Hotărârea nr. 48/2016

Stabilirea unor statii de transport judetean si revocarea HCL nr. 50/28.02.2013 privind stabilirea statiilor - punctelor de imbarcare/debarcare pentru transportul public de persoane prin curse regulate de interes judetean

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 48 din 25.02.2016

privind: stabilirea unor stații pentru transportul județean și revocarea H.C.L. nr. 50/28.02.2013 privind stabilirea stațiilor - punctelor de îmbarcare/debarcare pentru transportul public de persoane prin curse regulate de interes județean

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 65/16.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.02.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 19016/16.02.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 19018/16.02.2016, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 16, alin. (4) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4, lit. ”b” din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. V, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă înființarea stațiilor pentru transportul public județean de persoane cuprinse în anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispozițiile H.C.L. nr. 50/28.02.2013 privind stabilirea stațiilor - punctelor de îmbarcare/debarcare - pentru transportul public de persoane prin curse regulate de interes județean își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octawmn Kovacs

Anexa la HCL nr. 48/25,02,2016

Stațiile pentru transportul public județean de pe teritoriul Municipiului Galați

 • - spre Braniștea - Piața Micro 19;

 • - str. Brăilei nr.350;

 • - str. Brăilei, la cca 50 metri de sensul giratoriu spre Tecuci.

 • - dinspre Braniștea - str. Brăilei nr. 263.

 • - spre Pechea - Piața Energiei (la 300 metri de intersecție spre viaduct),

 • - Mittal Steel (Poarta Principală),

 • - Mittal Steel (Poarta comercială),

 • - Fabrica de var,

 • - SC Atlas SA,

 • - SC Atlas — Service.

 • - spre Tg. Bujor (DN 26) - Fabrica de pâine “Arcada” (str. Traian).