Hotărârea nr. 99/2016

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2016

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. gg din 01.03.2016

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 66 /16.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 01.03.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 19004/16.02.2016 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 19006/16.02.2016 al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere adresa nr. GLR_REG-6686/n.02.20i6 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice - Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 18026/12.02.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere H.G. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 36, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin, (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin, (2), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.                      / f,

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu Octg-mqn Kovacs

ROMAN IA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016


MUNICIPIUL GALAȚI


Secțiunea FUNCȚIONARE


ANEXA 1

la HCL nr. 99/01.03.2016

- Mii Lei


1Nr-

crt

i

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

INDICATOR

BUGET 2016

INFLUENTE |

BUGET

RECTIFICAT

.1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

™'4T§7£4’2’":r,o,d

203.00’,

418,345.00

L L

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

287,606.001

O.OOl

287,606.00

S 3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

411,281.00

203.OOT

411,484.00

l 4

R. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

......

383,606.00

203.001

383,809.00

j 5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.0

00.04

154,706.00

o.ooj

154,706.00-

10

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSQ

00.06

154,706.00

o.ooj

154,706.00

j 11

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

4,726.00

O.OOj

4,726.00

j 13

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pa

03-02.18

4,726.00

0. Oui

A 726.0^

14

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

149,980.00

o.oq

149,980.00

J 15

Cote defalcate din impozitul pe venit

C4.02,01

148,259.00

0. Qoj

14S,259.0.C

[ 16

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibra rea bugetelor loca

04.02.04

1,721.00

" 0.00|

1,721.00

ți 2 3

Lw2..............

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

59,582.00

0.00]

59,582.00

24

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02,

07.02

59,582.00

0. ooi

59,582.00

i25

Impozit si. taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

48,501.00

o.ooj

48,SOI.00

j

impozit s.i. taxa pe clădiri pf

G7.02.01.0

15,208.00

0. QOj

3.5, 208.00

i2?

impozit si taxa clădiri, pi

07.02.01.0-

33,293.00

D.CO[

33,293.00

| 28™

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,831.00

0.00]

8,831.00

|  29

impozit pe teren persoane fizice

V f .Uz.uz.u

2,485.00

0.00]

2,435.00

s 5

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0

4,965.00

0 * DCj

4,965.03

impozit pe terenul din extravilan-restants ani anteriori, din imoozitu

07.02.02.3

1 jr $ J. . V V

0.00]

l, 3S.l. .00

J 32

șTaxe judiciare de timbru, taxe do timbru pante activitatea notariala

07.02.03

2,250.00

o. coi

0,250.00

I 34

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

169,318.OCX       203.0(4

169,521.00

j 35.

Sume defalcate din. TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

149,984.001      203.0Q

150,187.00

f 37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

148,942.00

203. OOj

149,145.00

[ 41

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

1,042.00

U . Uoj

1, 942. Q0

{ 43

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

224.00

O.QOȘ

224.00

44

Ta xe bot cilere

1 2 . U 2 . 'J :

224.0C

0.

224.00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

43.00

o.ooj

43.00

| 46

impozit pe spectacole

05.02.01

3 . U C

43.00

19,067.00;

19,067.00'

Nr. crt

|               DENUMIREA INDICATORILOR

COD   j

INDICATOR!

BUGET     j

2016      )

INFLUENTE j

BUGET

RECTIFICAT

49

(Impozitul pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16,02.02

.......is'/Tsi.bd

Q.OOj

15,751.00

£2 A

(Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.0:

10,083.00

0.00(

10,08 3.00

(Impozitul pe mijloacele de transport, deținute de persoane juridice

16.02.02.0^

5,668.00

0. OCj

5,668.00

(Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcție

16.02.03

2,8 8 9.00

0.00J "

2,8G9.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării, bunurilor sp.6.02.50

427.00

0. G0|

427.aq

: 5/

jC. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

27,675.00

0.00]

27,675.00

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

15,031.00

0.00|

15,091.00

59

(Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

15,091.00

o.ooj

15,091.00

63.

(Venituri din concesiuni si Închirieri

30.02.05

14,674.OQ

o.oo?

.14,574.00

63

(Venituri din concesiuni si inchiriex'i de către instituțiile publice

30.02.05.3

14,674.00

fi Qfv

14,674.00

> 64

(Venituri din di vi den te (cod 30.02.08.02)

30.02.08

4X7.00

0.00(

417.00.

65

Menituri din dividente de .la alti plătitori

30.02.08.0-

417.00

Q.OOJ

417.00?

69

£2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

12,584.00

o.ooj

12,584.00;

7 0

(Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.

33.02

1,282.00

0. ooj

1,282.00?

71

(Venituri din prestări de servicii

33.02.08

294.00

b.ocf.....

294.00,

h 72 (Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea

33.02.10

137.00

0.0 Oj

13

73 pontr.ibut.ia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

851.00

G. OOj

8 51 - Q Oi

( 78

Menituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.0

34.02

1,678.00

0.00|

1,678. COJ

■ 79

(Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,678.00

0. ooj

81

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02

35.02

9,097.00

o.ooj

9,097.00

32

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

35.02.01

9,097.00

a. ooȚ~

9,097.00

83

Menituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institut

35.02. oi. o:

9,097.00

- .

9,097.00

88

(Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

26,836.00

o.ooj

26,836.00

89

(Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

5.0C

o. co|

5.00

90

jVarsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publ

36.02.C5

32.C0

0 . ooj

32.00

91

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

13,097.00

a. go|

.13,097.00

94

ven din recup che.lt ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

251.00

o. oaj

251.00

96

ftlte venituri

36.02.50

1 3,451.00

g-qOj.....

O, 451.00

100

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

-26,309.00

0. D0|

-26,309.00

102

Varsamlnte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunil d

37.02.03

-26,309.00

G.OOj

-■28,309.00

Nr. 1 CXt |

DENUMIREA INDICATORILOR

COD   |

BUGET    |

2016     |

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

■ 126 jlV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17      ;

“6", âăfioq

0.00}      5,861.00

127 [SUBVENȚII

DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.0

00.18 [

6,861.00}

0.00

6,861.00j

128 [Subvenții

de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

[42.02       |

6,296.00}

O.OOj       5,296.00:

156 fe. Curente(cod 42.02,21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42,02.34+

00.20 [

6,296.00}

0.00}       6,296.00}

162 [Subvenții

. ..............................

pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne ca

42.02.34 j

250.oq

0.00

250.oq

, 163 [Subvenții

din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35  1

9^0 0^

0.00

9 z 0 ► 00

i 167 Subvenții

de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41 j

5, 126.001

G.uO

5,126.00

176 Subvenții

de la alte administrații(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.

43.02       {

565.00}

0.00

565.00

i 182 [Subvenții

primite din bugetul județului pr clasele de invatamant. spec

43.02.23  [

565.00}

0.00

565. GfJ

Președințe<dejșediRță,

/ Florio Po0a

Rectficari

Cheltuieli buget local

2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

29,675.00

0.00

29,675.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

29,675.00

a. oo

29,675.00

TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20,315.00

0.00

20,315.00

TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

9, 360.00

0,00

0,300.00

Alte servicii publice generale

54.02

13,211.00

0,00

13,211.00

01, CHELTUIELI CURENTE

01

13,211.00

0,00

13,211.00

TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,040.00

0.00

2,040.00

TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

171.00

1,000,00

1,171.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

11,000.00

“1,000.00

10,000.00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

7,813.00

0.00

7,813,00

01, CHELTUIELI CURENTE

01

7,813.00

0.00

7,013.00

TITLUL II. LUNURI SI SERVICII

20

220.00

0,00

220.00

TITLUL III. DOBÂNZI

30

7,593.00

0.00

7,593.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

14,594.00

0.00

14,594.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,594,00

o.co

14,594.00

TITLU X, CHELTUIELI DE PERSONAL

10

340.00

0.00

340.00

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

372,00

0,00

372,00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

13,882.00

0.00

13,802.00

Invatamant

65.02

136,482.00

203,00

136,685.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

136,402.00

203.00

136,665.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

.10

114,76.1.00

0.00

114,761.00

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

20

.19, 721,00

0.00

19,721,00

TITLUL VIII, ASISTENTA SOCIALA

57

1,000.00

203.00

1,203.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

50

1,000.00

0,00

1,000.ou

Sunatate

66.02

12,153.00

0.00

12,153.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,153.00

0.00

1.2, 153.00

TITLU T. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,127.00

0.00

5,127.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

156.00

0.00

156.00

TITLUL VI, TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

6,870,00

0.00

6,870,00

Cultura, recreare si religie

67.02

34,690.00

0.00

34,690.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 2


Rectficari     Cheltuieli buget local

2016

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATOR ILOR

ood

BUGET APROBAT

INFLUENTE

BUGET MODIFICAT

Gl. CHELTUIELI CURENTE

01

34,690.OG

0.00

34,690.00

TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

13,439.00

0.00

13,09.00

TITLUL VI. TRANSFERURI. INTRE UNÎTATI

ALE ADHINISTATIEI PUBLICE

51

12J"8.00

0.00

12,176.CO

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

9,073.00

0.00

9,073.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

39,990.00

0.00

39,990.00

01. CHELTUIELI CURENTE

ul

39,990.00

0.00

39,990.00

TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL

iu

13,440.00

0.00

13,440.03

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2D

6,397.00

0.00

6,397.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

4,319.00

0.00

4,819.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

13,593.00'

0.00'

13,593.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1, 'M1.00

0.00

1,741.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

23,826.00

0,00

23,826.00

01. CHELTUIELI CURENTE

0.1

23,820.09

0.00

23,326.00

TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAJ.

10

121.00

0.00

■ 121.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,912.00

0.00

20,912.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,793.OG

0.00

2,793.00

Protecția mediului

74.02

29,735.00

0.00

29,735.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

24,125.00

0.00

z 4, 125.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

19,115.00

0.00

19,115.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

5,010.00

0.00

5,010.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,610.00

0.00

5,610.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,610.00

0.00

5,610.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

50.00

0.00

50.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

50. OG

0.00

50.00

TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

50.00

0.00

50,00

Combustibili si energie

81.02

25,800.00

0.00

25,800.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

23,000.00

0.00

25,000.00

TITLUL IV. SUBVENȚII.

4C

25,000.00

0.00

25,000.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

800.00

0.00

800.00

TITLUL XIII, RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

800.00

0.00

800.00

Transporturi

84.02

50,123.00

0.00

50,123.00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 2


Rectficari     Cheltuieli buget local

2016

Copilele

Titluri

Secțiunea ■

FUNCȚIONARE

-- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE

i'/~

BUGET MODIFICAT

01, CHELTUIELI CURENTE

01

40,653.00

0,00

40,663,00

TITLUL IX. BUNURI SI SERVICII

20

22,662.00

0,00

22,663.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

.KL 000.00

0,00

18,030,00

I?. ACȚIUNI FINANCIARE

7 9

9,460.00

0,00

9,460.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

8.1

9,460.00

0 . 00

9,4 60.00

Total :

418,142,00

203.00

418,345.00

Președinte de ședință

ROMANIA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 20X6

MUNICIPIUL GALAȚI


Secțiunea DEZVOLTARE


la HCLnr. 99/01.

~ Î4ii

Hr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD   ’

INDICATOR^

BUGET     ;

2016      j

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

1 [TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.164-00.17+45.02)

00.01

“““   30';?36.00

0.00

30,736.00

2 MENITURI PROPRIICcod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

27,745.00

0.00

27,745.00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

1,080.00

0.00

1,080.00

57

0. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

1,080.00

G.00

1,080.00

69

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02}

00.14

1,080.00

0.00

1,080.00

83 .

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+35.02.07+36.02.11+36.

36.02

1,080.00

0.00

1,080.00

97

Sume prevenite din finanțarea anilor precedent!

36.02.32

1,080.00

0.00

1,080.80

$8

Sume provenite din finant anilor preced SD

36.32.Q2

1,080.00

0.00

1,080.00

100

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37,02

26,309.00

0.00

26,309.00

104

7arsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.C4

26,309.00

0.00

26,309.OG

106

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02}

00.15

356.00

0.00

356.00

107

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

356.00

0.00

356.00

.109

Venituri, din ver.catea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

4 6.00

0.00

4 6.0G

IU

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

296.00

0.00

296.00

112

Rate loc.Ord.19

39.02.10

1.4.00

0.00

14 . 00

126

IV. SUBVENȚII{cod 00.18)

00.17

4,000.00

0.00

4,000.00

127

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.0

00.18

4,000.00

0.00

4,000.00

128

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

4,000.00

0.00

4,000.00

: U9

A. De capital(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.

00.19

4,000.00

0.00

4,000.00

155

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțin

42.02.20

4,000.00

0.00

4,000.09

: 184

Sume REN postaderare in contul plăților efectuate(cod 45.02.01+45.02

[45.02

25,300.00

-10.00

25,290.00

185

rondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.0144o.02.01.02+4W5.02.01

.18,000.00

“10.00

1.7,990.00

186

Fond european dezv -sume an curent

45.02.01.0

8.50

-8.50

0.00

187

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02,01.0,

17,991.50

“1.50

177'990.00'

189

Fondu 1. Social European (cod 45.02.02.01 + 45.02.02.02+45.02-02.03)

45.02.02

7,300.00;         0.00

7,300.00

191

Fondul Social Et;r o pea n-sume prim in contul plăților of .an anterior

4 5.02.02.0.

7,30'0.00;         G.OC

7,300.00

22 9

Sume F£N postsderare in contul plăților efectuate

43.02

-52,618.00

10.00

-52,600.00

23'1

Sume primite in contul plăților efectuare in anul curent

48.02.01.0

u.Oq        8.50

. 59

232

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.01.0.

0-00)         1.5C

Președinte de ședință;

Rectficari     Cheltuieli buget

local

2016

Capitole

Titluri

Secțiunea

DEZVOLTARE

“ mii lui “

DENUMIREA INDICATORILOR

ood

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

BUGET MODIFICAT

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

940.00

0.00

940.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

940.00

0.00

940,00

TITLUL X. ACTIVE NEFIN ANCI/tRE

71

940.00

0.00

940.00

Alte servicii publice generale

54.02

15.00

0,00

15.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.00

0.00

15.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

7.1

15.00

0.00

15,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1,965.00

0.00

1,965.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,865.00

0. 0 0.

1,865.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51.

1,865.00

0.00

1,805.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.00

0.00

100.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

100,00

0.00

100.00

Invatawant

65.02

1,528.00

0.00

1,528.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4.00

0.00

4.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

DIN

56

4.00

0.00

4.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,524.00

0.00

1,524.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,524.00

0.00

1,524.00

Sanatate

66.02

2,862.00

0.00

2,862.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,059.00

0.00

2,059.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

2,059.00

0.00

2,059.00

ALE ADMINISTA!IEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

803.00

0.00

803.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

803.00

0.00

803.00

Cultura, recreare si religie

67.02

2,452.00

0.00

2,452.00

01. CHELTUIELI CURENTE

0.1

210.00

0.00

210.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

200.00

0.00

200.00

ALE ADM INI STAU EI PUBLICE

titlul VIII. PROIECTE CU FINANȚARE

DIN

56

10.00

-10.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Finanțare naționala

58

0.00

10,00

10.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,242.00

0.00

2,242,00

TITLUL X. ACTIVE NEFLNANCIARE

71

2,242.00

0.00

2,242.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

6,876.00

0,00

6,876,00

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 4


Reetficari     Cheltuieli buget local

2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Capitole

Secțiunea

cod

Titluri

DEZVOLTARE

mii lei ~

BUGET

MODIFICAT

BUGET APROBAT

INFLUENTE

+ /“

01 . CHELTUIELI CURENTE

01

(>, 589.00

0.00

6,589.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

345.00

0.00

345.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

6,244.00

0.00

6, 244.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

287,00

0.00

287.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

287.00

0.00

287.00

Locuințe, servicii si dezvoltare

70.02

11,233.00

0.00

11,233.00

publica

01. CHELTUIELI CURENTE

01

112,00

0.00

112,00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

112.00

0.00

112,00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11,121.00

0.00

11,121.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

11/121,00

0.00

11,121.00

Protecția mediului

74.02

3,645.00

0.00

3,645.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,645.00

0.00

3,645.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,645.00

0.00

3,645,00

Combustibili si energie

81.02

2,000,00

0.00

2,000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,000.00

0.00

2,000.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

n 'j

2,000.00

0.00

2,000.00

Transporturi

84.02

25,724.00

0.00

25,724.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,113.00

0.00

3,118.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

3,118.00

0.00

3, 118.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

22,606,00

0.00

22,606.Q0

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

22,606.00

0.00

22,606,00

Total :

.59.,.240.00

0.00

59,240.00