Proces verbal din 08.01.2016

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 8/01/2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

al ședinței de îndată din 08.01.2016

Consiliul Local al municipiului Galați s-a întrunit la sediul Primăriei municipiului Galați, din str. Domnească nr. 38, în ședința de îndată, în conformitate cu prevederile art.39, alin. 4 coroborat cu prevederile art.44, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința Consiliului Local este publică.

Președinte de ședință este dl. Caliga Gigel.

Sunt prezenți 15 consilieri locali din numărul total de 27 de consilieri locali.

Au lipsit motivat consilierii locali: dl. Bucatanschi Mihail, dna. Dascălu Monica,

dl. Găvan Eugen, dl. Mihai Alin, dl. Mihailov Raul, dna. Mușat Carmina Liana, dl. Potîrniche Gheorghe, dl. Rotaru Săvel Barbu, dl. Sandu Vali Viorel, dl. Trif Nicolae Viorel, dl. Ungurianu Sorin, dl. Vals Vergiliu Sorin.

Din 27 de consilieri locali si-au exprimat votul 15.

Ordinea de zi a ședinței de îndată din 08.01.2016 este:

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015.

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 15 voturi pentru

- 0 voturi împotrivă

- 0 abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CALIGA GIGEL

AVIZAT,

PT. SECRETAR,

CJ. NICOLAE COSTACHE

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT