacob Claudiu)

Cine se abține?

9

- 0 voturi

Cu 14 voturi „pentru ”, 8 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'

E o investiție care ține nu doar de municipiul Galați, ci și de județul Galați. 64

5                       5                                                                   1                          5  >           5              ./           5

milioane de Euro, care stau în șase abțineri.

~                                     5

D-na IURESCU OANA CLAUDIA:

Dl. Primar, nu se poate face un efort din partea dlui. Director, să ne spună cu certitudine?

DL. GĂVAN EUGEN:

În expunerea de motive și raportul de specialitate întocmit de Aparatul de specialitate a Primarului, se menționează că terenul este în proprietatea publică a municipiului Galați. Practic își asumă această apartenență la proprietatea publică a municipiului Galați. Noi dacă votăm, votăm oportunitatea pentru a merge pe destinația aceea. Merg pe principiul că Aparatul Propriu își asumă responsabilitatea pe proprietate prin votul nostru privind oportunitatea. Noi nu votăm acum dacă este în proprietatea publică a municipiului. Probabil că am votat cândva că este și ne-am asumat atunci. Dar dacă cei din Aparatul propriu spun clar și își asumă în fața legii această exprimare că este „proprietate publică”, noi nu avem decât rolul de a constata dacă este și a vota oportunitatea.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Vreau să întreb, încă o dată, dacă există aceste documente? Dacă există, toată lumea va vota. Grupul PNL nu este „gigi contra” . Dar până la urmă, dl. Primar, trebuie să aprecieze că-i facem o favoare în privința aceasta, că îl ferim de o plângere penală, în cazul în care nu suntem proprietari. Avem experiența fondurilor europene când, tot așa pe mâna directorilor din Primărie am mers și am crezut pe cuvânt, am trecut pe terenurile oamenilor și au urmat procese, despăgubiri, plângeri penale. Cred că ar trebui să fim siguri și dl. Primar ar trebui să le ceară directorilor să vină cu toate actele, că așa e corect.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

După cum ați văzut, tocmai pentru a veni în sprijinul inițiativei dvs., chiar l-am rugat pe dl. Burtea să vă pună la dispoziție actele cu ajutorul cărora să stați liniștiți. Eu vă înțeleg. Știți cum erau practicile. Sunteți pățit. Cred.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

În principiu eram aceeași echipă. Nu e nicio noutate.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Sub auspiciile noii administrații, să știți că nu prea se mai întâmplă lucruri de genul acesta.

D-na CIUPERCĂ SILVIANA:

Din câte știm, în fiecare marți ne desfășurăm activitatea la comisii de lucru.

5          ~                                               5                                5

Consider că aceste documente puteau fi solicitate și la comisia de lucru, ca până la ședință să se lămurească lucrurile.

5               5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Să știți că, în general, suntem oameni studioși. D-na Ciupercă, cu mare plăcere vă răspund. În general directorii vin cu cerșitul, ca să le semnăm avizele. Nu au timp să dea explicații. Așa se întâmplă la comisia noastră. Sunt prea puțini din cei care vin și își expun cu adevărat materialele. Restul ne agață pe holuri pentru semnături.

DL. VASILE CLAUDIU IONUȚ:

9

Stimate coleg, eu nu înțeleg foarte clar nelămurirea dvs. Nu înțeleg teama dlui. consilier Ciumacenco. Dacă puteți să ne mai spuneți o dată. De ce anume vă este frică?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Dl. consilier, vă răspund cu plăcere. Dacă acei 95.000 mp nu sunt proprietatea municipalității, cu intabulare, cu acte care să dovedească proprietatea, înseamnă că terenul este al altcuiva. Orice s-ar construi, orice investiții pe proiecte europene, sau pe fonduri proprii, pe un teren care nu aparține Primăriei sau Apă - Canal sau celui care face investiția, este penal. E simplu.

DL. VASILE CLAUDIU IONUȚ:

9

Dar totuși, la comisie, aș vrea să repet ce a zis și colega. Ar trebui să citim mai cu atenție actele. Dacă citiți, în raportul de specialitate din 25 octombrie 2016, este foarte clar că fost identificat terenul în proprietatea publică a municipiului Galați, amplasat în județul Galați, tarlaua 177, parcela 1254, în suprafață de 95.000 mp.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dl. consilier, studiul s-a făcut la comisie.

DL. VASILE CLAUDIU IONUȚ:

9

Nu știu dacă ați fost la comisie, dar scrie negru pe alb și nu știu ce nedumerire aveți.

5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Dacă tot suntem invitați la studiu, am o întrebare. S-a făcut, între timp, cadastrul general al municipiului Galați și nu știu eu? Avem noi intabulat toate terenurile din municipiul Galați pe care le definim simbolic „proprietate publică”?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

În momentul de față, trebuie să recunoaștem că e o acțiune care e în plină desfășurare. Nu e, nici pe departe, absolut tot.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Sunteți de acord cu mine, că, pentru a demonstra proprietatea publică a municipiului Galați, trebuie să existe o intabulare...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Aici vă dau dreptate, doar cu amendamentul că, actele acestea și proiectul au ajuns pe ordinea de zi. Cred că discuțiile acestea, vizavi de existența sau inexistența actului de proprietate în sine, ar trebui să aibă loc la comisii.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Aveți dreptate. Dacă are dreptate dl. Burtea, atunci reluăm votul și votăm, dacă nu, ar trebui să luați măsuri, pentru că este o inducere în eroare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9

Dl. consilier, ați semnat avizele?

~

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

Da.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9

Și atunci cum ați dat drumul avizelor, dacă dvs. nu erați convins?

5                                          5                                                             ~

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

Este foarte mare păcat că nu s-a votat acest proiect de hotărâre. Asta înseamnă că în ședința anterioară, când noi am votat următorul proiect de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind completarea HCL 334/2001 privind însușirea inventarului domeniului public”. Noi am votat niște liste și ne-am însușit toate terenurile aferente trecute pe acele anexe. Noi am votat terenul acela. Este proprietatea municipiului Galați și l-am votat în ședința anterioară, și acum urmează să votăm proiectul 4 pentru trecerea terenului la Consiliul Județean, pentru această Stație de tratare Mecano-Biologică.

Este păcat că s-a votat ceva, ne-am însușit, în ședința trecută a Consiliului Local, inventarul cu acest teren de 95.000 mp. Îl avem. Este proprietatea municipiului Galați.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Aveți dreptate.

DL. DIMA CRISTIAN:

Sigur că situația terenurilor și a patrimoniului municipiului Galați, este o situație foarte delicată și știm că, într-adevăr au fost procese. Aș vrea să fim atenți asupra subiectului. Nu aș vrea să fim în eroare. A fost votat punctul, reluarea lui trebuie făcută cu mare grijă. Mai bine îl studiam de la început, nu-l supuneam la vot. Să nu ne trezim într-o situație dificilă.

5

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Cu informațiile suplimentare aduse de dl. Burtea, coroborat cu ceea ce a spus dl. Roman Apostol Picu, e singura variantă la momentul acesta, prin care putem recunoaște domeniul public, având în vedere că nu avem acest cadastru general. E singura modalitate în momentul acesta. Exista o HG din 2002 care, normal, ar trebui actualizată în urma acestor măsurători pe care le facem și, prin această hotărâre, sunt stabilite clar zonele care aparțin domeniului public al municipiului Galați. Părerea mea este să-l așteptăm pe dl. Burtea.

D-na. BADIU NICOLETA:

Dl. consilier Ciumacenco, dacă tot veniți cu experiența mandatului trecut, nu ne puteți lămuri, până vine dl. Burtea, de ce nu s-au făcut aceste lucruri până acum?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Probabil că, la momentul respectiv, din lipsă de bani, iar cei din Primărie care aveau atribuții nu și-au făcut treaba. Foarte simplu.

D-na. BADIU NICOLETA:

In patru ani, Consiliul Local...?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Repet, nu Consiliul Local face treaba aceasta, ci executivul din Primărie.

D-na. BADIU NICOLETA:

Consiliul Local poate să solicite.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Galați pentru perioada 2016-2020”.

Dacă sunt comentarii?

DL. GĂVAN EUGEN:

Ținând cont că acest material are 100 de pagini, l-am citit în timp îndelungat, dar ajungând la „Concluzii” am constat câteva exprimări, după părerea mea, nefericite.

La capitolul „Concluzii” -„Măsuri propuse în vederea reducerii consumului energetic în municipiul Galați” se menționează:

„Achiziția a 14 mijloace de transport nepoluate”,evident în vederea scăderii consumului. Mi se pare o formulare mai fericită:„Achiziția a minim 14”. De ce să ne limităm la cele 14 care sunt deja introduse pe credit. Nu știu dacă trebuie acordul celor care au făcut acest material, dar este anexă la hotărâre. Haideți, dacă sunteți de acord, cu „minim 14”

La „Măsurile complementare propuse” este o formulare care mă duce la concluzia că ideea este neînțeleasă de marea majoritate a cetățenilor, sau, în cazul acesta, al celor care au propus acest material. „Realizarea sistemului de „e-ticketing”. Domnilor, sistemul de „e- ticketing” este o mică componentă a managementului transportului public în municipiul Galați. Este doar o componentă. Din start noi ne propunem doar această mică componentă, practic, de inventariere a celor care urcă în mijlocul de transport. Ca formulare vă propun:„Realizarea sistemului de management al transportului public”. Tocmai acest management duce la reducerea consumurilor energetice. „E-ticketing”-ul ce reduce? Doar dacă are legătură cu consumul de motorină.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot cu amendamentele dlui. Găvan.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentele dlui. Găvan Eugen.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ICHIM LAURENȚIU:

9

Dl. Președinte, la poziția „15” și poziția „46” figurează numele meu. Am avut o discuție încă din 22 septembrie cu cei din departamentul de specialitate din Primărie. E o situație de incompatibilitate. Nu pot fi pe această listă. Am explicat atunci motivul printr-un mail transmis pe 22 septembrie 2016, ora 09.19. Sugerez că ar trebui retras de pe ordinea de zi, refăcut formularul.

În al doilea rând, ar trebui discutat în amănunt întreaga alocare a consilierilor, dar cel puțin pozițiile „15” și „46”, unde figurează numele meu, nu se poate, pentru că sunt într-o poziție de incompatibilitate.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Eu cred că soluția cea mai bună este să propuneți două persoane care să vă înlocuiască. Facem acest amendament și completăm lista și cred că nu putem să blocăm acest proiect de hotărâre. Restul discuțiilor sunt făcute de două luni. Ar fi culmea să mai amânăm. Vă rog să faceți două propuneri.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Cine e persoana care a pus pe listă reprezentanții PNL în mod aleatoriu, fără măcar să fie întrebați? Noi avem 6 consilieri. Pe ce criterii i-ați pus acolo?

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Stați că nu înțeleg întrebarea. Aceste liste au circulat la fiecare grup de două luni. Eu nu înțeleg întrebarea. M-am întâlnit cu un reprezentant de-al dvs. cu două zile înainte de această ședință și mi s-a confirmat că este în regulă să supunem votării acest proiect de hotărâre. Am mai prezentat această listă dlui. George Stângă și mi-a spus că el nu se ocupă de așa ceva. Dvs. cred că ar trebui să lămuriți problema. Nu noi. Acest proiect este de două luni. Ar fi culmea sa-l amânăm și azi.

5

DL. ICHIM LAURENȚIU:

Au fost, într-adevăr, niște discuții de principiu. Erau mai multe locuri care nu au fost completate. Din câte am înțeles ele ar fi trebuit să fie la comisii, să fie completate. Într-adevăr, despre consilierii care lipsesc din cadrul grupului PNL, ar fi trebuit să se discute. Nu a fost stabilită o linie clară.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Vă rog să vă alegați orice loc doriți. Nu trebuie să complicăm mai mult. Sunteți aici. Sunteți șase, sunteți majoritatea. Nu știu ce vă împiedică să completați locurile lipsă. Nu e nicio problemă.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

K                 7

Îl rog pe dl. Burtea să dea explicații.

DIRECTOR, BURTEA IONEL:

Referitor la acest punct de pe ordinea de zi, strict legat de regimul juridic al terenului, în data de 20 octombrie, la ședința de Consiliu Local, la Anexa 2, din cadrul

7                                                                         7          5             5                                                           7                                   7

HCL privind modificare prin care este însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniu public al municipiului, la ultima poziție din Anexă apare și acest teren ca fiind în proprietatea municipiului Galați. Conform procedurii, pentru a se intabula implicit tot ce înseamnă documentație cadastrală, noi trebuie să atestăm dreptul de proprietate. Dar aceasta este, de fapt, primul pas care s-a făcut în ședința din 20 octombrie. Așadar Titlul de proprietate există pentru acest teren. Iar ce ați spus dvs., dl. consilier, sunt etape ulterioare. Noi ne-am atestat dreptul de proprietate pentru terenul în cauză la ședința din 20 octombrie. Mulțumesc.

5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Am aflat că noi am atestat că este bunul nostru. E foarte interesant. Noi ne împroprietărim pur și simplu. Cred că ar trebui să fim foarte siguri că terenul este al nostru. Nu e un moft. Dvs. vă puteți face casă fără a avea o formă de proprietate asupra terenului?

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        ’

Sunt niște pași care trebuie urmați și tocmai asta s-a făcut. Altfel nu aprobam prin acea hotărâre ceea ce de fapt am aprobat, nu puteam să-și urmeze cursul.

DL. GĂVAN EUGEN:

Ca o concluzie a faptului că în ședința anterioară am votat această asumare a faptului că terenul este al nostru, problema nu se mai pune astăzi. Dacă se pune, vizavi de ceea ce spune dl. consilier, ar fi fost ca în ședința anterioară să fi văzut documentul. Acum votăm oportunitatea privind utilizarea terenului. Dacă este să ne caute cineva, ne caută pentru ședința anterioară, nu pentru aceasta.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Dacă este oportunitate, atunci este jumătate plus unu. Dar nu e mai mult decât oportunitate, nu?

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Cel mai îndreptățit să ne dea explicații, ar fi dl. Secretar, Kovacs. Dl. Secretar spune că acest material întrunește condiții de legalitate. E clar că noi acum am intrat în detalii, noi vrem forma fizică. Totuși vreau să vă mențineți ceea ce ați scris în aceste

7                                                                                                    5                                                               5           5                                      5

documente. Eu cred că trebuie să facem ceva să risipim totuși îndoieli și alte nelămuriri.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Legat de prima HCL nu sunt probleme de legalitate. Au mai fost situații în care am încercat să grăbim puțin lucrurile, având în vedere aceste proceduri, la OCPI, care sunt de durată. Aș vedea proiectul de astăzi ca un acord de principiu pentru acceptul Consiliului Local nostru de a transfera acest teren către Consiliul Județean, sub condiția

5           ~                              5

finalizării procedurii. Aceasta e prima variantă.

Sau, a doua variantă este aprobarea acestui punct la următoarea ședință de Consiliu Local cu finalizarea procedurii la OCPI.

Sunt urgențe date de tot felul de proiecte. Dacă depășim termenul „x”, automat pierdem finanțări, pierdem oportunități. Aici ne încurcăm oarecum. Consiliul Județean va trebui să anunțe că Consiliul Local și-a dat acceptul pentru acest teren, ca să obțină bani pentru a continua proiectul. Aici intervine această grabă de a aproba niște hotărâri. Ele nu se finalizează până nu știm sigur că acele terenuri sunt în proprietatea municipiului, pentru că aceste documente sunt cerute și la București și la Bruxelles și sunt verificate.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Atunci putem vota prima varianta pe care ați spus-o dvs. cu amendament sau cu prevederea obligativității să se finalizeze intabularea?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Transferul efectiv nu se va finaliza decât după finalizarea procedurii de intabulare.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Sună altfel. Putem să reformulăm ca acest transfer să aibă loc cu finalizarea intabulării? Eu așa aș propune. Ca să câștigăm și să prindem și acest termen de care ținem pentru acest proiect.

DL. VASILE CLAUDIU IONUȚ:

9

Permiteți-mi, cu mica mea experiență, să fac niște completări. Dacă greșesc aș dori să mă corectați. Acum, noi facem un prim pas pentru a aproba, în ședință de Consiliu, un proiect legat de niște bani, legat de niște termene, iar acesta este un prim pas. Ulterior terenul se poate intabula și știu că instituțiile de stat au prioritate la cadastru pentru aceste intabulări.

În altă ordine de idei, nu putem primi bani, decât dacă actele de la dosarul pentru fonduri europene, îndeplinește toate criteriile. Pericolul nu este că primim niște bani și îi cheltuim greșit, pericolul este să nu-i primim, dacă dosarul nu este complet și dacă terenul nu este intabulat. Dar consider că ar fi bine să votăm acest proiect. Intabularea, atât timp cât suntem proprietari pe teren, este o problemă de timp. Dacă greșesc...

DL. DIMA CRISTIAN:

Cred că pe baza însușirii inventarului s-au vândut foarte multe terenuri în municipiul Galați, sau au fost trecute din public în privat, din privat în public. Au fost prezentate date noi, dacă se acceptă reluarea votului, știm că avem probleme legate de hotărârile supuse la vot, ar mai fi reluate si puse pe ordinea de zi. Să depășim problema aceasta.

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

9

Consider că fără procesul de intabulare finalizat, nu putem ști dacă ne suprapunem cu alt proprietar sau nu. Și atunci cum putem să hotărâm că o parte din teren nu a fost transferat altcuiva? Vă mulțumesc.

5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Dl. Președinte, tocmai că este o urgență, nu credeți că angajații din Primărie ar fi putut obține măcar un acord de principiu de la OCPI, că lucrurile sunt în regulă și, ulterior, așteptau să iasă actele de la OCPI? Eu cred că așa era corect. Să avem un aviz de principiu. Știu foarte bine că pe raza municipiului Galați sunt foarte multe suprapuneri de teren. Foarte multe. Ce facem noi acum neavând cartea financiară,îl dăm și constatăm că o parte nu este terenul nostru. Nu credeți că așa era corect?

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

În ședința trecută, ne-am însușit acest bun în inventarul municipiului Galați. Nu ar fi ajuns niciodată pe ordinea de zi dacă avizul de principiu luat de la OCPI n-ar fi existat. Cei care se ocupă de așa ceva în Primăria Municipiului Galați au discutat la OCPI și avem acordul de principiu vizavi de faptul că ei vor da dreptul de proprietate cu intabulare cu tot pentru noi. Până una alta, este de ajuns faptul că l-am însușit și avem

HCL, este în patrimoniul municipiului Galați este de ajuns ca în ședința aceasta să facem acest transfer către Consiliul Județului. Nu este nicio ilegalitate. Și vă mai spun ceva. La momentul acesta, dacă e să o luăm așa, numai Micro 16 și Micro 17 sunt ~                                                               5    ~                                                        5

măsurate și avem numere cadastrale și intabulări pentru fiecare parcelă. Prin urmare ne întâlnim cu situații paradoxale. De exemplu, în Micro 17, str. Turturelelor nu mai puteam lua chirie unei doamne care locuiește acolo, pentru că noi nu avem titlu de proprietate pe terenul respectiv. Și, în ședința trecută, ni l-am însușit și pe acela. Am trecut de la o orânduire la alta și trebuie să știți că 20 și ceva de ani nu au fost de ajuns

5                                5    5                     5                                                                          J

ca să reglementăm situația terenurilor așa cum trebuie. Stăm pe loc cu parcările rezidențiale, pentru că cineva din Primărie spune că nu putem să închiriem, pentru că nu avem titlu de proprietate pe teren. Pe cale de consecință nu trebuie să asfaltăm str. Brăilei, pentru că nu e măsurată. Să gândim totuși. Nu putem să aruncăm la gunoi o hotărâre, pentru că așa vrem noi.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Având rezultatul votului, amânăm pentru ședința următoare.

Trecem la punctul propus de dl. Primar: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 113/31.03.2016 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute, de trecere subterană și supraterană în favoarea Societății FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord -SDEE Galați, pentru terenul proprietatea municipiului în suprafață de 65 mp, situat în Galați, str. Domnească nr. 244”.

Dacă sunt comentarii, dacă nu supun votului.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9


-16 voturi

- 0 voturi

- 6 voturi (dl. Ciumacenco Nicușor dl. Stângă George Cătălin dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Iacob Claudiu)

Cu 16 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 6 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'                                                            9

Dacă la celelalte vă înțelegeam, acum, efectiv, nu vă înțeleg. Am înțeles, e o practică. Știu ,mi-ați spus de nu știu câte ori că nu veți vota nimic ce este suplimentat. Dar...

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Vă reîmprospătez memoria. Am votat împotriva introducerii pe ordinea de zi, era absurd să votăm altfel.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Sunt instituții ale statului care au nevoie de noi, la nivel de parteneriat. Unde e găselnița? Credeți că cineva din sala aceasta are vreun interes?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Nu. Este doar vorba să ne facem treaba serios fiecare. Nimic nu este suficient de urgent să nu poată fi descoperit cu trei zile înainte de ședință extraordinară. Pur și simplu, cred că cei din Primărie trebuie să-și facă treaba. Atât.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Mulțumim. D-na Cocu ne va prezenta rezultatul votului.

D-na COCU DESILIA:

Proces-verbal privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați.

Din totalul de 18 voturi exprimate s-au obținut 16 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 0 voturi „nule”.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Supun la vot proiectul de hotărâre.

D-na. Ciupercă Silviana, dl. Atanasiu Onuț Valeriu și dl. Ichim Laurențiu nu participă la vot.

Cine este pentru?              -19 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Interpelări, intervenții, cereri”.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Vreau să adresez o întrebare dlui. Primar. Când vor avea gălățenii căldură în apartamente?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dl. Stângă, dacă n-aș ști că ați fi în campanie electorală v-aș răspunde cu dragă inimă. Dar, pentru că e un subiect...

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Răspundeți gălățenilor.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu. Dvs. vă răspund. Gălățenii cred că sunt mai informați decât dvs. Dacă ați fi stat la ședința trecută, poate că ați fi aflat, dar, după primele cinci minute, v-ați ridicat și ați plecat. Drept urmare dacă veți vrea puteți să vă uitați, în procesul verbal al ședinței trecute, cred că aveți niște răspunsuri acolo. De marți urmează ca la ELECTROCENTRALE să fie furnizat gazul necesar pentru încălzire. Au nevoie de 7-10 zile pentru a putea porni tot sistemul. Astăzi au fost semnate ultimele hârtii. Din păcate, fiind vorba de o procedură ceva mai anevoioasă decât ne-am fi așteptat la nivelul celor de la ROMGAZ, a trebuit să așteptăm până azi pentru a semna ultimele hârtii. Marți se va începe furnizarea de gaz și, în maxim 7 zile cei de la ELECTROCENTRALE garantează că agent termic va fi în sistemul centralizat.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Am aici în față o declarație de-a dvs. din 13 iunie 2016, dată la Prefectura Galați, 5                                5                                                                                        ~                                                                     5  ~

și spuneați:

„Dacă vreți să prioritizăm, principale sunt problemele cu care ne vom lovi la iarnă. Vorbim de apă caldă și căldură cu care trebuie să intrăm în linie dreaptă de acum. Să nu mai stăm cu emoții dacă le vom avea sau nu.”

5

Conform legislației în vigoare sistemul de termoficare trebuia pornit de mult. Am avut mai mult de 3 nopți consecutive în care temperaturile medii au scăzut sub 10 grade.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Îmi pare rău dl. Stângă, ați fost director la ANRSCE Galați,dar sunteți într-o extrem de mare eroare care se duce la limita unei zone de care mă abțin să o amintesc.

5 După cum bine știți, este o medie începând de la ora 18.00 până la ora 08.00.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Până la ora 06.00.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Mă bucur. Ceva, ceva vă aduceți aminte. Cu „teamă” nu stă nimeni că la iarnă nu va exista căldură. Avem certitudinea că, pentru această iarnă, problemele sunt rezolvate. Sunt chestii procedurale care au fost începute, nu de ieri, ci de ceva vreme. La fel ca și dvs., atât cât vă permite bagajul de cunoștințe pe care l-ați acumulat până în momentul de față în administrație publică, știți că sunt niște proceduri, niște termene de respectat, proceduri interne ale unor companii pe care nu le controlăm noi, prin urmare, în 19

momentul de față putem spune că avem totul semnat, urmează ca în 7-10 zile cetățenii acestui oraș să aibă căldură.

5

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Cu tot respectul, dl. Primar, vreau să vă reamintesc că Contractul între CALORGAL și CET, a fost semnat pe data de 25 octombrie. Ceea ce înseamnă că reprezentanții CALORGAL nu și-au făcut datoria.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

De negocieri ați auzit, dl. consilier?

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Da.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Dacă ați auzit, interesați-vă care au fost problemele și de ce s-a ajuns aici. Până atunci faceți doar demagogie, poate mai bifați vreo două voturi în plus. Și vă rog să vă abțineți.

5

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Campanie electorală nu se face cu problemele gălățenilor.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Asta spun și eu.

D-na CIUPERCĂ SILVIANA:

Țin să reamintesc rolul nostru al consilierilor locali aici, în principal este de a rezolva problemele gălățenilor, nu de a încerca să speculăm în defavoarea unora. Mulțumesc.

5

D-na IURESCU OANA CLAUDIA:

Cu tot respectul, dl. consilier Stângă. Când ați făcut imagine? Când ați votat pentru căldura gălățenilor, sau astăzi?

DL. DIMA CRISTIAN:

Dl. Primar, am două interpelări. În legătură cu Spitalul „Buna Vestire”, am spus că o voi solicita în ședințele de Consiliu, pentru că vreau să se realizeze în numele colegilor și a comisiei din care am făcut parte.

A doua problemă. După cum se știe am fost invitați pe platforma Combinatului Siderurgic Arcelor Mittal, unde ni s-a prezentat situația de acolo, poziția dumnealor în mediul de afaceri din Galați, contribuția lor la PIB. Acum vreau să prezint problema necesității dezvoltării infrastructurii rutiere între Galați și principala poartă de ieșire din țară spre vest. Nu aș vrea să interpretez inacțiunea dvs. de la ultima ședință de consiliu până astăzi. V-am rugat să încercăm să contribuim la crearea unei inițiative și atragerea susținătorilor, pentru a încerca să modificăm planul guvernamental până în 2023. Și cred că sunteți factorul cel mai important alături de Consiliul Județean, ca să putem realiza acest lucru. Vă mulțumesc.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Săptămâna viitoare avem o întâlnire cu reprezentanții celor care dețin drepturile legale asupra terenului. În afară de faptul de acea întâlnire, nu avem nicio ofertă. Cred că urmează a avea întâi o discuție și poate avem o ofertă din partea dumnealor și care va fi supusă atenției dumneavoastră, pentru a vedea dacă ne-o asumăm sau nu.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

Aș vrea să fac o intervenție și aș vrea să nu fie considerată o problemă personală, ci mai mult o obligație de partid și v-aș ruga să privim cu foarte mare atenție situația în care ne aflăm.

La momentul acesta, noi, grupul UNPR, avem un coleg care și-a depus candidatura pentru funcția de senator la un alt partid. Conform Legii 14 din 2003, art. 8 alin. 2 „înscrierea la alt partid politic constituie de drept demisie din partidul pe al cărui membru a fost ulterior”.

O altă lege, Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali spune la art. 9 alin. 2 următoarele:

„Calitatea de consilier local sau județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri:

(hA1) - prin pierderea calității de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales”.

Noi acum știm că dl. Stan și-a depus candidatura pentru funcția de senator la PMP. Dumnealui a completat un dosar. Sunt mai multe documente în dosarul respectiv care atestă faptul că este membru PMP.

Prin urmare credem că se aplică art. 9 alin. 2 din Legea 393.

Prin urmare, potrivit art. 12 alin. 3 din Legea 393, în cazul prevăzut la art. 9 lit. hA1 „în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic pe a cărei listă consilierul local a fost ales, Prefectul constată, prin Ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale al acestuia și declară vacant locul consilierului local”.

În această situație dl. Președinte, dl. Prefect, profităm de prezența dvs. aici, avem un coleg care și-a depus candidatura la alt partid și, în documentele pe care și le-a depus, există foarte clar stipulat faptul că este membru al partidului respectiv.

Prin urmare cred că se încadrează, prin părăsirea partidului pe a cărei liste a fost ales, la legislația pe care am citit-o anterior.

De asemenea, rog și Secretarul Consiliului Local ca ceea ce am spus eu să fie considerat o sesizare, probabil va veni și în mod scris de la partid, iar lista depusă de PMP pentru camera superioară să fie prezentată la următoarea ședință la Tribunal, în procesul pe care îl avem cu dl. Stan. Dl. Stan a spus că, prin nevalidarea mandatului, i s-a îngrădit dreptul de a participa la candidatura pentru funcția de viceprimar. Acest dosar, care atestă că nu mai este membru la UNPR, arată lipsa de interes pentru apartenența la UNPR. Cred că ajută foarte mult și la procesul care are loc pe data de 7, dacă nu mă înșel.

5

Vreau să luați act de ceea ce am spus, prindeți și în stenogramă și chestiunea aceasta, iar dacă dl. Prefect consideră că ceea ce am spus este o sesizare s-o ia ca atare până primește hârtie scrisă de la partid. Mulțumesc.

PREFECT, PANAITESCU GABRIEL AURELIAN:

Dl. consilier, Prefectura lucrează cu documente. Atât timp cât primesc un document îl tratăm ca atare. Mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Dl. Viceprimar, aceasta este o chestiune internă a dvs. Noi doar ce am luat la cunoștință probleme dvs., dar nu ne putem amesteca în curtea dvs.

Dacă mai interpelări?

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: „Diverse”.

Dacă dorește cineva? Dacă nu, vă mulțumesc pentru participare. Vă doresc o după amiază plăcută și să ne revedem cu bine.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Hristache BOGATU

AVIZAT,

SECRETAR,

Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT