Proces verbal din 28.01.2016

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 28/01/2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 28 IANUARIE 2016

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 237/26.01.2016.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoș tinț ă locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 23.01.2016.

Ședința Consiliului Local din data de 28.01.2016 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Caliga Gigel.

Ordinea de zi a ș edinț ei ordinare a Consiliului Local din 28.01.2016

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării spațiului medical, situat în Galați, str. George Coșbuc nr. 259, în suprafață exclusivă de 15,67 mp și suprafața de 48,37 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Ciubotaru Cerasela;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor active, aflate în concesionarea Societății „Gospodărire Urbană” S.R.L.;

 • 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 19,00 mp, intravilan proprietate privată a municipiului Galați, str. Brăilei nr. 155 B;

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 8/19.07.2012 privind aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, criteriile de prioritate și a actelor necesare ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați;

 • 6. Proiect de hotărâre privind acceptarea promisiunii de donație a conductelor de apă brută, Firul 4, Priza Dunării, proprietate privată a Societății „Arcelor Mittal” Galați;

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică;

 • 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică;

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza municipiului Galați pentru care nu există obligativitatea înmatriculării;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „TRANSDAN” S.R.L. pentru angajații Societății „EDEN” S.R.L.;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „TRANSDAN” S.R.L. pentru angajații Societății „UNICOM TRANZIT” S.A;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „EUROVIP” S.R.L. pentru angajații Societății „LACON ELECTRONIC” S.R.L;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „TRANSURB” S.A. pentru angajații „ȘANTIERULUI NAVAL DAMEN” Galați, S.A.;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului lucrărilor de interes local ce vor fi executate de către persoanele stabilite prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • 17. Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei Tehnice pentru soluționarea cererilor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice privind accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Galați;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităților care se acordă unor categorii de persoane la transportul public local realizat cu mijloace de transport ale Societății „TRANSURB” S.A. Galați;

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/2015 privind aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și prețul local al energiei termice facturată populației, cu modificările și completările ulterioare;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, pentru anul școlar 2015-2016;

 • 21. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați pentru anul școlar 2016-2017;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 și Actului adițional nr. 3 la Contractul de furnizare a energiei termice aprobat prin HCL nr. 268/14.07.2015;

 • 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 340/25.07.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Consiliul de Administrație la Spitalul de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire”Galați;

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 437/24.10.2013 privind numirea membrilor supleanți, reprezentanți ai Consiliului Local Galați în Consiliul de Administrație la Spitalul de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire” Galați;

 • 25. Decizia Camerei de Conturi nr. 13/2014/2/01.12.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse de Decizia nr. 13 din 20 martie 2014 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 13 din 20 martie 2014;

 • 26. Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 101/2013/3/08.01.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 101/29.11.2013 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 101/29.11.2013;

 • 27. Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 67/2012/3/07.01.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 67/11.01.2013 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 67/11.01.2013 ;

 • 28. Decizia Camerei de Conturi Galați nr. 96/2013/2/21.12.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 96 din 22 noiembrie 2013 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 96 din 22 noiembrie 2013;

 • 29. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 30. Diverse.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Bună ziua. Avem înscrise persoane care doresc sa ia cuvântul în legătură cu problemele cetățenești. După cum probabil cunoașteți una dintre problemele urbei o reprezintă elevii, profesorii de la Colegiul Alexandru Ioan Cuza drept pentru care atât reprezentantul părinților, cât și doamna director sunt aici și doresc să ne adreseze câteva cuvinte.

Aș începe cu reprezentantul părinților. Puteți să prezentați problema dvs.

DL. IORDACHE IONEL:

Bună ziua. Mă numesc Ionel Iordache. Sunt reprezentantul părinților de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza. Dl. Dumitrașcu care este reprezentant și membru în Consiliul de Administrație nu a putut să participe la această ședință și mi-a făcut o delegare mie, și încep această discuție prin a vă mulțumi dvs., Consiliului Local, consilierilor locali, Primăriei și dlui. Bucur, în special, pentru faptul că, în momentul de față avem un spațiu în care putem să ne desfășurăm activitatea, astfel încât copiii noștri să beneficieze în primul rând de securitate. Și cred că se știe despre ce este vorba. Este vorba despre fostul spațiu al Școlii nr. 8. Pentru ce sunt eu astăzi în fața dvs.?

Ca să vă rog, în numele părinților copiilor de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, în număr de peste 2000, care au și semnat un Memoriu adresat Primăriei în luna decembrie, să facem în așa fel, dacă se poate, și sigur se poate cu sprijinul dvs., ca viitorul sediu al Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza să fie actualul sediu al Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza. Avem o istorie în spate și vrem, ca în continuare, această istorie să ne reprezinte. În momentul de față, Colegiul are 57 de ani, pe care îi va împlini în primăvară, 57 de ani de existență în actualul sediu și ar fi minunat ca peste următorii 50 de ani noi, împreună cu copiii noștri, viitori absolvenți, foști absolvenți, actuali absolvenți ai Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza să putem identifica școala exact în aceeași locație. În concluzie, vă rugăm să ne ajutați cu actuala locație. Vă mulțumesc.

DNA. CHIFU POMPILIA:

Bună ziua. Mă numesc Pompilia Chifu. Sunt directorul Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza, și am venit în fața dvs. să vă mulțumesc pentru toate realizările, pentru sprijinul acordat atât pentru mutarea colegiului, cât și pentru igienizarea spațiului de la Școala nr. 8.

Vă mulțumesc în numele colegilor. Aș vrea să mulțumesc în mod special dlui. Primar care a fost alături de noi, reprezentantului Primăriei în Consiliul de Administrație dlui. Bărbuț Francisc, reprezentanților Consiliului Local, dlui. Marian Alexandru, dlui. Popa Paul, care ne-au sprijinit în toate demersurile realizate. Vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce ați realizat pentru Colegiul nostru și, de asemenea, dlui. Iordache, vă adresez rugămintea și vă asigurăm de încrederea noastră că suntem convinși că vă gândiți la viitorul colegiului și veți ține cont de cererile noastre, adresate prin intermediul Memoriului pe care l-am depus la Primărie. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumim și noi. Rog colegii care au ceva de comentat să ia cuvântul.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Da, sunt câteva comentarii de făcut. Eu nu pot decât să mai întăresc o dată ceea ce am spus la întâlnirea cu cadrele didactice de la Colegiul Național Cuza acolo unde fiecare și-a exprimat nemulțumirile, iar în urma discuțiilor cu dumnealor, împreună cu dna. Director, cred că am pus la punct și am rezolvat toate neînțelegerile care, până la urmă, erau doar mici neînțelegeri între un director de grădiniță și un director de colegiu. Evident, colegiul are prioritate, vor conviețui împreună în condiții absolut civilizate. Am rezolvat și problema de spațiu, mai erau necesare două săli de curs, s - a rezolvat și această problemă. Aveau nevoie de o sală de sport, și vreau să le mulțumesc celor de la Arcelor Mittal care și-au arătat toată disponibilitatea și pun la dispoziție întreaga bază sportivă „Siderurgistul”, pentru desfășurarea orelor de educație fizică, într-un interval orar. Un lucru excepțional.

De asemenea, tot celor de la Arcelor Mittal și celor de la DAMEN, le mulțumesc pentru faptul că au răspuns foarte prompt solicitărilor noastre și au venit cu o sponsorizare care se traduce prin mobilier absolut nou. Este o școală aproape nouă. Îi felicit pe cei care au lucrat acolo, nu știu ce firme au fost, și îi felicit și pe cei din Primărie care au coordonat. Cred că arată ca unul din cele mai curate și mai dotate spații de învățământ. Vor avea și mobilier nou, ceea ce este normal și firesc pentru un Colegiu cu prestigiul Colegiului Al. I. Cuza.

Cât despre sediul actual în care e mai mult decât evident faptul ca activitatea nu se mai poate desfășura în condiții de siguranță, din pricina insecurității acelui imobil, nu mai vorbim de toalete în curte și alte condiții. Sigur, există o intenție a Consiliului Local, sper să se materializeze. Avem o comisie care analizează acest aspect. Este o clădire de patrimoniu, ar fi păcat să nu o recuperăm. Având în vedere dezvoltarea bulevardului străzii Traian prin exproprierile care se vor declanșa în această primăvară și lărgirea bulevardului până în faleză pe patru benzi. Colegiul va avea deschidere direct în Traian, noua structură a străzii. Evident avem propunerea. Vineri am înțeles că este o întâlnire cu consilierii și cu Aparatul de specialitate pe probleme de buget.

Am început o lucrare la Școala nr. 7, Campusul Cuza se dorea a fi la momentul acela. Trebuie să fie un deziderat, să terminăm lucrarea. Sper să fie Consiliul de acord 4

să bugetăm și continuarea lucrărilor acolo. Cele două variante nu se exclud una pe alta, pot merge la pachet. Sper să obținem. Avem promisiuni de la Guvern că vom primi bani pentru terminarea Campusului. Cam acestea sunt problemele. Mă bucur că totuși cadrele didactice, părinții, au înțeles că ceea ce am punctat de fiecare dată, la discuțiile care au avut loc, în declarațiile publice, aceasta este o soluție temporară. Tot timpul am vorbit de o soluție temporară. Și așa va fi urmând să vedem în viitor care din variante va fi finalizată mai repede. În eventualitatea în care am reuși să achiziționăm actualul sediu în care este Colegiul Cuza, avem axă pe fonduri europene, să putem să o reabilităm în totalitate și să o redăm în circuitul de învățământ. Mulțumesc.

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Doream doar să punctez faptul că, în condițiile actuale, actul de învățământ la actuala locație a Colegiului Alexandru Ioan Cuza nu se poate desfășura în condiții de siguranță și securitate în primul rând pentru copii. Este de apreciat inițiativa părinților, dar eu cred că e cazul să fim raționali, cu capul pe umeri. Recunoaștem acest fapt. Nu ne putem folosi de copiii noștri, pentru niște interese care nu sunt de grup. Vă mulțumesc.

DL. DIMA CRISTIAN:

Buna ziua. Doream să ridic problema la „Interpelări”, dar astăzi dl. Primar a făcut de câteva ori trimitere la Comisia nou înființată și cred că este oportun. Mă adresez inițiatorului comisiei care a generat HCL 421/27.10.2015, pentru că ne-am întâlnit de câteva ori, facem acum foarte ușor declarații dacă o să cumpărăm sau nu. Cu toții am vehiculat denumiri de instituții ale statului opresive, DNA... Din Hotărârea 421 privind înființarea comisiei nu rezultă de nicăieri care este rolul acesteia. Pentru că, dacă ați avea un pic de răbdare, putem discuta că „se aprobă această comisie mixtă de analiză care analizează situația unor imobile retrocedate pentru care municipiul Galați a obținut dreptul de uzufruct pentru o perioadă limitată de timp, precum și situația imobilului din Galați, str. Eroilor nr. 14 unde și-a desfășurat activitatea Teatrul de Păpuși „Gulliver” în următoarea componență: cons. local Dima Cristian, cons. local Vals Vergiliu Sorin și cons. local Caliga Gigel.”.

La punctul 4 funcționari publici din cadrul Aparatului de specialitate din Direcția Buget Finanțe, funcționar public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, Serviciul Juridic și Legalitate, funcționar public din Aparatul de specialitate a Primarului, Direcția de Administrare a Patrimoniului și la punctul 7, funcționar public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, Direcția Generală de Dezvoltare, Serviciul de investiții.”

Comisia s-a întâlnit în câteva rânduri și nu înțelegem utilitatea ei, deoarece doar poate analiza. Nu înțelegem ce poate analiza. În ce calitate să cumpărăm, cine va hotărî cumpărarea? Eu am fost cel care a insistat cel mai mult ca oportunității existenței unui spital cum este Spitalul „Buna Vestire” din Galați și de la aceasta s-a ajuns la o comisie. Rog în mod insistent inițiatorul să aducă clarificările necesare în legătură cu această comisie. Care este rolul acestei comisii, în opinia Consiliului? Care sunt competențele și unde se opresc limitele de competență? Pentru că altfel și așa Aparatul Primarului desemnat în această comisie mixtă a preluat rolul de a conduce această comisie și de a începe negocierile halucinant și neașteptat din punctul nostru de vedere. Să suni proprietarul, fie el și asociație non-profit, să începi să întrebi cât costă, dacă ni-l vinde sau nu, atunci noi de ce să ne mai întâlnim ca și comisie? Care mai este rolul comisiei? Și aș putea continua în legătură cu câteva din obiectivele pe care le avem în discuție aici. De ex. Grădinița de copii „Cristal” este retrocedată în totalitate. Noi nu mai avem nimic acolo. Ce să decidem în cazul Colegiului Cuza? Elevii se vor muta. Care mai este scopul clădirii? Dacă nu poate funcționa ca unitate de învățământ, noi în ce calitate să hotărâm dacă este oportun să analizăm ?

Putem continua și cu Teatrul „Gulliver” care este și el mutat la Teatrul Dramatic. Ce să hotărâm despre el?

Ce-ați avut în vedere? Mulțumesc.

Cred că aș putea discuta mult despre acest subiect, dar nu vreau să monopolizăm.

DL. ENACHE CRISTIAN SORIN:

Vreau și eu o să fac o interpelare pe această tema. Pentru îmbunătățirea condițiilor de învățământ la Școala 8 pentru acest colegiu care merită condiții cât mai bune, cred că ar fi oportună reabilitarea Centrului de transfuzii din Țiglina I în vederea mutării acelei grădinițe care încă se află în incinta Școlii 8. Dl. Primar, rămâne să vedeți dacă este oportun și dacă avem fondurile necesare pentru așa ceva. Vă mulțumesc.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Problema Centrului de transfuzii este o preocupare a noastră, dar hotărârea este în mâna dvs. ridicată sau nu, când se va vorbi de bugetare. Un proiect există, dar e o mică problemă datorită faptului că acel sediu, inițial a fost cedat, nu cu acte de proprietate, Consiliului Județean și mai departe Spitalului de Pneumoftiziologie care, după ce au văzut proiectul nostru, l-au revendicat ca aparținându-le. Aceasta e o problemă de legalitate pe care trebuie să o lămurim, iar problema de finanțare cred că aparține Consiliului Local.

Cât despre celălalt subiect, dacă nu s-a înțeles. E vorba de un raport de oportunitate vizavi de toate potențialele clădiri care pot fi interesante pentru Primărie, când ne referim strict la Colegiu, am spus mai devreme, dar, probabil că spiciul trebuie redat. Am spus, așadar, că este vorba despre o clădire care face parte din patrimoniu. Este clădire de patrimoniu și, având în vedere că au trecut nu mai puțin de două bombardamente peste noi care ne-au privilegiat de multe clădiri de patrimoniu și deținem foarte puține, am zis că este oportun să mergem pe această cale: salvarea unei clădiri de patrimoniu. Evident că actualul proprietar nu are nicio intenție să investească, dovadă că nu a făcut-o atâția ani deloc, sarcina ne revine nouă. Nouă ne revine, putem să o facem legal în momentul când avem acte de proprietate și avem posibilitate pe axă europeană să finanțăm sediul. Este foarte simplu, dar, probabil, trebuie să descriem la fiecare și să ne facem numărul.

Cât despre telefonul respectiv, dacă știți pe cineva care a dat telefoane, vă rog să ne spuneți și nouă, pentru că a face afirmație de genul acesta... Eu pot să vorbesc mult mai mult despre subiectul acesta cine și cui dă telefoane și de ce. Dar sunt decent și mă opresc aici. Așadar nu faceți procese de intenții și nu vorbiți fără acoperire. Dacă cineva din Primărie a dat peste o dispoziție sau peste o atribuție pe care o avea, atunci spuneți-ne și vom lua măsuri. Dar spuneți-ne concret, nu povești.

DL. DIMA CRISTIAN:

Deoarece s-a făcut referire într-un mod nepotrivit la mine. Să jignim este o atitudine indecentă, dar este scris foarte clar: „este o comisie de analiză”. Declarațiile pompoase pe care le facem fără să le notăm pot fi foarte ușor interpretabile. Așadar aceasta a fost și solicitarea mea, dar nu cred că dl. Primar este inițiatorul acestei comisii, cred, dacă mi-aduc aminte, dl. Ilie Zanfir a fost cel care a inițiat și către dânsul am făcut această interpelare în legătură cu clarificarea a ceea ce a avut în vedere în privința acestei comisii. Este foarte simplu. Și dacă a avut în vedere oportunitatea achiziționării acestor imobile pentru o activitate sau alta, eu am făcut foarte clar descrierea prin care 3 instituții nu mai funcționează unde funcționau. Ce să analizăm în privința lor? Ce să analizăm? Dacă ele sunt importante ca și clădiri pentru Municipiul Galați, aceasta face obiectul unei alte discuții și pe care, dacă inițiatorul a avut-o în vedere, sigur că ar trebui clarificat acest aspect.

În legătură cu telefonul care a fost dat, este foarte simplu. Erau trei consilieri de față când dna. Susma a sunat către proprietarul imobilului. Nici un consilier care face parte din această comisie nu a făcut acest demers și nu a considerat util a face un demers în condițiile în cazul în care această comisie ar avea doar rol de analiză. Dna. a sunat și a întrebat care este prețul, așadar nici măcar nu a solicitat un aspect legal în scris. Care este prețul clădirii și dacă mai dorește să vândă sau nu. Eu nu am vrut să fac afirmații cu nume și prenume, pentru că m-am gândit că poate ar fi o greșeală. Dar în această situație nu este o greșeală. Mulțumesc.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Eu cred că, pentru a depăși acest moment, e bine ca această comisie să se întâlnească, să-și facă un Regulament de organizare și funcționare, cu obiective cu tot ce trebuie, să supună Consiliului Local. Consiliul Local, dacă este de acord cu ceea ce își propune comisia votează sau nu votează și atunci suntem cât mai transparenți și nu mai suntem expuși unor serii de suspiciuni. Aceasta este părerea mea.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Eu aș vrea să înțeleg, pentru că dl. Primar a făcut o referire la continuarea lucrărilor la Campusul Cuza, lucrare care a fost sistată într-o anumită perioadă pentru care Consiliul Local a aprobat în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați în anul 2014 suma de aproximativ 5,5 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor. Nu sau mai scos la licitație și contractat lucrările și am înțeles acum că revine Consiliului Local în noua formulă a bugetului pentru 2016 posibilitatea de a asigura fonduri pentru continuarea lucrărilor. Și tot dvs. ați spus că de la nivelul Guvernului există fonduri pentru finalizare.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Promisiuni.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Promisiuni. Nu îmi era clar. Aveam fonduri și de la Guvern și aveam pe viitor și de la Consiliul Local. Așadar rămâne pe analiza noastră, la nivelul Consiliului Local pentru continuarea și finalizarea lucrărilor.

DL. PRIMAR, MARIUS STAN:

Dacă îmi permiteți o completare. Există varianta să fie finanțat de la Consiliul Local și ulterior, pe deconturile pe care le putem prezenta la Ministerul Dezvoltării sau Ministerului Învățământului, să putem să recuperăm acești bani.

A ș fi vrut să mai completez ceva. La enumerarea de clădiri care ar trebui să ne intereseze să ne aparțină,a propos de Grădinița „Cristal”. Poate nu se știe că această Grădiniță, pe banii comunității, a fost făcută ultra modern pe banii noștri. Iar în instanță noi, Primăria, nu ne-am prezentat ca să se știe foarte bine. Cel care a revendicat clădirea câștigând fără niciun fel de problemă. Eu pot să gândesc că a fost pregătită pentru cineva casa aceea ca să-i fie dată la cheie? Și atunci eu zic că, dacă tot am investit mulți bani acolo ar fi cazul să ne gândim la o variantă de negociere și să rămână în patrimoniul nostru. Este o clădire care arată bine și este utilă.

La aceasta m-am referit. Grădinița „Cristal” a fost renovată pe banii noștri și dată la cheie celui care a revendicat-o.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

In continuare vă prezint prezența la ședință. Sunt prezenți 25 de consilieri locali. Lipsesc motivat dl. cons. Sandu Vali Viorel, care este în delegație si dna. Mușat Carmina Liana.

În continuare vă supun la vot aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare.

Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 14.12.2015.

Cine este pentru?                      - 25 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abț ine?                      - 0 voturi

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 14.12.2015 a fost votat cu 25 de voturi „pentru”.

Supun la vot procesul verbal al ședinței de îndată din data de 22.12.2015.

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abț ine?                   - 2 voturi (dna. Dascălu Monica,

dl. Găvan Eugen)

Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 22.12.2015 a fost votat cu 23 de voturi „pentru” 0 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri”.

Supun la vot procesul verbal al ședinței de îndată din data de 08.01.2016.

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abț ine?                   - 2 voturi (dna. Dascălu Monica,

dl. Găvan Eugen)

Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 08.01.2016 a fost votat cu 23 de voturi „pentru” 0 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri”.

Cu speranța că avem cu toții prezentată ordinea de zi a ședinței de astăzi, vă supun atenției aprobarea acesteia în măsura în care nu sunt completări.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Doream să întreb în legătură cu un proiect de hotărâre care a apărut ulterior convocării ședinței și convocatorului publicat. E vorba de un proiect de hotărâre care vizează aprobarea a două Acte Adiționale referitoare la activitatea CALORGAL, proiect de hotărâre care a apărut în ziua ședinței pe comisii, dar nu au fost prezentate și Actele Adiționale ca atare, conținutul lor. N-am luat cunoștință ce conțin aceste Acte Adiționale motiv pentru care îi cer inițiatorului să îl retragă de pe ordinea de zi, să intre spre aprobare în următoarea ședință a Consiliului Local când vom fi în cunoștință de ce trebuie să aprobăm.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Cred că dl. Director de la CALORGAL poate să dea explicații. Trebuia să vină la dvs. la comisii să vi le explice.

DL. DIMA CRISTIAN:

Întăresc solicitarea, deoarece nu am fost prezent nici la Comisia 5 și, având în vedere că este vorba de modificarea de Contract, este comisie de fond.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dată fiind problematica actuală a căldurii, dl. director Ispas, vă rugăm să ne prezentați opinia dvs.

DL. ISPAS MIRCEA-DIRECTOR TEHNIC

Bună ziua. Ispas este numele lor, Directorul tehnic de la CALORGAL. În primul rând vreau să fie foarte clar. Aceste Acte Adiționale sunt realizate la Contractul cu Asociațiile de Proprietari. Prin aceste Acte Adiționale încercăm să venim în întâmpinarea cetățeanului, a consumatorului final. Cele două acte sunt foarte simple și o să încep cu cel mai simplu unde este un singur articol și care se referă la Asociațiile de Proprietari care nu doresc facturare individuală, ci doresc facturare la nivelul Asociațiilor și mă refer la Asociații cu foarte multe blocuri. Și aici am venit în întâmpinarea lor având și foarte multe solicitări în scris în sensul acesta, să emitem facturi la nivelul branșamentului, astfel încât dacă o Asociație de Proprietari cu 10 blocuri și 30 de scări are branșamente la fiecare scară să emitem 30 de facturi. Astfel preîntâmpinăm și o anumită scădere a gradului de încasare, putem urmări mai bine la nivelul branșamentului cum se încasează și nu mai suntem nevoiți să închidem 10 blocuri, ci o singură scară. Aceasta în ceea ce privește primul Act Adițional.

Al doilea Act Adiț ional reglementează Contractul de furnizare încheiat cu Asociațiile de Proprietari care doresc facturarea individuală. Acest Act Adițional precizează foarte clar cine și ce face. Ce face Asociația, ce face CALORGAL și mă refer la defalcarea costurilor cu energia termică la nivelul apartamentului pentru apa caldă de consum care, conform Ordinului ANRSCE se face proporțional cu volumul de apă consumat într-o lună. E vorba de apometrul de apă caldă. Pentru a ne încadra inclusiv în OUG 70 privind ajutoarele de căldură, timpul fiind foarte scurt, tocmai prin acest Act Adițional conlucrăm cu Asociațiile, astfel încât ele să facă citirea apometrelor din interiorul apartamentelor ca noi să ne mișcăm foarte repede să emitem aceste facturi.

În mare despre asta este vorba în ele două Acte Adiționale. Din diverse motive ele au ajuns foarte târziu la comisii. Nu am reușit să ajung decât la Comisia de servicii. Marți am discutat cu aceștia, într-adevăr la Comisia juridică, nu. Este adevărat.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Exact aceasta era opinia colegilor, dl. director. La experiența pe care o aveți parcurgerea pașilor eliminatorii și necesari în administrație găsim că era o ușoară dezamăgire din partea colegilor.

DL. ISPAS MIRCEA-DIRECTOR TEHNIC

De acord. Din păcate, v-am spus blocajul nu a fost la CALORGAL, și dacă este să fiu corect până la capăt la Comisia juridică nu era nimeni. Mulțumesc.

DL. GĂVAN EUGEN:

Dl. Președinte, cred că dl. director nu are nicio vină ce inițiatori, ce comisii sunt de fond la proiectul de hotărâre, pentru că și noi constatăm cu stupoare că este doar Comisia de buget finanțe este de fond. Așadar nu apare Comisia de servicii, nu apare Comisia juridică. Și este un Contract de prestări servicii.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Aș vrea să-l întreb pe dl. Director Ispas ce repercusiuni are întârzierea aprobării acestui proiect sau amânării votării acestor două Acte Adiționale asupra gălățeanului. Aceasta este până la urmă interesul nostru. Să ajutăm gălățeanul de rând.

DL. ISPAS MIRCEA-DIRECTOR TEHNIC

Ideea de bază era că toate acestea le facem pentru cetățean și, în la doilea rând, să menținem un grad mare de încasare. Vreau să vă spun că gălățenii anul acesta, spre deosebire de alți ani, au făcut un efort și se pare că fac în continuare. Este adevărat factura pe noiembrie a fost extrem de mică. Cu toate că scadența era la data de 5 februarie, gradul de încasare este de 81,8%.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumim. Constatăm astfel că, în ceea ce privește avizele, la Comisia juridică există semnături.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Eu cred că propunerea pe care am făcut-o e de bun simț, având în vedere că dl. Primar a menționat că vom face foarte repede și am înțeles că marți va fi o ședință extraordinară să aprobăm acest proiect. Deocamdată nu am luat la cunoștință despre convocarea în ședință extraordinară pentru marți. Vom lua, probabil, act după ce bugetul ne va fi prezentat și atunci vom vota. Bugetele societăților, bugetul local pentru 2016 și alături de acele proiecte de hotărâre poate să vină și hotărârea aceasta de prezentare a celor două Acte Adiționale să fie însușite de către comisiile de specialitate și o vom vota. E vorba de o întârziere de o zi, două. Cum nu s-a făcut nimic până acum cred că două zile dacă se mai amână nu se întâmplă nicio nenorocire.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Având în vedere că este vorba pur și simplu de o problemă tehnică ce îi privește pe cei de la CALORGAL în modul de lucru cu Asociațiile și cu locatarii, cu beneficiarii sistemului centralizat, mi se pare un moft. Având in vedere că are semnăturile de la comisia 1, la Comisia juridică, de asemenea, fie și negativ, propun să îl votați. Vreau să vadă și oamenii cine tot vrea să nu funcționeze acest sistem. Că există numai piedici la orice. Când e vorba de furnizat căldură oamenilor se găsesc pierderi foarte mari subit, după 20 de ani.

A venit târziu la comisie cu o modificare la o Anexă care, din punct de vedere financiar nu implică nici un fel Consiliul. Le ușurează munca celor de la CALORGAL. Au o vină că au venit târziu. Nu e prima și nici ultima oară. Dar se pare că e vorba de a da la picioare cuiva. Insist să rămână pe ordinea de zi.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Vă rog frumos, dl. Secretar, să citiți din avizul care a fost semnat la Comisia 1 ce s-a menționat în aviz.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

În legătură cu acest proiect de hotărâre, a fost făcută următoare mențiune: „Solicităm prezentarea în comisie datelor tehnice ce prevăd lucrări suplimentare de contorizare individuală, precum și conținutul Actelor Adiționale nr. 2 și 3 care nu au fost prezentate”. Semnează dl. Viceprimar Popa.

DL. DIMA CRISTIAN:

Intr-adevăr de multe ori respectul pentru consilieri poate fi interpretat ca un „moft”, dar eu am trecut, în calitate de președinte al Comisiei juridice, un aviz negativ, dar sunt foarte încântat că dl. Director General Ispas a prezentat situația. Marea mea dilemă este legată strict de faptul că am strigat timp de 4-5 luni de zile să avem agent termic sub formă de apă caldă menajeră, după care am constatat că sunt pierderi de 90%. Pentru a nu intra în această situație, dacă dl director general spune că această formă de facturare nu va genera o pierdere suplimentară pentru CALORGAL și transpus în continuare către cetățeni, așadar poate intra în plen fie acum, fie marți fără nicio problemă. Aceasta este singura problemă pe care o ridicăm. Ca prin forma pe care ați propus-o să nu se genereze pierderi de genul celor provocate la apă caldă menajeră. Mulțumesc.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Dl. Președinte, încă o dată, sunt 4 semnături pe acel aviz la Comisia de buget finanțe?

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Da, sunt 4 semnături.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Atunci avizul poate fi luat în considerare.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Supun aprobării dvs. ordinea de zi a ședinței de astăzi.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Eu cred că două zile ca să vedem Actul Adițional pe ceea ce a spus dl. Ispas, eu nu-l mai cred pe cuvânt. A mai spus și altă dată chestiuni din acestea și ne-am trezit într-o situație conflictuală în care nivelul pierderilor pe care trebuia să le aprobăm noi în Consiliul Local era de 90%. Și prezentare frumoasă cu apa caldă a mai fost. Am mai căzut o dată în capcana aceasta. Două zile nu este nicio problemă. Nu moare nimeni dacă îl aprobăm marți.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Dl. Viceprimar, sunteți și angajat în Primărie. De aici luați banii, din Primărie. De marți este materialul în Primărie. Cine dorea sa-l vadă, îl putea vedea. Dacă dorea.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Cu regret. Cele două Acte Adiționale nu sunt dl. Primar.

DL. ISPAS MIRCEA-DIRECTOR TEHNIC

Dacă îmi permiteți.

Unu. Actele sunt depuse de acum două săptămâni în Primărie. Doi. Îmi pare rău, nu sunt director general, sunt director tehnic.

Trei. Nu cred că dl. Viceprimar, Popa, nu vă supărați, dar nu am prezentat nimic „într-o formă frumoasă”, poate altcineva, dar nu eu. Îmi pare rău că trebuie să o spun. Chiar nu pricep această înverșunare. Din punctul nostru de vedere noi putem aștepta. Nu este niciun secret, nu este vreo bombă atomică. Chiar nu e. Și nu aduce pierderi, decât beneficii.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

În condițiile în care dl. Secretar, constată îndeplinirea condițiilor de formă, supun votului dvs. aprobarea ordinii de zi.

Cine este pentru?                      - 25 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abț ine?                    - 0 voturi

Ordinea de zi a fost votată cu 25 de voturi „pentru”.

DL. DIMA CRISTIAN:

Vreau să se rețină afirmația dlui. Director tehnic, că acest sistem individual de facturare nu va genera pierderi suplimentare. Ca să nu avem interpelări, că poate fi, că nu poate fi.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Se înregistrează. Drept pentru care trecem la ordinea de zi propriu-zisă.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării spațiului medical, situat în Galați, str. George Coșbuc nr. 259, în suprafață exclusivă de 15,67 mp și suprafața de 48,37 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Ciubotaru Cerasela

Dl. Radu Cosca a ieșit din sala de ședință.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -24 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Fac o mențiune. Ținând seama că la unele din punctele de pe ordinea de zi sunt cu vot nominal, ceea ce înseamnă buletine de vot, rog colegii de la grupul ALDE să propună pentru ca să se realizeze modificările tehnice.

DL. GĂVAN EUGEN:

Pentru proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în CA, îl propunem pe dl. Văsoi Costel.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

La punctul 23 din ordinea de zi ca să se poată completa buletinele ca să nu mai pățim ca la ședința anterioară când rezultatul nu a întâlnit numărul de consilieri.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Completați cu cea de a doua propunere.

DL. GĂVAN EUGEN:

Solicitarea dlui. Președinte de a nominaliza cel care va fi membru în CA la Spitalul „Buna Vestire” l-am propus pe dl. Văsoi Costel.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Sunt două buletine de vot. Pe unul este trecut dl. cons. Sandu Vali Viorel pentru a-l înlocui pe dl. Cosca și pe unul era trecut, și rămâne dna. Dascălu pentru a-l înlocui pe dl.Dima.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă rog, am fost neinspirat să declanș ez o astfel de preocupare. Cum nu avem dexteritatea de a rezolva, vom trata la punctul de pe ordinea de zi. Drept pentru care trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor active, aflate în concesionarea Societății „Gospodărire Urbană” S.R.L.”

Dl. Cosca Radu a revenit în sala de ședință.

Dl. Enache Cristian Sorin a ieșit din sala de ședință.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -24 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 19,00 mp, intravilan proprietate privată a municipiului Galați, str. Brăilei nr. 155 B”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -24 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 8/19.07.2012 privind aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, criteriile de prioritate și a actelor necesare ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

E știută lipsa de specialiști în diverse domenii. Așa că aș vrea să adăugați la criteriile pe care le are comisia și specialiști care se încadrează pe posturi deficitare, pentru că e și o atracție să avem și specialiști tineri care nu au locuințe și restul criteriilor rămân aceleași. Dar pentru că este specialist și se încadrează într-un domeniu 15

la spital, la Primărie și îndeplinește celelalte criterii, să fie al cincilea criteriu, specialiști încadrați pe posturi deficitare. Dacă sunteți de acord.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Dl. doctor, la următorul punct exact acest lucru se modifică. Așadar se modifică punctajul pentru cei care au doctorat, masterat. Ne-am gândit la specialiști.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Problema e că trebuie să fie încadrați într-o categorie, altfel nu mai au acces.

DNA. CARP MIOARA:

Numele meu este Carp Mioara și sunt coordonator la Compartimentul de administrare fond locativ, și vreau să fac precizarea că ceea ce ați solicitat dvs. figurează în criterii și chiar este un criteriu nou introdus în criteriile pentru locuințe care urmează a fi atribuite persoanelor care nu dețin aceste locuințe. La punctul respectiv discutăm de persoane evacuate din imobilele retrocedate, nu de persoane care pot beneficia de locuințe sociale.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Atunci vă rog, când faceți un document să fie scris și să rămână scris. Aici sunt criterii în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local.

DNA. CARP MIOARA:

Persoanelor evacuate.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Nu scrie. Și după aceea urmează 4 categorii de persoane. Eu am introdus a cincea categorie. Ce vă împiedică treaba aceasta? Trebuie să fie exact ca dvs.?

DNA. CARP MIOARA:

Nu. Dar am vrut să fac precizarea că există acest criteriu introdus. La următorul punct avem criteriul stabilit pentru specialiști. Acum vorbim de persoane evacuate din casele proprietatea Primăriei conform Legii nr. 10. Avem specialiști care sunt evacuați din case retrocedate. Dacă sunt, îi luăm în calcul la punctul respectiv.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Sunt convins că vom redacta toate precizările necesare și după ce vom epuiza și punctul 5 când vom analiza acest aspect ridicat de dl. Bugeag.

DL. MIHAI ALIN:

Nu văd punctul 12 de care ne spune dna. Carp.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Cred că dna. Carp are o altă ordine de zi.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Dl. cons., aveam ordinea de zi de dimineață. Probabil că cea de acum se modifică cu punctul respectiv.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Reiau punctul 4 din ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 8/19.07.2012 privind aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, criteriile de prioritate și a actelor necesare ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare”.

Inițiatorul spune că problematica se găsește la punctul 5. Drept pentru care supun la vot proiectul de hotărâre.

Dl. Enache Cristian Sorin a revenit în sala de ședință.

Dna. Paladi Gina a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?                 -24 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                  - 0 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Aici se poate introduce? Pentru că tot 4 criterii sunt și sunt excluși cei despre care spuneam.

PRIMAR, MARIUS STAN:

În calitate de inițiator, sunt de acord cu modificarea având în vedere că se vorbește de specialiști doar când punctăm, nu se spune și în text.

DL. ILIE ZANFIR:

Eu consider că dl. Bugeag, în calitate de președinte putea să vină cu acest amendament la comisie.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Pentru că mi s-a pronunțat numele vreau să spun dna. Carp că acum vă văd prima dată. Nu v-am văzut la comisie niciodată.

Dl. Ilie Zanfir sunteți secretarul comisiei, de ce nu mi-ați atras atenția?

PREȘEDINTE CALIGA GIGEL:

Supun la vot aprobarea hotărârii cu amendamentul propus de dl. Bugeag și aprobat de inițiator.

Dna. Paladi Gina a revenit în sala de ședință.

Dl. Găvan Eugen a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru? -24 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Bugeag Gheorghe privind înlocuirea sintagmei „funcționari publici” cu „specialiști”.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acceptarea promisiunii de donație a conductelor de apă brută, Firul 4, Priza Dunării, proprietate privată a Societății „Arcelor Mittal” Galați”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -24 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -24 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Bugeag Gheorghe și dl. Bucatanschi Mihail au ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?                 -22 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -22 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -22 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza municipiului Galați pentru care nu există obligativitatea înmatriculării”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „TRANSDAN” S.R.L. pentru angajații Societății „EDEN” S.R.L”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -22 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „TRANSDAN” S.R.L. pentru angajații Societății „UNICOM TRANZIT” S.A”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -22 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „EUROVIP” S.R.L. pentru angajații Societății „LACON ELECTRONIC” S.R.L”Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -22 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „TRANSURB” S.A. pentru angajații „ȘANTIERULUI NAVAL DAMEN” Galați, S.A”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -22 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului lucrărilor de interes local ce vor fi executate de către persoanele stabilite prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Bucatanschi Mihail a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?                 -23 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei Tehnice pentru soluționarea cererilor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice privind accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Galați”. Dacă sunt comentarii?

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

În proiectul de hotărâre se face o propunere la componența acestei comisii. Vreau să fac o propunere dlui. Primar ca, pe lângă Direcțiile Generale care au fost prevăzute să facă parte prin reprezentant în această Comisie, să aibă în vedere că mai sunt chestiuni de natură juridică și de natură economică vizavi de tarife, atunci să fie de acord cu completarea componenței comisiei formate din reprezentanți din Aparatul de specialitate a Primarului cu două persoane competente, una pe juridic și una pe economic.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Rog inițiatorul să precizeze dacă este de acord?

Atunci supun la vot proiectul cu amendamentul însușit de inițiator.

Dl. Bugeag Gheorghe și dl. Găvan Eugen au revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Viceprimar, Popa Florin.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităților care se acordă unor categorii de persoane la transportul public local realizat cu mijloace de transport ale Societății „TRANSURB” S.A. Galați”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -25 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/2015 privind aprobarea prețului mediu de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației și a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației prin sistem centralizat și prețul local al energiei termice facturată populației, cu modificările și completările ulterioare”.

Titlul este foarte pompos, dar de fapt este vorba de regularizarea TVA-ului potrivit noii cote.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -25 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, pentru anul școlar 2015-2016”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -25 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Aceasta e mai mult pentru informarea publică. Trebuie să știe toată lumea că s-au aprobat 4872 de burse de merit, a 40 RON/lună, burse de studiu 27 a câte 35 RON/lună, burse sociale 560 a câte 35 RON/lună și 68 de burse de performanță în valoare de 150 RON/lună. E un efort bugetar pe care trebuie apreciat și pentru care sper că cei din învățământ vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumim. Cu precizările menționate de dl. Primar se constată aprobarea proiectului.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați pentru anul școlar 2016-2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -25 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 și Actului adițional nr. 3 la Contractul de furnizare a energiei termice aprobat prin HCL nr. 268/14.07.2015”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine se abține?

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 340/25.07.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Consiliul de Administrație la Spitalul de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire”Galați”.

DL. GĂVAN EUGEN:

Pentru că am ajuns la acest punct de pe ordinea de zi, îl propun pe dl. Văsoi Costel.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Rog să fie completate buletinele de vot și cu această propunere.

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Discutăm de un proiect de hotărâre. Celălalt proiect de hotărâre este pentru membru supleant. Ne retragem propunerea noastră pentru membru plin și vom face propunerea ca dna. cons. Monica Dascălu să fie membru supleant.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Așadar sunt candidaturi diferite, pentru funcții diferite. Unul, membru plin, și al doilea membru supleant.

Pentru membru plin candidează dl. Văsoi, pentru membru supleant candidează dna. Dascălu.

DL. VALS VERGILIU SORIN:

Repet. Grupul UNPR retrage propunerea ca dna. Monica Dascălu să fie membru plin și susținem propunerea pentru membru supleant.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Trecem la punctul 24 de pe ordine de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 437/24.10.2013 privind numirea membrilor supleanți, reprezentanți ai Consiliului Local Galați în Consiliul de Administrație la Spitalul de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire” Galați”.

DL. VALS VERGILIU SORIN:

O propunem pe dna. Monica Dascălu.

PRE Ș EDINTE, CALIGA GIGEL:

Iată, așa trebuia să sune de la început conținutul buletinului de vot și a proiectului de hotărâre. Rugăm Comisia de numărare să-și intre în atribuții.

Pe parcursul derulării procesului de numărare a voturilor, aș propune să trecem la următoarele puncte care au în vedere prezentarea unor Decizii ale Camerei de Conturi Galați pe marginea unor acte de control și a unor măsuri dispuse Societăților subordonate. Drept pentru care aș începe cu punctul 25 de pe ordinea de zi:„ Decizia Camerei de Conturi nr. 13/2014/2/01.12.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse de Decizia nr. 13 din 20 martie 2014 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 13 din 20 martie 2014”.

Rog reprezentantul Societății „TRANSURB” să prezinte situația către membrii Consiliului Local.

DL. GRAUR CONSTANTIN - DIRECTOR DE EXPLOATARE

Bună ziua. Numele meu este Graur Constantin, Director de exploatare la Societatea „TRANSURB” SA Galați.

Referitor la Raportul Curții de Conturi din data de 20.03.2014, societatea a înregistrat în contabilitate facturile pentru clienții indicați în Raportul de control, respectiv, ROMTELECOM, VODAFONE, TELECOMUNICAȚII CFR, ORANGE ROMÂNIA, RCS/RDS, UPC, PRINT TELECOM. Atât în ceea ce privește diferența de tarif, cât și în ceea ce privește indexarea tarifelor cu indicele prețurilor de consum, penalități aferente diferenței de preț, penalități aferente întârzierii la plată a ratelor și penalităților valorilor aferente calculate ca și influența inflației asupra tarifelor. Aceste facturi au fost trimise clienților sus menționați și, dintre creanțe, au fost încasate în totalitate penalitățile de întârziere la plata ratelor.

Pentru restul debitelor înregistrate, clienții TELECOMUNICAȚII CFR, VODAFONE, TELECOM se află în litigiu cu „TRANSURB” SA pentru recuperarea creanțelor în dosarele din 2015.

La măsura nr. 2 din Raportul de control privitor la ducerea la îndeplinire, referitor la componența soldului care cuprinde debitul NVACABLE și cheltuieli de judecată acesta a fost integral încasat de către TRANSURB în data de 21.12.2015, în baza Titlului executoriu și Decizia Civilă 12079/2014.

În ceea ce privește penalitățile necalculate și neînregistrate în contabilitate pentru debitorii NVACABLE, în sumă de 43851 s-a efectuat ancheta administrativă la nivelul societății în urma căreia s-a stabilit că nu se poate impune atragerea răspunderii unei persoane, ulterior încheierii anchetei administrative s-a solicitat CA-ului trecerea pe costuri a penalităților, acest lucru fiind aprobat prin Hotărârea CA nr 4 din 14.01.2016.

În ceea ce privește clientul BLUE TELECOM pentru recuperarea penalităților s-a întocmit Declarație de creanță prin care s-au solicitat penalități în sumă de 16306 și sunt cuprinse în Dosar 4802/121/2009.

Diferența de penalități pentru ceilalți clienți în speță USL, PDL, PER, PE,

PP-DD, penalitățile în sumă de 11.815 actualizată la data încasării au fost recuperate de către societate în decursul anilor 2014-2015.

Referitor la măsura nr. 3 din Raportul de control, potrivit Raportului de follow-up din 16.11.2015, măsura 3 nu a fost dusă la îndeplinire în totalitate .

La măsura nr. 4 din Raport referitor la ducerea la îndeplinire, societatea a colaborat cu TC INF, a demarat procedurile de implementare a Programului privind evidența contabilă distinctă pe centre de cost, TRANSURB utilizează deja această evidență a cheltuielilor începând cu luna octombrie 2015, iar Procesul verbal de recepție a lucrărilor urmează a fi semnat.

Referitor la măsura nr. 5 din Raportul cu ducere la îndeplinire entitatea a stabilit și calculat și înregistrat în contabilitate prejudiciu, dar și foloase nerealizate în luna decembrie 2014.

În ceea ce îi privește pe reprezentații AGA și membri CA prejudiciul și foloasele nerealizate au fost integral recuperate de către TRANSURB în decursul anului 2015.

În ceea ce privește Directorul general, precizăm că s-a formulat Cerere de chemare în judecată în vederea recuperării sumei datorate de 69036 lei din care 61031 reprezintă plăți nelegale, iar suma de 7705 dobânzi calculate la 31.12.2014 și în continuare solicitate până la plata efectivă a debitului cerere ce face obiectul Dosarului 3949/233/2015, cu termen la data de 08.02.2016.

În ceea ce privește sumele de recuperat de la bugetul de stat și bugetele sociale și fonduri sociale, entitatea a depus Declarație rectificativă, respectiv Formularul 112, în luna decembrie 2015 urmând ca aceste sume să fie deduse din contribuțiile curente pe care TRANSURB le datorează la bugetul de stat și la bugetele sociale și fonduri speciale.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumim. Vreau să întreb dacă pe marginea materialului de care au luat la cunoștință de pe site, precum și din prezentarea făcută de directorul de exploatare, dacă suscită comentarii?

DL. MALINOVICI VICTOR:

Aș vrea să întreb dacă data de prelungire a ducerii la îndeplinire a acestei constatări rămâne 31.01.2016?

DL. GRAUR CONSTANTIN - DIRECTOR DE EXPLOATARE

După cum am specificat și în expunere sunt anumite măsuri care sunt încă în litigiu și sunt cu dată...

DL. MALINOVICI VICTOR:

Cea mai prelungită dată, ca să vorbesc mai puțin academic, este 31.01.2016. Restul sunt 2015, 2014. Dacă rămâne ultima dată aceasta?

DL. GRAUR CONSTANTIN - DIRECTOR DE EXPLOATARE

Nu rămâne aceasta ultima dată, pentru că unitatea noastră este încă în litigiu cu societățile respective. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumim.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:„ Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 101/2013/3/08.01.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 101/29.11.2013 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 101/29.11.2013”, referitoare la Societatea „Gospodărire Urbană” SRL., drept pentru care dna. Director Podaru este prezentă și va face sinteza.

DNA PODARU TINCUTA-DIRECTOR ECONOMIC:

Bună ziua. În urma Deciziei nr. 101/29.11.2013, au fost stabilite 10 măsuri. Până în prezent au fost realizate în totalitate 8 măsuri, au rămas parțial cu termen de rezolvare 30.04.2016, 2 măsuri, respectiv măsura 5 care constă în faptul că în baza unui Contract cu FCM Dunărea Galați aveam de încasat o penalitate de 591,66 lei. Acest lucru nu l-am putut finaliza, deoarece am făcut toate demersurile, entitatea respectivă aflându-se in Dosarul 945/121/2014 aflat pe rol la Judecătoria Galați având ca obiect dizolvarea acesteia ca persoană juridică.

Noi, deși avem termenul până la 30.04, nu vom putea închide această măsură. Nu putem nici să depunem această sumă, pentru că deja, fiind în litigiu, și făcând toate demersurile prin Judecătoria Galați, nu putem închide măsura.

O a doua măsură se referă la inventariere. Este vorba de măsura 10. Este o măsură care s-a realizat numai parțial. Se referă la inventarierea tuturor locurilor de veci din cele trei cimitire ale municipiului Galați care se află în concesiune la societatea noastră, respectiv cimitirul „Eternitatea”. Aici noi vom solicita ajutorul dvs. să realizăm cartare pe toate cimitirele, dar în mod deosebit la cimitirul „Eternitatea”. Este necesară această cartare, deoarece cimitirul „Eternitatea” este cel mai vechi din Galați. Sunt foarte multe locuri părăsite, nu s-au dezbătut moștenirile și, ca urmare, va fi foarte greu să cunoaștem toți concesionarii. Prin urmare noi ne preocupăm să finalizăm acel program de informatizare și, periodic, să comunicăm identificarea pe care noi deja o facem în aceste cimitire. Cert este că măsura până la 30.04., nu poate fi finalizată.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumim, dna. Director. Dacă sunt comentarii?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Vreau să informez și Consiliul că am făcut o notificare către CA de la ”Gospodărire Urbană”, prin care am semnalat funcționarea în afara legii a acestuia. Și mai departe ce s-a întâmplat, pe cale de consecință. V-aș ruga să luați act de acest lucru și, în calitate de for tutelar, să luați măsuri pentru intrarea în legalitate la tot ce înseamnă activitatea de la „Gospodărire Urbană”. Documentele sunt la „Gospodărire Urbană”. Vă stau la dispoziție. OUG nr. 109 e valabilă pentru toată lumea și pentru „Gospodărire Urbană”. Nu au nicio scuză la momentul de față.

DL. DIMA CRISTIAN:

Vreau mai multe detalii. Ce înseamnă că se lucrează în ilegalitate. Să știm detaliile în ce constă ilegalitatea?

PRIMAR, MARIUS STAN:

E foarte simplu. De la numirea membrilor, CA trebuia să vină cu o Strategie de dezvoltare cu care nu au venit în fața Consiliului. Nici nu o au. Așa încât cred că trebuie să luați act de acest lucru. E obligatoriu, nu a inventat-o nimeni.

DL. DIMA CRISTIAN:

Celelalte societăți au venit? Eu nu știu dacă au venit la ședințe. Doamnă, vreau să-mi aduceți la cunoștință dacă s-a luat vreo măsură, dacă s-a schimbat ceva?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Fiecare societate are un CA și un reprezentant AGA. Prin reprezentantul AGA s-au adus la cunoștință Primăriei îndeplinirea criteriilor impuse de OUG nr. 109. La celelalte societăți, la această societate nu.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Legea prevede care sunt persoanele responsabile. Ele se cunosc sau se vor cunoaște, dar nu aici se tranșează anumite aspecte ale legalității OUG nr. 109. Au fost niște comentarii.

Drept pentru care trecem la punct 27 de pe ordinea de zi: „Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 67/2012/3/07.01.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 67/11.01.2013 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 67/11.01.2013”.

Aceste Decizii și rapoarte vizează activitatea ECOSAL.

DL. PUCHEANU IONUȚ-DIRECTOR GENERAL:

Bună ziua. Prin Raportul 11634/13.012.2012, către SP ECOSAL s-au înaintat 9 măsuri din care, până în momentul de față, 7 dintre ele au fost duse la îndeplinire, două dintre ele, măsura 3 și măsura 5 rămânând parțial îndeplinite.

Am să vă vorbesc puțin despre cele două măsuri parțial îndeplinite. Măsura 3 se referă la niște sume neîncasate de la trei clienți de-ai noștri. Cu fiecare dintre acești trei clienți ne aflăm în litigiu. Avem dosare pe rol. Din păcate toți cei trei sunt, în momentul de față, în insolvență. Suntem înscriși la masa credală, așteptăm ca lichidatorul judiciar să facă, la momentul oportun, împărțirea, dacă va exista, sumei de bani care să fie împărțită debitorilor.

Măsura 5 e aproape dusă la îndeplinire. E vorba de încadrarea în grilă a unui număr de aproximativ 134 de persoane. Săptămâna viitoare vom prezenta Curții de Conturi exact grila de salarizare și cum au mers creșterile salariale, dacă s-au înscris în cei 12% și în cei 10% aferenți creșterilor acordate de Guvernul României. În mare cam acestea sunt cele două măsuri încă nefinalizate. Dacă aveți alte întrebări vizavi de aceste probleme, cu dragă inimă vă răspund.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Rog colegii să intervină dacă au comentarii?

Dacă nu,vă mulțumim dl. Director General.

Trecem la punctul 28 de ordinea de zi:„ Decizia Camerei de Conturi Galați nr. 96/2013/2/21.12.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 96 din 22 noiembrie 2013 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 96 din 22 noiembrie 2013”, materiale ce se referă la activitatea Colegiului„Radu Negru”.

DNA. ONIȘOR MIRELA-DIRECTOR:

Bună ziua. Mă numesc Mirela Onișor. Sunt directorul Colegiului Tehnic „Radu Negru” Galați. În urma Raportului nr. 96/2013 al Curții de Conturi am avut de dus la îndeplinire 10 măsuri din care, la momentul acesta, sunt închise în totalitate 8 măsuri, 2 măsuri sunt parțial nefinalizate, măsura 6 referitoare la un litigiu pe care îl avem cu Societatea „PIBUNNI” SRL care a avut, conform unui contract, debit la noi. S-a recuperat debitul, nu s-au recuperat penalitățile. Suntem în litigiu, suntem în termen de apel. Urmează să se stabilească termenul de judecată.

Iar la măsura 7 avem de constituit garanții la Contractele de închiriere pentru câteva firme: SC „RCS/RDS” SA, SC „PATISIMO” SRL și Școala Postliceală „Cristiana”. Aceste garanții sunt în cuantum de până la două chirii care să fie depuse în contul școlii. Am făcut corespondența, au luat la cunoștință urmând ca până în termenul de 31 martie să intrăm în legalitate și să închidem acest subpunct din Raportul Curții de Conturi firmele respective depunând contravaloarea garanțiilor pe cele două luni.

Dacă aveți alte probleme?

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Rog colegii dacă au interpelări?

DL. MALINOVICI VICTOR:

O întrebare simplă. Dacă această Decizie a fost prezentată și CA-ului si dacă CA-ul de la colegiul respectiv funcționează în plenul dumnealor?

DNA. ONIȘOR MIRELA-DIRECTOR:

Da. CA-ul funcționează. Știe despre ce este vorba.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Îmi cer scuze, dar de când fac parte din CA-ul Colegiului niciodată nu am fost chemat.

DNA. ONIȘOR MIRELA-DIRECTOR:

Îmi pare rău, dar la CA-ul Colegiului Tehnic „Radu Negru” fac parte dl. Viceprimar Popa Florin, dl. Marian Alexandru și dl. Ghețu Ilie. Vă rog să mă scuzați că nu am știut de prezența dvs. în CA. V-aș fi convocat cu plăcere de fiecare dată.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Îmi cer scuze. Ori este o neînțelegere, ori nu se respectă ceea ce am completat cu toții. Vă mulțumesc.

DNA. ONIȘOR MIRELA-DIRECTOR:

Comunicarea de la școală a fost cu aceste nume. Domnii nominalizați cu certitudine știu că au participat la ședințele CA.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumim, dna. Director și ne pare rău că intervin astfel de aspecte mai ales la nivelul unei ședințe de Consiliu Local.

Am epuizat toate materialele de la Curtea de Conturi.

Acum revenim la cele două puncte ce au necesitat buletine de vot și rog pe dna. Președintă Cocu să anunțe rezultatul votului.

DNA. COCU DESILIA:

„Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 340/25.07.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Consiliul de Administrație la Spitalul de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire ”Galați ”.

Persoana nominalizată este dl. cons. Văsoi Costel.

Pentru dl. Văsoi Costel din 25 de voturi exprimate s-au înregistrat

17 voturi „pentru” și 8 voturi „nule”.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Spun aprobării dvs. votul acestui proiect de hotărâre.

Cine este pentru?                 -25 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DNA. COCU DESILIA:

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 437/24.10.2013 privind numirea membrilor supleanți, reprezentanți ai Consiliului Local Galați în Consiliul de Administrație la Spitalul de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire ” Galaț”.

Persoana nominalizată este dna. Dascălu Monica.

Pentru dna. Dascălu Monica din 25 de voturi exprimate s-au înregistrat

17 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” ș i 6 voturi „nule”.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Supun aprobării dvs. votul și acestui proiect de hotărâre.

Cine este pentru?                 -25 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi:„ Interpelări, intervenții, cereri”. Rog colegii, ca pe marginea materialelor prezentate și a problemelor urbei să ia cuvântul. Dl. Popa Florin, vă rog.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Aș vrea să revin asupra unei cereri anterioare pe care i-am adresat-o dlui. Primar, să ne facă și nouă cunoscut conținutul Contractului încheiat cu acea firmă de consultanță pentru Studiul de Fezabilitate și care a câștigat licitația, pentru că nu aș vrea ca la următoarea ședință să apară iar ca un „moft solicitarea noastră pentru includerea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Da, este un subiect pentru întâlnirea de mâine cu consilierii. Nu este niciun secret. Ba, mai mult, trebuie spus că cei care au câștigat licitația au primit și ordinul de începere a lucrărilor. Au început lucrările la studiul Geo. Au identificat potențiale șapte poziții urmând, după ce au și închiriat barje necesare acestui proiect, să facă forările pe fundul Dunării. Așadar oamenii muncesc. Și proiectul se derulează în condiții și termeni optimi.

Veți fi informați mâine de dl. Stadoleanu. Are contractul. Nu e secret, este public. Îl rog pe dl. Stadoleanu să-l publice și pe site, astfel încât să nu fie nici un fel de problemă.

Încă o dată vreau să vă spun și să vă asigur că a fost procedura cea mai isteață care s-a făcut la nivel de țară în privința atribuirii Studiului de Fezabilitate. Ar trebui să fiți mândri cu toții că am reușit să derulăm procedura de natura aceasta să putem să ajungem de la 10 milioane bugetați inițial la 3,8 milioane cu alte condiționări care ne pot duce într-un final cel mai nefericit cu un Studiu de Fezabilitate, cu un Studiu Geo, cu un Proiect Tehnic obținut pentru mai puțin de 2 milioane în condițiile în care în comparație cu proiectul concurent, proiectul „Pod peste Dunăre la Brăila”, CNADR a bugetat încă 13 milioane de lei pentru reactualizarea Studiului de Fezabilitate făcut de pe vremea lui Moș Crăciun. Și așa cum scria în Master Plan acest proiect e proiectat a se realiza în 2030. Master Plan-ul trebuia trimis la Bruxelles. Și nu l-au trimis. Ținând cont că în 2030 e proiectat a se realiza, probabil că vor mai face 3-4 reactualizări, așa încât dați-mi voie să ne lăudăm și noi cu asta.

DL. POTÎRNICHE GHEORGHE:

Dl. Primar, la Grădinița „Piticot ” din Carnabel, Direcția de specialitate a făcut o licitație să instaleze centrală termică. Mulți cetățeni care au copii acolo ne-au semnalat că încă din vară s-a montat centrala, s-au montat caloriferele, dar nimeni nu mai face racordul la gaze și copiii stau în frig în aceste condiții, cu îmbolnăviri repetate.

Întreb și eu cum este posibil ca cel care a câștigat licitația, despre care nu am aflat cine este, să nu facă și racordul, pentru că aceasta este obligația prin contract? Când ai câștigat licitația îți asumi răspunderea și pentru obținerea aprobării pentru racordul de gaze.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Nu știu subiectul acum, dar probabil că nu au avut autorizația de branșament de la DISTRIGAZ. Rămâne de văzut. Vă vom informa.

DL. POTÎRNICHE GHEORGHE:

Cine își asumă răspunderea pentru centrală ia, în primul rând, avizul pentru racordare. Cum instalează centrala? Mie îmi e teamă că doar s-au luat banii pe centrală. PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Îmi cer scuze că nu am făcut de la bun început cunoscută prezența la ședința noastră a dlui. Prefect Dorin Otrocol. Dumnealui a mai trecut prin astfel de momente.

DL. DIMA CRISTIAN:

Reprezentanții mediului de afaceri din Galați, administratorii societăților comerciale au ridicat o problemă extrem de spinoasă pentru domniile lor, o situație pe care o cer clarificată. Începând cu 01 ianuarie 2016 a intrat în vigoare „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Galați” aprobat prin HCL 433/26.11.2015. „În aceste condiții avizul și autorizația de alimentație publică își pierd valabilitatea” așa scrie într-un răspuns dat de Primărie. Tot cei care desfășoară activitatea comercială în Galați sunt într-o situație 32

extrem de nefericită neștiind cum să interpreteze acest aspect. Știm cu toții că Regulamentul anterior prevedea că acest aviz este anual, el urmând să fie reînnoit anual. Faptul că își pierd valabilitatea și că li se solicită câteva documente în plus s-a transformat într-o soluție nefericită pentru ei, pentru că li se solicită să vină din nou cu tot ce înseamnă dosar de avizare. Nu acesta este scopul Hotărârii Consiliului Local, ci doar completarea cu documentele necesare în vederea prelungirii activității. Nu înseamnă că anulăm toate documentele pe care le avem, anulăm tot ceea ce a avut până ieri și cum a funcționat un agent economic, o societate comercială care aduce venituri bugetului local și către bugetul național anulându-i-se și pierzând valabilitatea avizului.

Cred că este o interpretare eronată și n-aș vrea să o transformăm într-un abuz sau într-un joc prin care încercăm să aducem și să speriem toți agenții economici. Aș vrea să lămurim aspectul prin care să se solicite doar completarea dosarelor. Unora li s-a spus că toate se întâmplă datorită evenimentului de la Colectiv, transformând toată țara într-un singur subiect. Până ieri, de 25 de ani societățile au funcționat în Galați, aduc venituri, sunt angajatori. Cred că nu vrem să avantajăm doar câțiva agenți economici, cu mulți angajați care își desfășoară doar activitate de comerț pe raza municipiului Galați, în detrimentul tuturor celorlalți. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

În speranța că din Aparatul Primăriei există personal care va prelua problema și sunt convins că ne dorim cu toții armonizarea întregii legislații și punerea în valoare a capacității manageriale a patronilor gălățeni și nicidecum chinuirea acestora.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Pot să completez și eu cu ceva. Cu certitudine nu ne dorim blocarea activității a niciunui comerciant. Numai că, după cum ați văzut, după un eveniment nefericit cătușele se pun unui singur om. Așa încât probabil că toți cei care sunt în subordine sunt mai circumspecți, dar această „circumspecție” nu trebuie transformată în altceva. Evident.

DL. DIMA CRISTIAN:

Dacă îmi permiteți aș vrea să reiterez aspectul legat de posibilitatea completării dosarelor și nu a anulării tuturor documentelor care au stat la baza avizului anterior. Aceasta este problema. Pentru că altfel cătușele le mutăm către ei. Dacă își desfășoară activitatea fără a avea aviz le mutăm lor cătușele, pentru că e mai simplu așa.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dacă mai sunt alte interpelări?

DL. ILIE ZANFIR:

M-am adresat data trecută dlui. Secretar să respectăm legalitatea cu managerii din instituțiile publice de cultură. Astăzi mă informaseră că s-a pornit, prin Serviciul Resurse Umane, și aș dori să se aplece asupra acestei probleme, fiindcă pe 24 decembrie a mai apărut o nouă prevedere conform Ordinului Ministrului 2689 să țină cont de ea și în ceea ce privește Caietele de obiective atât anuale și evaluările finale și apoi concursuri de proiecte de management pentru aceste instituții publice de cultură. De fapt este vorba despre teatre. Să respectăm lege, nu de altceva, dar li se termină mandatul colegilor de la cultură.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Vă mulțumim, vă mulțumim pentru participarea la ședință, pentru prestația dvs.!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gigel CALIGA

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT