Hotărârea nr. 74/2016

Modificarea HCL nr. 193/10.04.2008 privind aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi in municipiul Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 74

din 01.03.2016

pentru: modificarea H.C.L. nr. 193/10.04.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi în Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Consilier local - Victor Malinovici

Numărul și data depunerii Proiectului de hotărâre: 466/09.11.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 01.03.2016;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 118826/05.11.2016 a inițiatorului -Consilier local - Victor Malinovici;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 118828/05.11.2016 al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere Adresa Camerei Taximetriștilor din Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub numărul 15487/20.10.2015;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 193/10.04.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi în Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 425/29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 14 alin. (2) și alin. (4) din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 11 alin. (1) și alin. (3) din Anexa la Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Articolul 2 din H.C.L. nr. 193/10.04.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desjășurare a activității de transport în regim de taxi în Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 2 - Se aprobă pentru transportul de persoane în regim de taxi un număr de 1.000 de autorizații permanente pentru o perioadă de 5 ani.”

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul Municipiului Gglafi.ua asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.                                   \


Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați Radu Octavian Kovacs