Hotărârea nr. 46/2016

Aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport, S.C. MERONI TRANS S.R.L. pentru angajatii S.C. MAIRON S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 46

din 25.02.2016

privind: aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport, societatea MERONITRANS S.R.L., pentru angajații societății Mairon SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 63/16.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.02.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 18930/16,02.2016, a inițiatorului ~ Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18932/16.02.2016, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Văzând solicitarea nr. 03/04.02.2016 a societății Meroni S.R.L., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 6497/04.02.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. ”p” din Legea nr. 92 /2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (Ui), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit, A”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport, societatea MERONITRANS S.R.L., pentru angajații societății Mairon SA., pe următoarele rute:

  • 1. Facultatea S.EA. - str. Bălcescu - str. Brăilei - str. Oțelarilor - bld. Galați -bld. Dunărea - Drumul de Centură - S.C. Mairon Galați SA. (retur: Drumul de Centură - bld. Dunărea - bld. Galați - str. Oțelarilor - str. Brăilei - str. Domnească - Parfumul Teilor;

  • 2. Restaurant Aeroport - str. Traian Vuia - str. Milcov - str. i Decembrie 1918 -str. Siderurgiștilor - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Drumul de Centură - S.C. Mairon Galați SA. și retur;

  • 3. Hotel Magnus (Micro 19) - str. Oțelarilor - str. Brăilei - str. Vrancei - str. Oltului - str. Prelungirea Brăilei - str. Brăilei - Trei Star - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - str. 1 Decembrie 1918 - bld. Milcov - str. Nicolae Mantu - Drumul de Centură - S.C. Mairon SA. și retur.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs