Proces verbal din 20.10.2016

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 20/10/2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2016

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform

5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 1135/14.10.2016.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 15.10.2016.

Ședința Consiliului Local din data de 20.10.2016 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Bogatu Hristache.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 20.10.2016

9               9

 • 1. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat pe strada Brăilei nr. 184, din administrarea Școlii Gimnaziale „Iulia Hașdeu” în administrarea Consiliului Local al

5                                                  **                        5

Municipiului Galați și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Gimnaziale „Constantin Gheorghe Marinescu”;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea și completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană în favoarea FDEE ELECTRICA DISTRUBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 1 mp, situat pe str. Constructorilor nr. 29;

 • 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea către Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați a bunurilor și echipamentelor din cadrul proiectului „Centrul de zi pentru copii cu autism în municipiul Galați”;

 • 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați și scoaterea din funcțiune în vederea casării a 46 containere tip Igloo aflate în administrarea Serviciului Public „Ecosal”;

 • 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea construcției Magazie SC35;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Amenajare parcare și parc Țiglina II aferent blocului E6”;

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea„ Transurb” SA;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Meroni Trans” SRL pentru Societatea „Metrou Cash&Carry România” SRL;

 • 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „RBT Turistic Line” SRL pentru Societatea „Elenor” SRL;

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații de taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați;

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 133/08.11.2012 privind preluarea în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local a mijloacelor fixe realizate în cadrul măsurii ISPA 2004/RO/16/PE/P/PE/005 „Modernizarea sistemelor de apă potabilă și canalizare și construirea unei stații de epurare a apelor uzate în Galați, România”;

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 161/25.04.2013 privind preluarea în proprietate publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local a mijlocului fix „Colector nr. 5, Dn 2200 mm, din B-dul Marii Uniri, etapa 2”;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 14, str. Nicolae Alexandrescu nr.51;

 • 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii aflate în proprietatea privată a statului, începând cu data de 01.01.2017;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile științifice desfășurate de către Societatea „Gospodărire Urbană” SRL Galați;

 • 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea și evaluarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza Municipiului Galați în vederea aplicării impozitului majorat;

 • 18. Proiect de hotărâre privind înființarea „Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri” Galați;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 1, Traian Nord, Aleea Hortensiilor nr. 22;

 • 20. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către „Serviciul Asistență Medicală al Municipiului” Galați, a unor părți din imobilul situat în Galați, strada Traian nr. 97, bloc A4, parter;

 • 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr. 21/28.07.2016 privind aprobarea Planului acțiunilor culturale, sociale, sportive și civice pentru perioada iulie -decembrie 2016;

 • 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 134/08.11.2012 privind modificarea și completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare ale municipiului Galați concesionate prin contractul de delegare către societatea Apă Canal SA Galați, aprobat prin HCL nr. 310/2010;

 • 23. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu autism” în subordinea „Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale” Galați;

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 269/18.06.2014 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în județul Vâlcea, Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 535 (Vila „Bucegi”);

 • 25. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Căminului de Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” a unor bunuri imobile situate în Galați, str. Traian nr. 203;

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Autogara Dumitru Impex” SRL pentru Societatea „Staer Internațional” SA;

 • 27. Proiect de hotărâre privind înființarea „Centrului Multifuncțional de Servicii Socio - Medicale pentru Persoane Vârstnice” Galați în subordinea „Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale” Galați;

 • 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 29. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul de Colaborare Bursieră nr. 6201/620/14.00.2014 aprobat prin HCL nr. 378/2014;

 • 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 263/18.06.2014 privind aprobarea unor măsuri referitoare la câinii cu stăpân care să ajute la reducerea numărului câinilor fără stăpân;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2016-2017;

 • 32. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 174/26.04.2016 privind preluarea imobilelor și a terenului aferent situat în Galați, str. Traian nr. 203 din administrarea Colegiului Tehnic „Radu Negru” în administrarea Consiliului Local Galați și schimbarea destinației acestora din spații de învățământ în sediu necesar desfășurării activității „Parchetului de pe lângă Curtea de Apel” Galați;

 • 33. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat în Galați, strada Traian nr. 203 din administrarea Colegiului Tehnic „Radu Negru” în administrarea Consiliului Local Galați și schimbarea destinației acestora din spații de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Căminului de Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt;

77 5                                             5                   7

 • 34. Proiect de hotărâre privind clasificarea drumurilor de interes local din municipiul Galați;

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2016 - trimestrul III;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și ASOCIAȚIA „RUGBY CLUB MUNICIPAL GALAȚI”;

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV JUNIOR GALAȚI”;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația „Fotbal Club Metalosport Galați”;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația Handbal Club Danubius - CSU Galați;

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația Sport Club Municipal Dunărea Galați;

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Arcada Galați;

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Dacia;

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Municipal Dunărea Galați;

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Phoenix Galați;

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Șah Club;

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv United Galați;

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Club Sportiv Karate Club Galați;

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Șah „Diana” Galați;

 • 49. Proiect de hotărâre privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată în contractele de concesionare a obiectivelor de investiții publice;

 • 50. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 88/02.09.2016 privind acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, din Municipiul Galați, în perioada iunie 2015-iulie 2016;

 • 51. Proiect de hotărâre privind acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, din Municipiul Galați, în perioada august - octombrie 2016;

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, potrivit dispozițiilor Legii 34/1998;

 • 53. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 57/2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare str. A. Saligny între str. Basarabiei și str. Gh. Asachi”, cu modificările și completările ulterioare;

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G8, str. Brăilei nr. 258bis, Micro 18”;

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G1, str. Brăilei nr. 250, Micro 18”;

 • 56. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „TRANSURB” SA Galați, pe anul 2016;

 • 57. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2016;

 • 58. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 59. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor care pot primi de la bugetul local potrivit prevederilor Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

 • 60. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului de Obstetrică Ginecologie„ Buna Vestire” Galați;

 • 61. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați;

 • 62. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliul Local Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii „Sf. Ioan” Galați;

 • 63. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 64. Diverse.

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 24/03.08.2016 emisă în urma acțiunii de verificare cu tema „Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară” pe anul 2015 la Unitatea Administrativ -Teritorială Municipiul Galați”;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 25/03.08.2016 emisă în urma acțiunii de verificare cu tema „Controlul legalității contractării sau garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțelor rambursabile la nivelul unităților administrativ-teritoriale” pe perioada 2014-2015 la Unitatea Administrativ-teritorială Municipiul Galați;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr.69552/04.07.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11/12.03.2014 și Decizia nr. 11/2014/3/03.08.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11/12.03.2014;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr.69162/04.07.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 59/28.07.2014 și Decizia nr. 59/2014/3/03.08.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 59/28.07.2014;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 69554/04.07.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 23/17.08.2015 și Decizia nr. 23/2015/1/03.08.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 23/17.08.2015;

 • >  Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 451/07.09.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 45/14.12.2015 și prin Decizia nr. 45/2015/1/26.09.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin nr. 45/14.12.2015;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 235/09.09.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 48/28.12.2015 și Decizia nr. 48/2015/2/30.09.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 48/28.12.2015.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Bună ziua și bun venit la ședința ordinară de astăzi, joi, 20 octombrie 2016. Salutăm prezența dlui. subprefect, Olaru. Îl rog pe dl. Secretar să ne spună care este prezența la această ședință.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Din totalul de 27 de consilieri în funcție, absentează motivat doi 5      ~

consilieri: dl. Bugeag Gheorghe și dl. Iacob Claudiu.

În continuare voi supune la vot procesele-verbale ale ședințelor anterioare.

Supun la vot procesul-verbal al ședinței de îndată din data de 02 septembrie 2016.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

-24 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dl. Stan Marius)

Procesul-verbal al ședinței de îndată s-a aprobat cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere”.

Supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 15 septembrie 2016.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-18 voturi

- 6 voturi ( dl. Ciumacenco Nicușor dl. Stângă George Cătălin dl. Ichim Laurențiu

5

dl. Șerban Alexandru Gabriel

5

dl. Cordoneanu Ion

dl. Atanasiu Onuț Valeriu)

Cine se abține?

5

- 1 vot (dl. Stan Marius)

Procesul-verbal al ședinței ordinare s-a aprobat cu 18 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” și 1 „abținere”

Supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 10 octombrie

2016.


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5


-24 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dl. Stan Marius)

Procesul-verbal al ședinței extraordinare s-a aprobat cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere”.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Mulțumesc. Supun aprobării dvs. ordinea de zi așa cum a fost prezentată. Dar trebuie să mai venim cu câteva completări.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7

Din ordinea de zi, așa cum a fost prezentată, doresc să scot două proiecte. SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Este vorba de membrii din comisia de evaluare a calității în școli. Nu s-a finalizat

5

lista. La ședința cu liderii de grup de astăzi s-a stabilit că va fi pe ordinea de zi a următoarei ședințe.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7

Supun atenției dvs. introducerea suplimentară a următoarelor trei proiecte:

„Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local al Asociației Club Sportiv „Smart” Galați”.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9

Supun la vot propunerea dlui. Primar.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7

La momentul la care s-a semnat lista de cluburi care urmau a fi finanțate, era

5

trecut pe lista, dar nu avea avizele de specialitate. Le-a obținut de-abia astăzi. Se afla pe listă, dar nu avea avizele. Nu e nimic suplimentar.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Aceste puncte pe care doriți să le suplimentați au fost publicate conform legii?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Dacă le suplimentăm în momentul de lață... Fiecare club în parte și-a luat avizele.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

În ordinea de zi care a fost publicată, la punctul referitor la finanțările sportive, a fost doar un singur punct care se intitula:

„Proiecte de hotărâre privind finanțarea... ”

Acum le vom vota separat.

DL. GĂVAN EUGEN:

Dl. Președinte, am rugămintea ca dl. Secretar să ne spună dacă este legală suplimentarea ordinii de zi?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Conform art. 43 din Legea 215 „ordinea de zi a ședințelor se aprobă de Consiliul Local la propunerea celui care, în conformitate cu art. 39, a cerut întrunirea, respectiv dl. Primar”.

Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente care nu pot fi amânate până la ședința următoare și numai cu votul majorității consilierilor prezenți.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Față de materialele publicate în presa locală aflate azi pe ordinea de zi în număr de 53, astăzi ne-ați prezentat un număr de 64 de poziții. Să înțeleg că diferența reprezintă aceste proiecte de hotărâre ce doriți să le introduceți în plus pe ordinea de zi și toate vizează strict asociațiile sportive?

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Sunt probleme urgente ce nu suferă amânarea.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Vreau să facem și un calcul matematic. Tot ceea ce introducem în plus de la numărul 53 până la numărul 64, respectiv 11 proiecte de hotărâre, vizează strict aceste asociații sportive. Suplimentăm ordinea de zi cu 11 proiecte de hotărâre față de ceea ce s-a comunicat în presa locală? Asta vreau să știu.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Proiectele privind structurile sportive erau cumulate. Pe lângă asociere, pe lângă actele adiționale la aceste asocieri, dl. Primar supune votului dvs. suplimentarea cu încă trei puncte.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Doar trei puncte. Eu vă anunț de faptul că există diferență de 11 poziții. Avem diferență de 11 proiecte vizavi de ceea ați publicat în presa locală cu ceea ce doriți să introduceți pe ordinea de zi. Ultima ordine de zi adusă are 64 de puncte.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN: Este vorba de actele adiționale la sport.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Asta am întrebat. Nu este vorba doar de trei proiecte.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Era una în plus.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Și încă o întrebare, dl. Secretar. Când credeți că aveți de gând, prin Aparatul de specialitate pe care îl aveți în subordine, să ne aduceți la cunoștință, în timp util, respectiv „cu cinci zile înainte de desfășurarea ședinței ordinare”. Noi am aflat la ședința pe comisii. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Avem capitolul „Diverse” în care putem discuta. Acum suntem la ordinea de zi.

DL. GĂVAN EUGEN:

În presă probabil că a fost publicată lista sub forma unui singur proiect de hotărâre.

DL. STAN MARIUS:

Pentru a nu mă repeta la fiecare proiect de hotărâre, mă abțin la toate proiectele. Până la finalizarea procesului, mă abțin la toate proiectele.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9

Supun votului dvs.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

-23 voturi

- 0 voturi

- 2 vot (d-na Vreme Daniela Simona dl. Stan Marius)

Prima propunere s-a aprobat cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 2 „abțineri”.

~~

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local Asociației Fotbal Club Universitatea Galați”.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9

Supun votului dvs.

Dl. Marius Stan a părăsit sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na Vreme Daniela Simona)

A doua propunere s-a aprobat cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere”.

~~

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

A treia propunere:„Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru societatea „Transurb” SA Galați”.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9

Supun votului dvs.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-18 voturi

- 6 voturi ( dl. Ciumacenco Nicușor dl. Stângă George Cătălin dl. Ichim Laurențiu

5

dl. Șerban Alexandru Gabriel

5

dl. Cordoneanu Ion

dl. Atanasiu Onuț Valeriu)

Cine se abține?

5

- 0 voturi

A treia propunere s-a aprobat cu 18 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”.

~~

Supun votului dvs. ordinea de zi cu completările făcute de dl. Primar.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

5

-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na Vreme Daniela Simona)

Ordinea de zi s-a aprobat cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere”.

~~

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat pe strada Brăilei nr. 184, din administrarea Școlii Gimnaziale „Iulia Hașdeu” în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Gimnaziale „Constantin Gheorghe Marinescu”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea și completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?               - 1 vot (d-na Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană în favoarea FDEE ELECTRICA DISTRUBUȚIE MUNTENIA NORD SA - SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 1 mp, situat pe str. Constructorilor nr. 29”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea către Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați a bunurilor și J        }                                                                    }                                }

echipamentelor din cadrul proiectului „Centrul de zi pentru copii cu autism în municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați și scoaterea din funcțiune în vederea casării a 46 containere tip Igloo aflate în administrarea Serviciului Public „Ecosal”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea construcției Magazie SC35”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Amenajare parcare și parc Țiglina II aferent blocului E6”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-17 voturi

- 0 voturi

- 7 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Ciumacenco Nicușor

9

dl. Stângă George Cătălin

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Atanasiu Onuț Valeriu)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri”proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea„ Transurb” SA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Meroni Trans” SRL pentru Societatea „Metrou Cash&Carry România” SRL”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „RBT Turistic Line” SRL pentru Societatea „Elenor” SRL”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații de taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Șerban Alexandru Gabriel nu participă la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 133/08.11.2012 privind preluarea în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local a mijloacelor fixe realizate în cadrul măsurii ISPA 2004/RO/16/PE/P/PE/005 „Modernizarea sistemelor de apă potabilă și canalizare și construirea unei stații de epurare a apelor uzate în Galați, România”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 161/25.04.2013 privind preluarea în proprietate publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local a mijlocului fix „Colector nr. 5, Dn 2200 mm, din B-dul Marii Uniri, etapa 2”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 14, str. Nicolae Alexandrescu nr.51”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii aflate în proprietatea privată a statului, începând cu data de 01.01.2017”.

Dacă sunt comentarii?

DL CIUMACENCO NICUȘOR:

9

La întâlnirea cu liderii de grup, care a avut loc dimineață, am propus, și îmi mențin propunerea, ca să fie exceptați cei care au contracte în desfășurare și să fie valabil doar pentru cei care vor încheia ulterior contracte pentru locuințele care vor fi repartizate.

Și al doilea amendament se referă la excluderea criteriilor de vârstă. Acest lucru 5

s-a întâmplat în anumite orașe din țară. Există precedentul. Vreau să verificați legalitatea și să facem și noi. Ideea este în felul următor. Să fie vorba doar de contracte care urmează să fie încheiate și vârsta să nu fie un criteriu.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

’                                                      9

Dacă întrunește criteriile de legalitate, nu am absolut nicio problemă.

DL. DIMA CRISTIAN:

Până la ora aceasta trebuia să știm dacă se întrunesc condițiile de legalitate. Nu putem aproba cu amendament, dacă nu îndeplinește condițiile de legalitate.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Lăsăm în sarcina dlui. Secretar.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

E adevărat. S-a spus și la ședința cu liderii de grup, dar nu am avut timp. Trebuia să luăm legătura cu cei de la Patrimoniu. Ideea e în felul următor. Se poate vota cu acest amendament, verificăm, în caz contrar va rămâne forma inițială.

~                              ~

DL. DIMA CRISTIAN:

Propun, dacă nu este de urgență, să-l discutăm într-o altă ședință.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Accept retragerea de pe ordinea de zi a acestui punct.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile științifice desfășurate de către Societatea „Gospodărire Urbană” SRL Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 1 vot (d-na Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea și evaluarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza Municipiului Galați în vederea aplicării impozitului majorat”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 1 vot (d-na Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind înființarea „Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 1, Traian Nord, Aleea Hortensiilor nr. 22”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către „Serviciul Asistență Medicală al Municipiului” Galați, a unor părți din imobilul situat în Galați, strada Traian nr. 97, bloc A4, parter”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr. 21/28.07.2016 privind aprobarea Planului acțiunilor culturale, sociale, sportive și civice pentru perioada iulie -decembrie 2016”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Ați supus la vot „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr. 21/28.07.2016 privind aprobarea Planului acțiunilor culturale, sociale, sportive și civice pentru perioada iulie - decembrie 2016”,

Dacă ați fi spus octombrie - decembrie 2016, consider că eram în legalitate. Atunci când vorbiți de o perioadă ce a trecut și aceste planuri au fost desfășurate deja și acum veniți cu acest proiect de hotărâre în cadrul Consiliului doar pentru a avea dvs. sustenabilitate din punct de vedere legal și a vă acoperi anumite cheltuieli pe care deja le-ați efectuat, consider că acest proiect de hotărâre ar trebui să sufere un amendament. Am putea vota doar acțiunile ce se vor desfășura în perioada octombrie - decembrie. Nu încercați să ne infiltrați sub nas anumite detalii, și anumite cheltuieli deja efectuate. Vă mulțumesc.

DL. ILIE ZANFIR:

Nu este vorba de a veni cu ceva din urmă. E vorba de un calendar pe semestrul II 2016 și la acest calendar se propune a se adăuga două evenimente culturale.

DL. GĂVAN EUGEN:

Răspunsul la ceea ce a propus doamna, este demn de concursul pentru directorii școlilor. Din titlul hotărârii se vede că e vorba de modificarea unei HCL deja aprobată.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Eu aș vrea să aveți în vedere ca proiectele de hotărâre să ne parvină cu cel puțin cinci zile înainte cu tot ce înseamnă legislația aferentă în spatele fiecărui proiect, pentru că, practic, nu avem timp să ne documentăm. Vă spun că în afară de acest proiect despre care practic am auzit astăzi mai multe, dar nu cred că îndeajuns, încât să-l votez. Mă voi abține, dar mai sunt și alte proiecte de hotărâre, chiar și cel legat de sport, vizavi de sumele alocate de tot ce se întâmplă acolo. Am dat avizul, pentru că așa consider de bun simț pentru cluburile sportive, pentru activitatea sportivă din Galați. Cred că e corect să dau un aviz, numai că nu pot să dau un vot în plen până când nu mă edific cu tot ceea ce înseamnă legislație în spatele fiecărui proiect de hotărâre. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-17 voturi

- 0 voturi

- 7 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Ciumacenco Nicușor

9

dl. Stângă George Cătălin

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Atanasiu Onuț Valeriu)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 134/08.11.2012 privind modificarea și completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare ale municipiului Galați concesionate prin contractul de delegare către societatea Apă Canal SA Galați, aprobat prin HCL nr. 310/2010”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu autism” în subordinea „Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 269/18.06.2014 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în județul Vâlcea, Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 535 (Vila „Bucegi”)”.

Dacă sunt comentarii?

DL. DIMA CRISTIAN:

Legat de acest subiect, se propune o reducere, deoarece nu s-a putut vinde în baza primului raport. Având în vedere că sunt colegi din cadrul Consiliului care și-au manifestat abținerea, și pentru a fi bine informată opinia publică, cred că ar fi fost

corect să prezinte cineva de la Patrimoniu motivația și partea din raport. Raportul este destul de lung, dar, într-adevăr, se prevede o reducere substanțială a ofertei de vânzare. Și cred că așa ar fi bine. Mulțumesc.

5                                    5                                                       5

DIRECTOR, BURTEA IONEL:

Bună ziua. Conform raportului de specialitate pe care dvs. îl aveți în anexă ca suport la proiectul de hotărâre, se poate observa că valoarea inițială a fost de 213.000 Euro fără TVA. Dat fiind faptul că s-au derulat cele două licitații și, prin urmare bunul nu a fost adjudecat, prin caietul de sarcini și prin procedura inițială a trebuit să refacem, să reevaluăm acel imobil. Prin urmare ne aflăm astăzi aici, în această situație cu această ~                                               5

propunere. Valoarea nu este trecută în raportul de specialitate. Raportul ar fi trebuit să fie anexă, dar, din ce știu eu, este în jur de 98.000 de Euro. Mulțumesc.

DL. DIMA CRISTIAN:

Eu știu că este trecut. Am văzut obiectivul. Am și fost acolo de câteva ori.

5                                                                                                                                                   5

Într-adevăr starea de degradare a imobilului este avansată și valoarea propusă a fi redusă pe la jumătate, poate mai puțin.

DIRECTOR, BURTEA IONEL:

Nu am raportul pe care ni l-au transmis cei de la Serviciul Public GeoTopoCad în așa fel încât să vă pot spune cu exactitate valoarea. Am aflat neoficial că ar fi de 98.000 de Euro.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Și așa cred că nu ne ajuta prea mult valoarea. Cred că trebuie să revenim asupra votului, pentru că e nevoie de 2/3.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

Îmi aduc aminte că prin 2005 s-a mai pus problema vânzării acestui imobil. Poate nu mai avem ce vinde.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Vă mulțumesc. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 1 vot (d-na Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului 19

Galați și administrarea Căminului de Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” a unor bunuri imobile situate în Galați, str. Traian nr. 203”.

f ’

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Autogara Dumitru Impex” SRL pentru Societatea „Staer Internațional” SA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind înființarea „Centrului Multifuncțional de Servicii Socio - Medicale pentru Persoane Vârstnice” Galați în subordinea „Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul de Colaborare Bursieră nr. 6201/620/14.00.2014 aprobat prin HCL nr. 378/2014”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 263/18.06.2014 privind aprobarea unor măsuri referitoare la câinii cu stăpân care să ajute la reducerea numărului câinilor fără stăpân”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2016-2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru

modificarea art. 1 din HCL nr. 174/26.04.2016 privind preluarea imobilelor și a terenului aferent situat în Galați, str. Traian nr. 203 din administrarea Colegiului Tehnic „Radu Negru” în administrarea Consiliului Local Galați și schimbarea destinației acestora din spații de învățământ în sediu necesar desfășurării activității

>                                               -L >                          >                                                                          J >                                      >

„Parchetului de pe lângă Curtea de Apel” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat în Galați, strada Traian nr. 203 din administrarea Colegiului Tehnic „Radu Negru” în administrarea Consiliului Local Galați și schimbarea destinației acestora din spații de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Căminului de Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind

clasificarea drumurilor de interes local din municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2016 - trimestrul III”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

D-na Ciupercă Silviana și dl. Atanasiu Onuț Valeriu nu participă la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și ASOCIAȚIA „RUGBY CLUB MUNICIPAL GALAȚI”.

> 77 >

Dacă sunt comentarii?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Dacă s-a ținut cont de amendamentul pe care l-am spus și azi dimineață.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

E vorba de Legea 350/2005 cu modificările din 2016, la art. 38 alin. 1 și 2. Alin. 2 prevede „Curtea de Conturi să poată verifica execuția bugetară la cluburile cu care este asociată municipalitatea”.

D-na VREME DANIELA SIMONA:

O întrebare. Cuantumul susținerilor financiare, ce fac referire la toate aceste 5                                                       ~

proiecte de hotărâre, este cel comunicat de fiecare asociație în parte, în funcție de solicitările domniilor lor? Deoarece în proiectul de hotărâre, în expunere și în raport, chiar și în actele adiționale nu este menționată valoarea susținerii financiare. Ați ținut 5                                                5                                                                  5                                                                  5                                                                  5      5

cont de cererile dumnealor?

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Discuțiile au fost făcute pe comisii.

D-na VREME DANIELA SIMONA:

Vă anunț faptul că marți, la comisie, nu a fost nimeni prezent să ne prezinte.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                           7

Chiar era rând la ușa dvs. Ați plecat din comisie.

D-na VREME DANIELA SIMONA:

Nu am fugit. Am stat atât cât am considerat că este necesar, dar atunci când aprobăm un proiect de hotărâre nu trebuie să știm și valoarea? Să fie stipulată în cadrul proiectului de hotărâre?

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

S-a discutat în cadrul fiecărei comisii.

D-na VREME DANIELA SIMONA:

Deci scris nu trebuie să apară. Acum noi să ne uităm în platformă și să vedem cât alocăm la fiecare club? Doar la comisie?

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Vi se va răspunde în scris.

Dacă mai sunt comentarii?

DL. CORDONEANU ION:

La chestiunile acestea care urmează, cu asociațiile sportive și cu cluburile, am avut o discuție, în cadru restrâns, și am semnalat din nou, faptul că, la o ședință anterioară, am fost de acord să up-datăm regulamentele pentru sport. Lucrul acesta nu sa întâmplat deocamdată. Tocmai de aceea, din punctul meu de vedere, eu nu am toate datele ca să pot să votez sumele, așa cum a cerut și doamna Vreme. Sumele le-am văzut, dar nu am fost de acord cu semnarea acestor sume. Mă voi abține la vot, dar chestiunea

5                            ~

rămâne. A fost și dl. Primar de acord că „mingea e în terenul nostru”, pentru că noi, municipalitatea, nu aplicăm cadrul legal în mod transparent.

Aceasta e opinia mea. De aceea mă voi abține, drept pentru care Curtea de Conturi are, cel puțin în raportul de anul trecut, întâmpinările pe care le are. Cele pe care le-a citat dl. Atanasiu. Punctul Curții de Conturi este întotdeauna imprevizibil, cu care putem sau nu să fim de acord, dar e un lucru de luat în seamă dacă votăm liniștiți.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'                                                            9

Pe de o parte, trebuie să recunosc că sunt de acord la nivel „ de îngrijorări” cu dl. consilier. Am avut o discuție în cursul zilei de azi. Într-o oarecare formă și măsură 5                                                                                                                                                                5

împărtășesc și eu părerea dumnealui, doar cu un mare amendament. V-ați exprimat că „nu respectăm cadrul legal”. Discuția pe care am avut-o cu dvs., când am încercat să vă explic că trebuie luată o decizie pentru susținerea sportului gălățean.

Pe de altă parte, în legătură cu măsurile pe care le va da sau nu le va da Curtea de Conturi, dacă ar fi să ne uităm în ceea ce a controlat Curtea de Conturi până în momentul de față... Astăzi am avut curiozitatea să văd dacă pe lista cluburilor pe care le finanțăm în momentul de față există vreun club care a avut probleme în acest sens sau pentru care avem imputare? Răspunsul este că nu e niciunul, pentru că stabilisem de comun acord că, dacă este vreunul, să nu intre pe lista aceasta pe care am prezentat-o în fața dvs., pe de o parte, iar, pe de altă parte, Curtea de Conturi nu a spus niciodată, în afară de Oțelul Galați care era o societate comercială și total în afara legii, că pentru celelalte asociații sportive finanțarea a fost ilegală, ci, pe alocuri, asociațiile sportive și-au cheltuit banii respectivi... Noi, municipalitatea, aveam rolul de a controla felul în care se cheltuie banul care ajunge la asociația sportivă, ca terț ordonator de credite. Vă împărtășesc teama, dar să nu fim ca în povestea cu drobul de sare.

DL. CORDONEANU ION:

Există o mare suspiciune. Cel puțin în întâmpinarea Curții de Conturi, se reclamă o clarificare din partea noastră cu privire la regulamente ca să putem să ne facem treaba. Pentru că nu spune nimeni să nu dăm bani cluburilor. Dimpotrivă susținem finanțarea, dar, să o facem într-un mod transparent.

DL. DIMA CRISTIAN:

Aș vrea să fac câteva aprecieri asupra acestui subiect de pe ordinea de zi. Dosarul fiecărei asociații a fost depus la registratură. Teoretic au stat la dispoziția consilierilor. Acum nu se regăsește fiecare sumă, dar ele se regăsesc în bugetul global. Aș vrea să fim conștienți de colegii noștri care au o hotărâre judecătorească definitivă și nu le este foarte comod să vorbească despre ea. Cred că nu are rost să ne ascundem în spatele unei oarecare temeri. Trebuie ori să ne asumăm complet finanțarea sportului gălățean, ori nu. Doar să spunem că am vrea să sprijinim, dar că în momentul de față contractele nu sunt foarte bine și clare, cred că toți suntem în aceeași situație. Toți ne gândim cu aceeași teamă. Oare va veni Curtea de Conturi și va spune că au fost finanțate parțial nelegal, sau că nu și-au cheltuit banii legal? Azi dimineață am discutat subiectul acesta. Am fost cu toții de acord să introducem noua prevedere legală care are stipulat posibilitatea ca asociațiile să fie verificate de Curtea de Conturi...

5

DL. CORDONEANU ION:

Mă scuzați, dar nu va suficient amendamentul acesta.

5  ~

DL. DIMA CRISTIAN:

Și acest articol poate fi introdus în contractele de finanțare și ori ne asumăm cu toții acest risc, ori să se delimiteze în mod clar colegii. Teamă avem cu toții. Nu e vorba de banii pe care trebuie să-i plătim din cauza unei hotărâri judecătorești. E vorba de teama tuturor. Dar trebuie să înțelegem că sportul gălățean trebuie susținut. Aceasta este singura problemă. Mulțumesc.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

Ca să nu mă repet la fiecare club în parte, vreau ca amendamentul să fie introdus pentru fiecare, ca să fie totul în regulă.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Eu vreau să spun dlui. Dima că PNL și-a asumat acest lucru prin semnătura de la comisie.

DL. DIMA CRISTIAN:

Asumarea se face în plen, prin vot direct și clar. Nu se face prin acordarea unei semnături pe aviz. Faptul că ați dat o semnătură pe aviz, ați luat cunoștință de documente și ați fost de acord cu ceea ce e în dosar. Votul este cel important.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Supun la vot.

Dl. Stângă George Cătălin a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu 9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV JUNIOR GALAȚI”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu 9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația „Fotbal Club Metalosport Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația f                                                                                                                            ±                     >    >                    >

Handbal Club Danubius - CSU Galați”.

f

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu 9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația f                                                                                                                            ±                     >    >                    >

Sport Club Municipal Dunărea Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Arcada Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu 9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Dacia”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Municipal Dunărea Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu 9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Phoenix Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu 9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Șah Club”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu 9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv United Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu 9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Club Sportiv Karate Club Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu 9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Șah „Diana” Galați”.

> 77 >

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Cei de la club de șah doresc o majorare cu 10.000 de lei la suma alocată, pentru că au un program competițional foarte dens.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                            9

Doamna director, vă rog frumos treceți în agendă și să vedem ce putem face. Dacă e posibil, cu drag o vom face.

DL. DIMA CRISTIAN:

Parcă suma era 20.000 de lei.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

15.000 era.

DL. DIMA CRISTIAN:

Și ați spus până în 20.000 sau...

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Suma totală 20.000. Deci 5.000.

Supun votului dvs. cu amendamentul propus de dl. Ciumacenco. Dl. Găvan Eugen a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-19 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Atanasiu Onuț Valeriu 9

dl. Cordoneanu Ion)

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentele dlui. Ciumacenco Nicușor.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată în contractele de concesionare a obiectivelor de investiții publice”.

Dacă sunt comentarii?

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Dacă poate cineva să ne explice despre ce este vorba?

DIRECTOR CÂMPEANU RODICA:

Este vorba despre aplicarea TVA la redevența pentru societățile cărora le concesionăm bunurile publice. Este vorba de bunurile pe care le concesionăm la societățile noastre. Aplicăm acest TVA, pentru a putea fi recuperat în urma investițiilor pe care le-am făcut în ultimii zece ani. Este proiectul acela care l-am pornit și dorim să-l ducem până la capăt.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 88/02.09.2016 privind acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, din Municipiul Galați, în perioada iunie 2015-iulie 2016”.

Dacă sunt comentarii?

DL. DIMA CRISTIAN:

Au trecut 4-5 de când s-a preluat administrația municipiului Galați. Corect era să aplicăm măcar o strategie din cele care au fost depuse. Acum 5 ani am depus o strategie făcută și elaborată și de Ministerul Energiei și de specialiști din cadrul Universității Galați. Cred că pierderile pe care ni le asumăm cu atâta seninătate de fapt, grevează bugetul și nu ne face cinste. Nu vreau să vă consider principalul vinovat, dar îmi aduc aminte, în mandatul trecut, fosta administrație a fost puternic ciufulită de pierderile pe care a trebuit să le avizăm pentru perioada de vară, de 90%. Sună sec. Sunt niște cifre, dar cred că nu putem continua așa fără a avea o strategie viabilă pentru refacerea sistemului energetic. Nu avem cum să fim așa. Toate asociațiile sportive la un loc nu au valoarea acoperirii pierderilor. Mulțumesc.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Dl. consilier, chiar dacă nu mi-ați pronunțat numele m-am simțit vizat. Suntem într-un plin proces de implementare a unei strategii. În 4 luni nu puteam schimba ceea ce nu s-a făcut în 26 de ani. Ceva-ceva măsuri am luat de la preluarea mandatului, au fost făcute ceva disponibilizări, a fost introdus șomajul tehnic. Din păcate, în momentul de față, așa cum am moștenit acest sistem de termoficare, trebuie să vă dau dreptate în mare măsură. Într-adevăr nu putem merge la nesfârșit așa. Din păcate suntem într-o situație mai puțin plăcută, de a ne asuma aceste sume cheltuite fără rost, dar, pentru a avea căldură și apă caldă, sau a găsi de cuviință în a duce acești bani în cu totul și cu totul alte domenii și să lăsăm cele 35.000 de apartamente, centralizate la sistemul centralizat, într-un frig total toată iarna. E o decizie grea, e o decizie care trebuie să vă aparțină. Datoria mea de primar al municipiului Galați, este de a găsi soluția, alături de dvs. Dar întăresc spusele dvs., nu se poate merge așa. Oricum, dacă vom merge așa și îmi asum întrutotul ce spun acum, la anul, pe vremea aceasta nu cred că va mai exista CALORGAL. Este total ineficient, pentru că este un sistem energofag. Cu niște capacități de producție, nu neaparat neviabile, dar sunt mastodonți. Din păcate, în momentul de față, cel puțin pe apă caldă folosim mai puțin de 10% din ceea ce intră în sistem. Până nu vom găsi o soluție viabilă și o alternativă de încălzire, din păcate trebuie să ne asumăm...

DL. DIMA CRISTIAN:

Alte localități și-au găsit această strategie. Suntem împreună. Haideți să ne asumăm un termen și dacă-l depășim plecăm acasă, pentru că nu are rost să grevăm bugetul și să ne batem joc de banii gălățenilor. Un an cred că este un termen viabil ca să

se vadă ceva concret. Până în toamna următoare să avem ceva concret. Cred că aceasta e o dovadă de curaj.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Concret, la nivelul municipiului Galați, veți vedea demarate lucrări. Vom începe cu un proiect care va însemna rezolvarea problemelor din Micro 19. Aviz celor care tot comentează pe Facebook. Data trecută când am votat sume aferente Calorgal, am spus că avem o strategie. Și pentru cei care sunt habarniști care nu știu ce înseamnă administrație publică locală spun că e o diferență între strategie și studiu de fezabilitate. Pentru că multă lume a precizat că Primarul a spus că va fi gratuit, dar uite că a scos pentru Micro 19 un studiu de fezabilitate. Strategia se referă la ceea ce putem face, la care sunt plusurile și minusurile și care e direcția pe care trebuie să o luăm. Cam asta înseamnă o strategie. Studiul de fezabilitate este un demers minim legal pe care poți face pentru a demara o investiție. Așa că, rugămintea mea e ca înainte de a mai opina, interesați-vă.

5

DL. DIMA CRISTIAN:

Deci ne asumăm un termen?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

În momentul de față, vă pot spune că la anul, pe vremea aceasta, o parte din Galați va fi rezolvată. Ca om, nu îmi pot aroga un an, doi sau trei, pentru a rezolva ce nu s-a rezolvat în 26 de ani. Ceea ce vă pot spune e că vor fi zone care vor fi independente energetic.

D-na BADIU NICOLETA:

Cu siguranță sunt mulți care au obiecțiuni cu privire la pierderile energetice, dar cred că obiecțiunile colegului de la ALDE fac obiectul strategiei de precampanie. Discuțiile acestea se pot face pe comisii, la ședința cu liderii de grup. Acum mi se pare că pierdem vremea, ca să fixăm termene aici.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot

Dl. Găvan Eugen a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-17 voturi

- 0 voturi

- 6 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Ciumacenco Nicușor

9

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Atanasiu Onuț Valeriu)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 6 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, din Municipiul Galați, în perioada august - octombrie 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

-17 voturi

- 0 voturi

- 6 voturi (d-na Vreme Daniela Simona dl. Ciumacenco Nicușor

9

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Atanasiu Onuț Valeriu)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 6 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 52 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, potrivit dispozițiilor Legii 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 53 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 57/2014 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare str. A. Saligny între str. Basarabiei și str. Gh. Asachi”, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 54 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G8, str. Brăilei nr. 258bis, Micro 18”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 55 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G1, str. Brăilei nr. 250, Micro 18”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la un punct care a fost acceptat suplimentar: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea „Transurb” SA Galați.”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

DL. CIUMACENCO NICUȘOR:

9

Nu votăm acest proiect, pentru că a fost introdus ulterior pe ordinea de zi și am spus că nu facem acest lucru.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-17 voturi

- 5 voturi (dl. Ciumacenco Nicușor

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Șerban Alexandru Gabriel

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Atanasiu Onuț Valeriu)

Cine se abține?

9

- 1 vot (d-na Vreme Daniela Simona)

Cu 17 voturi „pentru ”, 5 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 56 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „TRANSURB” SA Galați, pe anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-22 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na Vreme Daniela Simona)

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la un alt punct suplimentat pe ordinea de zi:„Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv „Smart” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-21 voturi

- 0 voturi

- 2 voturi (d-na. Vreme Daniela Simona dl. Cordoneanu Ion)

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la ultimul punct suplimentat pe ordinea de zi:„Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Universitatea Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na. Vreme Daniela Simona dl. Cordoneanu Ion

dl. Atanasiu Onuț Valeriu)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Ciumacenco Nicușor.

9

Trecem la punctul 57 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

D-na Ciupercă Silviana și dl. Atanasiu Onuț Valeriu nu participă la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-20 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 20 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctele 58,59,60,61 și 62 care sunt cu buletine de vot. Vă rog să votați pe buletinele de vot.

D-na VREME DANIELA SIMONA:

Dl. Primar, în calitate de inițiator de proiecte observ, din istoricul ultimelor patru luni de activitate în cadrul Consiliului Local, că nu s-a respectat art. 37 din Legea 215 și nu ați alocat aceste funcții,în cadrul acestor consilii de administrație, ținându-se cont de 5                                                         5    ~                                                                                                                  5      ~  5

rezultatele de la ultimele alegeri. Nu mă regăsesc în cadrul niciunui consiliu de administrație, așa cum ați refuzat a fi numită, a fi propusă în cadrul vreunei comisii de concurs la unitățile de învățământ. Repetați încontinuu același lucru. Nu doriți să 5                                   5                                1          5                                                         5                                                    5

respectați legea și configurația din cadrul Consiliului Local de la ultimele alegeri. Aceasta este problema. Scurt și cuprinzător.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

’                                                      9

Vreau să vă răspund eu cu tot dragul. Atât cât mă duce pe mine aritmetica pe care am învățat-o în clasele primare, fiind vorba de trei spitale în care Consiliul Local își trimite reprezentanți, prin urmare la fel de revoltați s-ar putea fi și grupul PSD, pentru că se regăsesc doar 2-3 dintre ei. Prin urmare ceilalți 7-8, la fel ca și dvs., nu își găsesc, din păcate, reprezentativitatea într-un astfel de CA. Și pe dumnealor i-au trimis tot cetățenii, și pe cei de la PNL care nu se regăsesc toți. Și UNPR și PMP. Și putem continua mai departe.

D-na VREME DANIELA SIMONA:

O singură întrebare aș avea. Dacă v-ați gândit că acest calcul matematic, să-l faceți la modul global. Adică știm că vom avea proiecte de hotărâre și atâtea CA-uri în care trebuie să desemnăm reprezentanți și dintr-un cumul total al acestor reprezentanți alocați fiecărui CA, am putea să-i repartizăm și doamnei consilier independent un loc. Atât doream să știu.

5

Dacă vă raportați la fiecare CA, într-adevăr, procentajul este foarte mic, dar dacă vedem la modul global poate dintr-un număr de 20-30 împărțit la 27 îmi va fi revenit un loc.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Ați avut la comisie avizele. De ce nu v-ați trecut pe avize? Puteați să vă propuneți pentru unul dintre aceste Consilii de Administrație.

DL. DIMA CRISTIAN:

Nu am vrut să intervin atunci când ați încercat să mă puneți la punct. Interesul pe care îl acorzi banului public, Consiliului Local, proiectelor pe care noi le supunem dezbaterii și aprobării, sunt foarte importante pentru cei care sunt aici și nici într-un caz nu ar trebui să creăm discuții de genul „precampanie sau campanie”. Cred că fiecare este trimis de către cetățeni pentru a vota. Și să știți că problema pe care am ridicat-o în legătură cu sistemul centralizat de încălzire, este o situație extrem de importantă pentru că, în patru ani de mandat, ne-am certat de fiecare dată și am avut dispute când trebuia să acoperim pierderi. Și nu aș vrea să continuăm în acest fel. În prima parte a mandatului nu am făcut aproape niciun fel de interpelări, pentru că am înțeles să învăț ceea ce se întâmplă în administrația publică. Și dacă Primarul și-a asumat un termen pe care l-a supus discuției de principiu, pentru modernizarea rețelei, este o dovadă de respect față de cetățeni pe care trebuie să o înțelegem cu toții.

D-na BADIU NICOLETA:

Cu siguranță toți suntem de acord cu ceea ce spune dl. Dima. Numai că discuțiile acestea le putem face la comisii. Nu are nicio relevanță. Cu toții suntem de acord că pierderile nu trebuie să continue. Este opinia mea și, dacă ne apucăm toți să venim cu argumentația aceasta, ce facem?

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Acum aș vrea să vă informăm de deciziile luate de Camera de Conturi, dar mai

5                                                                                                                                                                                           ~

întâi votați.

D-na VREME DANIELA SIMONA:

 • > Proces-verbal privind modificarea HCL 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Marius Stan a obținut 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

 • > Proces-verbal pentru constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi de la bugetul local potrivit prevederilor Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Ion Cordoneanu a obținut 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Hristache Bogatu a obținut 23 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Moise Cornel Oancea a obținut 23 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”.

Din 24 de voturi exprimate, d-na Oana Claudia Iurescu a obținut 23 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Vali Viorel Sandu a obținut 24 voturi „pentru”, 0 vot „împotrivă”.

 • > Proces-verbal pentru numirea reprezentanților Consiliului Local Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire” Galați.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Cristian Dima-reprezentant a obținut 21 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” 1 vot „nul”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Alexandru Gabriel Șerban-reprezentant a obținut 22 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” 1 vot „nul”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Onuț Valeriu Atanasiu-membru supleant a obținut 22 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” 1 vot „nul”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Vali Viorel Sandu-membru supleant a obținut 22 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” 1 vot „nul”.

 • > Proces-verbal pentru numirea reprezentanților Consiliului Local Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului de psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați

Din 24 de voturi exprimate, dl. Zanfir Ilie-reprezentant a obținut 22 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” 1 vot „nul”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Eugen Găvan-reprezentant a obținut 22 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” 1 vot „nul”.

Din 24 de voturi exprimate, d-na Marcela Daniela Costea - membru supleant a obținut 22 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” 1 vot „nul”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Gheorghe Bugeag - membru supleant a obținut 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” 1 vot „nul”.

> Proces-verbal pentru numirea reprezentanților Consiliului Local Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii „Sf. Ioan” Galați.

Din 24 de voturi exprimate, d-na Oana Claudia Iurescu - reprezentant a obținut 23 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”.

Din 24 de voturi exprimate, d-na Desilia Cocu - reprezentant a obținut 23 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”.

Din 24 de voturi exprimate, d-na Nicoleta Badiu - membru supleant a obținut 23 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Bogdan Ionuț Ardean - membru supleant a obținut 23 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Trecem la punctul 58 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dl. Ilie Zanfir și dl. al. Ichim Laurențiu au ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

-21 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 59 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor care pot primi de la bugetul local potrivit prevederilor Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială”.

Cine este pentru?

-21 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 60 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului de Obstetrică Ginecologie„ Buna Vestire” Galați”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-21 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 61 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-21 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 62 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliul Local Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii „Sf. Ioan” Galați.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-21 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la deciziile Camerei de Conturi:

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 24/03.08.2016 emisă în urma acțiunii de verificare cu tema „Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară” pe anul 2015 la Unitatea Administrativ -Teritorială Municipiul Galați”;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 25/03.08.2016 emisă în urma acțiunii de verificare cu tema „Controlul legalității contractării sau garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțelor rambursabile la nivelul unităților administrativ-teritoriale” pe perioada 2014-2015 la Unitatea Administrativ-teritorială Municipiul Galați;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr.69552/04.07.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11/12.03.2014 și Decizia nr. 11/2014/3/03.08.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11/12.03.2014;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr.69162/04.07.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 59/28.07.2014 și Decizia nr. 59/2014/3/03.08.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 59/28.07.2014;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 69554/04.07.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 23/17.08.2015 și Decizia nr. 23/2015/1/03.08.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 23/17.08.2015;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 451/07.09.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 45/14.12.2015 și prin Decizia nr. 45/2015/1/26.09.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin nr. 45/14.12.2015;

 • > Raportul Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 235/09.09.2016 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 48/28.12.2015 și Decizia nr. 48/2015/2/30.09.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 48/28.12.2015.

Cred că ați intrat în posesia lor deja. Le-ați studiat, le-ați citit.

Trecem la punctul 63 de pe ordinea de zi:„ Interpelări, intervenții, cereri”.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

La punctul 8 se făcea referire la înființarea traseului „30”, care vine în întâmpinarea celor 40 de companii din zona respectivă.

Pentru anul viitor se va rezolva și cu sistemul de iluminat public. Avem negație de la Combinat că nu este sistemul lor de iluminat, avem negație de la Electrica, prin urmare este timp suficient pentru rezolvarea problemei.

Înființarea acestui traseu este un lucru bun pentru cei care își desfășoară activitatea acolo.

D-na VREME DANIELA SIMONA:

Aș avea o întrebare adresată dlui. Primar. Cum motivați faptul că nu avem prezentat raportul privind deplasările efectuate de către dvs., așa cum legea vă obligă, respectiv art. 44 din Legea 393/2004, „în proxima ședință ordinară, dar nu mai mult de 30 de zile”. Așa cum am luat cunoștință de rapoartele și deciziile Curții de Conturi. Vă 5                                                            5        5                    1                        5                                           5

mulțumesc și aștept un răspuns.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Doamna consilier, permiteți-mi să raportez, evident. Vă pot răspunde acum în fața tuturor. Am o singură deplasare pe bani publici. S-a efectuat în Suedia la invitația dlui. Rector al Universității „Dunărea de Jos”. Mi-e greu să vă spun, în momentul de față, cuantumul, dar cred că este aproximativ de 8.000 de lei. Sper că în momentul de față puteți dormi mult mai liniștită.

D-na VREME DANIELA SIMONA:

Nu cred că am insomnii la vârsta mea. Trebuia să avem și un raport în scris. Legea vă obligă. Vă mulțumesc.

DL. DIMA CRISTIAN:

Revin cu întrebarea de la fiecare ședință de consiliu, Spitalul „Buna Vestire”.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Știți că la ultima întrevedere v-am susținut și vă susțin și acum. Maternitatea,

5      5                                                                                                                            5                  5                             5           5                                                                        >

oricât ar costa ea, ar trebui preluată. E singurul edificiu nemodernizat cu ajutorul investițiilor pe bani europeni. Astăzi ar fi trebuit să am o discuție cu cei de la Caritatea. Nu am apucat. Dar cu siguranță mâine vom avea un dialog telefonic de data aceasta și aștept din partea dumnealor o ofertă scrisă, pentru că până momentul de față nu avem una apdatată. Există o ofertă de acum un an, dar aștept o ofertă la condițiile actuale. Piața s-a mai depreciat. Noi am mai plătit chirii. Data trecută m-am referit la chirii, ele vor fi scăzute din prețul total al acestui edificiu. Nicidecum altfel. Prin urmare vom face un calcul, o evaluare de comun acord. Sper să avem un partener viabil de discuții în acest sens, să înțeleagă care sunt posibilitățile materiale ale Primăriei Municipiului Galați și, într-un viitor extrem de apropiat, să putem să ne mândrim că suntem proprietari 100% atât pe teren, cât și pe clădirile care găzduiesc în momentul de față Maternitatea din Galați.

5

DL. DIMA CRISTIAN:

Credeam că avem o ofertă clară. Știu foarte bine situația. Dacă am fi făcut 5                                                                        5

demersurile acum trei ani, era achitat în integralitate numai din chiria pe care am plătit-o. Eu vă urez succes și să închidem cât mai repede acest capitol.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Vă mulțumesc. Sper să vă am în continuare partener, nu numai pe dvs., ci și pe ceilalți consilieri locali în acest demers, pentru că este un demers care e în beneficiul nostru al tuturor și al copiilor ce urmează a se naște la Galați, pentru că, chiar dacă s-au mai făcut modernizări, ele sunt mici, nu sunt nici pe departe de anvergura investițiilor de care a beneficiat Spitalul de copii „Sf. Ioan”.

DL. DIMA CRISTIAN:

Astăzi am participat la o întâlnire regională organizată de Banca „Transilvania” și „Ziarul Financiar”. Subiectul a fost despre investițiile autohtone private. Cel mai important capitol, la care și dl. Primar, a fost prezent, a fost infrastructura. Vă rog pe dvs., să preluați inițiativa de a moderniza infrastructura rutiera pe ruta Galați - Tecuci -Brăila - Slobozia. Dacă vom fi în stare să primim atâtea semnături câte voturi am primit, atunci s-ar face presiune asupra Guvernului, indiferent care ar fi el. Si vă rog pe fiecare dinte dvs. să fie inițiator. Nu este inițiativa mea. Eu vă rog să fiți parte din acest demers. Și dacă vom fi 27 plus colegii de la județ, atunci vom reuși să mergem spre civilizație. Nu avem nici măcar un kilometru de drum expres în România. Drumurile pe care le avem și le spunem expres sunt de fapt drumuri naționale modernizate, care costa 1.500.000 Euro/km. Vă rog să preluați acest demers. Vă mulțumesc.

DL. GĂVAN EUGEN:

Înțeleg că avem director la Poliția Locală. Rugămintea este ca latura rutieră a Poliției Locale să intervină mai energic pe drumurile din municipiul Galați.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Am avut doi colegi care au avut inițiative legate de transport. Înțeleg că dl. Picu Roman ne-a anunțat că s-a înființat traseul 30. Aș ruga să avem în vedere, să revenim la traseul pentru Barboși, care nu se oprea în gară, ci se oprea mai departe. Eu am chemat la comisie pe dl. Graur, director tehnic la Transurb și a spus că e la dispoziția dlui. Primar reînființarea stației dincolo de gara „Barboși” ,care a fost stație de autobuz, și înțeleg că, datorită drumului impracticabil, stația respectivă nu se mai poate face. Dacă se poate, cred că sunt lucruri care stau la îndemâna dvs. Vă mulțumesc.

D-na BADIU NICOLETA:

Vreau să vă aduc la cunoștință că există înregistrată la Registratura Municipiului o cerere de la CNMK, care se referă la dotarea liceului cu calculatoare. E vorba de două laboratoare de informatică în care își doresc câte 30 de calculatoare, cele pe care le au fiind achiziționate în 2003-2004. Sunt uzate fizic și moral.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Doamna consilier, cred că știați, sau poate nu, dar sunt absolvent al acestui liceu. Dacă bugetul va mai suporta rectificări până la sfârșitul anului. Ceea ce vă promit este că vom da atenție cererii de care ați amintit. Și dacă bugetul va permite și sper din tot sufletul să permită, cu siguranță vom lua în calcul și solicitarea dvs.

D-na BADIU NICOLETA:

Haideți să luăm în calcul, fiindcă deja sunt două luni de când a început școala și chiar nu au cum să lucreze fiind un colegiu care chiar are rezultate. Cred că merită să aibă două laboratoare dotate. Să facem niște eforturi.

5

Îmi pare rău că nu mai este d-na. director de la Transurb, pentru că doream să-i adresez o întrebare.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Trecem la punctul 64 de pe ordinea de zi:„ Diverse

D-na VREME DANIELA SIMONA:

Dl. Secretar, când considerați și când intenționați ca noi, consilierii locali, să fim ~                                              5     5                                   5             5                       ~                                                  ~

anunțați din timp și convocatorul pe care îl publicați în presa locală să ne fie transmis și pe mail, dar în aceeași zi și cu rugămintea cu cinci zile înainte de ședința ordinară, pentru că pe mail nu am fost încunoștințată că ședința va avea loc astăzi. Și colegii de la PNL au menționat faptul că au aflat că această ședință va avea loc astăzi, marți, când au fost prezenți la ședința pe comisii. Am intrat pe site, am intrat și pe platforma noastră și nu era nimic anunțat.

5

Rugămintea mea este mail și mesaj. Mulțumesc.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

E din partea dvs. sau din partea domnilor consilieri.

D-na VREME DANIELA SIMONA:

Din partea mea personal, dar am văzut că s-au făcut comentarii pe acest subiect.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Dacă ar fi venit și din partea celorlalți consilieri, era o problemă, aveam un feedback negativ pe partea de comunicare și luam măsuri.

Din moment ce dânșii sunt înștiințați, știu să vină la comisii, participă la ședințe și își desfășoară activitatea conform Legii 215, nu văd unde este problema.

Vom încerca să mai preluăm de la dvs. o adresă de mail, poate nu vă ajung informațiile. Poate nu este funcțională.

5                                                                            5

D-na VREME DANIELA SIMONA:

Este și vreau să-mi prezentați mail-ul transmis către mine.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Încercăm să ne facem treaba cât putem și cu resursele pe care le avem.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Aș dori să încheiem într-un spirit mai vesel. Nu pot să nu observ că doar unul și nu înțeleg de ce doar unul din cei implicați în viitoarele alegeri n-a punctat. Dl. Nicușor Ciumacenco, nu știu cum de ați ratat ocazia. Toți ceilalți au punctat, mai puțin dvs.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Mulțumim și noi pentru participare.

Vă doresc o după amiază plăcută.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Hristache BOGATU

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT