Proces verbal din 27.06.2016

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 27/06/2016

ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 27 IUNIE 2016

9

PREFECT, OTROCOL DORIN:

Bună ziua. Ca urmare a adresei Secretarului Municipiului 38495/24.06.2016, am emis Ordinul nr. 229 pentru convocarea ședinței de constituire a Consiliului Local al Municipiului Galați, astăzi, 27.06.2016, ora 13.00.

Dl. Secretar, vă rog să faceți prezența.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Voi face apelul nominal. (Se face apelul nominal).

Dl. Prefect, doamnelor și domnilor consilieri, situația participării la ședința de constituire este următoarea: sunt prezenți 26 de consilieri din totalul de 27, având în vedere evenimentul neplăcut din timpul campaniei electorale, așadar avem mai mult de 2/3 din numărul consilierilor declarați aleși, astfel că ședința poate continua.

PREFECT, OTROCOL DORIN:

Mulțumesc. Invit pe cel mai în vârstă dintre consilieri asistat de cei mai tineri ca să preia conducerea ședinței.

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

9

Mulțumesc, dl. Prefect.

5

Doamnelor și domnilor consilieri, bine ați revenit, sper cu gânduri mai bune, după trei zile, astfel ca această ședința să se desfășoare normal.

~                                                   5             5

Dau citire proiectelor de hotărâre a acestei ședințe.

Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși la alegerile locale din data de 05.06.2016;

Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri declarați aleși la alegerile locale din data de 05.06.2016;

Proiect de hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Galați;

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor;

Și, în legătură cu ultimul ”Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Galați”, am propunerea ca acesta să se dezbată într-o ședință imediat următoare, astfel încât rămânem cu 5 proiecte de hotărâre.

Supun la vot ordinea de zi cu propunerea de amânare a constituirii comisiilor de specialitate.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine se abține?

Ordinea de zi a fost votată cu 26 de voturi „pentru”.

Sper că grupurile de consilieri s-au constituit și, conform Legii 393/2004, se vor face propuneri pentru comisia de validare.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși la alegerile locale din data de 05.06.2016”.

Potrivit art. 31 alin. 2 și alin. 3 din Legea 2015/2001:

” Pentru validarea mandatelor Consiliul Local alege prin vot deschis, dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului o comisie de validare a acestor mandate alcătuită din 3-5 consilieri, comisie care va examina legalitatea alegerii fiecărui consilier și va propune Consiliului Local validarea sau invalidarea mandatelor”.

In calitate de președinte de ședință vă propun ca numărul membrilor comisiei să fie în număr de 5. În acest sens supun la vot această propunere.

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

5

Această propunere a fost votată cu 26 de voturi „pentru”. Vă rog, să faceți propuneri pentru comisia de validare.

DL. ENACHE CRISTIAN SORIN:

Din partea grupului P.S.D. îl propunem pe dl. Bogatu Hristache.

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Supun la vot această propunere.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine se abține?

Această propunere a fost votată cu 25 de voturi „pentru”.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Grupul P.N.L. îl desemnează pe dl. Atanasiu Onuț.

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

9                        7

Supun la vot această propunere.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

- 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Această propunere a fost votată cu 25 de voturi „pentru”.

DL. CHEBAC EUGEN:

Din partea U.N.P.R. îl propunem pe dl. Marian Alexandru.

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

9                        7

Supun la vot această propunere.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Această propunere a fost votată cu 25 de voturi „pentru”.

DL. DURBACĂ EUGEN:

Din partea A.L.D.E. îl propunem pe dl. Găvan Eugen.

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

9                        7

Supun la vot această propunere.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Această propunere a fost votată cu 25 de voturi „pentru”.

DL. CRISTACHE CĂTĂLIN:

Din partea P.M.P. propunem pe dna. Iurescu Oana - Claudia.

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

9                        7

Câți sunteți în grupul P.M.P.?

DL. CRISTACHE CĂTĂLIN:

Doi.

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

9                        7

Conform legii grupul trebuie să fie constituit din minimum 3 membri. Din această cauză am și dat cuvântul grupului P.S.D.

DL. ENACHE CRISTIAN SORIN:

Avem dreptul de a mai face o propunere și anume dna. Silviana Ciupercă.

DL. STÂNGĂ GEORGE-CĂTĂLIN:

Puteți să ne dați citatul de lege?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Ca și regulă pentru desemnarea candidaților pentru comisia de validare, numărul de locuri care revine fiecărui grup se determină în funcție de numărul de mandate obținute de grupul în cauză. Este primul criteriu.

Mai menționez că alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința de constituire, rezultatul fiind consemnat în Hotărârea nr. 1.

În Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, art. 24 se precizează: „Consilierii se pot constitui în grupuri în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin trei.

Consilierii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la aliniatul 1, pot constitui un grup prin asociere.

Grupul de consilieri este condus de un lider ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului”.

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

9                        7

Vă mulțumesc.

5

Supun la vot propunerea din partea PSD, dna. Ciupercă.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 13 voturi

Cine se abține?                     - 0 voturi

5

Această propunere a fost votată cu 13 de voturi „pentru”,

DL. DIMA CRISTIAN:

Dacă aveți convingerea că grupurile pot propune persoane nevalidate este bine să supuneți la vot, dar nu știu dacă doar grupurile au dreptul să propună.

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

’                              7                  /V

Așa spune legea. Înainte de propuneri se constituie grupuri. V-ați constituit grupuri.

DL. DIMA CRISTIAN:

Dar nu este vorba de constituire în grupuri. Eu cred că orice consilier are dreptul să propună pe cineva în comisia de validare. Nu cred că doar grupurile. Nu rezultă din ceea ce ați citit dvs. acest lucru.

5

DL. CRISTACHE CĂTĂLIN:

Ne asociem cu dna. Vreme și o propunem pe dna. Iurescu.

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Supun la vot și această propunere.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Această propunere a fost votată cu 25 de voturi „pentru”.

Supun la vot întreaga comisie:

dl. Bogatu Hristache

dl. Atanasiu Onuț Valeriu

5

dl. Marian Alexandru

dl. Găvan Eugen

dna. Iurescu Oana -Claudia

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Această propunere a fost votată cu 26 de voturi „pentru”.

Vă propun o pauză pentru a se alege președintele și secretarul comisiei de validare.

DL. BOGATU HRISTACHE:

În urma dezbaterilor s-a realizat un proces - verbal, pe care doresc să-l citesc. „Proces - verbal cu privire la validarea mandatelor consilierilor locali aleși la data de 05.06.2016, încheiat astăzi 27.06.2016 în ședința de constituire a Consiliului Local al ~                                                                                            5             5

Municipiului Galați.

Comisia de validare aleasă în ședința Consiliului Local din data de 27.06.216, în 5             5                                                                                                                            ~

conformitate cu prevederile art. 31 alin 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, a examinat legalitatea alegerii consilierilor locali.

Comisia de validare apreciază că toate cele 27 de persoane au fost alese în conformitate cu prevederile Constituției României și ale Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată se constată că, în prealabil, s-a îndeplinit procedura prevăzută de art. 47 din Legea 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Au renunțat la calitatea de consilier local aleși ai formațiunilor politice pe listele cărora au candidat dl. Durbacă Eugen (A.L.D.E.), dl. Chebac Eugen (U.N.P.R.) și dl. Cristache Cătălin (P.M.P.). Totodată ulterior înregistrării candidaturii a intervenit decesul dlui. Resmeriță Doruleț Nelu (P.N.L.). Dl. Râclea Florin de la A.L.D.E. a fost exclus din partidul politic conform adresei nr. 38499/24.06.2016.

Mandatele consilierilor locali nominalizați mai sus urmează să fie atribuite 5

supleanților potrivit art. 33 Teza 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 100 si alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare astfel: dl. Bugeag Gheorghe (A.L.D.E.), dl. Oancea Moise Cornel (U.N.P.R.), dl. Șerban Alexandru Gabriel (P.N.L.), dna. Badiu Nicoleta (P.M.P.) și dl. Sandu Vali Viorel (A.L.D.E.).

Având în vedere că nu s-au constatat motivele legale de invalidare propunem Consiliului Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, validarea în ordinea alfabetică a mandatelor pentru fiecare dintre consilierii locali după cum urmează:

Andrei Lucian Valeriu

Ardean Bogdan Ionuț

Atanasiu Onuț Valeriu

5

Badiu Nicoleta

Bogatu Hristache

Bugeag Gheorghe

Ciumacenco Nicușor

5

Ciupercă Silviana

Cocu Desilia

Cordoneanu Ion

Costea Marcela Daniela

Dima Cristian

Enache Cristian Sorin

Găvan Eugen

Iacob Claudiu

Ichim Laurențiu

5

Ilie Zanfir

Iurescu Oana Claudia

Marian Alexandru Oancea Moise Cornel Roman Apostol Picu Sandu Vali Viorel Stan Marius Stângă George Cătălin Șerban Alexandru Gabriel

5

Vasile Claudiu Ionuț

5

Vreme Daniela Simona

Drept pentru care a fost încheiat prezentul Proces - verbal.

Au semnat patru membri ai comisiei cu excepția dlui. Atanasiu Onuț Valeriu care este și secretarul comisiei. Vă mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Vă mulțumesc.

5

DL. DIMA CRISTIAN:

Am spus-o și în ședința de azi dimineață la Consiliul Județului, repet, în atenția Comisiei de validare, Secretarului Consiliului Local, Instituției Prefectului, invalidarea 7                                                                                 7                   5                                     7

unui ales local prin retragerea sprijinului se face în conformitate cu statutul și legile în vigoare. A.L.D.E. este înființată în urma fuziunii dintre P.L.R. și P.C. Conducerea județeană a fiecărei organizații este asigurată în mod paritar de un președinte din partea unei formațiuni și un președinte executiv. Depunerea listelor de candidaturi atât la Consiliul Local cât și la Consiliul Județului s-a realizat prin semnătura ambilor președinți. Consider că documentele pe care le-am depus, sunt relevante și elocvente în acest sens. Consider că s-a încălcat legea privind statutul aleșilor locali. Cu această ocazie îmi permit să - mi cer scuze față de cetățeni. Am citit în presă că întârzierea constituirii Consiliului Local și Consiliului Județului ar fi și din cauza mea, vă rog să mă înțelegeți, am încercat să nu-l pun pe dl. senator Eugen Durbacă de a încălca legea sau statutul aleșilor locali, inclusiv statutul partidului.

Mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

9                        7

Se va rezolva așa cum s-a rezolvat și azi dimineață și potrivit art. 31 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordinea alfabetică cu votul deschis al majorității membrilor prezenți la ședință. Atrag atenția că persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Andrei Lucian Valeriu -P.S.D.

Cine este pentru?                     - 26 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                       - 0 voturi

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Andrei Lucian Valeriu. Dl. Andrei Lucian Valeriu nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Ardean Bogdan Ionuț -P.S.D.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Ardean Bogdan Ionuț.

Dl. Ardean Bogdan Ionuț nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Atanasiu Onuț Valeriu -P.N.L.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Atanasiu Onuț Valeriu.

Dl. Atanasiu Onuț Valeriu nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dnei. Badiu Nicoleta - P.M.P.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dnei Badiu Nicoleta.

Dna. Badiu Nicoleta nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Bogatu Hristache -P.S.D.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Bogatu Hristache. Dl. Bogatu Hristache nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Bugeag Gheorghe -

A.L.D.E.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Bugeag Gheorghe.

Dl. Bugeag Gheorghe nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Ciumacenco Nicușor -P.N.L.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Ciumacenco Nicușor.

Dl. Ciumacenco Nicușor nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dnei. Ciupercă Silviana -P.S.D.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dnei Ciupercă Silviana .

Dna. Ciupercă Silviana nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dnei. Cocu Desilia - P.S.D.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dnei Cocu Desilia.

Dna. Cocu Desilia nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Cordoneanu Ion - P.N.L.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Cordoneanu Ion.

Dl. Cordoneanu Ion nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dnei. Costea Marcela -Daniela - P.S.D.

Cine este pentru?                     - 26 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

5

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dnei Costea Marcela - Daniela.

Dna. Costea Marcela - Daniela nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Dima Cristian- A.L.D.E.

Cine este pentru?                     - 26 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

5

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Dima Cristian.

Dl. Dima Cristian nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Enache Cristian Sorin -P.S.D.

Cine este pentru?                     - 26 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

5

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Enache Cristian Sorin.

Dl. Enache Cristian Sorin nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Găvan Eugen- A.L.D.E.

Cine este pentru?                     - 26 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

5

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Găvan Eugen.

Dl. Găvan Eugen nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Iacob Claudiu - P.N.L.

Cine este pentru?

- 26 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Iacob Claudiu. Dl. Iacob Claudiu nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Ichim Laurențiu - P.N.L.

Cine este pentru?                     - 26 voturi

Cine este împotrivă?                 - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

5

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Ichim Laurențiu.

Dl. Ichim Laurențiu nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Ilie Zanfir - P.S.D.

Cine este pentru?                     - 26 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

5

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Ilie Zanfir.

Dl. Ilie Zanfir nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dnei. Iurescu Oana - Claudia - P.M.P.

Cine este pentru?                     - 26 voturi

Cine este împotrivă?                 - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

5

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dnei Iurescu Oana - Claudia. Dna. Iurescu Oana - Claudia nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Marian Alexandru -

U.N.P.R.

Cine este pentru?

- 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Marian Alexandru. Dl. Marian Alexandru nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Oancea Moise - Cornel -

U.N.P.R.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

- 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Oancea Moise - Cornel.

Dl. Oancea Moise - Cornel nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Roman Apostol Picu -U.N.P.R.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Roman Apostol Picu.

Dl. Roman Apostol Picu nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Sandu Vali Viorel -A.L.D.E.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 vot (dl. Dima Cristian)

Cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” a fost validat mandatul dlui. Sandu Vali Viorel.

Dl. Sandu Vali Viorel nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Stan Marius - U.N.P.R.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 11 voturi

 • - 0 voturi

 • - 15 voturi (dl. Bugeag Gheorghe

dl. Marian Alexandru

dl. Roman Apostol Picu

dl. Găvan Eugen

dl. Sandu Vali Viorel

dl. Oancea Moise Cornel

dl. Enache Cristian Sorin

dl. Ilie Zanfir

dl. Bogatu Hristache

dl. Ardean Bogdan Ionuț

dl. Andrei Lucian Valeriu dna. Cocu Desilia dna. Ciupercă Silviana

dna. Costea Marcela Daniela

dl. Vasile Claudiu - Ionuț )

Cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 15 „abțineri” nu a fost aprobată validarea mandatului dlui. Stan Marius.

Dl. Stan Marius nu a participat la vot.

DL. STAN MARIUS:

Aș vrea, înainte de toate să lămuresc puțin lucrurile, pentru că au fost prezentate cumva deformat și prin presă am văzut, de către unii consilieri, oameni cu diferite funcții care au încercat să insinueze faptul că „vrea Stan să provoace răzmeriță, că vrea să destabilizeze activitatea Consiliului Local și trage de timp ca să mai câștige câteva zile de mandat”.

Vreau să vă spun că sunt la fel de nerăbdător ca și viitorul primar, eu să scap de el și el ca să-l preia. Sunt convins. Dar am vrut să mă fac înțeles și să înțeleagă toată lumea care a fost demersul acestei încercări de a pune democrația la locul ei mi se pare anormal, nefiresc ca atunci când alegerile s-au desfășurat cum s-au desfășurat, sper ca mai devreme sau mai târziu cine vrea poate să afle mai mult de cum s-au desfășurat. Dar, ca rezultat, având în vedere că scorul a fost atât de strâns și numai eu de pe poziția trei reprezint aproape 20.000 de cetățeni ai Galațiului, 20.000 de cetățeni care, am convingerea, că sunt înregimentați politic, sunt, până la urmă, cei care mi-au apreciat activitatea în cei patru ani, având în vedere că diferența este atât de mică între cele trei locuri, am considerat că democratic este ca atunci când se iau niște decizii vizavi de

~                                                                                                                                                                                    5

constituirea Consiliului, toate lucrurile care urmează a fi puse pe rol pentru buna funcționare a orașului, era normal ca și celelalte două părți, care înseamnă mai mult decât înseamnă celelalte părți adunate la un loc, trebuie consultate. Este un exercițiu de democrație. Totuși când ne-am întors prin anii '90, îi felicit pe cei de la PSD pentru rezultat, pentru modul cum s-au organizat și cum au reușit să stăpânească tot în acest oraș. Le doresc să stăpânească așa cum îl merită. Celor pe care i-am avut alături chiar le mulțumesc din suflet, pentru că au avut o activitate extraordinară, deosebită, chiar au dezmorțit acest oraș aproape mort. Nu pot să nu fiu malițios, să nu le „mulțumesc” și celor care s-au făcut că sunt alături de mine care, fără serviciu fiind, la un moment dat, Stan le-a întins o mână și pentru un ciolan cu fasole la Cantina Socială au trădat. Dar soarta trădătorilor știți unde este. Tot acolo, la coada istoriei. Le doresc succes, vă doresc succes, îi doresc noului Primar mult succes în activitate și poate că ne invită și pe noi, pe mine cel puțin, atunci când va inaugura sistemul inteligent de trafic, ticketing-ul, str. Traian, str. Tecuci. Str. Anghel Saligny, noul sediu al Primăriei, al doilea cartier de locuințe sociale, pentru că eu zic că sunt proiecte care ar merita să fie finalizate.

Vă mulțumesc tuturor.

5

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Vă mulțumesc dl. Stan pentru fair play și concluzia este cea trasă de dvs. Dl. Marius Stan a părăsit sala de ședință.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Stângă George Cătălin -P.N.L.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 25 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Stângă George Cătălin .

Dl. Stângă George Cătălin nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Șerban Alexandru Gabriel - P.N.L.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

- 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 25 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Șerban Alexandru Gabriel .

Dl. Șerban Alexandru Gabriel nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dlui. Vasile Claudiu - Ionuț -P.S.D.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 25 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dlui. Vasile Claudiu - Ionuț.

Dl. Vasile Claudiu - Ionuț nu a participat la vot.

Supun la vot validarea mandatului de consilier al dnei. Vreme Daniela - Simona - Independent

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 25 de voturi „pentru” a fost validat mandatul dnei. Vreme Daniela - Simona. Dl. Vreme Daniela - Simona nu a participat la vot.

Și acum supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali.

Cine este pentru?                    - 25 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 1 vot (dl. Dima Cristian)

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”.

~~     5

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

Nu cred că e corect ce s-a întâmplat astăzi și, repet, sunt ultimul care ar putea fi acuzat că sunt vreun susținător al celui care a fost invalidat. Dar cred că oricare dintre 5

noi, cei 27 de consilieri, a ajuns aici în Consiliu prin votul gălățenilor. Și consider că votul gălățenilor trebuie respectat, chiar dacă ne place, chiar dacă nu ne place. Faptul că noi, 27 de vajnici gălățeni, care am ajuns în Consiliul Local considerăm că unul este mai pur decât altul sau mai bun, sau mai rău, sau intr-un fel anume, cred că este o greșeală pentru democrația orașului. Cred că o persoană care a ajuns în Consiliul Local are suficient de multe voturi pentru a ocupa un scaun de consilier local și nu cred că noi, cei 25 de consilieri, avem dreptul de a invalida un mandat. Cred că singurii care sunt în măsură să facă acest lucru ori este legea ori dacă este populația Galațiului. Peste patru ani consider că ceea ce am început astăzi, este început cu stângul și nu este bine pentru bunul mers al orașului. Noi, grupul P.N.L., nu vom vota niciodată pentru un astfel de demers , indiferent despre cine este vorba. Data viitoare e posibil să fiți dvs., dl. Președinte. Nu uitați, în viață roata se învârte.

5                                            5  ~                  5

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

9                        7

Dar de ce mă acuzați pe mine?

Dar, în sfârșit. Invit consilierii să depună jurământul.

DL. ANDREI LUCIAN - VALERIU:

„Eu, ANDREI LUCIAN-VALERIU, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. ARDEAN BOGDAN IONUȚ:

„Eu, ARDEAN BOGDAN IONUȚ, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

„Eu, ATANASIU ONUȚ VALERIU, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DNA BADIU NICOLETA:

„Eu, BADIU NICOLETA, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. BOGATU HRISTACHE:

„Eu, BOGATU HRISTACHE, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. BUGEAG GHEORGHE:

„Eu, BUGEAG GHEORGHE, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

„Eu, CIUMACENCO NICUȘOR, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DNA. CIUPERCĂ SILVIANA:

„Eu, CIUPERCĂ SILVIANA, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DNA. COCU DESILIA:

„Eu, COCU DESILIA, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. CORDONEANU ION:

„Eu, CORDONEANU ION, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DNA. COSTEA MARCELA-DANIELA:

„Eu, COSTEA MARCELA-DANIELA, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. DIMA CRISTIAN:

„Eu, DIMA CRISTIAN, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. ENACHE CRISTIAN-SORIN:

„Eu, ENACHE CRISTIAN-SORIN, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. GĂVAN EUGEN:

„Eu, GĂVAN EUGEN, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. IACOB CLAUDIU:

„Eu, IACOB CLAUDIU, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. ICHIM LAURENȚIU:

9

„Eu, ICHIM LAURENȚIU, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. ILIE ZANFIR:

„Eu, ILIE ZANFIR, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DNA. IURESCU OANA-CLAUDIA:

„Eu, IURESCU OANA-CLAUDIA, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. MARIAN ALEXANDRU:

„Eu, MARIAN ALEXANDRU, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. OANCEA MOISE-CORNEL:

„Eu, OANCEA MOISE-CORNEL, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. ROMAN APOSTOL PICU:

„Eu, ROMAN APOSTOL PICU, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. SANDU VALI VOREL:

„Eu, SANDU VALI VOREL, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

„Eu, STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL:

„Eu, ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DL. VASILE CLAUDIU:

„Eu, VASILE CLAUDIU, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

DNA. VREME DANIELA-SIMONA:

„Eu, VREME DANIELA-SIMONA, consilier declarat ales la alegerile locale din 05 iunie 2016 pentru Consiliul Local Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

9                        7

Domnilor consilieri, s-a depus jurământul de către toți cei 26 de consilieri. Se impune declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Galați.

Cine este pentru?                    - 26 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

5

Cu 26 de voturi „pentru”, declar legal constituit Consiliul Local Galați.

Având în vedere că urmează și celelalte puncte de pe ordinea de zi invit partidul cu majoritatea consilierilor să facă propunerea pentru următorul președinte de ședință.

DL. ILIE ZANFIR:

Din partea grupului P.S.D. propunem pe dl. Enache Cristian Sorin să fie președinte pentru următoarele trei luni.

PREȘEDINTE, BUGEAG GHEORGHE:

Cine este pentru?                    - 26 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

5

Cu 26 de voturi „pentru ”, dl. Enache Cristian Sorin este președinte de ședință.

Mulțumesc dlui. Prefect pentru ajutorul pe care mi l-a acordat și, de asemenea, dlui. Secretar.

Vă mulțumesc.

SECRETAR KOVACS RADU OCTAVIAN:

Din 26 de consilieri locali sunt prezenți 24 de consilieri locali.

Absentează dl. Atanasiu Onuț Valeriu și dl. Ichim Laurențiu. Așadar ședința este 5                                   5                                                                    5                    5                    5               5

statutară. Putem continua.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN-SORIN:

Bună ziua. Vă mulțumesc pentru încredere. Aș vrea să vă felicit pe toți. Ne așteaptă un mandat greu și vă doresc mult succes si să manifestăm o atitudine constructivă, astfel încât, la finalul mandatului, să putem bifa cât mai multe proiecte de care orașul nostru are atâta nevoie.

5

Felicitări!

Permiteți-mi ca, înainte de a parcurge următorul punct de pe ordinea de zi , să-l invit pe dl. judecător desemnat să prezinte în fața Consiliului Local Hotărârea de validare a noului Primar,dl. Ionuț-Florin Pucheanu.

~                       5

DL. JUDECĂTOR, NEDELCU GIULIO COSTEL:

Dosarul Judecătoriei Galați nr. 11669/233/2016, Sentința Civilă nr.

5                                                                          ~                           5

841/23.06.2016, în temeiul art. 58 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, validează alegerea candidatului Pucheanu Ionuț-Florin, membru al P.S.D., în funcția de Primar al Municipiului Galați, județul Galați, în urma alegerilor locale desfășurate la data de 05 iunie 2016.

5

Prezenta hotărâre se aduce cunoștința Prefectului Județului Galați.

5          5                                                            5                               5

Cercetat în Cameră de Consiliu și pronunțat în ședință publică astăzi, 23.06.2016. Succes în mandat, dl. Primar.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN-SORIN:

În calitate de președinte de ședință, doresc să-i ofer simbolurile tradiționale.

DL.PUCHEANU IONUȚ-FLORIN - PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI:

Eu, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN, ales Primar al Municipiului Galați la scrutinul din 05 iunie 2016, în conformitate cu dispoziția art. 60 alin. 1 din Legea nr. 215/2001a administrației publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN-SORIN:

9

Vă rog să primiți cheia orașului și să o folosiți cu înțelepciune.

DL.PUCHEANU IONUȚ-FLORIN-PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI:

9

Vreau să vă mulțumesc tuturor celor prezenți. Vreau să le mulțumesc, în primul rând, tuturor celor care au ieșit la vot. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au 7                                                                        5

votat și celor care nu m-au votat. Așa cum am mai spus și cu altă ocazie, cei care nu m-22

au votat nu fac altceva decât să mă ambiționeze și mai tare ca în acești patru ani să le demonstrez că n-au făcut alegerea cea bună din prima și, poate, a doua oară, îi voi convinge fără a mai avea emoții sau fără a mai exista discuții despre această diferență de voturi. Mă bucur, într-un târziu, că am reușit să ne constituim ca și Consiliu Local.

~                                           ~                                   5                                                                       5

Avem extrem de multe de muncă, dar sunt sigur că împreună cu dvs., aleșii locali, cei cărora concetățenii noștri le-au dat votul și încrederea de a fi aici alături de mine astăzi, 5                     5                                                      5                                                                                                                                    ~

vom duce lucrurile la bun sfârșit.

5

Voi fi Primarul tuturor gălățenilor. Voi încerca pe cât pot să nu fac aceleași greșeli pe care administrația trecută le-a făcut, pentru că dl. Primar, puțin mai devreme a amintit faptul că lasă pe umerii noștri multe proiecte, din punctul dumnealui de vedere. Îi promit așa cum am mai spus în toată campania că nu voi face aceleași greșeli pe care le-a făcut dumnealui. Cu siguranță îl voi invita atunci când proiectele începute de dumnealui se vor finaliza, cu siguranță voi avea bunul simț de a-l avea alături de mine atunci când se va tăia panglica.

Eu vă urez succes și dvs. Sper ca următorii patru ani să fim niște colegi foarte buni chiar dacă, din punct de vedere politic, așa cum am văzut și astăzi, așa cum am văzut și vineri, vor mai fi mici frecușuri, cred că putem să trecem peste, pentru că cetățenii acestui oraș au extrem de multe așteptări de la noi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc din suflet și succes.

5                      J                                                    5                                             5

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN-SORIN:

O dată cu depunerea jurământului, dl. Primar Ionuț Pucheanu intră în exercițiul de drept al mandatului și cu această ocazie îl invit să ia loc lângă scaunul președintelui de ședință.

5               5

Urmează ultimul punct de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor”.

Vom începe pașii pregătitori pentru această ultimă operațiune și voi propune alegerea unei comisii de numărare a voturilor compusă din cinci membri, comisie care va fi valabilă pe toată durata mandatului.

Vă supun aprobării propunerea ca această comisie să fie formată din cinci membri.

Cine este pentru? - 24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

5

Propunerea a fost aprobată cu 24 de votri „pentru”.

Invit grupurile de consilieri să facă propuneri pentru comisia de numărare.

DL. ILIE ZANFIR:

Pentru continuitate propun să facă parte din comisia de numărare a voturilor dna. Cocu Desilia.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN-SORIN:

9                        7

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 24 voturi

- 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

5

Propunerea a fost votată cu 24 de voturi „pentru ”.

DL. CIUMACENCU NICUȘOR:

Grupul PNL îl propune pe dl. Șerban Alexandru ca membru în comisia de numărare a voturilor.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN-SORIN:

9                        7

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Propunerea a fost votată cu 24 de voturi „pentru ”.

DL. GĂVAN EUGEN:

Grupul ALDE îl propunem pe dl. consilier Sandu Vali Viorel.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN-SORIN:

9                        7

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Propunerea a fost votată cu 24 de voturi „pentru ”.

DL. ROMAN APOSTOL PICU:

Grupul UNPR îl propune pe dl. Oancea Moise-Cornel.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN-SORIN:

9                        7

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

- 24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Propunerea a fost votată cu 24 de voturi „pentru ”.

DNA. IURESCU OANA-CLAUDIA:

Dna. Vreme Daniela.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN-SORIN:

9                        7

Cine este pentru?                    - 24 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

5

Propunerea a fost votată cu 24 de voturi „pentru ”. Acum procedura spune să votăm in integralitatea ei.

Cine este pentru?                    - 24 voturi

Cine este împotrivă?                - 0 voturi

Cine se abține?                      - 0 voturi

5

Comisia de numărare a voturilor a fost votată cu 24 de voturi „pentru ”.

Urmează că grupurile politice să facă propuneri pentru posturile de viceprimari.

DL. ILIE ZANFIR.

Grupul PSD îl propune pentru funcția de viceprimar pe dl. Enache Cristian-Sorin.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Grupul UNPR îl propune pentru funcția de viceprimar pe dl. Roman Apostol Picu.

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN-SORIN:

Rog secretariatul să înregistreze aceste propuneri.

Dacă mai sunt propuneri? Dacă nu. Vă solicit o pauză, urmând să votăm prin vot secret. Mulțumesc.

5

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Aș vrea să fac câteva precizări referitoare la procedura de vot. Pe buletinul de vot vor apărea cele două propuneri; se va înscrie cuvântul „da” în dreptul candidatului pe care vreți să-l votați.

5                                 5

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN-SORIN:

9                        7

Invit președintele comisiei de numărare a voturilor să ne prezinte rezultatul acestui scrutin.

DNA. VREME DANIELA-SIMONA:

Comisia de numărare a voturilor a decis ca președinte pe subsemnata, Vreme Daniela-Simon, secretar, dna. Cocu Desilia.

Permiteți-mi să citesc procesul-verbal privind alegerea viceprimarilor municipiului Galați.

Cvorumul necesar reprezintă votul majorității consilierilor locali în funcție. Numărul consilierilor locali prezenți este de 24. Numărul voturilor exprimate este de 24. Se declară aleși viceprimarii Municipiului Galați:

-Dl. Enache Cristian-Sorin a obținut 18 voturi „pentru”, 6 voturi „nule” și 3 voturi „neîntrebuințate”.

-Dl. Roman Apostol Picu a obținut 15 voturi „pentru”, 9 voturi „nule” și 3 voturi „neîntrebuințate”.

Vă mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, ENACHE CRISTIAN-SORIN:

Vă mulțumesc.

5

Acest rezultat va fi consemnat în Hotărârea nr. 5 emisă de Consiliul Local.

Cu acestea considerăm încheiată ședința de astăzi.

5               5

Vă mulțumesc.

5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cristian Sorin ENACHE

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT