Hotărârea nr. 9/2016

Completarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 9

din 28.01.2016

privind: completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 16/18.01.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5942/18.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 5944/18.01.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției de Strategie și Investiții și al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 21, alin. (2) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. X din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Bunurile sunt identificate în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâriContrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octafîbfi Kovacs

Anexa 1 la HCL nr. 9/28.01.2016

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

Teren în suprafață de 75 mp

Str. Brăilei, Nr. 169 G

N- Domeniu public S - Domeniu public E - Spațiu comercial V- Domeniu public

2

Teren în suprafață de 1794 mp

Str. Drumul Viilor, aferent Talcioc N- Domeniu public S - Domeniu public

E - Domeniu public V“ Domeniu public

.....

jL.j.r.l

miaua ui auca

oupiaiow ui* mp

4

Teren în suprafață de 416 mp

Str. Brăilei. Nr. 205A N- Domeniu public S - Domeniu public E - Domeniu public V- Domeniu public

5

Teren în suprafață de 209 mp

Str. Nlacedonă, Nr. 3A

N- Domeniu public S - Domeniu public E - Domeniu public

V- Domeniu public

6

Teren în suprafață de 99 mp

Str. Bărboși, Nr, 3 A N- Domeniu public S - Domeniu public E - Domeniu public V- Domeniu public

7

Teren în suprafață de 398 mp

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 8A

N- Domeniu public

S - Domeniu public E - Domeniu public

V- Domeniu public

8

Teren în suprafață de 359 mp

B-duI Dunărea, Nr. 90 A

N- Domeniu public

S - Domeniu public

E - Domeniu public

V- Domeniu public, SC Electrica SA

9

Teren în suprafață de

411 mp

Micro 16, Str. Ghe. Asachi

N- Alee acces BL L

S -Alee acces BL F5

E - Alee acces BL F5

V -Alee acces BL F5

10

Teren în suprafață de

217 mp

Micro 16, Str. C-tin Levaditti

N- Alee acces BL Al 8

S - Alee acces BL Al 8

E - Alee acces Bl. A18

V - Alee acces BL Al 8

11

Teren în suprafață de

319 mp

Micro 16, Str. Siderurgiștilor

N- Alee acces PS1C

S-Alee acces PS1C

E-Alee acces PS1C

V-Alee acces PS1C

12

Teren în suprafață de

244 mp

Micro 16, Str. Brândușei

N- Domeniu public S -Proprietate privată

E -Alee acces Bl. 5B

V -Aleea acces Bl 5A,5B

13

Teren în suprafață de 298 mp

Str. Cetățeanul loan c/c Str, Traian N- Str. Catățeanul loan

S - Proprietate privată

E-Str. Traian

V - Proprietate privată

14

Teren în suprafață de 45,96 mp

Str. Basarabiei, Nr. 142, BL N3A, Parter

15

Teren în suprafață de 22,12 mp

Str. Nicolae Leonard, Nr. 21, BL R1

N- Domeniu public

S - Domeniu public

E - Domeniu public V- Bl. R1

16

Teren în suprafață de 663 mp

Micro 19, Str. Strungarilor, Nr. 4B

■ J. ' 1

----r------r.         r      *

Compus din:

SI =46,48

82 = 74,44

S3 = 67,77

84 = 20,42

  • 55 = 10,95

  • 56 = 83,15

Micro 19. Str. Strungarilor. Nr. 4B

18

1.6.6

Parc Spitalul de Copii “Sf. loan”

Str. Siderirgi;tilor

Suprafața = 3274 mp

N-B1SC10D

S - Str. Ghe. Asachi

E - Str. Siderurgistilor

V- Spitalul Clinic de Urgență Sf. loan

19

Loc de joacă

Micro 16, Str, Teleajen, aferent BL A1-A2

Suprafața = 584 mp

20

Loc de joacă

Micro 16, Str. Blaj, aferent BL B10-B11

Suprafața = 354 mp

21

1.3.7.1

Strada Slanic

Suprafață = 234 mp

Din care:

Ca -170 mp

Ta= 64 mp

22

1.3.7.1

Strada Constantin Levaditti

Suprafață = 16681 mp

Lungime = 1650 m

Din care:

Ca= 10628 mp

Ta=6053mp

23

1.3.7.1

Strada Brândușei

Suprafață = 5462 mp

Lungime = 302 m

Din care:

Ca=2799mp

Ta= 2663 mp

24

1.3,7,1

Strada Prisaca

Suprafață = 460 mp

Lungime = 56 m

Din care:

Ca= 89 mp

Ta- 371 mp

25

1.3.7.1

Strada Prunarî

Suprafață = 1562 mp

Lungime = 2 m

Din care:

Ca= 85 mp

Ta= 1477 mp

26

1.3.7.1

Strada Neajlov

Suprafață = 4147 mp

Lungime = 419 m

Din care :Ca= 3069 mp

Ta-1078 mp

27

1.3.7.1

Strada Porumbarii

Suprafață = 632 mp

Lungime = 48 m

Din care:

Ca= 456 mp

Ta-176 mp

28

1.3.7.1

StradaGhcorghe Asachi

Suprafața = 7643 mp

Lungime - 589 m

Din care:

Ca=4350 mp

Ta= 3293 mp

29

1.3.7

Parcări Micro 16

Supafată = 11477 mp

30

Teren în suprafață de

100 mp

Micro 16, Str. Brândușei

N- Proprieate privata

S - Proprieate privata

r? n----

—4--------

A_I*   -L       AVtVW    A T *****

V - Proprieate privata

A. Date referitoare la teren

str.

categorie de folosința

Suprafața W

Mențiuni

......1696

Cc

75

NUitâriâlizal prin perete construcție

Tofaî

75

8. Date referitoare la construcție

Cod

Destinația

Supraf. Construita la soi tmol

Mențiuni

CI

CIE

75

C1lp}~Spatiu comercial, Sc~75mp, Su=72 mp

Total

Suprafața ioldla tnasurafa a imobiluliiii: l5tnp

Executant

SC Evatcad 2812 ȘRF- -'1

Z- ■■"       "Ax

/oA^Î\

Confirm exezutareajtâ'suratorilw'vin tefet

l.%

PLANDmiW\ \

corectitudinea întocmirii, documentației tâu$jTi

Ste si**

corespondenta aceleia cu replitate^dp t£

e 1

: '                ■ ’■ JHz--

1

\ 6\ Wi'î 'v J A 0

v~.. „rv’ -

& i

Semnătură. si sfainpilây"' 'f WA

e / A /

\o JmtT uC ’;V v°z

'■..                        ; .                ’/;7

A'/

Data.- 2408.2015   '

.A/


rLAIN UJK AlViri^A&AMIllVI âl UpLlMl I. A&» A: IMUblJLUUUI

Scara 1 :200

Nr. Cadastral

Suprafațamăsura td

-C        :■\ Adresă imobilului

S ~75 mp '■

Nr Cartea Funciara-

■'-■■■■■ ^rUnif^ea^fniniSțpatiy ^eritbriaîafUATJ

'■' ..                ' Galați
INVENTAR DE COORDONA TE

Pcf.

Nordlxl

EstlYl |

1

44084Î662

737184.422

2

WW626

737190413

3

U0850.667

737192499

4

UM&S92

737186422

1

,732184.422j


OOffie^'lU

6.06


spațiu corn.


„meniu PubUc


Nr.cadastral

Suprafața măsurată ă Imoblluiuifmp)

1794


Nr. Cârte Funciară
nr. cad. 108694;ir. cad. 108694

: .............. .                • ■.......................... — 1—i.j..................... -.....

;                                                                              A. Date referitoare la teren                                                     !

Mr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața

Mențiuni

&>...■ . .................. .......... ....... .....................

1

Cc

:V? ■■

f- Terenul este granițult in punctele 2-3-4-S-6-7 ou placi din faeton. In punctele 7-1-2 terenul nu estegranlWt

Total

"W

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

p;       ■

"     X.

^alCSltTiFfCAT'^

K

Ut AUTORIZARE                  5yprafe|

, 5 .„„Kexi^ ecLo. t u        ?n\.......... Suprafa

a totali măsurată a imobilului » 1794 nip b din act - - mp

ExecdpfiMS^țvidul PuMi Geotopocad Expert .JffiăaaStajc. ST 1îa teren' ’ ^Cpf \        yrtocWni^&jmentațleî cadastrale și

' 4sTespondența racestelfffefrealitatea din teren xU    $7

x'dJ>.c.p.L^

Semnătură și ștampila

Data: septembrie 2015

Inspector

Confirm introducerea Imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnatara și parafa

Data:                          Parafa

Chamniia RrDÎ                    Semnătura și data

ștampila BCPI                    ștampila BCP1


440300


440275


W5(îCERTIFICAT

/& .DE AUTORIZARE &

PV SarleftO B-J.Mr.OS27 "£ jo clasa S șJ H SEPVîCKtF'MfC $Ș X^'GECTOPOCAO^t^rTe,

I*j' X^C.FV’''

3

COMS1UUL LOCAL GALAȚI SERVICIUL POBLIC^OTWOCAO-EXRERT Te!:                              ÎA-ro

SPECIFICARE


întocmit


Scara:

1:250


VERIFICAT


Data:

12.201


  • 1. ■ X“736422.40 Y=M40292.5(l

  • 2.  X^nfrClTZ Y==M®IK

1 -X-73&O2.57 ¥“440390.55 X*736433.55 Y««8«V.76 J&dWOtSZ- ¥-449369.29 X-734W3B.I& Y=t4țiîM.5O

■ X^3fi44L28. ¥=?WS5524

X-H6444.09' MW.W Xs*735|W9i93 ¥-44(1234.17 . X-736445.74 ¥*44®2192 (L' X=736C?9.83 ¥<44023140 !2. X=«W ¥=440244.47

X-736420.12 '¥«^40252.34 X«7364! J.3(J ¥=-440259.51

X“73Mi3.74 ¥<=440262.80 X-43642050 ¥-440256.86

X-736124J» ¥=440254.48 X-716427.25 ¥«(40255.49

X=736426.7ft ¥=44(K6U8 X=7X24.55 ¥-44®?0tS

21. X’736423.63 ¥-‘MfcW’.O»

Sistem de Coordonate M. Neagra STEREO "70

Beneficiar:

MUNICIPIUL GALAȚI

TKtil jircfeit: ■

Tîthi pfiâniu:

PLAN TOPOGRAFIC


Plan de amplasaltț^tf. șl 'delimitam a in

.'■■ Scara' 1 :200Humar parcela

Categoric de folosința

Supraf.dln

Valoare de împoritare(lel)

Mențiuni

CC

TOTAL

-

CONSTRUCȚII


a. d

Cod construcție

Suprafața construita la oolfmp)

Valoare de împorihjns(tal)

Ci

365'

TOTAL

305C^8T^\~ rrncÂT• ,A / • . <JK       !.}'\      /           1>E      ’U-A

?UTOr<‘2XRE  S»             WZAHiî  -4

S<


|(Y  Sc^»^'40Iî  Z   -g ^420  Zț

■g '•l''WîxaOug1),  .fi              gri

BraJ     ofopJv

Cuțijim ^0/           «l;.

..4a.™i A./

Plan de aînplasg^                    imobilului

Scaral:200A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria da folosința

Supraf.dln

rr>ci3uratorl(rnp)

Valoare de Impcizllara(lel)

Mențiuni

209

TOTAL

209

-


Cod construcție

Suprafața construita la sol(mp)

Valoare de Impozitarăți)

Mențiuni

81

l'     SC 19

C2

28

-

Magazie

TOTAL

109

-

...... ).......

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiectil


ie: STEREO 1970

Pot

£(m)

«(#)... .. ...

1

736000.60

441045.06

2

736000.33

441046.08

3

736004.68

441044.97

4

736007.00

441044,04

5

736005,24

441039,50

6

736002189 '

441056.00

7

735999.80

441024.95 -

8

735991,37

441028.21 T

9

735989.28

441028.95

10

735993.72

441040.45

Suprafața totala masurcta«209!inp■ Adresa JmobiMiii ..   .

/Miere-T8/Sedla ik airado Petru Groi*JH®r^ *■

—L_—.'..i... ______■ _■ $ors<ît-i■ $fr, 4tarchelor«-.ianaaM'w?*

Cartea Funciara nr, |                 | UAT |                 "■■-'■ Muntelplut Galați ■■
A, DATE DEFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria d» folosința

Supraf.dln masuralorl(mp)

Valoare de impozRaMsi)

Mențiuni

CC

99

•s

TOTAL

,99

-

9- PATE REFERITOARE LA construcții

Cod

Suprafața construita

Valoare de

Mențiuni

construcție

la sol(mp)

impozitările!)

CI

84

Post transformare L10

TOTAL

64

-

Plan de ampIaedmeh^W delimitare a Imobilului

>'S-ed'ra;;l420O'. ■


-~- - Municipiul


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.dln masuratorl(mp)

Valaara da

împ03tlîarfc(tel)

Maniluni

CC

398

TOTAL

398

■-A. PATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Suprof.dln maauruteri(mp)

Valoare de Impozitarăți)

Mențiuni

CC

359

TOTAL

359

-


Cod construcție

Suprafața construita la sal(mp)

Valoare d«

Impozttaro(tel)

■        MantîMhfeV^/zL'^

C1

283

■„? ■'ArrriFiCAî ’ fn.\SCW.......

pr —

TOTAL

........-283  ................

......................*...................

yl' '              ,                                     1.1.......

—-----^WL-^EtiiiX

KJxAim>*’F ’■%


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de' protecție; STEREO 1970

Pct

ECm)

N(m)

t

736444.28

438982.11

2

736434.56

436993.51

3

736452.91

439008.91

4

736462.61

438997,53

Suprafața totala mo surata ~35'Jmp


. -AtrtiUT Nr4?0........................

oitryiK-wcutamp

SC 1NF0TQP       W WONiCA f

se IMFOTOP^/V^, «ALO* ,p/

Data; 28/01/2QQ8 \ > SBL_(^0/                     .....

"~"™       Se oonflh^y^^Mla din măsurători si

Introducerea Tmobllulul In baza de date

v792 /<ot\         ' 5?

-——-

INVENTAR OE COORDONATE Sistem de proiecție; STEREO 1970

Pot

E(m)

K")........-

1

735903.32

440056.62

2

735902.33

440055.84

3

735901.96

.......440056.32 )

4

735900.29

440055.22

5

735900.77

44if054’.6Î

6

735897.29

440051.89

7

735897.4 f

440050.62

8

7315903,98

440042.21

9

735910.53

440047.29

Suprafața totala ma3Urata-297mp/■$ C'KHWCAT

r                 i'jiî            s l

'      AinX/litZARE

!      «,.,wn-ît ’2ou

t f,        s'idcfZurla


Data; 30/01/2008        j          ,

"   ~ Se canflrma suprafața dlfî‘'misâiSîiri~3f

Introducerea JmobiHilul 'In- baza de dateNr. cadastrai Suprafața măsurată a îmobHulul (mp)


:                                 DC L35 Lî 1^811^

Plan de amplasament

Scara 1 :500

Y;..U-:Ad^^\im3bilylui'                    \      -            ___ ...


^ynicipiul. Ga/afl', 'pT'.&p^A1, Județul Galati


Nr. Carte Funciară


■?..Unitate Adminlștrativ Teritorială: (UĂT)cu j/Z’E


A. DATE REFERITOARE .LATEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

411

Imobil neimprejmuit


Nr. Pct.

Coordonate pcî.cie contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

7 [m]

1

441206.047

736234.510

15:550

2

441279.669

736249.100

27.467

3

441253.641

736239.755

8.452

4

441256,904

736231.079

3.700

5

441259.367

736229,117

1,754

6

441260.950

736220.361

1.387

7

441262.202

736227.763

3.213

3

441265.405

736227.515

2.717

9

441268.026

736228.230

18.143

8 “ 411 rrip


Total


411


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

_----

Total. .Suprafața, totala masurata a Suprafața din act =


Data: ianuarie 2616


■■.      ■■             A’': T'           ~ Anexa nr. 1,35 la regulament

Plari.de amplasament si.delimitare a imobilului

.         . Scara l :500            '


Adresa imobilului441350


CERTIFICAT % f DE

AUTQRiZARA S&ria HO-GL-T Mr OaOlB.Oî.CO CVTTEHCO


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

217

Total

217


Mențiuni


Imobil neimprejmuitCoordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(U*1)

X[m]

YH

441370.009

735853.598

4,931

441386.538

735864.305

5.960

441362.830.

735862.591

6.837

441360.847

735869.134

15.442

441346.064

735864,672

12.185

441349.585

735853,007

15.443

441364,321

735857,62?

6;020


S = 217 mpB. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața construita la sol (mp)


MențiuniTotal. Suprafața totala mașurața a imobilului Suprafața din act - - mp


Data: Ianuarie 2016A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cg

319

Imobil neimprejmuit


Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

X[m]

¥{m]

1

440970:041

738581.990

24.972

2

440968.093

738606.806

12.772

3

440955.358

736605.911

25.088

A

440957.340

736580.901

12.748

$ = 319 mp


Total

31$

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mentiuni

—---■--~~

~~ ~---

Total


r '.■■■ y^ne'xa nr'T35 la regulament Plan, de amplasament sî deținiițare a imobilului

■.■••ăcarâ’l ,țțâb>


Nr. cadastral Suprafața măsurata a rmobitului (mp)


.D; :Âdres0jf?)0bilulul
441650   ' V';- '


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

244

Imobil neimprejmuit

244


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur;

Tunglmr" teluri 0(i,i+1)

XH

YH

1

441655.534

736217.274

12.842

2

441650.874

736229.241

18.970

3

441668.551

736236.124

12.918

4

441673.127

736224.044

18.851

S = 244 mp


Total


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIIDestinația


Suprafața construita la sol (mp)


MențiuniTotal


.. Suprafața totala măsurată a imobilului = Suprafața din act == - mp./2016
Y»737117.90 X--447082.74 ¥=737177.24 X =447086.71 ¥=737177.72 X=447081.73 ¥=737118,25 X =447077.75 ¥=737118.17 X—447078.93


» UJ

o

o


75.11


44710C


Strada Cetatianu loan


® '5.21


75.110


intocmit


75.36 6


Drum


fe^ALATi


î^pĂD-EXPERT


SISTEM PECgȚE,MĂREAHEAȘB4 ; CobBdo>ia-n=

Beneficțar: MUNICIPIiiinaia-n—


"’t
>ata:12.2Q15Titlu planșa:


j HSmgigct: Studiu topografic


*39575om pș taafloowATf

Ret,

HeriffXJ

CsilW

?

431551935

735925.993

î

43S55B20Î

335333.366

3

439553.939

735939.93

4

<.39367336

7359*09

: S

*39565.553

73594SM4

6

Ă3SSto«

735?45.<?M?

?

mm.W

7359*4575

s

WS73.S32

■1353&355

s

43955W?

735953.53

Kt

4395S4.M7

733955.W

,.H

43M53.SS

735935.85'

439352462

735954.M)

13

43W5Z5iS

735954.915

«

4395443M

735944.45

. K

*3933377

735951379.

ir1i

*395?ȘJ59

7359475)3

Î7

439337406

73SWS.9»

a

*39î*?.3“.

.7*5928 53t


JACKJ'OT • CI fP*tf


SC HAKWCST CWSA (SC SENSiBLV SRUNota; Total teren contur 1-„,-18-1 în suprafața totala Si=663mp intabulat In CF 101497

Denumire societate

Suprafața teren aferent din acte(mp)

Parter(mp) fara etaj deasupra

Su(mp)

Teren af St=424,26mp distribuit P+lE(mp)

Diferența de teren aferent(mp)

Total

teren aferent

(mp)

so

CRINUL SOCIETATE COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCA

60

60

0

0

6

60'

SCGETÎCA5RL

240,81

99,42

320,21

191,56

50,17

290,98

UNIREA SOCIETATE COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCA

58,61

18,10

70,1

■■ 44,69

4,18

52,79

SCJACKPOTSRL

100

0

82,76 .

5'2,76

-47,24

52,76

sc costișul

21

0

20,83

25,85   ■

4,85

25,85 ' :

EVALUX SOCI ETATE COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCA

107,16

0

147,66

‘ 94,13

-13,03 :

04,13

IONESCU-CORBUAUCE

8,38

0

13,71

■ 8,74

1 0,36 - :

• 8,74 • :

BUDU GHEORGHE SI BUDU GABRIELA

6,27

0

io;26

■ 6.W

W ..

6^4-

CN LOTERIA ROMANA SA BUCUREȘTI

. 28

28

o'

0

o         .

28- • ;

SC ROMANTIC SRL

32,77

32,77

0.

:: 0

:o        ..

w.

Wăl 8e

663

238,29

665,53

.   424,26

•MȘ . ' ■

ttliii.l [S t Mc

V țî<3 m.avare i ln Htt» t«.r« nu Iu | dffi M u n. R 41*11 f C*rtț&fM lOo         5Ltunfa riiot CctfHfrT»*      V rt'jtl Au railJ            1 ■                     ..............

>■■■ •,

Z fCv'aia$-lâ


SI

ȘC BEțlC A 3.AL                                          r

.'.... as           .

fft.O TU A 3 Sf-St A 1M

?».!«.oi so w*.n inc -’EdAriVA m estesu s ă s i* sc i

. .. iGO

rito m.A* S> se*’*t

TOTAL 41

4»,<8

s a

IC     V |G fH TtX ifti,

7 4fM

TCRJN Â*O«HT eifrHSTftUicTfrr

SA

e: Hiv io s» s«<

67,77

TEREN AFER FN TCQ « ITRUCTif 1

t#t 10 TEHIA AD M AHA SA &UCtîft£$Tj

• Ml

TPiQTtfAR $JSCA*r

IRQ Yll AR St.SCA Ai ■

ia a tseu -ca     ai,cs

î(îl;

TROtUAR ISCĂRI

*•< iV.A IU < iO C78TA TL Ciul M A A T1VA M ES Tț3 U« A n E A țc A

8,$3

TROTW A fi S* SCTA ftl

TBJALS4

2 E3,41

WK « L S.OCJHA Tf C-9       TlV A M E$ TESfJ « A SE A 5 CA

S(«

tHOHM M ÂCÂ Al

ÎC «ITKA-jfțl

•• l.SÎ

TROTUAR SI «CXfti

IPTAVSS

10,3 4

• 3%

SCA0M1HTIG.S8L

$6,34

TERASĂ

s^cttț’nsRi,

17.S1

...... tPJASĂ .

......

Nr.cadssB'8*

108367
. j .                Anexa tir. 1.35 !a regulament

Pian de amplasament sj detofare a imoMiiiw

Scara 1: 500

'ir. cadastral ] Suprafața măsurată a imobikihri trrîp.)

Adresa imabiiutui

|               3274

Municipiul Gșfetf, Fanc aferents.oitaktfw a$f icati",, Jixteiut Galați

Mp Carte Fundară

Unitate Administrativ Teptorîa&tUAȚ}

GAL ATI


Parcela (lerati)

Nr,

Coordonate pctde «rtir

Lungtal laturi 0?A1J

X[m]

1

441309.922

736683:821

3120-1

2

441309.425

736852.009

16.158

3

441308X25

736708.137

3.565

4

441309.617

736711.498

24.285

5

441319.794:

736733.S48

1.194

s

441320.462

738734.5®

:  0-452

7

441320.756

736734.853

7.805

s

.10

11 . 12 ' 13.

  • 14

  • 15

  • 16

17 ia . '19.

-20 •21 "2Z’

  • 23

  • 24

.25

441316.094 441281.327 441273.5S2 441288.753 4412SS.7-96 44125S;249 4412Ș5;551 441253.416' 441252.289. 441251.832' 441251.612 441251.654 ÎMissfigs’i 441255.202 'MiiteT.Taaț 441259.430' . 441305.760 441308.350.

735741.090 738738.313 736737.056 W3S.S17 736734.861 736731.712 736727; 504 736723.252 .736720.038 725714.757 736713-205 726710.058 7367j0&1®? TsaBaăest 7366» 733: 736660.160 -■ra0682;12O 736683.390

34.866 ■ 7.82'3 4.S68. 3.108 7.265 5.602 4.757

’ 3.407 5.301

. ■ 1:668

3.U7

■   : 3.964

•• 13.822 i±iâi

' 1.603

■ 46-371

- '2.686

- 1,640

Ș(temri>=3274mp -P=22S7.8am. ■:-
A,. DATE ■REFERTOARE'tA TEREN.


Nn parcela

Categorie

’de ^iqjâhSȚ■'■

Suprafața (mp)

Mențiuni                                      ■ ■-

1

■ Cc .,Z '

'' 3274

CcPin'Para traluar'ialei] ȘS9rT>.psi spistju-vaKfe iițS m.p ■-■                 :

i-23,24-iin^tnpî^nswt 23-24 g^rneistșulfand^e^trâ] . - , .

Parc.                                                   ■ ■ ... .'A'       - ' ■      ? ■

Totai ■

3274

B, DATE REPERTOARE LA CON^RUGTHMențiuni.


: Suprafața totala măsurată a                      '

<■..... .... .' Suprafața dînact ~ - mp


Inspector

Ccnrsrm ÎMmduesm imobilului its haea de date integrala si atribuirea numarirW eadastta?.

SsmnaȘsJra si parafa


La—

;Ș£^ppih BCH


.J2C1S


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Anexa nr. 1.35 ia regulament Scara 1 500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

989


■Ad^lmoMuU.. ..   .  ; . ;    ;.....-

. Unitate Administrativ Teritorială (UĂT)


44088


Nr. Pct.

X M

y

ImL.........

1

440848.642

735846.399

2

440831.924

735887.473

3

■440813.105

735880.684

4

440815:489

735874,075

J 5'

440829.410

735836.405

6

440845.933

735841.137


Nr. parcela


Categorie de folosința


Suprafața (mp)


Mențiuni


Cg


Imobil neirnprpjmujt.

Loc de Joaca.


Total


98$

B. DATE REFERITOARE LÂ CONSTRUCȚIISuprafața totala masurata a imobilului = sas mp ..........Suprafața'din act - tos mp............


Persoana Fiziga Autp                 ■■ - - .

dlnterejv'* A,

ț ■


Data: ianuarie 2016   ||         ’/> /

------____JL-.............

J.. ;i;         ■'

8*0092/18.0^,1 i

1 ’-WiMdk' ■.,?


Plan de amplasament șfdelimitare, a imobilului     Anexa nr. 1.35 ia regulam nt

Scara 1 500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată 3 imobilului (mp)

Adresa Imobilului

354

.••",■•                           X-.H ; ■ ■;■■....,.-; • : X X'Z'X (JA. xl. ,-‘f        "•', •.’/ -X

Nr. Carte Funciară

. .Unitate Administrativ Teritorială (UAT)’

Z                  O :                      Z            -.7" • P • • : " -u

GALAȚI: :•.

o o © 07 N.

O

. 8

■: •• :.b*441600

$ $


441600


..


3 CV v»

\ 4


țjV^V

7^


/A /<o

hx


J>5 *^*(*^5 6


/ Nr.

■ Pct.

X

.. .. ImJ

Y fm]

1

441592,887

738038.245

2

441593.593

736040.134

3

441585.804

736059.973

4

441583.851

736080.983

5

441572.980

736057.156

6

441571.758.

736055.431

7

441579.561

736035.427

8

441581.473

736034.550


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


8


&g£32


pu|


CD r-

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

354

imobil neimprejmuit.

Loc de joaca.

Total

354

B, DATE

REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

; ;

Total


Suprafața totala masurata a imobilului - 354 mp

•                                  - - mp .............


——......................................_______

Persoana M^miufeApRICARD PR^ETtâfKLTI FICAT V Persoariajzlca Autjoriza'feî-Cxitenco Alexandru

sirĂaull £^ J-1^Z ' ?015 !/

Ț?aiOT?1       W #/

Data: tapuaSe           fy

...............——-

J 4^7„„rfrilkâea

• ~~.J7f8.01.2011 CVITEHCG fi jT-


inspector


Confîrm Introducerea imobilului in baza de date integrata sr atribuirea numărului cadastral.


XX                          ■ Anexa .nr/.1.35 la regulament

Plan de.amplașamerifși dejlnil.tafeyă Imobilului


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a. imobilului (mp)

700

Nr. Carte Funciară


U nitate-ĂdhiiniSțrativTeritoriâlă(UAT)


■' GALAȚI


441450


“7

&

O?


/<$/

^7

3

4 /

t f

§


e O) s


441450


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr. parcela


Categorie de folosința


Suprafața (mp)


Mențiuni


Cc


100


Imobil nei împrejmuit


Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(l,i+1)

,X[m)

YH

1

441456,295

736077.516

6.930

2

441453.771

736085,970

6.832

3

441447.408

736081,483

7.869

4

441440.206

736078.690

6.930

5

441442.791

736072.236

14,500

S --100 mp


Total

100

B.DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita ia sol (mp)

Mențiuni

—------—_____ . _ ■ ' ■

_

Total


Suprafața totala măsurata a imobilului =$

Suprafața din act = - mp


Persoana Autorizata; S.C. ADRfCARD PROJET SKU Persoana Fizica Autorizata: Cvitenco Alexandru


inspector


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.


Confirm Introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Data:......


.12016


Data: Ianuarie 2018


Stampila BCP!


I •I


S|®W«OAîKTT/iai:;


ss

'PjmSjt ff**n <jfffjw wați i           :"•.<•■••-<&