Proces verbal din 02.02.2016

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 2/02/2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 02 FEBRUARIE 2016

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform art. 39 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 264/29.01.2016.

Ordinea de zi a fost adusă la cuno ștința locuitorilor prin intermediul ziarului ”Viața Liberă”, din 30.01.2016.

Ședința Consiliului Local din data de 02.02.2016 este publică, avându-l ca președinte de ședință pe dl. Caliga Gigel.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI DIN 02.02.2016

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii de către Poliția Locală Galați a procedurii de autorizare și efectuare a activității de transport valori monetare aparținând Municipiului Galați;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de între ținere pentru Centrul Financiar Creșe Galați, pe anul 2016;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Medico - Social Pechea, pe anul 2016;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, pe anul 2016;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de între ținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați, pe anul 2016;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de între ținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, pe anul 2016;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă Zona Liberă Galați;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Industrial Parc SRL Galați;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Cons Management Parc de Soft SRL Galați;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Gospodărire Urbană SRL Galați;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea TRANSURB SA Galați;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa E-V, intrări în Galați;

 • 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, în anul 2016;

 • 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pentru anul 2016;

 • 16. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 17. Diverse.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară ocazionată de problema bugetului municipiului.

Pentru început, dat fiind, că orașul nostru este mai sărac, dau cuvântul dlui. Ilie Zanfir.

DL. ILIE ZANFIR:

Înainte de a discuta ordinea de zi, întrucât aseară a fost chemat la Domnul, cunoscutul artist plastic și Directorul Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, iar noi, Consiliul Local, consilierii am colaborat în nenumărate activități, manifestări culturale, cred că se cuvine să păstrăm un moment de reculegere.

Mulțumesc. Dumnezeu să-l ierte!

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 21 de consilieri. Absentează motivat: dl. cons. Mihai Alin, dl. cons. Mihailov Raul, dna. cons. Mușat Carmina Liana, dl. cons. Sandu Vali Viorel, dl. cons. Trif Nicoale Viorel, dl. cons. Ungurianu Sorin.

Ordinea de zi se găsește pe laptopuri, în fața dvs.. Dacă în legătură cu aceasta aveți comentarii, interpelări?

DL. ILIE ZANFIR:

Doar o întrebare. În fiecare lună veneam și prezentam un „Plan cu activitățile cultural-educative”. Nu se regăsește pe ordinea de zi din această lună.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Va fi prezentat în ședința ordinară din această lună. Nu a fost prezentat tuturor consilierilor și am considerat normal să o pregătim pentru ședința ordinară. PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Mulțumim. Trecem la aprobarea ordinii de zi, așa cum v-a fost prezentată.

Cine este pentru?                   - 21 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se ab ține?                   - 0 voturi

Ordinea de zi a fost votată cu 21 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii de către Poliția Locală Galați a procedurii de autorizare și efectuare a activității de transport valori monetare aparținând Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Vă rog, dl. Popa Florin.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Aș vrea să se ia act că în HCL care a aprobat „Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Galați”, această activitate de însoțire a transportului de valori există. Știu că există o necesitate ca cei care însoțesc transportul de valori din partea Poliției Locale ar trebui să fie personal contractual, nu funcționari publici, dar cred că este mai simplu să se adopte o Hotărâre de modificare și completare a organigramei și a statului de funcții, prin transformarea unui număr de funcții publice în funcții contractuale. Nu are rost să venim cu o HCL prin care să se precizeze că Poliția Locală realizează transport, pentru că acest lucru se prevede în „Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Galați”.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Dl. Director Manoliu este prezent și poate oferi lămuriri. Vă rugăm.

Salutăm și prezența dlui. Prefect la ședința noastră.

DL. MANOLIU MIHAI - DIRECTOR GENERAL:

Motivul pentru care am cerut această hotărâre, nu este pentru ca să modificăm organigrama sau pentru că nu am avea trecut în Regulament așa ceva, ci pentru că Normele de aplicare a Legii nr. 331 prin HG nr. 301 la art. 17 alin. (3), scrie:

„Poliția Locală sau Serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean asigură servicii de pază a obiectivelor, bunurilor ori a transportului de valori și vor fi stabilite prin Hotărârea Consiliului Local, respectiv județean”.

Așadar trebuie o hotărâre în sensul acesta. Hotărârea și Regulamentul pe care le am eu sunt Organigrama în baza căreia funcționăm, dar mie îmi trebuie o hotărâre, așa prevede legea, că sunt împuternicit să prestez aceste servicii. Sunt două chestiuni diferite.

PRIMAR, MARIUS STAN:

În plus aș vrea să completez și eu, pentru că, pe adresa Primăriei, nu pe adresa Poliției Locale, din partea Inspectoratului Județean de Poliție, a venit adresa nr. 971522/22.05.2015, în care ni se spune clar că:

„Având în vedere activitatea de transport valori monetare organizată de către instituția dvs. și obligativitatea implementării si respectării prevederilor Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, valorilor și protecția persoanelor și HG nr. 301/2012 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333, vă aducem la cunoștință următoarele: Autovehiculele care efectuează transport de valori monetare vor fi echipate și dotate conform prevederilor art. 26 din Legea mai sus menționată, respectiv art. 55-61 din Anexa de la HG nr. 301. Însoțirea transportului de valori va fi efectuat cu personalul contractual al Poli ției Locale în situația menținerii acestei forme (asigurare de pază a transportului de valori) care trebuie să fie atestat profesional în condițiile legii enunțate. De asemenea personalul care asigură paza transportului de valori va fi dotat cu armament și muniție aferentă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 294/2004, Legii nr. 333, Legii nr. 155/2010. În acest sens, ținând cont de riscurile existente pentru astfel de activități vă rugăm să dispuneți cu celeritate luarea măsurilor necesare în vederea implementării și respectării prevederilor legale menționate anterior.”

În situația în care Poliția Locală nu întrunește condițiile și aici trebuie să ne gândim și la angajații din Poliția Locală care însoțesc acest transport, pentru că nu cred că au, la momentul de față nici licență și nici pregătirea necesară pentru a se apăra efectiv de un eventual atac, amenda prevăzută de lege este undeva pe la 150 de milioane, dacă la un eventual nou control al Poliției județene nu îndeplinim aceste condiții.

Acesta este motivul pentru care cred eu că se impune nu numai ob ținerea unei licențe în acest sens pentru Poliția Locală, ci și dotarea. S-a făcut un calcul economic, dotarea cu o mașină de transportat valori, o mașină specială, care achiziționată nouă se amortizează într-un an de zile. Dar și mai mult, poate fi amortizată și mai repede, putând presta servicii și către alte entități.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Mulțumim. Dacă mai sunt completări?

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Deși mă simt dator să spun că astăzi, când s-a introdus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, dacă am fi știut despre aceste reglementări care sunt venite de anul trecut, transmise către Primărie, nu mai făceam intervenția.

Aș vrea, dacă întotdeauna suntem puși în fața faptului împlinit, în ședința de Consiliu Local se introduce pe ordinea de zi câte un proiect din acesta de hotărâre, atunci să nu se supere nimeni să nu se considere nici moft, dar ar trebui ca și noi să luăm la cunoștință din timp despre astfel de intenții, de proiecte de hotărâri.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Cred că nu am avut o față supărată. Am citit doar, atâta tot.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Mulțumim. Dacă mai sunt comentarii?

DL. DIMA CRISTIAN:

Întrucât a fost făcută propunerea de a fi studiat materialul, cred că poate fi subiectul unei ședințe ordinare. Mai mult de atât, din câte știm Poliția Locală face transportul și a făcut și anterior transportul de valori chiar dacă societățile care au contractat serviciile de pază aveau obiect de activitate și trebuia să facă acest serviciu. Acum să-l completăm nu este niciun sacrilegiu. Este clar că trebuie adoptat, dar trebuie văzut dacă din punct de vedere economic și legal se justifică efectuarea de către Poliția Locală a transportului pentru terți, dacă acesta este obiectul Poliției Locale, dacă aceasta este ceea ce avem noi de făcut pentru comunitate. Așa cum am spus, Poliția Locală a efectuat transport de valori și a însoțit transport de valori și anterior. Cred că face asta de ceva ani.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Fac precizarea că dat fiind faptul că ordinea de zi a fost aprobată la debutul ședinței, mă văd nevoit să supun la vot prezentul proiect de hotărâre de la punctul 1, drept pentru care supun la vot. Dl. Vlaicu, vă rog.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Am un singur amendament. În momentul de față suntem în imposibilitatea de a presta acest serviciu, de asigurare a transportului de valori. Vizavi de procedura care s-a făcut cu firmele de pază, s-a cerut cerere de ofertă. Nu au fost cuprinse în cadrul proiectului, pentru că nu exista acoperire financiară în sensul acesta și oferta venită de la toate firmele de pază depășește o sumă destul de mare. Poliția Locală a efectuat acest serviciu în virtutea unei cutume, dar Inspectoratul Județean de Poliție ne-a atras atenția. Aceasta este situația și motivul pentru care am ajuns aici. În momentul în care ne-am dat seama cât ar costa, vizavi de calculele economice, cea mai mică ofertă a fost de 60.000 Euro/an pentru asigurarea acestui serviciu și a cumpăra și a dota Poliția Locală e mult mai ieftin. Acesta a fost amendamentul, dumneavoastră decideți.

DL. GĂVAN EUGEN:

Evident că pentru buna funcționare a municipalității apar proiecte de hotărâre care necesită o derulare mai rapidă a evenimentelor. Singura rugăminte este că poate vom debloca pe următoarele luni această problemă. Măcar cu comisiile de fond pe proiectele de hotărâre care se aplică destul de repede, să se discute cu jumătate de oră înainte de ședința de Consiliu în plen, ca să avem și avizul lor și să fim în perfectă legalitate din toate punctele de vedere. E o treabă simplă.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Da, aveți dreptate. Și la cunoștința noastră au fost aduse din scurt.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Vă mulțumim. Supun la vot proiectul de la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?


-20 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (dl. Bucatanschi Mihail)

Cu 20 de voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru Centrul Financiar Creșe Galați, pe anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -21 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                  - 0 voturi

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Medico - Social Pechea, pe anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -21 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                  - 0 voturi

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, pe anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -21 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                  - 0 voturi

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați, pe anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -21 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                  - 0 voturi

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, pe anul 2016”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? -21 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                  - 0 voturi

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă Zona Liberă Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. GĂVAN EUGEN:

Dacă este cineva de la „Zona Liberă”?

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Au fost invitați directorii de la toate societățile ale căror bugete sunt astăzi supuse atenției dvs.

DL. GĂVAN EUGEN:

O întrebare pentru conducere. La această oră, ce contracte sunt în derulare pe terenul aferent „Zonei Libere”?

DL. VASILIU CĂTĂLIN COSTEL-DIRECTOR GENERAL:

Bună ziua. În anul financiar 2015 s-au concesionat un număr de 80.000 mp.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Poate doriți să aflați suprafața, valorile?

DL. GĂVAN EUGEN:

Suprafața totală care este? Ce venituri s-au obținut în 2015? Ce perspective sunt?

DL. VASILIU CĂTĂLIN COSTEL-DIRECTOR GENERAL:

În buget am prevăzut o creștere de venituri cu 13% generată de noile contracte în suprafață de 8 ha și creșterea profitului cu 200% față de anul 2015. PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Dacă mai sunt interpelări? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 7 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-21 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine se abține?

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Industrial Parc SRL Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 21 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine se abține?

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Cons Management Parc de Soft SRL Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

- 21 voturi

- 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Gospodărire Urbană SRL Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați”.

r                r                                                                             r

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea TRANSURB SA Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. GĂVAN EUGEN:

Așadar, înțeleg că bugetul TRANSURB este fundamentat pe faptul că din luna mai vor fi operatori pe transportul public în municipiul Gala ți? Aceasta este prima întrebare.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Vă rog, dacă reprezentantul TRANSURB este în sală?

DNA. TOTOLICI GENICA-DIRECTOR:

Bună ziua. La întrebarea dvs., dl. consilier, pot să răspund că bugetul pe care l-am construit pe anul 2016 este fără a previziona ce se va întâmpla din luna mai 2016. Avem doar bugetul de venituri și cheltuieli raportate la realizările din anul 2015.

DL. GĂVAN EUGEN:

Am înțeles.

Următoarea întrebare: Care este planul dvs. de achiziții de mijloace de transport pentru completarea, înlocuirea parcului auto pentru anul 2016?

DNA. TOTOLICI GENICA-DIRECTOR:

Conform „Strategiei de transport urban, de modernizare a transportului urban” este planificat un plan de achiziție de mijloace de transport, 14 troleibuze sunt spre licitație, după câte știu și cunosc această problemă, pentru că ne-am întâlnit chiar săptămâna trecută cu consultanții care lucrează la Caietul de sarcini tehnic împreună cu noi, așadar se va porni licitația pentru cele 14 troleibuze.

De asemenea din Strategie avem și 40 de autobuze noi, dar acelea nu știu în ce stadiu sunt, tot cu achiziție din alocații bugetare, iar din fondurile proprii, din amortizare, avem o aprobare pentru un număr de 40 de mijloace de transport, tot la mâna a doua, pentru că valorile sunt foarte mici. Veniturile noastre fiind foarte mici, ne-am încadrat în sumele pe care le-am avut.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Vă mulțumesc. Dacă mai sunt comentarii?

DL. DIMA CRISTIAN:

Pentru prima dată în ultimii trei ani, am văzut că anul acesta la facilită țile la transportul pentru elevi au fost excluse perioadele de vacanță. Cred că se vor stârni nemulțumiri. În perioada respectivă, nici 50% nu am subvenționat, nu am compensat, acum probabil că bugetul nu vă permite o creștere suplimentară. Cred că văzând care va fi reacția elevilor va trebui făcut ceva. Din alte Hotărâri ale Consiliului Local elevii au avut facilități de transport pe tot parcursul anului.

DNA. TOTOLICI GENICA-DIRECTOR:

Prin HCL sunt aprobate facilitățile sociale. Noi facem doar propuneri, hotărârile finale sunt luate de către dvs. când vă întruniți în ședință de Consiliu Local, împreună cu Direcția Economică, care își face calcule pentru a acorda subvenția necesară pentru acoperirea acestor facilități. În 2015 au fost aprobate prin HCL facilități sociale pentru pensionari, elevi, studenți, șomeri, pensionari de invaliditate. Valorile pe care le-am înregistrat fa ță de ceea ce s-a prezentat la casele de abonamente, un număr foarte mare de pensionari. Pot să vă spun că avem lunar 42.000 de pensionari. Astăzi, dacă ați văzut deja, noi am început să eliberăm abonamentele cu 01 februarie, conform HCL aprobată de dvs. Ace ști 42.000 de pensionari circulă pe mijloace de transport ale societății noastre. În afară de aceasta, și elevii și studenții sunt într-un număr foarte mare, 15.000 pe lună în anul 2015. Valorile la facilități adunate conform Anexei nr. 8 din Contractul de delegare de gestiune pe care l-am semnat cu Primăria Galați se ridică la valoarea de 27 de milioane lei, ceea ce nu ne acoperă nici măcar subven ția care a fost aprobată pe anul trecut de către Consiliul Local. De aceea s-a considerat că anul acesta, pe lunile de vară, să ni se mai acorde și în luna iulie și august, pentru a putea să scadă ca și valoare la compensație la Anexa 8 - „Facilități sociale”.

DL. DIMA CRISTIAN:

M-am gândit eu că acestea au fost argumentele care au stat la baza neacordării de facilități pe perioada vacanței, dar am văzut că municipii, reședințe de județ din țară au crescut facilitățile, iar noi am redus. Poate ne adresăm Ministerului Educației care are obligația, conform legii, să compenseze 50% din tariful de transport și poate reușim ca și noi să obținem la buget suma respectivă de la minister.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Cred că este o idee interesantă. Drept pentru care supunem la vot Proiectul de hotărâre referitor la bugetul pe 2016 al societății TRANSURB.

Cine este pentru?                 -21 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa E-V, intrări în Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Aș vrea să fac un amendament la acest proiect de hotărâre în sensul că valoarea pentru realizarea lucrărilor pentru segmentul de la Baia Comunală până în str. Domnească să fie inclusă la finanțarea din bugetul local pentru perioada următoare, dacă nu e posibil anul acesta, la anul, urmând ca pentru celălalt segment din str. Domnească până la Port Bazinul Nou, să facă obiectul finan țării din fondurile obținute de la Ministerul Dezvoltării, din fondurile europene, pentru că e un proiect amplu, e o valoare mare și cred că în varianta aceasta, să-l lucrăm pe segmente, ar fi mai fezabilă.

PRIMAR, MARIUS STAN:

S-ar putea să avem surpriza să fie totuși făcută pe banii constructorului, pentru că, din câte știu, parcă termenul de garanție nu a expirat. Trebuie verificat în documentele noastre.

DL. VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

De la Baia Comunală până la str. Domnească...

PRIMAR, MARIUS STAN:

Este o stradă realizată relativ recent, nu din anii ‘90. Vom verifica.

DL. VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Cu siguranță trebuie verificat, dar vă spun cu certitudine că pe segmentul acela trebuie înlocuite rețelele de apă, nodurile hidraulice. Nu e doar o lucrare care să vizeze refacerea căii de rulare a tramvaiului. Acolo trebuie făcută strada și în subsol, cu tunelul tehnic, instalațiile de termoficare. Cred că nu s-a efectuat o astfel de lucrare nici în ultimii 25 de ani.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Era una din variante. Este prevăzută în Studiul de Fezabilitate exact această abordare. Se va include în bugetul local partea de segment între Baia Comunală și str. Domnească și chiar și celălalt segment pe bugetul local. În momentul de față se aprobă indicatorii pentru care, ca să accesăm proiectul în totalitate pe fonduri europene, exact așa a fost gândit, pe etape.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Dacă tot se vorbește de segmentul de la Gara CFR și până la Port Bazinul Nou, am văzut mai multe rețele de telefonie, de iluminat public stradal, dar nu se vorbește nimic în proiect de rețeaua de alimentare cu energie electrică a celor care locuiesc în acea zonă. Și dacă tot se umblă la construcție, la trotuare, să se facă și așa ceva, pentru că trăim în 2016 și nu este corect ca cel care locuiește acolo să aibă contoarul la 400 m de limita de proprietate.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot cu amendamentul prezentat de dl. Popa.

Dl. Bucatanschi Mihail a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru? - 20 voturi Cine este împotrivă? - 0 voturi Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentului dlui. Viceprimar Popa Florin.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, în anul 2016”.

Dacă sunt comentarii?

DL. DIMA CRISTIAN:

Întrucât și acest subiect este propus pe ordinea de zi astăzi, să ne prezinte dl. Director Economic câte ceva despre proiectul de hotărâre, deoarece nu am avut materialele.

DL. STADOLEANUI IOAN DANIEL-DIRECTOR ECONOMIC:

Bună ziua. Proiectul de hotărâre se referă la suma necheltuită în anul 2015, rămasă din fondul de amortizare și din taxa de ecarisaj. Valoarea totală este de 2.195.000, din care 1.225.000 reprezintă fond de amortizare necheltuit în 2015 și 969.000 taxă de ecarisaj rămasă în excedent în 2015.

Propunerea de repartizarea este:

Din fondul de amortizare: autocisternă profesională, elevator profesional, sărărițe, mașină pentru marcaj rutier, utilaje pentru ștergerea marcajului rutier, fondul de amortizare nu poate avea decât această destinație, pentru asemenea achiziții.

Referitor la taxa de ecarisaj avem în vedere amenajarea unei baze de ecarisaj pe str. Zimbrului, autoutilitare, truse chirurgicale, containere pentru boxe izolatoare, așadar dotări pentru ecarisaj.

DL. GĂVAN EUGEN:

Repartizarea este făcută, dar nu știu dacă ați precizat numărul de mașini, sărărițe, autocisternă profesională, microbuz.

DL. STADOLEANUI IOAN DANIEL-DIRECTOR ECONOMIC:

Da, este un microbuz cu 24 de locuri. Despre sărări țe sa-l întreb pe dl. Director de la ECOSAL.

DL. PUCHEANU IONUȚ- DIRECTOR:

Bună ziua. În suma de 180.000 sunt 4 sărări țe contractate de către Primărie în 2015, care încă nu au fost livrate. E pe bugetul lui 2015, doar pentru că acest contract s-a semnat la sfârșitul anului trecut și au termen de 60 de zile de livrare, s-a ajuns în anul 2016 și urmează a fi plătite. Așadar licitația este încheiată.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Dacă mai sunt comentarii, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 20 voturi


- 0 voturi

- 0 voturi


Cine se abține?

Cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pentru anul 2016”.

Fac precizarea că datorită revigorării unei legisla ții, ca și în cazul ISU, și în ceea ce privește modul de aprobare a hotărârii referitoare la buget, vom supune votării fiecare articol important, primele șase.

Dacă sunt comentarii?

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Vreau să fac un amendament, cu acordul inițiatorului, la acest proiect. Realocarea unei sume de 500.000 de la teatre pentru efectuarea unor repara ții necesare fără de care nu pot funcționa bazele sportive. Și voi trece scurt în revistă. La Patinoarul Artificial „Dunărea” este nevoie de ISCIR-izare și mentenanță, o reparație a instalației de frig. La „Sala Sporturilor” sunt necesari bani pentru întreținere, mentenanță, grup electrogen, ISCIR-izare. Nu mai vorbim de o pompă termică fără de care Patinoarul nu poate funcționa.

Așadar, rog inițiatorul să reflecteze asupra acestui amendament. Mulțumesc. DL. ILIE ZANFIR:

Dl. Marian Alexandru, a făcut o propunere, un amendament. Nu ne-a spus de unde luăm suma respectivă să o transferăm.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Îmi cer scuze față de dl. Ilie Zanfir. Vom lua banii de la teatre. Din bugetul de 4.000.000 de la teatre vom lua suma de 500.000.

DL. ILIE ZANFIR:

În calitate de ordonator terțiar de credite din domeniul culturii vă dați seama că nu pot agrea această propunere. Aș fi de acord doar cu condiția ca la primele rectificări de buget să venim să ajutăm aceste două instituții de cultură, fiindcă au în calendarul lor activități, festivaluri naționale și internaționale. Așadar sunt de acord cu propunerea, dar să ținem cont de acest lucru.

Și mai am două observații. Campusul „Cuza” a fost un „cartof fierbinte”, și este depășit pe moment. Văd că ați prins doar 500.000 de lei. Eu discutasem cu dl. Director Adrian Bucur că, pe lângă această sumă, există și o strategie să putem accesa fonduri europene, astfel încât să finalizăm acest campus. Să vedem ce are de spus dumnealui în această privință.

DL. BUCUR ADRIAN-DIRECTOR GENERAL:

În momentul de față nu sunt deschise liniile de finanțare, nu sunt aprobate și nu sunt publicate Ghidurile. Dorim și credem că ar fi foarte bine pentru municipalitate dacă am putea să continuăm realizarea acestui campus pe fonduri europene. În momentul de față neavând actele publicate de către Ministerul de resort, nu putem spune că sigur vom face acest campus pe bani europeni.

DL. ILIE ZANFIR:

Cu mine altfel ați discutat. Ați spus că există soluție de accesare de fonduri europene și să-l vedem finalizat în cel mult un an și jumătate.

DL. BUCUR ADRIAN-DIRECTOR GENERAL:

Nu au apărut Ghidurile. Până nu apar Chiciurile...

DL. ILIE ZANFIR:

Am înțeles.

Mai am o singură problemă: „Sala Sporturilor”. Citeam și astăzi în mass -media că încă este acolo problemă cu funcționarea și, în mod deosebit, cu ISU. Haideți să alocăm suma necesară care trebuie. E prea frumoasă, prea ne mândrim cu ea. Se derulează atâtea activități sportive acolo, și nu numai, încât ar fi păcat să nu găsim soluții să alocăm banii necesari. Mulțumesc.

DL. DIMA CRISTIAN:

Aș vrea să mulțumesc Direcției Economice din cadrul Primăriei care ne-a ținut într-un maraton de vreo zece ore în două zile și în același timp Aparatului de Specialitate care nu a supus dezbaterii în mod corespunzător. Dar am încercat să putem să fim la zi cu toate dotările. Am văzut că pentru bazele sportive, teatre, asistență socială, străzi s-a găsit înțelegere. Singurul element care, în opinia mea, a rămas de neînțeles este Contractul cu Louis Berger, în materie de Studiu de Fezabilitate pentru subtraversare Dunăre. Contractul l-am primit incomplet, fără precizări. Oricum se constată, fără a fi specialist, că în Contractul respectiv, Primăria, Consiliul Local nu au avantaje. Suntem pe pozițiile 2-3 în calitate de achizitor și avem mai multe datorii decât avantaje. Am constatat, în discuțiile pe care le-am avut, că nu a fost o persoană abilitată care să ne spună de ce s-au prevăzut în buget 2.500.000 de lei la acest capitol, în condițiile în care Consiliul Local nu a fost informat de acest contract și nici nu am avut suficiente date despre el. Aș vrea să primim răspunsul dacă se poate.

DL. STADOLEANUI IOAN DANIEL-DIRECTOR ECONOMIC:

Cu scuzele de rigoare am o precizare de făcut. În ceea ce prive ște dezbaterea bugetului local s-au respectat toate prevederile legale privind transparența publică. De aceea spun și public că s-au respectat toate reglementările.

DL. DIMA CRISTIAN:

Eu pentru asta v-am mulțumit. Am discutat doar despre faptul că nu au fost solicitați consilierii, pentru că, repet, Consiliul Local este cel care stabilește Strategia de dezvoltare a municipiului pe anul în curs. Sigur, dezbaterea publică î și are rostul ei, dar toate elementele legate de dezvoltare și de funcționare se stabilesc printr-o Strategie și nu doar printr-un vot spunându-se că suntem obligați să votăm.

PRIMAR, MARIUS STAN:

E interesant punctul de vedere. Acum realizez că apar peste noapte specialiști mult mai buni decât cei de la Price Waterhouse, de la case de avocatură. Deodată s-au trezit peste noapte. Unde au zăcut până acum nu știu. Prin ce cotloane ale Primăriei, prin ce birouri sau prin ce partide, chiar nu pot să în țeleg. A se pune la îndoială un Caiet de sarcini, procedură realizată cu cei patru mari consultanți din lume, mi se pare lipsă de respect față de ei, nu mai zic și față de noi.

Trebuie să vă hotărâți când vreți să fiți consultanți și să aprobați în ședință un Caiet de sarcini și când nu. Pentru că știu că, în discuția pe care am avut-o pe un precedent Caiet de sarcini, s-a spus că nu consilierii aprobă Caiete de sarcini. De când? Când vreți, când nu vreți. Am senzația că punctul de vedere este indus de o alianță care urmărește un interes. Vorbește un altul, săgeata. Eu cred că e vorba de un sindrom. Sindromul „BAC”. Acest sindrom face multe victime. Se pare că într-o ședință de partid unii sunt foarte, foarte certa ți de șefii de partid pentru faptul că nu v-ați opus trecerii proiectelor. Hotărâți-vă. Vorbiți de Strategie, că o aprobați. Ca să o aprobați, în primul rând trebuie să veniți la ședințe, dl. consilier. Dacă iau și mă uit la lista de prezență, cred că aveți cele mai multe absențe.

Vorbim de Strategie. Care Strategie? Douăzeci de ani a ți spus că ați făcut Strategie. Pentru prima dată după 26 de ani am aprobat aici o Strategie. Hai să fim consecvenți cu ea. Ce nu ne convine acum? Vreți să mergem cu pluta? Și aceasta, dacă se poate, să fie tot privată. Haideți să ne racordăm la realități și necesitățile orașului. Dacă vrem toți așa să ne contrăm numai pe chestii politice, să punem numai frâne. Veniți cu ceva constructiv. Sunteți consilieri. Ați spus că dvs. stabiliți Strategia. Veniți cu propuneri. Nu cred că ați venit cu vreo propunere la care noi nu am răspuns pozitiv și nu am analizat-o. A fost fezabilă s-a aprobat, dacă nu, nu. Nu v-a împiedicat nimeni. Nimic nu mai e bun. Tot ce s-a aprobat din urmă, nu mai e bun. De ce? Pentru că nu vrea partidul. Când veni ți aici, lăsați partidul. Că nu de asta ați fost aleși ca să țineți cont de ce spune partidul. Că în funcție de ce vi s-a spus la partid suntem, unde suntem. Orașul care nu interesează pe nimeni, de la coada Europei și de la coada țării.

Folosiți-vă relațiile politice pe care le aveți ca să fie și orașul acesta trecut pe hartă. Gălățenii plătesc taxe și impozite aproape la fel ca și Clujul și Timișoara. Și vorbesc date concrete. Când e vorba de repartizat banii de la Guvern, Clujul și Timișoara primesc de 3-4 ori mai mult decât noi. Logic că au buget de dezvoltare mai mare decât noi. Firesc. Pentru că au bani. De unde? De la Guvern. La noi? Noi mergem să ne carotăm în ședințe, ne punem piedici, pentru că avem niște interese meschine, iar la București nimeni nu pledează pentru Galați. De ce? Pentru că nu le pasă. Pentru că dacă facem un inventar vedem că sunt aceiași de 26 de ani care dictează unde și încotro trebuie să se ducă orașul acesta. Fiți mai responsabili. Discutăm pe holuri unde vreți, dar nu în cadrul ședinței de Consiliu. Numai numere politice. Ne-am cam săturat și cred că și oamenii. Aveți ceva concret, spuneți. Dvs. ați votat 10.000.000 Euro fondul pentru Studiu de Fezabilitate. Am ajuns de la 10.000.000 Euro după dialogul competitiv cu cei patru mari competitori, să câștige, în cele din urmă, Price Waterhouse și am ajuns la un Caiet de Sarcini care, v-am mai spus și trebuie să mă credeți, puteți să întrebați specialiștii, nu amatorii, este ceva unicat pentru România. Am plecat la licitație de la 5,6 milioane. S-a câștigat, mi-a atras atenția o ziaristă că v-am indus într-adevăr în eroare că nu s-au câștigat 3,8 milioane, am greșit eu, e vorba de 11.000.000 lei, așadar mai puțin. Îmi fac „mea culpa”. S-a câștigat cu o sumă care este derizorie și v-am mai dat exemplul reactualizării Studiului de Fezabilitate pentru podul de la Brăila unde Guvernul prin CNADR a alocat 13.000.000 lei. Pentru reactualizare. Noi, ca să putem spera că un proiect de genul acesta poate fi finanțat de cineva, trebuie să îndeplinim o condiție minimală. Și asta se cheamă Studiu de Fezabilitate care include și Proiect Tehnic, include și Studiu geo, Studiu de trafic și toate cele necesare. Ne putem duce și pe bani europeni să cerem finanțare poate găsim noi un finanțator, de ce nu? Dar trebuie să facem proiect și un Studiu de Fezabilitate. Acum să spunem că ne întoarcem și ne răsucim. Luați toate proiectele la rând care sunt în derulare, vedeți și blocurile poate nu sunt corespunzătoare, demolați-le. Primăria e prea înaltă. Să o demolăm. Le luăm de la capăt. Suntem orașul care are unul dintre cele mai mici bugete de dezvoltare. Din motivele pe care vi le-am spus. Dar a început să se dezvolte. Lăsați să se dezvolte, că nu o facem pentru noi. Și nu o faceți pentru dvs.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

Mulțumim, dl. Primar. Vreau să fac o precizare și anume că discutăm despre aprobarea bugetului și discutăm despre Contractul referitor la Studiu de Fezabilitate pentru subtraversare.

DL. DIMA CRISTIAN:

Îi mulțumesc dlui. Primar pentru declarațiile făcute, dar eu cred că declarațiile bombastice și jignirea, deja sunt o obișnuință. Mă bucur că este spre sfârșitul mandatului că altfel, probabil, vom funcționa foarte greu în continuare. A vorbi zece minute încercând să jignești pe consilierii care stabilesc Strategia de dezvoltare a Municipiului Galați reprezintă o lipsă de respect, dar denotă o lipsă mai acută de educație. Eu nu voi răspunde la asemenea jigniri, de genul „lipsa de la ședințe”. Nu am lipsit de la ședințe nici mai mult decât alții, nici de la serviciu cât alții. Dar aceasta este o discuție care nu face subiectul dezbaterii. Eu aș vrea să ne referim strict la acest Studiu de Fezabilitate. În actualizarea Studiului de prefezabilitate, din știința mea, există un Studiu de prefezabilitate, realizat gratuit de către o societate coreeană. Acolo sunt capitole prin care realizarea studiului de impact asupra mediului, fără obținerea avizului de mediu, realizarea anchetei de origine destinație, actualizarea Studiului de Fezabilitate, capitole plătite cu câte 292.430 lei care se regăsesc în partea a doua a Studiului de Fezabilitate, elaborarea Studiului de Fezabilitate, a Studiului de oportunitate care preia aceste capitole, în număr de patru, si achită contravaloarea de 250.654. În urma intervenției unui coleg am intrat și noi în posesia acestui Studiu de Fezabilitate, dar cu Anexele lipsă. Dacă va fi cazul vom dezbate foarte multe puncte din acest studiu și cred că este important și pentru cetățeni să știe ce plătesc și ce obligații au prestatorii care contractează diverse servicii pe bani foarte mulți, că dacă vorbim în glumă că nu sunt 3.000.000 de Euro, sunt 2,8 milioane de Euro, într-adevăr pentru nimic se plătesc 2.700.000 Euro fără nicio obligație din partea prestatorului este jalnic și groaznic pentru Municipiul Galați.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Dl. Președinte, vă rog să aduceți aminte că sunt trei minute pentru a susține un amendament.

DL. DIMA CRISTIAN:

Ați stabilit dvs. că sunt trei minute?

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Regulamentul stabilește.

DL. DIMA CRISTIAN:

Vă rog să citiți Regulamentul, vă rog frumos. Sunt președintele Comisiei Juridice și știu că în Regulament nu scrie trei minute, nu se precizează.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Distinsul meu coleg, totul prin intermediul dlui. Președinte.

DL. DIMA CRISTIAN:

Dacă nu interveniți peste cuvântul meu.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Facem apel la Regulament. E, într-adevăr, obliga ția Președintelui să atenționeze vorbitorul să-și restrângă, în limita posibilităților, discursul.

DL. DIMA CRISTIAN:

Tocmai asta făceam, dl. Președinte. Și am spus că dacă va fi cazul, vom dezbate fiecare punct, pentru că 3.000.000 de Euro din bugetul local nu sunt o glumă. Spuneam că în Studiul de Fezabilitate se arată că prestatorul nu are obligația de a ține cont de faptul că dacă a adus o firmă constructoare să primească banii respectivi. Acolo scrie că are obligația să aducă o firmă, are obligația să mai aducă una și dacă, din diverse motive, nu se încheie contractul nu are nicio altă obligație.

Și închei acest cuvânt spunând că nu am făcut trimitere nicio secundă la Caietul de Sarcini. Acest capitol îl voi dezbate atunci când voi considera necesar.

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Studiul de Fezabilitate la care se face referire, respectiv indicatorii tehnico-economici conținuți de acesta, după câte îmi amintesc, a fost aprobat de acest Consiliu Local. Eu nu văd rostul discuțiilor pe marginea Studiului, pe marginea Studiului de prefezabilitate. Discutăm despre bugetul pe anul 2016 și punct. Nu am rostit niciun nume, așadar nu am nevoie de nici un drept la replică. Mulțumesc.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Mă simt dator să intervin, pentru că am impresia că am intrat în campanie electorală, e clar. Să aduci în cadrul Consiliului Local acuza ții că răspundem la comenzi de partid, că suntem interesați de nu știu ce activități economice care vizează desfășurarea pe raza Municipiului Galați a unor prestări de servicii, deja mi se pare ieșit din sfera discuțiilor noastre. Vă amintiți că, la ultima ședință de Consiliu Local, i-am cerut respectuos dlui. Primar să ne pună și nouă la dispoziție o copie a Contractului care a fost încheiat de Primărie pentru efectuarea unor prestări de servicii de consultanță în vederea finalizării Studiului de Fezabilitate. Îi amintesc distinsului meu coleg, Marian Alexandru, că în Consiliul Local nu s-a votat niciun Studiu de Fezabilitate. A fost la alt film. În schimb, vreau să vă amintesc că atunci când s-a pus problema acestui obiectiv în Consiliul Local a existat o dezbatere și că la amendamentele pe care le-am făcut eu și colegul meu, dl. Radu Cosca, proiectul de hotărâre care a fost redactat atunci suna cam așa:

„Elaboratorul Studiului de Fezabilitate va putea beneficia de un avans conform categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor, și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice cu condiția de a constitui o garanție bancară la nivelul legislației în vigoare și având obligativitatea găsirii unui partener care să finanțeze și să execute obiectivul subtraversare”.

La art. 4, spuneam a ș a:

„Caietul de Sarcini privind selectarea elaboratorului studiului în baza procedurilor de achiziție publică va fi supus aprobării Consiliului Local Galați”. Dacă sunteți în măsură să îmi spuneți când Consiliul Local Galați a aprobat acest Caiet de Sarcini, atunci eu voi scoate pălăria și o să-mi cer scuze. Și chiar îmi amintesc și dacă memoria nu mă înșeală, mergem la stenograma de ședință în care și dl. Primar și dl. City Manager au spus „nicio problemă, dragii mei, vom avea Caietul de Sarcini pentru Studiu de Fezabilitate în Consiliul Local aprobat”. Nu s-a întâmplat asta, ceea ce mă duce cu gândul că noi aici suntem de valoare atunci când acceptăm orice proiect de hotărâre care apare cu jumătate de oră înainte de ședința de Consiliu Local, atunci când nu se respectă prevederile Legii nr. 215, în legătură cu convocarea ședințelor de Consiliu Local și cu modul în care este redactată și anunțată ordinea de zi a ședinței, bag seamă că noi suntem buni numai atunci când este nevoie de noi. Contrar, suntem în afară. Nu știm, nu cunoaștem, suntem priviți de sus. Ar trebui să ne hotărâm ce avem de făcut în continuare. Dacă până acum am lucrat trei ani într-o echipă și am susținut un Primar care, la un moment dat nu avea niciun fel de sprijin politic, cred că asta nu înseamnă acum că noi ne-am schimbat opțiunea. Noi am rămas aceiași oameni și vrem, în continuare, să facem lucruri pentru gălățeni. Nu facem lucruri pentru Primar și nici pentru manager, noi facem lucrurile pentru gălățeni.

De aceea cred că e cazul ca atitudinea față de Consiliul Local să fie revizuit în cel mai puțin timp, pentru că nu dă bine.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Este cu adevărat o interpunere a abordărilor politice vizavi de problematica bugetară, dar conotațiile acestea devin inerente.

Dacă mai sunt comentarii?

DL. MARIAN ALEXANDRU:

Într-adevăr, distinsul meu coleg a remarcat că m-am exprimat greșit. Nu am aprobat în Consiliul Local Studiu de Fezabilitate, ci am aprobat finan țarea. De acord cu dumnealui. Dar, totodată, dați-mi voie să îi transmit colegului meu că eu când vin la ședințele de Consiliu nu mă duc la film și nici nu vin la vizionat filme aici. Vă mulțumesc.

DL. DIMA CRISTIAN:

Aș vrea să fac și eu precizarea că bugetul este al Municipiului Gala ți și nu al Consiliului Local. Și aș vrea să mai fac o precizare în legătură cu Studiul de Fezabilitate. Am avut o dezbatere destul de profundă legată de acesta pentru închirierea terenului agricol care l-am primit prin HG aparținând comunei Vădeni din județul Brăila și acel Studiu de Fezabilitate considerăm că a fost important pentru municipiu, dar pentru o subtraversare nu cred că poate să fie neimportant. Și ca să înlăturăm orice urmă de rea voință sau de lipsa dorinței de dezvoltare a Municipiului Galați, fac precizarea și aduc aminte tuturor colegilor și celor prezenți aici, că la votarea HCL nr. 590/11.12.2013 am fost 25 de consilieri cu toții de acord de necesitatea găsirii unei soluții de traversare a Dunării. Așadar nimeni nu poate fi acuzat de rea voință, de lipsa dorinței de dezvoltare a Municipiului Galați, de lipsa dorinței de colaborare, de interese de partid sau interese meschine. Pur și simplu încercăm să asigurăm legalitatea HCL ca dezvoltarea Municipiului Galați să fie în armonie cu dorința cetățenilor care ne-au trimis în Consiliul Local și nu pentru interese de care suntem acuzați într-un mod foarte urât, deoarece consider că acele grupuri de oameni constituite și organizate ca partid au fost cei care au trimis în Consiliul Local reprezentanții săi. Vă mulțumesc.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Nu vreau să vă plictisesc, dar îmi pare bine că această temă, subtraversarea Dunării a iscat asemenea tensiuni. Și cred și aș vrea să mă bucur pentru gălățeni, nu pentru gălățenii UNPR, sau gălățenii altei formațiuni politice, ci pentru gălățeni, în general. Realizarea unui astfel de obiectiv va debloca și dezvoltarea economico-socială a Galațiului. Pentru că de 26 de ani s-a făcut ceea ce s-a făcut, trăim ceea ce trăim. Și, mă repet, realitatea nu iartă pe nimeni. Ne dă peste ochi la toți, indiferent din ce grupare politică venim. Sunt convins că to ți cei din sală, cei care formăm acest Consiliu și toți cei care sunt din partea Primăriei Galați, vor fi bucuroși să realizeze un astfel de obiectiv și să nu mai fim tratați ca cei care au spus că noi „să ne vedem de singura autostradă care este Dunărea”. Reamintesc că acest oraș nu este format numai din marinari, lucrători portuari, ci sunt oameni cu diferite activități. De aceea sunt convins, repet, că ne vom bucura cu toții, dacă acest obiectiv se va realiza la Galați, pentru că acest oraș are nevoie oricând de o astfel de realizare, indiferent de interesele de grup. Să nu mai încercăm să ne jignim. Haideți, să dăm mâna cu toții să-l facem.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Promit că nu mai deschid discuții pe acest subiect. E o diferență. S-a produs o modificare față de momentul în care s-a votat și toată lumea a avut deschidere. Și e foarte simplu. Dl. cons. Dima era în partidul din care făceam și eu parte, pus pe lista de consilieri de mine. Între timp a trecut la alt partid. Aceasta este singura diferență. Altceva nu are nicio legătură cu realitatea. Ne place să ne mințim unii pe alții.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL

r                  '

Cred că sunt ușor sabotat. Eram mândru de colegii pe care îi am și bugetul municipiului resimte un astfel de tratament. Invocarea unor persoane se traduce prin dreptul acestora la replică. Astfel suntem acum nevoiți să prelungim această dezbatere prin acordarea cuvântului dlui. Popa.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Am o rugăminte vizavi de nevoia de a veni cu clarificări în legătură cu prevederile Contractului de consultanță care a fost încheiat și care are valoarea respectivă. Acesta are trei etape de derulare și prima etapă de derulare este absolut

obligatorie să stabilească dacă, din câte am înțeles noi din lecturarea Contractului, o solu ție a Studiului geo permite efectuarea acestui tunel de subtraversare a Dunării, în condițiile în care următoarele etape prevăd alte capitole de lucrări de efectuat și valori alăturate primei etape.

Prima etapă este cea care de fapt ni se cere să o bugetăm astăzi prin aprobarea bugetului. E vorba de 2,5 milioane de lei care are ca și scop asupra Studiului de Prefezabilitate făcut, actualizarea lui și întocmirea unor Studii geo, hidro. O voi ruga pe colega noastră de la Parteneriat Public Privat să vină cu ni ște clarificări, pentru că e nevoie. Din cei 27 de consilieri nu cred că sunt mai mult de trei care au citit acest Contract de consultanță de prestări servicii. Nu, pentru că noi nu am fi vrut, ci pentru că nu am avut acces la el. Problema e că nici acum nu aveam acces la el dacă nu îl ceream în ședința trecută. Pentru ca să poți să primești ceva, obligatoriu trebuie să ceri. Și, din punctul acesta de vedere, ne-am învățat. Vom cere, în continuare, informații în legătură cu cele mai importante proiecte de hotărâre ale Municipiului Galați pentru că, repet, sunt proiectele municipiului, nu sunt proiectele Primarului, nu sunt proiectele nimănui. Sunt proiectele municipiului, ale Consiliului Local.

Și vă rog frumos să ne faceți câteva precizări, pentru că e nevoie ca lumea să înțeleagă de ce s-au bugetat doar 1,5 milioane lei acum și care este perspectiva pentru următoarele etape. Mulțumesc.

DNA. MANU MARIANA:

În primul rând, Contractul nu este despre un Studiu de Fezabilitate. Este un contract total atipic. Dacă acest Contract s-a semnat și s-a înregistrat nu înseamnă că toți banii vor fi dați. Dorința noastră este să dăm toți banii, pentru că așa cum scrie în Contract se plătește fiecare livrabil în parte. Cea mai mare pondere, etapa A3, are livrabilul acela. E un contract semnat cu investitorul. Dacă acel Contract nu este semnat nu se plătesc.

Cum a înțeles și dl. Viceprimar, etapa I care presupune Studiu de oportunitate, acea actualizare a Studiului de prefezabilitate realizat de către o firmă din Elveția ne va da și soluția de finanțare. Și mai înainte am spus că acest Contract nu este despre un Studiu de Fezabilitate, pentru că dacă se va alege soluția unui parteneriat public privat, Studiul de Fezabilitate nu își mai are rostul.

Potrivit legislației în vigoare fundamentarea și prezentarea organului deliberativ se face pe baza Studiului de Prefezabilitate. Scrie la art. 13 din Contract la alin. (5) că se plătesc aceste livrabile numai dacă este cazul, adică dacă se execută. Executarea livrabililor, acel ordin de pornire, se dă de către Primărie, așadar nu se apucă ei să facă Studiul de Fezabilitate dacă noi nu suntem de acord.

Dorința noastră este să cheltuim toți banii. Necheltuirea banilor înseamnă că nu s-a finalizat cu succes acest Contract.

DL. DIMA CRISTIAN:

Elementele sunt extrem de clare. Se denumește un contract și oricum l-am amesteca noi ca să nu respectăm scrie: Contract de prestări servicii. Noi nu am 22

aprobat acest Contract și nu știu ce caută în bugetul pe 2016 și fac următoarele două precizări definitive din punctul meu de vedere: Aprobarea plății din bugetul local, a unei plăți și a unei valori de 2.500.000 încalcă prevederile Hotărârii nr. 530 care prin art. 4 spune că: „Studiul de Fezabilitate va fi aprobat în Consiliul Local” și acum încercăm să-l denumim altfel, deși în capitolele lui scrie foarte clar „Studiul de prefezabilitate” și „Studiul de Fezabilitate”.

Și, în al doilea rând, încalcă spiritul hotărârii prin care cel care efectua acest Studiu avea obligația să aducă și să finalizeze Contractul cu constructorul ca municipalitatea să nu suporte pierderi. Aceasta este în legătură cu acest Contract și dreptul pe care îl am vizavi de expunerea dlui. Primar, am încercat să invoc, puțin mai devreme respectul care trebuie să ne guverneze. Nu-mi plac dezbaterile publice de asemenea calibru, dar provocat în public trebuie să-i răspund că, în trecut, domnia sa era doar candidat din partea USL și nu avea nicio funcție politică, nu era nici măcar președinte la organizația municipală, cu atât mai puțin președinte la județ, și nu avea calitatea legală să întocmească lista de consilieri. Lista de consilieri a fost trecută prin Biroul Județean, a fost validată de Biroul Național și, pentru ca domnia sa să ajungă în această funcție deosebit de onorabilă, a fost susținut de o coaliție deosebit de importantă din care făceau parte atât liberalii, cât și social - democrații.

Sunt mândru că sunt liberal și mi-am păstrat statutul de liberal. Nu cred că același lucru poate spune și dânsul.

Vreau să fie scoasă din bugetul local această sumă, pentru că altfel ajungem în situația ridicolă să-l întinăm datorită acestei prevederi nefericite.

ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL:

Aș dori, nu în calitate de inițiator, să fac o serie de precizări. Aș vrea să salut poziția pe care dl. Viceprimar Popa a avut-o, pentru că a dovedit că a înțeles despre ce e vorba, spre deosebire de alții.

Într-adevăr este făcut din trei părți. Există o mare diferență între ceea ce înseamnă prefezabilitate și fezabilitate, conform legii. Trebuie să respectăm prevederile legii în ceea ce privește Studiul de Fezabilitate.

Prima parte a Contractului înseamnă un Studiu de Prefezabilitate în care, așa cum s-a explicat de către colegii mei de la Parteneriat Public Privat, ne vom da seama de dimensiunea acestui proiect, de utilitatea pe care o are și de valoarea economică, dacă poate să fie sau nu susținut financiar de cele două forme, parteneriat public privat sau finanțare fonduri europene.

De-abia în cea de a doua etapă se va trece la Studiul de Fezabilitate. Nu am „redenumit” nimic, nu ne-am jucat cu denumirile. Așa a fost de la început. Și așa a fost prezentat de când avem discuțiile acestea. În același sens a fost prezentat, în aceeași idee am mers și în aceeași idee a fost scos la licitație. Nu-și vor primi banii decât în prima etapă și, într-adevăr, pentru asta sunt cei 2,5 milioane, pentru Studiile geo, de forare, pentru matricea din punct de vedere al calculului Studiului de trafic, câte mașini trec și acest lucru va da sau nu mai departe undă verde proiectului. De-abia în acea etapă vom intra în Studiul de Fezabilitate propriu-zis care va fi supus conform procedurilor legale.

Atât am vrut să spun, dvs. decideți dacă în momentul de față trebuie să acordăm această sumă sau nu, prin vot, dacă e cazul să aflăm, dacă acest studiu este sau nu fezabil și de interes pentru oraș. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Dacă apreciați că se impune o pauză și credeți că ar fi binevenită, dacă nu putem trece la vot pe puncte. Între timp dl. Popa Florin, vă rog.

VICEPRIMAR, POPA FLORIN:

Cred că am fi evitat toate aceste discuții din ședința Consiliului Local de astăzi, dacă dl. Primar și dl. City Manager și-ar fi făcut puțin timp ca să poarte o discuție cu noi, cei din Consiliul Local, cu cei din Comisiile de specialitate vizavi de buget.

Nu doream să o spun, dar nu pot să mai tac. Nu este de închipuit ca un Primar în exercițiu și cu un manager al municipiului să nu vină măcar o dată la o întâlnire cu Comisiile de specialitate pentru a discuta bugetul. Mi se pare total nepotrivit ceea ce s-a întâmplat astăzi, dar am o singură rugăminte să le adresez. Nu mai dați naștere la astfel de situații ca lucrurile să nu degenereze și să nu ne facem cu toții de râs. Că de fapt asta se întâmplă. Mul țumesc. Și sunt de acord cu pauza pentru consultații.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Atunci cinci, zece minute pauză. (pauză)

Propun să reluam lucrările. Față de comentariile cu iz politic ce au făcut obiectul ultimei jumătăți de oră, se rețin două propuneri și anume un amendament legat de suplimentarea fondurilor pentru investiții la bazele sportive, amendament propus de dl. Marian Alexandru și un amendament propus de dl. Dima Cristian referitor la retragerea sumei prevăzute în sec țiunea de dezvoltare pentru Contractul de întocmire a Studiului de Fezabilitate - Subtraversare.

Drept pentru care rog ini țiatorul să se pronunțe asupra amendamentelor prezentate.

PRIMAR, MARIUS STAN:

De acord cu primul amendament, dar îl resping pe cel de-al doilea.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

În aceste condiții trecem la supunerea la vot a punctelor con ținute în „Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pentru anul 2016”.

DL. GĂVAN EUGEN: De unde se vor lua banii?

PRIMAR, MARIUS STAN:

Dl. cons. a propus de la teatre. Vă propun să rămână amendamentul formulat cu precizarea că teatrele dacă vor intra în deficit financiar vom face rectificare. Nu cred că este o problemă.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

O precizare, sperăm, lămuritoare.

Drept pentru care supun la vot art. 1 al proiectului:

„Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 - Secțiunea de funcționare”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 20 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, a fost adoptat art. 1 al proiectului de hotărâre.

Art. 2:Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016-Secțiunea de dezvoltare”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 15 voturi

- 0 voturi

- 5 voturi (dl. Dima Cristian, dl.

Găvan Eugen, dl. Bugeag Gheorghe, dna. Paladi Gina,Văsoi Costel)

Cu 15 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 5 „abțineri” a fost adoptat art. 2 al proiectului de hotărâre.

DL. DIMA CRISTIAN:

Întrucât în capitolul 2, subcapitolul 5 - „Cheltuieli de proiectare subtraversare Dunăre” - nu se respectă art. din HCL nr. 530/11.12.2013, precum și faptul că nu ni s-a adus la cunoștință dacă a fost capitol bugetat în 2015, deoarece s-a semnat Contractul cu Louis Berger fără a avea disponibil această valoare și nu știm dacă a fost bugetată anul trecut cu o sumă, dacă nu a fost, este o lipsă de transparență totală. Acesta este elementul care ne-a determinat abținerea de la vot.

ADMINISTRATOR PUBLIC,VLAICU AUREL:

Mi-aș fi dorit să încheiem odată subiectul acesta și vorba dlui. Popa „să nu mai insistăm a ne face de râs”. A fost prins în buget, a ți votat, ce altă lipsă de transparență, atâta vreme cât bugetul pe anul 2015 a fost votat și a stat un an și executat. Au fost bani prevăzuți acolo. Mai multă transparență nu există.

Iar vizavi de încălcarea art. 4, etapa în care ne aflăm acum se referă la Studiu de Fezabilitate pentru care bugetăm această sumă.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Art. 3: „Se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2016”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 20 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, a fost adoptat art. 3 al proiectului de hotărâre.

Art. 4:Se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2016 - Secțiunea de dezvoltare”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 20 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, a fost adoptat art. 4 al proiectului de hotărâre.

Art. 5: „Se aprobă bugetul de credite interne și externe pe anul 2016”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 20 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, a fost adoptat art. 5 al proiectului de hotărâre.

Art. 6: „Se aprobă numărul de salariați permanenți și temporari pe anul 2016”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 20 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine se abține?

Cu 20 de voturi ”pentru”, a fost adoptat art. 6 al proiectului de hotărâre.

Drept pentru care supun la vot: “Proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pentru anul 2016”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- 20 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamentul dlui. Marian Alexandru.

Vă mulțumim. Municipiul are buget pe anul 2016.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Interpelări, intervenții, cereri”.

DL. ILIE ZANFIR:

Dl. Primar, mă confrunt pe str. Mihai Bravu cu o problemă deosebită. Sunt două imobile revendicate și s-au găsit binevoitori să le ajute foarte mult și îmi creează mari probleme pentru securitatea oamenilor care vin la bibliotecă.

V-aș ruga, fiindcă este în competența Primăriei, să chemați proprietarul și să-i puneți în vedere să-și ia măsurile de prevedere. La început a avut mașină de pază acolo și nu erau probleme. A căzut plafonul cu totul și peretele în partea dinspre curtea interioară a bibliotecii.

V-aș ruga tare mult să luați măsuri și pentru trotuar și pentru curtea interioară a bibliotecii.

PRIMAR, MARIUS STAN:

Am reținut, dl. Director. Din păcate, știți foarte bine că putem trimite Poliția Locală. Proprietarii primesc o amendă și lucrul nou pe care îl putem face anul acesta, conform noului Cod Fiscal, este să stabilim pentru clădiri neîngrijite impozite de cinci ori mai mari. Acestea sunt pârghiile legale pe care le putem folosi.

DL. ILIE ZANFIR:

Să facem asta.

PREȘEDINTE, CALIGA GIGEL:

r                  '

Dacă mai sunt interpelări? Dacă nu, vă mulțumim pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gigel CALIGA

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT