Hotărârea nr. 5/2016

Modificarea si completarea HCL nr. 8/19.07.2012 privind aprobarea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale, criteriilor de prioritate si a actelor necesare ce vor sta la baza repartizarii locuintelor sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 5

din 28.01.2016

pentru: modificarea și completarea H.C.L. nr. 8/19.07.2012 privind aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, criteriilor de prioritate și a actelor necesare ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 519/03.12.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 130076/03.12.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 130078/03.12.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 2 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 8/19.07.2012 privind aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, criteriilor de prioritate și a actelor necesare ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se completează H.C.L. nr. 8/19.07.2012 privind aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, criteriilor de prioritate și a actelor necesare ce vor sta la baza repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare, cu art. 31 care va avea următorul cuprins:

” Art, 31 - Se aprobă termenul anual de 01 martie, ca termen limită pentru completarea dosarelor depuse în vederea repartizării unei locuințe sociale destinată chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați, precum și pentru depunerea de noi dosare în acest scop.”

Art. II - Se abrogă prevederile lit. „b”, pct. 1.1. din anexa I la H.C.L. nr. 8/19.07.2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.