Proces verbal din 10.10.2016

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 10/10/2016

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 10 OCTOMBRIE 2016

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform 5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 1041/06.10.2016.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă” din 08.10.2016.

Ședința Consiliului Local din data de 10.10.2016 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Bogatu Hristache.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din 10.10.2016

  • 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați;

  • 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Galați;

  • 3. Interpelări, intervenții, cereri;

  • 4. Diverse.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Bună ziua. Dau cuvântul d-lui Secretar, pentru a face prezența nominală.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Andrei Lucian Valeriu, Ardean Bogdan Ionuț, Atanasiu Onuț Valeriu, Badiu Nicoleta, Bogatu Hristache, Bugeag Gheorghe, Ciumacenco Nicușor, Ciupercă Silviana, Cocu Desilia, Cordoneanu Ion, Costea Marcela Daniela, Dima Cristian, Dima Giorgică, Enache Cristian Sorin, Găvan Eugen, Iacob Claudiu, Ichim Laurențiu, Ilie Zanfir, Iurescu Oana Claudia, Oancea Moise Cornel, Roman Apostol Picu, Sandu Vali Viorel, Stângă George Cătălin, Stan Marius, Șerban Alexandru Gabriel, Vasile Claudiu Ionuț, Vreme Daniela Simona.

Dl. Președinte, din totalul de 27 de consilieri locali în funcție absentează motivat 5                  ~                                                                                                                                   5

trei consilieri: dl. Bugeag Gheorghe, dl. Ciumacenco Nicușor și dl. Stan Marius.

Ședința extraordinară de astăzi, 10.10.2016, este legal constituită. Avem prezența majorității consilierilor locali în funcție.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Mulțumesc, dl. Secretar. Având în vedere faptul că ordinea de zi a ședinței noastre cuprindea trei puncte și noi discutăm numai două puncte , îl rog pe dl. Primar să retragă un punct de pe ordinea de zi publicată.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

'                                                            9

Mulțumesc. Era vorba de „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului în consiliile de evaluare a calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Galați”.

Pentru că astăzi, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu colegii din Consiliul Local, am înțeles că sunt niște mici probleme pe care ar fi bine să le evităm, drept pentru care propun retragerea acestui punct de pe ordinea de zi și să rămânem doar cu cele două înscrise deja.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Mulțumesc, dl. Primar. Supun votului dvs. ordinea de zi așa cum ați primit-o la mape.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Ordinea de zi a fost votată cu 24 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii pe marginea acestui proiect?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Eu nu particip la vot, pentru că sunt incompatibil.

D-na CIUPERCĂ SILVIANA:

Nici eu nu particip la vot.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Înainte de începerea ședinței, ați primit buletinele de vot. Având în vedere că proiectele de pe ordinea de zi implică vot secret, pe rând, cu buletinele de vot, vă veți deplasa în sala alăturată, și vă veți exprima votul. Aveți la sfârșitul listei două variante, veți vota una din variante. Apoi comisia de numărare își va îndeplini atribuțiile.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Se votează listele, nu persoanele.

Salutăm prezența dlui. Prefect.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2, am un amendament. Întrucât a intervenit o situație specială în cazul dlui. Oancea, care va lipsi între 12 si 19 octombrie din România, propun ca, în locul dumnealui, să fie nominalizat dl. Dima Giorgică. Vreau ca această precizare să se regăsească în procesul verbal.

D-na VREME DANIELA SIMONA:

Domnule Președinte, stimați colegi, referitor la prezentul proiect de hotărâre supus dezbaterii și votului în plen, privind numirea consilierilor locali în cadrul comisiilor de concurs ale unităților de învățământ din municipiul Galați, la care trebuie să participe doi reprezentanți ai autorităților publice locale pentru fiecare comisie, respectiv unitate de învățământ la care se desfășoară un astfel de concurs, constat că, urmare a tragerii la sorți, subsemnata, în calitate de consilier independent, nu mă regăsesc printre cei nominalizați.

Față de cele expuse și față de faptul că nu am un răspuns oficial în acest sens, fac cunoscut pe această cale că, vineri, am depus o adresă către președintele Consiliului Local, către dl. Primar și dl. Secretar prin care am solicitat să mi se aducă la cunoștință motivele care au stat la baza unei astfel de decizii individuale, ocazie cu care aștept un răspuns în scris în acest sens.

Dar, pentru a mă elucida astăzi în acest sens, solicit celor îndreptățiți să-mi facă cunoscut motivul și cauzele care au stat la baza luării unei astfel de decizii. Mai mult, 5                                                                                                                                                                                                         ~

aduc la cunoștință că, în conformitate cu dispozițiile art. 11, art.12 și următoarele din Ordinul de Ministru din data de 31.08.2016 la HG nr. 44/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar ale Municipiului Galați, „autoritățile administrației publice locale trebuie să numească câte doi membri în aceste comisii de concurs”.

Conform prevederilor art.23 din Legea 215/2001 „autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în municipii, în speță în municipiul Galați, sunt consiliile locale, ca autorități deliberative, din care fac parte consilierii locali și primarii, ca autorități executive”.

Astfel, pe principiul configurației politice de la ultimele alegeri, a egalității, a cooperării și a autonomiei locale, fiecare autoritate administrativă trebuie să desemneze câte un reprezentant în fiecare comisie de concurs, iar pe principiul prevederilor art. 37 și următoarele din Legea 215/2001 privind administrația publică locală: „Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităților administrative teritoriale în diferite organisme de cooperare și parteneriat, în condițiile legii, trebuie să respecte configurația politică la ultimele alegeri”.

Or, conform celor prezentate nu pare a se fi respectat principiile democrației și dispozițiile de drept care au reglementat acest act procedural și prin care s-au prevăzut modalitățile de rezolvare a acțiunilor de interes public în municipii.

Vă fac cunoscut dl. Primar și dl. Președinte, faptul că un consilier independent nu are în spate o majoritate în consiliul local, dar are în spate un număr semnificativ de cetățeni pe care trebuie să-i reprezinte și are susținerea atribuțiilor sale, dispoziții de drept conferite de legiuitor cu scopul de a nu fi discriminat și prejudiciat de o eventuală majoritate a consiliului local.

Solicit, dl. Președinte și dl. Primar, să luați act de amendamentul meu față de

~                        5                      5                                    ~                     5                                                                                              5

modul discriminator privind repartizarea consilierilor locali în comisiile de reexaminare și față de nerespectarea configurației politice de la ultimele alegeri și să procedați în consecință.

5

Vă anunț pe această cale intenția subsemnatei de a face parte, conform algoritmului politic, în cadrul comisiilor de concurs, drept pentru care cred că mi l-am dobândit odată cu alegerile din 05 iunie 2016 și conform dispozițiilor de drept în materie.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Mulțumim. Acum să votăm.

5

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Proces verbal privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați în consiliile de administrație ale unităților de învățământ

1                                   5                                                                                               5                                        5                                          5

preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați.

Din 22 de voturi exprimate s-au obținut 22 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „nule”.

Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Galați în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați, conform voturilor favorabile, majoritar exprimate.

Proces verbal privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Galați

Din 22 de voturi exprimate s-au obținut 21 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Galați în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Galați conform voturilor favorabile, majoritar exprimate.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Supun votului dvs.: „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați”.

Cine este pentru?            -21 voturi

Cine este împotrivă?         - 0 voturi

Cine se abține?               - 0 voturi

Dl. Găvan Eugen a părăsit sala de ședință.

Dl. Atanasiu Onuț Valeriu și d-na Ciupercă Silviana nu participă la vot.

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DL. STÂNGĂ GEORGE CĂTĂLIN:

Înainte de a vota punctul 2 de pe ordinea de zi, dorim să facem un amendament. Grupul PNL va renunța la patru posturi și le va ceda d-nei Vreme ca să fie și dumneaei implicată.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                           '

Supun la vot propunerea dlui. consilier Stângă.

Cine este pentru? - 5 voturi Cine este împotrivă? - 15 voturi Cine se abține? - 0 voturi

9

Dl. Atanasiu Onuț Valeriu, d-na Ciupercă Silviana și d-na Vreme Daniela Simona nu participă la vot.

Cu 5 voturi „pentru”, 15 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, propunerea nu a fost votată.

Supun votului dvs.:„Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Galați”.

Aici trebuie să ținem cont de amendamentul dlui. Roman Apostol Picu. Dl. Oancea va fi înlocuit cu dl. Dima Giorgică.

Cine este pentru?            -19 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 1 vot (d-na Vreme Daniela Simona)

Dl. Ilie Zanfir a părăsit sala de ședință.

Dl. Atanasiu Onuț Valeriu și d-na Ciupercă Silviana nu participă la vot.

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendament.

Trecem la punctul 3: „Interpelări, intervenții, cereri”.

DL. DIMA CRISTIAN:

Ar fi fost bine să fi început cu un moment de reculegere pentru colegul nostru din mandatul trecut, dl. Rotaru Săvel Barbu. Mulțumesc.

~                                                                                     5

A fost un coleg deosebit, activ și puternic din toate punctele de vedere. Colegii din actualul mandat nu l-au cunoscut, dar a fost un coleg destoinic și activ în cadrul Consiliului Local.

Vreau să vorbesc despre o altă problemă pe care o voi ridica de acum în toate ședințele. În mandatul anterior s-a votat și s-a acceptat o comisie de evaluare a două unități: Liceul Cuza și Maternitatea „Buna Vestire”. S-a făcut comisia, s-au prezentat mai multe rapoarte. În cadrul comisie am dispus de personal de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului. Ar fi bine să se reia activitatea comisiei. Susțin, în continuare, oportunitatea și importanța acestei idei. Mi se pare nedrept să nu achiziționăm cele două imobile.

5

Îmi doresc să militez pentru a deveni proprietari acestei unități spitalicești.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

Mulțumim.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ-FLORIN:

7                                                      9

Am auzit doar ultima parte a intervenției. Sunt de acord cu inițiativa colegului nostru. Vă anunț pe această cale că, de aproximativ două săptămâni, purtăm o corespondență cu societatea care deține drepturile legale asupra maternității în mod special.

Așteptăm din partea dumnealor o ofertă, să avanseze un preț în vederea achiziționării. În urma discuțiilor, dumnealor sunt dispuși să scadă chiria care am plătit-o până acum. Nici eu nu înțeleg de ce până acum o astfel de clădire de o deosebită importanță pentru municipalitate nu a fost achiziționată. Cred că este singurul spital din Galați nemodernizat la standardele pe care celelalte spitale îl au deja. Cred că municipalitatea nu a accesat fonduri nefiind proprietar pe teren și pe unul dintre cele trei corpuri.

Prin urmare, din acest punct de vedere, dacă ne-am putea uni eforturile toți... Nu pleacă nimeni cu maternitatea acasă. E vorba de copii și de viitorul copiilor noștri.

Prin urmare susțin acest demers. Vă mulțumesc.

DL. DIMA CRISTIAN:

Avem cea mai mare rată a mortalității infantile și cred că este destul de important. Nu vreau să fac parte din nicio comisie de evaluare, oportunitatea achiziționării. Nu vreau să am nicio legătură cu negocierile. În schimb, în continuare, îmi doresc să fac parte din Consiliul de Administrație. Mi-am dat demisia de acolo, tocmai pentru că am făcut această propunere. Vă mulțumesc. Să nu uităm că am aprobat o pasarelă de un milion undeva pe str. Brăilei,pentru spital fiind mult mai puțin.

PREȘEDINTE, BOGATU HRISTACHE:

9                        7

Vă mulțumim. Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, vă mulțumesc pentru participare și declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi. Mulțumesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Hristache BOGATU

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT