Proces verbal din 08.04.2016

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 8/04/2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 08 APRILIE 2016

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform

5             5      ~

art. 39 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 889/05.04.2016.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor prin intermediul ziarului ”Viața Liberă”, din 06.04.2016.

5                            ~

Ședința Consiliului Local din data de 08.04.2016 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Popa Florin.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI DIN 08.04.2016

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Cantina de Ajutor Social Galați a echipamentelor și bunurilor achiziționate în cadrul proiectului „Centrul Multifuncțional HELP - Modernizare cantină de ajutor social”;

  • 2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru dezlipirea în 2 loturi a terenului în suprafață de 13426 mp, situat în intravilanul municipiului Galați, str. Gh. Asachi nr.2;

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere subterană în favoarea Societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD - SDEE GALAȚI, pentru terenul în suprafață de 7,50 mp, proprietate publică a municipiului Galați, situat în str. Domnească nr. 160;

  • 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului, proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 1533,00 mp, reprezentând cota parte indiviză de 511/582 din terenul totală în suprafață totală de 1746,00 mp, situat în Municipiul Galați, Țiglina I, str. Regiment 11 Siret nr.20E;

  • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2016;

  • 6. Interpelări, intervenții, cereri;

  • 7. Diverse.

PREȘEDINTE, POPA FLORIN:

9                        7

Bună ziua. Voi începe prin a anunța că, din 26 de consilieri locali, sunt prezenți 15. Lipsesc 11 consilieri locali: dl. Bucatanschi Mihail, dl. Cosca Radu, dna. Dascălu Monica, dl. Găvan Eugen, dl. Mihailov Raul, dna. Mușat Carmina Liana, dna. Paladi Gina, dl. Potîrniche Gheorghe, dl. Sandu Vali Viorel, dl. Trif Nicolae Viorel, dl. Ungurianu Sorin.

În aceste condiții ședința extraordinară a Consiliului Local de astăzi este statutară.

5        5               5

Vă supun aprobării ordinea de zi așa cum a fost prezentată.

Cine este pentru?

- 15 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Ordinea de zi a fost votată cu 15 voturi „pentru”.

Pe ordinea de zi primele patru proiecte de hotărâre sunt de patrimoniu și ar fi trebuit să întrunească votul a 2/3 din numărul consilierilor locali în funcție.

5

Întrucât cvorumul existent nu permite supunerea spre dezbatere și aprobare, îi voi cere dlui. Primar,inițiatorul acestor proiecte de hotărâre, să fie înscrise pe ordinea de zi la ședința ordinară a lunii aprilie.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2016”.

Având în vedere că e un proiect de hotărâre care a apărut recent, îl invit la microfon pe directorul Direcției Buget Finanțe din cadrul Primăriei Municipiului Galați să prezinte conținutul acestui proiect de hotărâre pentru a se înțelege că, de fapt, acest proiect asigură resursele materiale pentru continuarea furnizării de apă caldă la nivelul municipiului Galați.

DIRECTOR, STADOLEANU IOAN DANIEL:

Bună ziua. Rectificarea bugetară, propusă Consiliului Local în ședința de astăzi, are ca obiect asigurarea resurselor bugetare în vederea furnizării de apă caldă în perioada următoare prin alocarea din fondul de rezervă a sumei de 3.500.000 de lei și transferul acesteia către capitolul „Subvenții”.

DL. DIMA CRISTIAN:

Realizăm faptul că, în anul 2012, am aprobat o Strategie care prevedea dezvoltarea termiei în municipiul Galați, așa cum am aprobat și o Strategie în ceea ce privește groapa de deșeuri. Și de fapt nu s-a întâmplat nimic. Și sper să nu aprobăm o sumă, cum s-a întâmplat spre finalul mandatului trecut, pentru un club sportiv, după care s-a constatat în instanță ca fiind ilegală. În situația aceasta alocăm din fondul de rezervă și sunt convins că nu este ilegal să facem asta. Sper să fie în regulă să dăm bani CALORGAL - ului, operator regional, și să nu se răsfrângă asupra noastră. Sunt colegi care de teamă sau din alte motive nu sunt în sală și nu putem aproba proiectele de patrimoniu. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, POPA FLORIN:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru?                -15 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctele 6 și 7: „Interpelări, intervenții, cereri”, respectiv „Diverse”.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Având în vedere că, pentru a doua oară consecutiv, nu putem vota niște proiecte cu caracter patrimonial, din cauza neseriozității unora, nu mă pot abține să nu-i amendez, pentru că e repetitivă situația, și e jenant, pentru că îi văd aici pe dl. Bugeag, pe dl. Rotaru, oameni cu vârste venerabile, respectabile, care vin de fiecare dată.

Boicotul acesta nu știu cui folosește. În virtutea constatării acestui lucru vă 5                                                  5

propun ca ședința ordinară din aprilie să se desfășoare joia următoare pe data de 14, pentru că, așa cum a consemnat și dl. consilier, sunt oameni care chiar așteaptă să continue proiecte pe care le au în derulare și noi îi întârziem. Dacă sunteți de acord.

PREȘEDINTE, POPA FLORIN:

9                        7

Așadar aș vrea să spun în final că, subiectul care era important prin decizia pe care am luat-o, dă posibilitatea producătorului și furnizorului să realizeze livrări de apă caldă către clienții CALORGAL.

5

Totodată aș vrea să-l rog pe Secretarul municipiului ca, la viitoarea ședință de Consiliu Local, să prezinte situația absențelor de la ședințele de Consiliu Local, pentru că, în „Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local” aprobat în concordanță cu prevederile Legii 215, există și măsuri care pot fi luate împotriva celor care lipsesc două ședințe de Consiliu Local și n-ar fi tocmai plăcut ca acum, pe final de mandat, să se dispună măsuri de sancțiune împotriva unora dintre colegii noștri care ne-au fost alături în această structură timp de un mandat.

Așadar, dl. Secretar, vă rog, ca, la ședința ordinară din data de 14, să prezentați efectiv situația prezenței consilierilor locali la ședințele de Consiliu Local raportat la anul 2016, pentru că, în anii trecuți, nu s-au semnalat astfel de situații. De acord? Mulțumesc frumos.

5

Cu aceasta, dacă nu sunt alte intervenții, declar închisă ședința Consiliului Local.

~                                                                            5    ~                                             5             5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                        9                   9      7

Florin POPA

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT