Hotărârea nr. 77/2016

Modificarea si completarea anexei la HCL nr. 42/10.03.2011 pentru aprobarea regulamentului privind finantarea de la bugetul local a unor activitati desfasurate de structurile sportive din municipiul Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 77

din 01.03.2016

pentru: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 42/10.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Consilier local - Marian Alexandru

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:105/ 26.02.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 01.03.2016;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 23422/26.02.2016 a inițiatorului -Consilier local - Marian Alexandru;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 23424/26.02.2016 al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere Adresa structurilor sportive, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 13132/02.02.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 1447/28.11.2007privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. "d", alin. (6) lit. "a" pct. 1, 3, 5 și 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 42/10.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • (1) Pct. 1.5 de la Cap. I din anexa la H.C.L. nr. 42/10.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Structurile sportive vor prezenta documente justificative doar pentru categoriile de cheltuieli eligibile”.

  • (2) Pct. 2.15 de la Cap. II din anexa la H.C.L. nr. 42/10.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Structurile sportive trebuie să respecte toate reglementările legale pentru sumele primite prin Hotărârea de Consiliul Local."

  • (3) Pct. 4.3 de la Cap. IV din anexa la H.C.L. nr. 42/10.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Structurile sportive vor prezenta documente justificative doar pentru categoriile de cheltuieli eligibile și în limitele stipulate în H.G. nr. 1.447 /2 007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare."

  • (4) Pct. 4.3, teza a Il-a, de la Cap. IV din anexa la H.C.L. nr. 42/10.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Suma aprobată se va elibera în minimum două tranșe de finanțare, iar beneficiarul are obligația, înainte de eliberarea fiecărei tranșe, în perioada de valabilitate a contractului, să prezinte documente justificative pentru cheltuielile eligibile finanțate, certificatul de atestare de la bugetul local și certificatul de atestare de la bugetul de stat."

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs