Hotărârea nr. 7/2016

Acceptarea promisiunii de donatie a conductelor de apa bruta, Firul 4, Priza Dunarii, proprietate privata a S.C. Arcelor Mittal Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 7

din 28.01.2016

privind: acceptarea promisiunii de donație a conductelor de apă brută, Firul 4, Priza

Dunării, proprietate privată a Societății ArcelorMittal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 12/12,01.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3386/12.01.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 3388/12.01.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând adresa nr. 1100/48/24.06.2015 a societății Arcelor Mittal SA. Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați nr. 70046/25.06.2015, precum și promisiunea unilaterală de donație autentificată cu încheierea de autentificare nr. 3426 din 15.12.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (9), art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se acceptă promisiunea unilaterală de donație a conductelor de apă brută, Firul 4, Priza Dunării, proprietate privată a societății ArcelorMittal SA. Galați, individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se împuternicește Primarul Municipiului Galați pentru semnarea actului de donație informa autentică.

Art. 3 - Cheltuielile ocazionate de încheierea și autentificarea actului de donație, precum și cele privind îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară sunt suportate de către donatar, din bugetul local al Municipiului Galați.

Art. 4 - După încheierea actului de donație, bunurile se înregistreză în evidența contabilă a municipiului Galați.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Secretarul municipiului Galați,

Radu Octdvîan Kovacs

Lista mijloacelor fixe donate de ArcelorMittal Galați

Nr. ort.

Denumire mijloc fix

DataP.I.F.

Nr. inventar

Valoare (RON) de inventar

1

Conducta nr. 4 Dunăre -I J.G.C.L. -2700 ml

Iulie 1991

2003563

85.007,04

2

Conducta DN 1200 - 3000 ml

Septembrie 1992

2003573.

127.510,56