Proces verbal din 15.12.2016

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 15/12/2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 15 DECEMBRIE 2016

9

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform

5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 1978/09.12.2016.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 10.12.2016.

Ședința Consiliului Local din data de 15.12.2016 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Bogatu Hristache.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 15.12.2016

9               9

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, UTR 4, Traian Nord, Aleea Liliacului nr. 13;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, UTR 35, str. Dr. Petru Groza nr. 8B;

 • 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 52,00 mp, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în Municipiul Galați, str. Democrației nr. 39;

 • 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 51,00 mp, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în Municipiul Galați, str. Zânelor nr. 16;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului multianual cu zone de acțiune prioritară și a Listei de inventariere a clădirilor, pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, în Municipiul Galați;

 • 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2017;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare Aleea Păcii (Moruzzi nr. 74-82);

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului acțiunilor socio-culturale, sportive și civice pentru anul 2017;

 • 9. Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv și a Statutului Fundației „Sportul Gălățean” aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/29.05.2014, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 253 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, str. Rândunelelor nr. 2A-lot 2;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, UTR 10, str. Gerului nr. 18;

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 343/25.07.2013 privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. „Administrația Piețelor Agroalimentare” SA Galați, a extinderii Pieței de gros Calea Basarabiei;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2016-2017;

 • 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului Municipiului Galați;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Transdan” SRL pentru Societatea „Unicom Tranzit” SA;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Eurotransdar” SRL pentru Societatea „Arcelor Mittal” SA;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Transdan” SRL pentru Societatea „Eden”SRL;

 • 18. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului „CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTEMELE VIOLENȚEI DOMESTICE”;

 • 19. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului „Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”;

 • 20. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției de parteneriat cu Parohia Pogorârea Sfântului Duh pe anul 2017 pentru subvenționarea serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale „Speranțe pentru vârsta a III a”;

 • 21. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare”, în vederea subvenționării proiectului „Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale „Speranța” din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 • 22. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare”, în vederea subvenționării proiectului Centrul rezidențial de fete „Sfântul Vasile cel Mare” din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 • 23. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTINICILOR GALAȚI, în vederea subvenționării proiectului SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 • 24. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTINICILOR GALAȚI, în vederea subvenționării proiectului CENTRUL DE ZI DESTINAT PERSOANELOR VÂRSTICE „SPERANȚA” din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 • 25. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu FUNDAȚIA „ÎMPREUNĂ” GALAȚI, în vederea subvenționării proiectului „CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CLUBUL SENIORILOR” din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 • 26. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Fundația „Cuvântul Întrupat” Galați, în vederea subvenționării proiectului Centrul comunitar „La Vale” din Municipiul Galați, în temeiul nr. 34/1998;

 • 27. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Asociația Multifuncțională Filantropică „Sfântul Spiridon” Galați, în vederea subvenționării proiectului Centrul de zi pentru copii „Sfântul Spiridon” din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 • 28. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, în vederea subvenționării proiectului Centrul de Zi și Sănătate Acces pentru Toți - Centru de Recuperare, Reabilitare, Incluziune Socială și Îngrijire la Domiciliu pentru Persoanele cu Dizabilități Fizice și Asociate din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 • 29. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu ALIANȚA ROMILOR DIN JUDEȚUL GALAȚI, în vederea subvenționării proiectului CENTRUL DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU ROMI din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 • 30. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Asociația Filantropică „Sfântul Antonie cel Mare” în vederea subvenționării proiectului „Sfântul Antonie cel Mare”, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 • 31. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Fundația FAMILIA în vederea subvenționării proiectului „Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 • 32. Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Fundația „FAMILIA”, în vederea subvenționării proiectului „Centru de recuperare pentru victimele violenței domestice”, în temeiul Legii nr. 34/1998;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare plăților abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galați;

 • 34. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 387 mp, intravilan, proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Enăchiță Văcărescu nr.2;

 • 35. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, cotă-indiviză, în suprafața de 290,98 mp, intravilan, proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Strungarilor nr. 4B;

 • 36. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, cotă-indiviză, în suprafața de 52,76 mp, intravilan, proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Strungarilor nr. 4B;

 • 37. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității sanitare din Spitalul de Obstetrică -Ginecologie „Buna Vestire” Galați, în Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire” Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea spectacolelor care vor fi organizate și susținute de Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați, pe anul 2017;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea spectacolelor care vor fi organizate și susținute de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați, în anul 2017;

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați;

 • 41. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 11/28.07.2016 privind preluarea și înregistrarea în domeniul public al Municipiului Galați a bunurilor de retur predate de Operatorul Regional Apă Canal SA, precum și predarea în concesiune a bunurilor din domeniul public al Municipiului Galați către Operatorul Regional Apă Canal SA;

 • 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA;

 • 43. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii Bazinului Olimpic și a terenului aferent situate în Galați, Micro 19, str. Stadionului nr. 1, Complex Sportiv Dunărea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

 • 44. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația Club Sportiv Danubius 2010;

 • 46. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL Galați, pe anul 2016;

 • 47. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” post mortem, doamnei Smaranda Brăescu;

 • 48. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, domnului profesor universitar dr. Mihalache Brudiu;

 • 49. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, doamnei Cezara Dafinescu;

 • 50. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, domnului Dumitru Văduvoiu;

 • 51. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, căpitanului Napoleon Alexandru Popescu;

 • 52. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, artistului Sergiu Marin Dumitrescu;

 • 53. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

 • 54. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 55. Diverse.

> Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 86/17.11.2014 și Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurii dispuse prin Decizia 86/17.11.2014.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Bună ziua. Pentru că nu este nimeni înscris la cuvânt, dau cuvântul dlui. Secretar, pentru prezență.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. La ședința ordinară de astăzi, 15.12.2016, avem o prezență de 24 de consilieri locali. Absentează trei consilieri locali: dl. Ciumacenco Nicușor, dl. Dima 5       ~

Cristian, dl. Stan Marius.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Mulțumesc, dl. Secretar. Ceea ce nu aveți dvs. pe ordinea de zi, este un Ordin al Prefectului prin care trebuie să luăm act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale de consilier local, a dlui. Stan Marius, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Galați. Dau citire Ordinului.

„Ordin nr. 497 din 14.12.2016

Gabriel Aurelian Panaitescu -Prefectul Județului Galați numit prin Hotărârea nr. 744 din 12.10.2016, a Guvernului României.

Având în vedere adresa Partidului Uniunea Națională Progresul României -Organizația Județeană Galați nr. 216 din 14.11.2016, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Galați nr. 9946 din 15.11.2016;

Având în vedere adresa nr. 298 din 28.01.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 18 - Județul Galați, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Galați cu nr. 9946 din 15.12.2016 prin care s-a înaintat Declarația de acceptare a candidaturii d-lui. Stan Marius la Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 11.12.2016 pentru funcția de senator din partea Partidului Mișcarea Populară;

Având în vedere referatul nr. 9946 din 15.12.2016 întocmit de Serviciul Juridic și 5 Relații cu Publicul din cadrul Instituției Prefectului - Județul Galați;

Având în vedere prevederile art. 8, alin. 1 și 2 din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2, lit. hA1 și art. 12, alin.3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 19, alin. 1, lit. a și art. 26, alin. 1 din Legea 340/2004 privind Prefectul și Instituția Prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Emite prezentul Ordin:

Art.1- Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a dlui. Stan Marius, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Galați, Județul Galați, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales.

Art.2- Se declară vacant locul de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Galați, Județul Galați.

Art.3- Serviciul Juridic și Relații cu Publicul va comunica prezentul Ordin dlui. Stan Marius cu domiciliul în Municipiul Galați, str. Cardaș Agricola nr. 13, Județul Galați și Consiliul Local al Municipiului Galați, Județul Galați.

Ordinul Prefectului devine executoriu de la data comunicării către persoanele interesate.

Art.4- Prezentul ordin poate fi atacat la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Galați.

5

Prefect,

Gabriel Aurelian Panaitescu

Nu facem altceva decât să luăm act de acest Ordin.

Dl. Secretar, vă rog să supuneți votului Procesul verbal.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Supun la vot aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare din 24.11.2016.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul Verbal al ședinței ordinare din data de 24.11.2016 fost aprobat cu 24 de voturi „pentru”.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

K                 7

Înainte de a supune aprobării ordinea de zi, dau cuvântul dlui. Primar.

PRIMAR, IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

Mulțumesc, dl. Președinte. Vreau să supun atenției dvs. retragerea a două proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi si anume:

f Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Stație epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir”.

f Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 96608 mp situat în intravilanul Municipiului Galați, Tarla 253/1, Lot 2, cartier Micro 13B.

Și suplimentarea ordinii de zi cu alte cinci hotărâri și anume:

 • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 199/24.11.2016 privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Galați, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele internaționale, precum și a profesorilor coordonatori, pentru anul școlar 2015-2016;

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-18 voturi

- 0 voturi

- 6 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion dl. Iacob Claudiu dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Stângă George Cătălin

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 18 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 6 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost suplimentat.

PRIMAR, IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

'                     9

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 444/26.11.2015 privind aprobarea taxei speciale de habitat și a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea și utilizarea taxei speciale de habitat;

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

-17voturi

- 0 voturi

- 7 voturi (d-na. Vreme Daniela

dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Stângă George Cătălin

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost suplimentat.

PRIMAR, IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

7                   9

 • 3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014-2020” a unor terenuri din Municipiul Galați;

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9


-17voturi

- 0 voturi

- 7 voturi (d-na. Vreme Daniela

dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Stângă George Cătălin

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost suplimentat.

PRIMAR, IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

7                   9

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2016-trimestrul IV;

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9


-17voturi

- 0 voturi

- 7 voturi (d-na. Vreme Daniela

dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

dl. Stângă George Cătălin

dl. Șerban Alexandru Gabriel) Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost suplimentat.

PRIMAR, IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

7                   9

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2016;

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

-17voturi

- 0 voturi

- 7 voturi (d-na. Vreme Daniela

dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Stângă George Cătălin

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost suplimentat.

Supun votului dvs. întreaga ordine de zi a ședinței ordinare de astăzi cu suplimentările propuse de dl. Primar.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9


-17voturi

- 0 voturi

- 7 voturi (d-na. Vreme Daniela

dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Stângă George Cătălin

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, UTR 4, Traian Nord, Aleea Liliacului nr. 13”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, UTR 35, str. Dr. Petru Groza nr. 8B”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 52,00 mp, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în Municipiul Galați, str. Democrației nr. 39”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 2 voturi (dna. Iurescu Oana Claudia

dna. Badiu Nicoleta)

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu suprafața de 51,00 mp, intravilan, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în Municipiul Galați, str. Zânelor nr. 16”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 2 voturi (dna. Iurescu Oana Claudia

dna. Badiu Nicoleta)

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului multianual cu zone de acțiune prioritară și a Listei de inventariere a clădirilor, pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, în Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trebuie să votăm înainte taxa de habitat:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 444/26.11.2015 privind aprobarea taxei speciale de habitat și a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea și utilizarea taxei speciale de habitat”.

Dacă sunt comentarii?

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

În ce sens se modifică aceste taxe? Cu cât cresc efectiv?

DIRECTOR, CĂMPEANU RODICA:

Taxa de habitat propune creșterea de la 56 lei/persoană/an la 67 lei/persoană/an. Acesta este modificarea taxei de habitat propusă pentru anul 2017.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Aș dori să fac o completare. Este una dintre cele mai mici taxe de habitat din întreaga țară. Peste tot ea depășește 85 de lei

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Supun votului dvs.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-17 voturi

- 1 voturi (d-na. Vreme Daniela)

- 6 voturi ( dl. Atanasiu Onuț Valeriu dl. Cordoneanu Ion

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Stângă George Cătălin

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 17 voturi „pentru ”, 1 vot „împotrivă”, 6 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2017”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Am avut o propunere, împreună cu dl. Cordoneanu, vis-a-vis de colectarea taxelor pentru cei cu camioane care plătesc o taxă pentru intrarea în oraș. Dacă știți care este procedura acum, este una destul de delicată. Vine omul cu camionul. Intră în oraș. Oprește camionul la intrare, ia un taxi, vine la Primărie, plătește taxa, ia taxiul și, după aceea, poate intra în oraș. Propun ca pentru strângerea acestei taxe să avem un sistem de plată a taxei printr-un simplu SMS la un anumit număr.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

'                     9

Cu tot respectul, dl. Atanasiu, propunerea dvs. am discutat-o înainte, demnă de luat în calcul și va fi luată în calcul, dar acum noi stabilim taxele și impozitele.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Taxele nu sunt modificate. Taxele sunt cele de anul acesta. Așa am citit.

5

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

7                   9

E o propunere de lucru pentru o mai bună colectare a acestor taxe. E o metodă de lucru.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Avem o hotărâre, în acest sens, care, de fapt, trebuie modificată. Este o HCL care stabilește clar condițiile de plată.

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

7                   9

Este o metodă de lucru pentru viitor.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare Aleea Păcii (Moruzzi nr. 74-82)”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului acțiunilor socio-culturale, sportive și civice pentru anul 2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -23 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (dl. Bugeag Gheorghe)

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 1 vot „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv și a Statutului Fundației „Sportul Gălățean” aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/29.05.2014, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 253 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, str. Rândunelelor nr. 2A-lot 2”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, UTR 10, str. Gerului nr. 18”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 343/25.07.2013 privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. „Administrația Piețelor Agroalimentare” SA Galați, a extinderii Pieței de gros Calea Basarabiei”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

-23 voturi

- 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 1 vot „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2016-2017”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Împreună cu dl. Cordoneanu, am propus creșterea cuantumului burselor. Ele rămân, în momentul de față, la nivelul anilor din urmă. Propunem o creștere cu 25%. Ce înseamnă cei 25%? Înseamnă cu 37,5% mai mult pentru bursele de performanță, 10 lei mai mult pentru bursele de merit, 8,75 lei pentru bursele sociale și medicale. Presiune pe buget ar fi de 60.000 de lei pe lună, ținând cont că bursele se alocă pe perioada școlii, nu și în vacanțe. un calcul arată undeva la 480.000 de lei pe an. Dacă sunteți de acord cu amendamentul?

PRIMAR, IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

'

Accept propunerea. Nu am nimic de comentat când e vorba de bursele copiilor, viitorul acestui oraș. Mi se pare o inițiativă bună.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9

Mulțumim, dl. Primar.

5

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. Atanasiu.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Atanasiu Onuț Valeriu.

9

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

-23 voturi

- 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 1 vot „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Transdan” SRL pentru Societatea „Unicom Tranzit” SA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Eurotransdar” SRL pentru Societatea „Arcelor Mittal” SA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea „Transdan” SRL pentru Societatea „Eden”SRL”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului „CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTEMELE VIOLENȚEI DOMESTICE”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului „Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”.

Dacă sunt comentarii?

DL. BUGEAG GHEORGHE:

Aș dori ca să se facă o modificare, Cantina de Ajutor Social să fie numită Cantina de Ajutor Social a Primăriei sau a Consiliului Local.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                           '

Cu completarea dlui. Bugeag Gheorghe supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției de parteneriat cu Parohia Pogorârea Sfântului Duh pe anul 2017 pentru subvenționarea serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale „Speranțe pentru vârsta a III a”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, voi spune eu ceva. Inițiatorii sunt câțiva consilieri care au fost împuterniciți, printr-o Hotărâre de Consiliu Local să participe și să muncească pentru comunitate. Dați-mi voie să vă prezint un Raport de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local constituită prin HCL nr. 157/20.10.2016 în baza prevederilor Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială. Așadar Comisia prezintă

5                   5                                                                   5                                      5                                         5                                              1

următorul Raport de activitate:

Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local, potrivit prevederilor Legii 34/1998, a fost constituită prin HCL 157/20.10.2016 în următoarea componență: Bogatu Hristache, Ion Cordoneanu, Moise Cornel Oancea, Oana Claudia Iurescu, Vali Viorel Sandu.

Prin Dispoziția nr. 1643/07.11.2016, comisia a fost completată cu reprezentanți ai executivului, după cum urmează: dl. Zlătaru Claudiu Eduard și dl Dumitrescu Toma.

În baza Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare aprobată în Consiliul Local, comisia s-a întrunit în plen în mai multe rânduri, ocazie cu care membrii comisiei au procedat la analizarea documentației depuse de asociații și fundații, la verificarea și îndeplinirea condițiilor legale de acordare a subvențiilor, la realizarea verificării în teren a veridicității informațiilor prezentate în cererile de solicitare a subvenției și, nu în ultimul rând, în baza grilei de evaluare și, în funcție de propunerile stabilite, s-a procedat la soluționarea acestora.

Urmare a analizării și evaluării tuturor solicitărilor îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, conform Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, comisia a avizat favorabil următoarele asociații și fundații: Asociația 5                              >                                                                                                                                                              5         5                         5                                  5

Filantropică Creștin Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare” cu Centrul rezidențial de fete „Sf. Vasile cel Mare” și Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale „Speranța”, Fundația „Familia” cu Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate” și Centrul de recuperare pentru victimele violenței domestice, Fundația „Cuvântul Întrupat” prin Centrul Comunitar „La Vale”, Fundația „Împreună” prin Centrul de Zi pentru Vârstnici Clubul Seniorilor, Asociația Persoanelor cu Handicap ”Sporting Club” cu Centrul de Zi și Sănătate, Acces pentru Toți, Centru de Recuperare, Reabilitare, Incluziune Socială și Îngrijire la Domiciliu pentru Persoanele cu Dizabilități Fizice și Asociate din Municipiu, Asociația Romilor din Județul Galați, cu Centrul de sprijin social pentru romi, Asociația Filantropică „Sfântul Cuv. Antonie cel Mare” prin Centrul de zi „Sf. Cuv. Antonie cel Mare”, Fundația de Sprijin al Vârstnicilor, cu Centrul Servicii de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice și Centrul de Zi destinat persoanelor vârstnice „Speranța”, Asociația Filantropică „Sf. Spiridon” cu Centrul de zi pentru copii „Sf. Spiridon”. Acestea sunt centrele de asistență socială care au făcut ceea ce prevedea legea.

Dacă mai sunt comentarii?

Dacă nu, supun la vot.

Dl. Găvan Eugen a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare”, în vederea subvenționării proiectului „Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale „Speranța” din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare”, în vederea subvenționării proiectului Centrul rezidențial de fete „Sfântul Vasile cel Mare” din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTINICILOR GALAȚI, în vederea subvenționării proiectului SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTINICILOR GALAȚI, în vederea subvenționării proiectului CENTRUL DE ZI DESTINAT PERSOANELOR VÂRSTICE „SPERANȚA” din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu FUNDAȚIA „ÎMPREUNĂ” GALAȚI, în vederea subvenționării proiectului „CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CLUBUL SENIORILOR” din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Fundația „Cuvântul Întrupat” Galați, în vederea subvenționării proiectului Centrul comunitar „La Vale” din Municipiul Galați, în temeiul nr. 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Asociația Multifuncțională Filantropică „Sfântul Spiridon” Galați, în vederea subvenționării proiectului Centrul de zi pentru copii „Sfântul Spiridon” din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Bugeag Gheorghe a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB, în vederea subvenționării proiectului Centrul de Zi și Sănătate Acces pentru Toți - Centru de Recuperare, Reabilitare, Incluziune Socială și Îngrijire la Domiciliu pentru Persoanele cu Dizabilități Fizice și Asociate din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu ALIANȚA ROMILOR DIN JUDEȚUL GALAȚI, în vederea subvenționării proiectului CENTRUL DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU ROMI din Municipiul Galați, în temeiul Legii nr. 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Asociația Filantropică „Sfântul Antonie cel Mare” în vederea subvenționării proiectului „Sfântul Antonie cel Mare”, în temeiul Legii nr. 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-22 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Fundația FAMILIA în vederea subvenționării proiectului „Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”, în temeiul Legii nr. 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind încheierea Convenției pe anul 2017 cu Fundația „FAMILIA”, în vederea subvenționării proiectului „Centru de recuperare pentru victimele violenței domestice”, în temeiul Legii nr. 34/1998”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -22 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare plăților abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galați”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Nu vreau să vă întrerup foarte mult, dar poate ar trebui, la acest proiect de hotărâre, un pic mai multă atenție. Să nu mai ajungem în situația de a ne trezi prin ziare „că se vine cu taxiul să ne luăm ajutorul”. Nu este normal. Eu aștept din partea dvs. mai multă aplecare asupra acestui subiect. Vom vota, bineînțeles, numai că ar trebui să fim mai atenți. Cred că o anchetă socială mai serioasă ne-ar ajuta.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Ați văzut în documentele anexate hotărârii că s-a făcut anchetă socială și vor 5                                                                                                                                                                                                                                                       5

primi 50 de persoane din totalul celor câteva sute. Vor beneficia 10% din totalul beneficiarilor. S-au făcut anchete sociale și noi garantăm că acele persoane chiar au nevoie să ajungă la Cantină pentru a-și ridica ajutoarele.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

Nu mă refer neaparat la Cantină, dar am o mare rugăminte. Nu vreau să mi-o luați în nume de rău, dar înainte de a deschide un subiect e bine să-l stăpâniți. E bine să studiați în interior unitățile pe care le păstoriți, să verificați, să mergeți să cunoașteți toate aspectele cu care se confruntă unitățile din subordinea Consiliului Local.

Referitor la problema ridicată de colega mea, pot să vă spun că din șase în șase luni se fac anchete sociale extrem de serioase. Fiecare este verificat de două ori pe an. Să ne abținem de la discuții fără să cunoaștem instituțiile pe care avem pretenția că le păstorim.

PRIMAR, IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

Eu îl înțeleg și pe dl. Picu. Și eu am în continuare tendința de a-mi apăra puțin locul de unde provin. Când vine vorba de Ecosal, mă leagă niște sentimente. Cred că reacția dlui. Picu a survenit din această cauză. Cred că nimeni nu a fost acuzat.

5

Problema care a fost ridicată o știm cu toții și, dacă ne ascundem după degete, înseamnă că suntem doar niște politicieni și partea de omenie a dispărut. Știm cu toții că se practică venitul cu taxiul. Asta nu înseamnă că la controalele pe care ai noștri colegi din cadrul Primăriei le realizează, din punct de vedere legal oamenii aceea nu se califică. Că au venituri extra curiculare, e o problemă pe care nu noi, cei de la Primărie, putem verifica sau putem limita. E o problemă pe care cred că alte instituții, la nivel local și central, care ar trebui să-și aplece atenția și asupra acestui fenomen. Așa că sunt câteva aspecte. De data aceasta sunt de acord cu d-na Iurescu. Am fost întrebat și ieri de acest subiect. Și da, avem cazuri izolate. Nu e o chestie de practică generală, dar trebuie avut în vedere ca aceste cazuri izolate să nu devină regulă.

D-na. BADIU N ICOLETA:

Nu a vorbit nimeni în special de romi, ca să nu se înțeleagă că cineva face discriminare. Dl. Picu s-a referit la romi. Nu e vorba despre romi, era vorba despre asistații sociali.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU: Nu am spus nimic despre așa ceva.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot.

Dl. Bugeag Gheorghe și dl. Găvan Eugen au revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 387 mp, intravilan, proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Enăchiță Văcărescu nr.2”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

-21 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, cotă-indiviză, în suprafața de 290,98 mp, intravilan, proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Strungarilor nr. 4B”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

-21 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na. Badiu Nicoleta

d-na. Iurescu Oana Claudia

d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, cotă-indiviză, în suprafața de 52,76 mp, intravilan, proprietate a Municipiului Galați, situat pe str. Strungarilor nr. 4B”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9


-21 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na. Badiu Nicoleta

d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității sanitare din Spitalul de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire” Galați, în Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea spectacolelor care vor fi organizate și susținute de Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați, pe anul 2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea spectacolelor care vor fi organizate și susținute de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați, în anul 2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 11/28.07.2016 privind preluarea și înregistrarea în domeniul public al Municipiului Galați a bunurilor de retur predate de Operatorul Regional Apă Canal SA, precum și predarea în concesiune a bunurilor din domeniul public al Municipiului Galați către Operatorul Regional Apă Canal SA”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA”.

Dacă sunt comentarii?

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

În ce constă această modificare a contractului?

DL. MIRICĂ ADRIAN:

Bună seara. Conform contractului, operatorul este obligat să aducă, până în luna noiembrie, corecturile care le observă pe parcursul anului și se aprobă în fiecare an programul de transport pentru anul care urmează. Până în decembrie trebuie aprobat programul de transport pentru anul care urmează.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Am discutat cu dl. Mirică, cu dl. Primar și există acceptul dumnealor, dar să avem în vedere și linii care să fie dedicate elevilor. Înțeleg că dl. Mirică a făcut un studiu și la un moment dat, în funcție de disponibilitate să fie aplicat în Municipiul Galați.

DL. MIRICĂ ADRIAN:

Este în funcție de parcul auto.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot.

Dl. Cordoneanu Ion a ieșit din sala de ședință.

5                                              5               5

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii Bazinului Olimpic și a terenului aferent situate în Galați, Micro 19, str. Stadionului nr. 1, Complex Sportiv Dunărea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Cordoneanu Ion a revenit în sala de ședință.

5               5

Dl. Atanasiu Onuț Valeriu a ieșit din sala de ședință.

5                                          5                                              5               5

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-22 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dna. Vreme Daniela Simona)

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația >                                                                                                                                                            -L                          >     >                        >

Club Sportiv Danubius 2010”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL Galați, pe anul 2016”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. BADIU NICOLETA:

Există cineva de la Gospodărire Urbană și de la Corpul de Control al Primarului? Știe cineva cine e vinovat acolo? Este vorba de o executare? De aceea se modifică 5 bugetul?

PRIMAR,IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

’                 9

Cu tot respectul, d-na. consilier, dar ați invocat și Corpul de Control. E vorba de un accident care a fost acum 5-6 ani. Cei de la Gospodărire Urbană au fost dați în judecată. S-a pierdut procesul. Cei de la Gospodărire Urbană au de plătit daune interese persoanei rănite

D-na. BADIU NICOLETA:

Și nu răspunde nimeni pentru asta?

PRIMAR,IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

7                 9

I-a spuneți dvs. cine poate plăti?

D-na. BADIU NICOLETA:

Răspunde Gospodărire Urbană în bloc și nu este nimeni vinovat? S-a pierdut procesul. Poate nu a fost competent apărătorul.

PRIMAR,IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

7                 9

Cu tot respectul și prietenia pentru dvs., cam ce ar fi trebuit să facem? Cineva care administra un bazin ce trebuia să facă, atunci când un tânăr, din teribilism, și-a 7                                                          7                                      7 j

asumat o săritură total nefericită pentru dumnealui?

D-na. BADIU NICOLETA:

În cazul acesta nu e vinovat nimeni.

PRIMAR,IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

7                 9

Vă rog frumos să vă constituiți parte civilă sau intervenient în acest proces pe care l-am pierdut. Nu mai avem ce face. Îmi pare rău că nu ați fost dvs. că altfel ar fi stat lucrurile.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot.

Dl. Atanasiu Onuț Valeriu a revenit în sala de ședință.

5                                                                                               5               5

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 58 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014-2020” a unor terenuri din Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Sandu Vali Viorel a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-22 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dl. Cordoneanu Ion)

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 59 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2016-trimestrul IV”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Cine se abține?

9


-16 voturi

- 0 voturi

- 7 voturi (d-na. Vreme Daniela

dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Stângă George Cătălin dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 16 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 60 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9


-16 voturi

- 0 voturi

- 7 vot (d-na. Vreme Daniela

dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Cordoneanu Ion

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

dl. Stângă George Cătălin dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 16 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Proces verbal privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” post mortem, doamnei Smaranda Brăescu.

Din 24 de voturi exprimate d-na. Smaranda Brăescu a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Proces verbal privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, domnului profesor universitar dr. Mihalache Brudiu.

Din 24 de voturi exprimate dl. prof. univ. dr. Mihalache Brudiu a obținut 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Proces verbal privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, doamnei Cezara Dafinescu.

Din 24 de voturi exprimate d-na. Cezara Dafinescu a obținut 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Proces verbal privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, domnului Dumitru Văduvoiu.

f       ’

Din 24 de voturi exprimate dl. Dumitru Văduvoiu a obținut 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Proces verbal privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, căpitanului Napoleon Alexandru Popescu.

Din 24 de voturi exprimate cpt. Napoleon Alexandru Popescu a obținut 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Proces verbal privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, artistului Sergiu Marin Dumitrescu.

Din 24 de voturi exprimate artistul Sergiu Marin Dumitrescu a obținut 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Proces verbal pentru modificarea și completarea HCL nr. 199/24.11.2016 privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Galați, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele internaționale, precum și a profesorilor coordonatori, pentru anul școlar 2015-2016.

Din 24 de voturi exprimate s-au obținut 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

PREȘEDINTE BOGATU HRISTACHE:

9

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” post mortem, doamnei Smaranda Brăescu”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Ichim Laurențiu a ieșit din sala de ședință.

5                      5                                              5               5

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, domnului profesor universitar dr. Mihalache Brudiu”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, doamnei Cezara Dafinescu”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, domnului Dumitru Văduvoiu”. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 51 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, căpitanului Napoleon Alexandru Popescu”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 52 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, artistului Sergiu Marin Dumitrescu”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 56 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 199/24.11.2016 privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Galați, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele internaționale, precum și a profesorilor coordonatori, pentru anul școlar 2015-2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la „Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”.

Aș vrea să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o și pentru ajutorul dat. De asemenea vreau să mulțumesc dlui. Secretar, și nu în ultimul rând unor oameni care muncesc în spatele acestor proiecte de hotărâre cei de la Serviciul de

Administrație Publică Locală.

5

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Propunerea pe care PNL o face este dl. consilier Alexandru Gabriel Șerban.

PREȘEDINTE BOGATU HRISTACHE:

9

Cine este pentru?

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Felicitări, dl. Șerban.

~            5

Trecem la „Interpelări, intervenții, cereri”.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Vreau să vă informez că am primit oficial Decizia definitivă a Curții de Apel în legătură cu recursul pe care l-am făcut, cel referitor la constituirea Consiliului Local.

Curtea de Apel:

Admite recursul pârâților Consiliul Local al Municipiului Galați și Municipiul Galați ambii cu sediul ales la SC „Cosma si Asociații”.

5                                                                        ~~                                           5

Casează în parte sentința recurată și în rejudecare respingere capetele de cerere privind anularea HCL nr. 3/27.06.2016 și HCL nr. 5/27.06.2016 ca nefondate.

Menține dispozițiile sentinței recurată cu privire la celelalte capete de cerere. Definitivă.

Pronunțată în ședința publică de la 28.11.2016.

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că acest Consiliu Local s-a constituit în deplină legalitate, a funcționat legal și va funcționa în continuare în legalitate. Mai aveam o obligație de îndeplinit aceea de a aproba mandatul dlui. Marius Stan, lucru care s-a întâmplat într-o ședință anterioară. Așadar, din momentul acesta, avem un certificat în plus, că acest Consiliu Local a funcționat și funcționează în continuare în legalitate.

DL. ILIE ZANFIR:

Vă supun atenției două probleme.

Comisia de cultură să fie mai exigentă în ceea ce privește criteriile de acordare a titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”. De ce spun acest lucru? Mă doare tare mult că Smaranda Brăescu a fost întâi „Cetățean de Onoare” la Cluj Napoca. În loc să fie la noi la Galați, ea fiind născută pe meleagurile Județului Galați.

Astăzi o colegă de-a noastră împlinește o frumoasă vârstă, o invidioasă vârstă, atât de frumoasă este. D-na. Daniela Simona Vreme împlinește frumoasa vârstă de 32 de ani. Eu îi spun „La mulți ani!”, multe bucurii, sănătate și fericire.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Vă mulțumesc tuturor.

5

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

„La mulți ani!” vă zic și eu.

DL. BUGEAG GHEORGHE:

În Comisia nr. 4, au circulat listele cu „Cetățeni de Onoare”. Pe aceste liste era și

~                                                        ~~            5                                                                                            5

dl. Macovei pe care Comisia nr. 4 l-a votat în unanimitate. Din nefericire nu ni s-a adus la cunoștință de ce nu a intrat. Putea să intre, puteați să nu-l votați. Cei care ar fi fost împotrivă, nu aveau nicio problemă, era democratic, dar să sustragi o listă, nu cred că este normal, nu cred că este demn pentru noi, cu atât mai mult cu cât a reprezentat ceva pentru media din Galați. Îmi pare rău că anul acesta nu a fost să fie, poate că la anul poate, Doamne ferește, post mortem.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Trecem la „Diverse”.

PRIMAR, IONUȚ FLORIN PUCHEANU:

7                   9

Fiind în preajma sărbătorilor, toată lumea trage linie și sper să fie pe plus pentru dvs. În numele meu, al echipei pe care o coordonez și nu în ultimul rând și cu acordul dvs., aș vrea să închinăm o cupă de șampanie și să ne urăm toate cele bune, pentru că așa mi se pare normal.

„La mulți ani!” și „Sărbători cu bine!”.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

K                 7

Înainte de a închide ședința, dați-mi voie să vă urez „Sărbători fericite!” un an

5            5   ~         5                                                         ~~

mai bun cu împliniri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Hristache BOGATU

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT