Hotărârea nr. 82/2016

Finantarea de la bugetul local a Clubului de Dans Sportiv Fantezia Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI <

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 82

din 01.03.2016

privind: finanțarea de la bugetul local a Clubului de Dans Sportiv Fantezia Galați

Inițiatori: Consilierii locali - Gheorghe Bugeag, Ilie Zanfir, Nicolae Viorel Trif, Carmina Liana Mușat, Monica Dascălu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: no / 26.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 01.03.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 22940/25.02.2016, a inițiatorilor -Consilierii locali - Gheorghe Bugeag, Ilie Zanfir, Nicolae Viorel Trif, Carmina Liana Mușat, Monica Dascălu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 23114/26.02.2016, al Direcției Generale Servicii Publice, Direcției Generale Buget Finanțe și Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere solicitarea Clubului de Dans Sportiv Fantezia Galați înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 11356/29 012016;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 42/10.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 18*1, alin. (1), lit. „b” din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a Clubului de Dans Sportiv Fantezia Galați.

Art. 2 - Se aprobă contractul de asociere între Municipiul Galați și Clubul de Dans Sportiv Fantezia Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu Oct&vian Kovacs

Anexa la HCL nr. 82 / 01.03.2016

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONTRACT

Nr.____________/

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr.

38, cod fiscal 3814810, cont curent R049TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar

Director General, Direcția Generală Buget Finanțe

 • 1.2. ASOCIAȚIA CLUBUL DE DANS SPORTIV FANTEZIA GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Lebedei nr. 3, Bl. L, Ap. 3, cod fiscal 11993970, cont nr. RO32CECEGLO83ORONO879664, deschis la CEC BANK Galați , reprezentată prin Reprezentant legal -..................................

Art. 2 - DEFINIREA ASOCIERII

 • 2.1. Părțile semnatare au decis să încheie prezentul contract, conform H.C.L. nr. 42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 36 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată și în baza art. 12, alin. 2, coroborat cu art. 67 -69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2.2. Contractul de asociere se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Galați nr.........../.............2016 privind asocierea MUNICIPIULUI

GALAȚI cu ASOCIAȚIA CLUBUL DE DANS SPORTIV FANTEZIA GALATL

Art. 3 - OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezenta asociere are ca obiect promovarea și dezvoltarea activității sportive în municipiu, prin susținerea financiară a activităților sportive desfășurate de către ASOCIAȚIA CLUBUL DE DANS SPORTIV FANTEZIA GALATL

 • 3.2. Actiunea(le)/activitatea(le), respectiv categoriile de cheltuieli care se pot finanța din suma repartizată sunt prevăzute în anexa la contract.

 • 3.3. Susținerea financiară pentru anul 2016 se va realiza prin alocarea de la bugetul local a sumei de 63140 lei din capitolul de cheltuiala 67.02.5g.

 • 3.4. Plățile se vor face în tranșe în funcție de disponibil, în baza solicitărilor clubului sportiv.

Art. 4 ~ DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la data de 31.12.2016.

Art. 5 ~ DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. MUNICIPIUL GALAȚI:

 • 5.1.1. MUNICIPIUL GALAȚI se obligă să susțină, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, financiar activitățile sportive a structurii beneficiare, prin finanțare din bugetul local al municipiului Galați.

 • 5.1.2. MUNICIPIUL GALAȚI va vira sumele stabilite în contul ASOCIAȚIEI CLUBUL DE DANS SPORTIV FANTEZIA GALAȚI prevăzut la art. 1, punctul 1.2., pe baza documentelor justificative.

 • 5.1.3. Sumele alocate vor fi verificate de către reprezentanții Municipiului Galați, conform prevederilor legale.

 • 5.2. ASOCIAȚIA CLUBUL DE DANS SPORTIV FANTEZIA GALAȚI

5*2.1 ASOCIAȚIA CLUBUL DE DANS SPORTIV FANTEZIA GALAȚI se obligă să nu transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de asociere altor persoane fizice sau juridice.

5*2.2. Să utilizeze suma prevăzută la art. 3.3 exclusiv pentru finanțarea acțiunilor sportive stabilite prin contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

 • 5.2.3. Să realizeze acțiunile prevăzute in contract.

 • 5.2.4. Să prezinte documentele justificative pe categoriile de cheltuieli eligibile.

 • 5.2.5. Fiecare sportiv/echipă/club care primește din partea Primăriei Galați o finanțare anuală de cel puțin 100.000 de lei are următoarele obligații, timp de 365 de zile, din momentul semnării contractului de finanțare:

 • 1. Să afișeze pe echipamentul de joc siglă Primăriei Galați și mesajul “Primăria Galați sprijină sportul”. Dacă municipalitatea este cel mai important sponsor al sportivului/echipei/clubului, atunci mesajul va fi afișat pe piept. în cazul în care este al doilea sponsor, mesajul va fi afișat pe spate, deasupra numărului de concurs. Daca este al treilea, mesajul este afișat pe spate, sub numărul de concurs. Dacă municipalitatea nu se află printre primii trei sponsori, poziția pe echipament va fi negociată direct între reprezentanții Primăriei și cei ai sportivului/echipei/clubului.

 • 2. Sigla Primăriei Galați și mesajul “Primăria Galați sprijină sportul” vor fi prezente pe orice panou în dreptul căruia se fac declarațiile de presă, în Galați, de către sportivul sau reprezentanții echipei/clubului care a primit finanțarea. Colajul publicitar al municipalității trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca restul mesajelor publicitare afișate.

 • 3. La intrarea pe arena sportivă din Galați unde evoluează sportivul/echipa care a beneficiat de finanțare va fi montat, pe cheltuiala Primăriei, un panou de dimensiunile 2x4 metri pe care să fie afișată sigla municipalității și mesajul “Primăria Galați sprijină sportul”.

 • 5.2.6. Să desfășoare acțiuni pentru promovarea spiritului de fair-play precum și acțiuni de prevenire si combatere a dopajului.

 • 5.2.7. Să întocmească raportări semestriale cu privire la activitățile desfășurate, programul antrenamentelor (participare la competiții, locul desfășurării, premii obținute, cantonamente, orice altă activitate relevantă).

5-2.8. Documentele justificative vor fi prezentate în copie certificată cu mențiunea "conform cu originalul", datate, semnate și ștampilate de către reprezentantul structurii sportive.

5-2.9. Suma aprobată se va elibera în minim doua tranșe de finanțare, iar beneficiarul are obligația, înainte de eliberarea fiecărei tranșe, să prezinte documente justificative pentru cheltuielile eligibile, certificatul de atestare de la bugetul local și certificatul de atestare de la bugetul de stat.

5.2.10. Se obligă să participe cu cel puțin 30% din cheltuielile anuale conform modificării aduse de Hotărârea Consiliului Local nr. 78/23 03 2015privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 42/10 03 2011 referitoare la aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Art, 6. CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ

 • 6.1, Criteriile de performanță sportivă a cluburilor care vor beneficia de finanțare de la Consiliul Local Galați sunt:

 • 1, Rezultate obținute la nivel național și internațional;

 • 2, Numărul de sportivi legitimați și echipe participante în campionate;

 • 3, Numărul de sportivi de performanță componenți ai loturilor naționale ale

României;

 • 4, Obiectivul(e) propus(e);

 • 5, îndeplinirea și asumarea responsabilităților asupra obiectivelor propuse în programul sportiv pe anul precedent.

 • 6.2, Cluburile și asociațiile sportive au obligația prezentării situației privind îndeplinirea criteriilor de performanță până la data de 15 decembrie a fiecărui an.

 • 6.3,  Cluburile și asociațiile sportive vor fi evaluate cu calificativele: nesatisfăcător, satisfăcător, bine și foarte bine.

Art, 7 - MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7,1, încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) prin acordul părților contractante;

 • c) în urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • d) imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Municipiul Galați;

 • e) prin reziliere:

 • - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

 • - în cazul în care nu se realizează acțiunea la care ASOCIAȚIA CLUBUL DE DANS SPORTIV FANTEZIA GALAȚI s-a obligat prin prezentul contract;

 • - dacă nu se respectă clauzele stipulate în prezentul contract, rezilierea se face de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței.

Art. 8 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezentul contract de asociere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Art. 9 - FORȚĂ MAJORĂ

 • 9.1. Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiilor ce decurg din acest contract.

 • 9.2. în caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art. 10 - CLAUZE SPECIALE

 • 10.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 10.2, Prevederile prezentului contract de asociere nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică distinctă, iar terții au acțiune în justiție numai împotriva părții cu care au contract, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

 • 10.3, Modul de gestionare a sumelor alocate de MUNICIPIUL GALAȚI către ASOCIAȚIA CLUBUL DE DANS SPORTIV FANTEZIA GALAȚI, respectiv realizarea acțiunilor propuse pentru anul 2016, va fi controlat de către Direcția Generală Buget Finanțe si de către persoana desemnată prin Dispoziția Primarului Municipiului Galați.

Art. 11 - DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1, Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

 • 11.2, Prezentul contract de asociere a fost încheiat în data de_________________,

în 2 exemplare de valoare juridică egală.

MUNICIPIUL GALAȚI   ASOCIAȚIA CLUBUL DE DANS SPORTIV

PRIMAR,

FANTEZIA GALAȚI

REPREZENTANT LEGAL,

Director General,

Direcția Generală Buget Finanțe

Control Financiar Preventiv,

Director General,

Direcția Generală Servicii Publice

Director Executiv

Direcția Servicii Municipale

Birou învățământ, Cultură, Turism, Agrement, Sport, Culte și Sănătate

Serviciul Juridic și Legalitate,

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA

LA CONTRACTUL NR.____________/________2016

Categoriile de cheltuieli care vor fi finanțate prin contractul de asociere sunt următoarele:

 • 1. Achiziționare materiale și echipament sportiv;

 • 2. Servicii de închiriere baze sportive, vestiare, spații de recuperare;

 • 3. Transport aferent competițiilor pentru sportivi și antrenori;

 • 4. Cazare și masă;

 • 5. Asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • 6. Taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori;

 • 7. Alimentație de efort;

 • 8. Plata arbitrilor;

 • 9. Salarii, premii, indemnizații, prime si alte drepturi sportivi si antrenori. loAsistență medicală la competiții

11. Asigurări medicale și investigații medicale pentru sportivii legitimați.

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 • • Cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;

 • • Achiziții de terenuri, clădiri;

 • • Achiziții bunuri care se constituie în obiecte de inventar și mijloace fixe;

 • • Alte cheltuieli care contravin legislației în vigoare privind finanțările din fonduri publice.

Structurile sportive vor prezenta documente justificative doar pentru categoriile de cheltuieli eligibile și în limitele stipulate în H.G. nr. 1.447 /2007 privind aprobarea

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere alocarea fondurilor de la bugetul local, toate cheltuielile cuprinse în prezenta anexă se vor efectua cu respectarea normativelor de cheltuieli cuprinse în legislația în vigoare privind:

 • -  drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;

 • -  drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

 • -  achizițiile publice.

MUNICIPIUL GALAȚI ASOCIAȚIA CLUBUL DE DANS SPORTIV

FANTEZIA GALAȚI

PRIMAR,              REPREZENTANT LEGAL,

Director General,

Direcția Generală Buget Finanțe

Control Financiar Preventiv,

Director General,

Direcția Generală Servicii Publice

Director Executiv

Direcția Servicii Municipale

Birou învățământ, Cultură, Turism,

Agrement, Sport, Culte și Sănătate

Serviciul Juridic și Legalitate,