Hotărârea nr. 44/2016

Completarea si modificarea contractului nr. 52186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Galati incheiat cu societatea TRANSURB S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 44 din 25.02.2016

pentru: completarea și modificarea Contractului nr. 52.186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu societatea Transurb S.A.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 61/16.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.02.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 21594/23.02.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 21596/23.02.2016, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), Ut. V și lit. ”c” din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministeului Internelor și Reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. V, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se aprobă completarea și modificarea Contractului nr. 52.186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu societatea Transurb S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Ocțăvian Kovacs

Anexa la HCL nr, 44/25.02.2016

ACT ADIȚIONAL

NR.       /       2016

LA CONTRACTUL DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 52.186/08.05.2015 Nr.____________/____________

Municipiul Galați, persoană juridică, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 38, având cod fiscal nr. 3814810 cont nr R062TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Marius Stan, având funcția de Primar, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă;

și

Operatorul de transport, societatea Transurb SA., cu sediul în Galați, str. Basarabiei, nr. 4, înregistrat sub nr. J17/684/1998 la Registrul Comerțului Galați, având contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR, codul unic de înregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin Genica Totolici, având funcția de Director General, în calitate de delegant, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

Articolul 1

Se completează Anexa 2 “Program de Transportai Operatorului” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 52.186/08.05.2015, conform Anexei 1 din prezentul Act Adițional;

Articolul 2

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 52.186/08.05.2015 rămân neschimbate.

Municipiul Galați                                   Operator

Anexa 1 la Actul Adițional nr.______/________

Anexa 2 - Program de Transport al Operatorului

Anexa 2.1 Programul de transport al Operatorului

Programul anual de transport al Operatorului S.C. Transurb S.A.

Program de Transport in funcție de gradele de mobilitate se prezintă astfel:

1. Program normal: de la data de 01.01.2016-08.05.2016 2 Program de vara: de la data de — nu este cazul

 • 3. Program de noapte 21.00 - 5.00: exista 3 grafice de circulație prin care se asigura transportul personalului de bord (cond. autobuze, troleibuze si tramvaie) la si de la locul de munca, la inceputul si sfârșitul programului de lucru = 42.270 kilometri echivalenți

 • 4. Curse suplimentare asigurate conform diagramei

 • 5. Program la evenimente speciale: in vederea suplimentarii mijloacelor de transport pentru evenimente administrative si socio culturale se va face notificare scrisa către S.C. Transurb S.A. de către U.A.T. cu cel puțin 5 zile inainte (ex.: 31-1 ianuarie, Noaptea de înviere, Ziua Marinei, Serbările Galatiului etc.).

  '           ■ 341.362,7

  Țroleite :         .

  (./?.?         ' ■ 292.123.25

  ■■Âutdbuz:;

  1.354.700.18

  Total Km planificați

  1.988.186,13

Anexa 2.1.1 - Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de tramvaie pe anul 2016


Program de transport planificat de circulație a tramvaielor in zile de luni - vineri 01.03.2016 - 08.05.2016


traseu

Itinerariul

Nr sta iii

Lungime km

Durata cursei min

5.00 - 6.30

6.30 - 8.30

8.30 -13.30

13.30 -17.00

17.00 -19.30

19.30-21.00

21.00 -23.00

Nr vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

Nr.

Lag

Frecv

Nr. vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

1

Comat - Arcelor Mittal

16

10

40

1

40

1

40

-

1

40

-

-

-

-

1

40

3

Micro 19 - Arcelor Mittal

22

14,2

56

1

56

1

56

-

-

1

56

-

-

-

-

1

56

5

Micro 19 - Bazinul Nou

33

20.6

72

2

36

-

-

-

-

2

36

-

-

-

-

1

72

6

Arcelor Mittal - Bazinul Nou

29

18

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

7

Micro 19 - Piața Centrala

27

14

60

-

-

4

15

4

15

4

15

4

15

2

30

2

30

8

Piața Centrala - Bazinul Nou

17

10

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

39

Micro 19 - Cimitir Israelit

39

18

72

5

14

8

9

8

9

8

9

8

9

5

14

4

18

42

Comat - Bazinul Nou

30

17

56

2

28

2

28

-

-

2

28

-

-

-

-

1

56

44

Comat - Piața Centrala

21

10,6

42

-

-

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

1

40

2

Viaduct - Piața Centrală

16

7,6

60

-

-

1

60

1

60

1

60

1

60

-

-

-

-

TOTAL

14

-

22

-

18

24

18

12

15


Nota:


In prezent, se circula cu tramvaie numai la liniile 1 si 39; la traseul 1 se circula pana la Liceul 9 datorita lucrărilor de reabilitare a viaductului Nu se circula la liniile 3,5,6,7,8,42,44 datorita lucrărilor de reabilitare str. Basarabiei si viaduct Arcelor - Mittal

La liniile 7 si 8 se asigura un autobuz

După finalizarea lucrărilor pe viaduct Arcelor - Mittal se va relua circulația la traseele 1,3,6,


Program de transport planificat de circulație a tramvaielor in zile de sambata - duminica si sărbători legale 01.03.2016-08.05.2016


traseu

Itinerariul

Nr statii

Lungime km

Durata cursei min

5.00 - 6.30

6.30 - 8.30

8.30 - 13.30

13. 30 -17.00

17.00 -19.30

19.30 - 21.00

21.00-23.00

Nr 1

vagJ

Frecv

Nr.

vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

Nr.

vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

Nr.

vag

Frecv

Nr. vag

Frecv

1

Comat - Arcelor Mittal

16

10

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Micro 19 - Arcelor Mittal

22

14,2

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Micro 19 - Bazinul Nou

33

20.6

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Arcelor Mittal - Bazinul Nou

29

18

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

7

Micro 19 - Piața Centrala

27

14

60

-

-

2

30

3

20

3

20

2

30

2

30

2

30

8

Piața Centrala - Bazinul Nou

17

10

36

-

-

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

39

Micro 19 - Cimitir Israelit

39

18

72

4

18

5

14

5

14

5

14

5

14

5

14

4

18

42

Comat - Bazinul Nou

30

17

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Comat - Piața Centrala

21

10,6

42

-

-

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

1

40

2

Viaduct - Piața Centrală

16

7,6

60

-

-

1

60

1

60

1

60

1

60

-

-

-

-

TOTAL

5

12

13

13

12

11

9


Nota:


In prezent, se circula cu tramvaie numai la liniile 1 si 39; la traseul 1 se circula pana la Liceul 9 datorita lucrărilor de reabilitare a viaductului Nu se circula la liniile 3,5,6,7,8, 42,44 datorita lucrărilor de reabilitare str. Basarabiei si viaduct Arcelor - Mittal

La liniile 7 si 8 se asigura un autobuz

După finalizarea lucrărilor pe la viaduct Arcelor - Mittal se va relua circulația la traseele 1,3,6,

Nota

Program lucru vatmani Tura 1  4,30 - 14,30

Tura 2 12,50-23,30


Tura 3 22,00 - 6,00

La tura 1 : - transport personal de bord 3,55-4,25 Depoul 1 - IPL - Depoul 1

 • - pauza de masa efectuata cu un vagon suplimentar conform graficelor Depoul 1 - Micro 19 - IPL - Micro 19- Piața Centrala - Micro 19 - Depoul 1

 • - transport materiale intre depoul 1 - depoul 2 care se efectuează cu cărucior transport atașat de un vagon cu intoarcere la IPL

 • - tractat vagon defect cuplat cu un alt vagon atunci când este cazul; transport vagon defect intre depoul 1 si depoul 2 cu intoarcere la IPL,de asemenea tractat cu un alt vagon motor

 • - probe dinamice de traseu la vagon reparat când este cazul

 • 3) La tura 2 : - Pauza de masa efectuata cu un vagon suplimentar conform graficelor Depoul 1 - Micro 19 - IPL - Micro 19 - Piața Centrala - Micro 19 - Depoul 1

 • - probe dinamice de traseu la vagon reparat când este cazul

 • 4) La tura 3 : transport personal de bord 23,30 - 24,00 Depoul 1 - IPL - Depoul 1

transport personal muncitor la ora 24,00 cu autoturn

Anexa 2.1.3 - Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de autobuze pe anul 2016 Program de transport planificat îuzelor in zile de luni pana vineri in perioada


de circulație a auto


01.03.2016-08.05.2016


Traseul

Itinerariul

Nr statii

Lungime km

Durata cursei min

5.00-6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13. 00-16.00

16.00-20.00

20.00-22.30

Nr abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

11

Micro 13

Piața Centrala

Micro 13

32

15.56

76

4

19

8*

9

8

9

8

9

8

9

6

12

22

Micro 40 Gara CFR-

Micro 40

26

14,18

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

34

Intfor-Micro 13-Micro 3 9-Intfor

36

17,9

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

25**

Filesti-Micro 40-Filesti

8

8.2

60

-

-

1

60

1

60

1

60

1

60

-

-

26

Micro 13-GaraCFR-Micro 13

23

13,88

56

2

28

2*

28

2

28

2

28

2

28

2

28

9

Tiglina III Gara CFR Tiglina III

19

10,73

60

2

30

2*

30

2

30

2

30

2

30

2

30

104 T

Tiglina III- Parc CFR- Tiglina III

29

14.45

60

2

30

2*

30

2

30

2

30

2

30

2

30

19

Șiretul

Compl. Francezi Gradina Publica

Șiretul

30

17,56

60

2

30

2*

30

2

30

2

30

2

30

1

60

20

Compl. Șiretul -Gara CFR-

Compl. Șiretul

20

11.37

60

2

30

2*

30

2

30

2

30

2

30

2

30


Traseul

Itinerariul

Nr. stafii

Lungime km

Durata cursei ni in

5.00-6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-22.30

Nr abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

10

INTFOR

D.Cantemir

32

23.06

90

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

17

Metro- D.Cantemir -Metro

43

26,62

100

2*

50

2*

50

2

50

2

50

2*

50

2

50

15

Intfor - Piața Centrala

12

7.1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

31

Micro 19-Gara Bărboși

Micro 19

12

6 Al

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

12

Metro - Piața Centrala -Metro

27

17.3

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

16**

Trecere Bac -Piața Centrala - Trecere Bac

21

9.9

60

-

-

1

60

1

60

1

60

1

60

-

-

36

COMAT-P-ta Energ.-Gara CFR - COMAT

23

16

58

2

29

2

29

2

29

2

29

2*

29

1

58

102 T

Micro 19 - Parc CFR Micro 19

29

16,66

70

6

12

8*

9

8

9

8

9

8

9

6

12

105

Micro 19-Grad. Publica

Micro 19

29

17.6

70

4

17

6

12

6

12

6

12

6

12

4

17

29

Micro 19- Compl. Francezi - Gara CFR-

Mîcro 19

32

21.30

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

35

Piața centrala -Metro

25

14.4

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

8

Piața Centrala-Agrogal

18

16,0

60

Circula conform graficului orar

7TV

Micro 19-P-ta Centrala

26

12,7

60

-

-

1

60

1

60

1

60

1

60

-

-

8TV

P-ta Centrala- Bazin

12

9

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

-

-

14

Micro 40 — Micro 19

20

13.4

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

50

Școala 10 - Lic. Cuza

29

16,5

50

Circula conform graficului orar

51

Micro 39 - Lic. Cuza

28

15,6

50

TOTAL

44*

58*

58*

58

|   57*

42

* se asigura si mașini suplimentare fata de diagrama conform graficelor de circulație. NOTA:      - Schimbul de tura se va face fara a perturba diagrama;


 • - Autobuzele se vor incadra de la căpătui de linie cel mai apropiat;

 • - Transportul personalului de bord din tura II se va asigura cu personalul de noapte cu plecare la ora 0.00 din Autobaza 1.

 • - Transportul conducătorilor auto ce deservesc traseele 9,20, 22, 26 si 29 se va asigura tot cu personalul de noapte prin efectuarea unei curse suplimentare cu plecare din Autobaza 1.

 • - Personalul care deservește statia de carburanți va fi transportat la ora 0.30 cu autovehiculul de serviciu din sediu;

 • - ** Traseele 16 si 25 circula conform grafic : tr.16 - prima plecare la 6.30 de la Trecere Bac si ultima la 20.30 de la Trecere Bac .

tr.25 - prima plecare la 6,30 de la Filesti si ultima la 20.30 de la Filesti;

 • - In intervalul orar 7.15- 8.30 se va suplimenta nr. de autobuze,după cum urmeaza:

 • -  Traseul 102 cu 8 autobuze, (capat de linie in Micro 19), care vor efectua cate o jumătate de cursa cu plecare din Micro 19 pana la Parc CFR. Retragerea autobuzelor se va face de la Parc CFR.

Traseul 11 cu 4 autobuze cu plecare din Micro 13 care vor efectua cate o cursa. Retragerea se va efectua din Micro 13.

Traseele 9,19, 20 si 104 cu cate 2 autobuze care vor efectua cate o semicursa cu plecare din Tiglina III, respectiv Șiretul. Retragerea se va face de la GARA CFR respectiv Gradina Publica.

Traseul 26 care va efectua o cursa cu plecare din Micro 13. Retragerea se va efectua din Micro 13.

 • - La traseul 36 se va asigura suplimentar un autobuz la ora 16.00 din Gara CFR pentru o jumătate de cursa. Retragerea se va face de la COMAT.

 • - La traseul 17 se va asigura suplimentar un autobuz la ora 5.00 din Dimitrie Cantemir care va efectua o jumătate de cursa pana la Metro. După aceea autobuzul va fi incadrat la traseul 102 cu plecare de la Parc CFR.

 • - La traseul 17 se va asigura suplimentar un autobuz de la cursele convenții Ia ora 7.15 din Dimitrie Cantemir, care va efectua o semicursa pana la METRO si apoi se va retrage la Autobaza.

 • - La traseul 17 se va asigura suplimentar un autobuz de la cursele de convenție cu plecare la ora 16.12 de la Metro care va efectua o cursa. Retragerea se va efectua de la Metro.

 • -  La traseele 9,20,22,26 si 29 se vor asigura suplimentar plecări la ora 23.00 din Gara CFR către oraș funcție de mersul trenurilor.

 • -  Tr. 10 si 17 se vor asigura cu cel puțin o mașina cu platforma funcționala, pt. persoane cu handicap locomotorul.

 • -  La sfârșitul zilei de munca (tura I + tura II) se va face obligatoriu plinul la rezervor. Responsabil - șeful de coloana, cu confirmare pe F.P.

 • -  Traseele 9, 17,19, 20, 31 la orele de vârf se vor asigura cu autobuze de 12 m.

 • -  La traseul 11, obligatoriu, se vor asigura autobuze de 12 m si pentru suplimentare tot de 12 m.

 • -  Traseele 102 si 104 sunt trasee de troleibuz. In caz de necesitate traseele 102 si 104 pot fi transformate in traseele 101, respectiv 103 cu Întoarcere in CENTRU prin Strada Brigadierilor.

 • -  In cazul suplimentarilor si in cazul căderilor de tensiune mai mari de o jumătate de ora, traseele de troleibuz vor fi asigurate cu autobuze.

 • -  Traseele 25, 15, 16, si 8 (P-ta Centrala - IAS Badalan) se vor asigura cu autobuze de capacitate medie.

 • -  Retragerea troleibuzelor se va efectua de la PARC CFR.

 • -  Asigurarea zilnica a pauzei de masa a personalului de bord, conform CCM, se va efectua suplimentar cu 3 autobuze, cu plecare din Autobaza 1 către capetele de linie, după cum urmeaza:

 • -  Pentru conducătorii auto din TURA I se va asigura in intervalul orar : 08.30-11.00

Pentru conducătorii auto din TURA II se va asigura in intervalul orar 16.30-19.00.

Program de transport planificat

de circulație a autobuzelor in zile de sambata - duminica si sărbători legale in perioada 01.03.2016-08.05.2016

Tra seul

Itinerariul

Nr statii

Lungime km

Durata cursei min

5.00-6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.30

Nr abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

11

Micro 13

Piața Centrala

Micro 13

32

18,9

76

6

12

6

12

6

12

4

19

4

19

22

Micro 40 Gara CFR-

Micro 40

26

14,18

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

34

Intfor- Micro 13-

Micro39-Intfor

36

17,9

70

-

-

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

25*

Filesti- Micro 40-Filesti

8

8.2

60

-

-

1

60

1

60

1

60

1

60

-

-

26

Micro 13-

GaraCFR-Micro 13

23

13,88

56

2

28

2

28

2

28

2

28

2

28

2

28

9

Tiglina III Gara CFR Tiglina III

19

10,73

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

104 T

Tiglina III- Parc CFR-Tiglina III

29

14.45

60

-

-

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

19

Șiretul Compl. Francezi Gradina Publica

Șiretul

30

17,56

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

20

Compl.Șiretul ■ Gara CFR -compl. Șiretul

20

11.37

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

Tra seul

Itinerariul

Nr statii

Lungime km

Durata cursei min

5.00-6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.30

Nr abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

Nr. abz

Frecv

10

INTFOR D.Cantemir

32

23,06

90

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

2

45

17

Metro- D.Cantemir-Metro

43

26,62

100

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

15

Metro-Albatros -INTFOR-Piata - Metro

12

7.1

30

-

-

1

30

1

30

1

30

1

60

1

60

31

Micro 19

Gara Bărboși

Micro 19

12

5,41

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

12

Metro- P-ta Centrala-

Metro

27

17.3

70

-

-

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

16*

Trecere Bac- P-ta Centrala-Trecere Bac

21

8

60

-

-

1

60

1

60

-

-

-

-

-

-

36

COMAT- Gara CFR -COMAT

23

16

58

1

58

1

58

1

58

1

58

1

58

1

58

102 T

Micro 19 - Parc CFR Micro 19

29

16,66

70

-

-

6

12

6

12

6

12

6

12

4

18

105

Micro 19 - Grad.Publica

Micro 19

29

17.6

70

-

-

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

29

Micro 19-Compl. Francezi - Gara CFR-Micro 19

32

21.3

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

35

P-ta Centrala -Metro -P-ta Centrala

25

14.4

60

-

-

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

8

P-ta Centrala-P-IAS Badalan-P-ta Centrala

18

16,0

60

Circula conform graficului orar

7TV

P-ta Centrala - Micro 19

26

12.7

60

-

1

60

1

60

1

60

-

-

-

8TV

P-ta centrala - Bazin

12

9

36

-

1

36

1

36

1

36

1

36

-

14

Micro 40 - Micro 19

20

13,4

60

-

1

60

1

60

1

60

1

60

-

50

Școala 10 - Lîc. Cuza

29

16.5

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Micro 39 - Lic. Cuza

28

15,6

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

16

47

47

46

40

32


NOTA: - Schimbul de tura se va face fara a perturba diagrama;

 • - Autobuzele se vor încadra de la căpătui de linie cel mai apropiat;

 • - Transportul personalului de bord din tura II se va asigura cu personalul de noapte cu plecare ia ora 0.00 din Autobaza 1.

 • - Transportul conducătorilor auto ce deservesc traseele 9,20, 22, 26 si 29 se va asigura tot cu personalul de noapte prin efectuarea unei curse suplimentare cu plecare din Autobaza 1 ;

 • - Personalul care deservește statia de carburanți va fi transportat la ora 0.00 cu autovehiculul de serviciu din sediu;

 • - Traseele 16 si 25 circula conform grafic : tr. 16 - prima plecare la 6.30 de la Trecere Bac si ultima la 20.30 de la Trecere Bac .


tr. 25 - prima plecare la 6,30 de la Filesti si ultima la 20.30 de la Filesti;

 • - Tr. 10 si 17 se vor asigura cu cate cel puțin o mașina cu platforma funcționala, pt. persoane cu handicap locomotoriu.

 • - La sfârșitul zilei de munca (tura I + tura II) se va face obligatoriu plinul la rezervor. Responsabil - șeful de coloana,cu confirmare pe F.P.

 • - La traseele 9, 20,22,26 si 29 se vor asigura suplimentar plecări la ora 23.00 din Gara CFR către oraș funcție de mersul trenurilor.

 • - Tr. 10 si 17 se vor asigura cu cel puțin o mașina cu platforma funcționala, pt. persoane cu handicap locomotoriu.

 • - La sfârșitul zilei de munca (tura I + tura II) se va face obligatoriu plinul la rezervor. Responsabil - șeful de coloana, cu confirmare pe F.P.

 • - Traseele 9, 17, 19, 20, 31 la orele de vârf se vor asigura cu autobuze de 12 m.

 • - La traseul 11, obligatoriu, se vor asigura autobuze de 12 m si pentru suplimentare tot de 12 m.

 • - Traseele 102 si 104 sunt trasee de troleibuz. In caz de necesitate traseele 102 si 104 pot fî transformate in traseele 101, respectiv 103 cu întoarcere in CENTRU prin Strada Brigadierilor.

 • - In cazul suplimentarilor si in cazul căderilor de tensiune mai mari de o jumătate de ora, traseele de troleibuz vor fi asigurate cu autobuze.

 • - Traseele 25, 15, 16, si 8 (P-ta Centrala — IAS Badalan) se vor asigura cu autobuze de capacitate medie.

Retragerea troleibuzelor se va efectua de la PARC CFR.

 • -  Asigurarea zilnica a pauzei de masa a personalului de bord, conform CCM, se va efectua suplimentar cu 3 autobuze, cu plecare din Autobaza 1 către capetele de linie, după cum urmeaza:

 • -  Pentru conducătorii auto din TURA I se va asigura in intervalul orar : 08.30-11.00

 • -  Pentru conducătorii auto din TURA II se va asigura in intervalul orar 16.30-19.00.

 • - Program de lucru șoferi: Tura I (Schimb I): 05.00-13.00 Tura II (Schimb II): 13.00-22.30 TURA DE NOAPTE ; 21.00-5.00

SPECIAL 1:   05.00- 09.00           SPECIAL II: 13.00-18.00

13.00- 18.00                            21.00-24.00

Anexa 2.2 - Program de Circulație

Anexa 2.2.1- Program de circulație tramvaie

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil in perioada 01.03.2016 - 08.05.2016

Zile lucratoare                                                                   Tramvai TRASEUL 2

Traseul/ Lungimea

itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

2

7,6 km

Tur - 8 statiî

i/6o’

i/6o’

i/6o’

i/6o’

12

Tur-

Viaduct

7-30

18.00

2

Piața Energiei IFR Traian

Piața Centrală

Retur - 8 statiî

i/6o’

i/6o’

i/6o’

i/6o’

Retur -

Piața Centrală

7-55

18.55

2

G. Coșbuc Piața Energiei Viaduct

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

4 trv Cap de linie 4 x 1.0 km = 4.0 km Total tur: 2.0 km

Total retur: 2.0 km

Total km dislocări: 4 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 1/ zi lucratoare

91,2 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 2 /zile lucratoare: 91,2 km/zi x 23 ZL = 2.097,6 km/luna

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

2

7,6 km

Tur - 8 statii

1/60’

i/6o’

i/6o’

i/6o’

12

Tur

Viaduct

7-30

18.00

2

Piața Energiei IFR T raian Piața Centrală Retur - 8 statii

Piața Centrală

i/6o’

i/6o’

i/6o’

i/6o’

7-55

18.55

Retur

G. Coșbuc

730

18.00

2

Piața Energiei Viaduct

Tur - 8 statii

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

4 trv Cap de linie 4x1.0 km = 4.0 km Total tur: 2.0 km

Total retur: 2.0 km

Total km dislocări: 4 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 1/ zi nelucratoare

91,2 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 2 /zile nelucratoare: 91,2 km/zi x 8 ZN = 729,6 km/luna

Total kilometri efectuat! pentru traseul 2 ZL+ZN = 2.827,2 km/luna

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 14

Traseul/ Lungimea

ltinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de ia pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00- I

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

14

13,4 km

Tur -10 statii

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

16,5

Tur-

Micro 40-casuta

6:30

21:30

1

Milcov Dunărea Oțelarilor Micro 19IT14

Retur - 10 statii

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

Retur -

Micro 19 IT14

7:00

22:00

1

Oțelarilor Dunărea Micro 40-casuta

Număr kilometri:

16.5 curse x 13,4 = 221,10 km/zi

221,10 km/zi

4.80 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 1x 2.40 km = 2,4 km Total tur: 2.4 km

1 abz cap de linie 1 1x 2.40 km = 2.40 km Total retur. 2.40km

Total km dislocări: 4.8 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 14/zi lucratoare

225,90 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

14

13,4 km

Tur -10 statii

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

14,5

Tur-

Micro 40-casuta

6:30

19:30

1

Mîlcov Dunărea Oțelarilor Micro 19 IT14

Retur - 10 statii

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

Retur -

Micro 19 IT14

7:00

20:00

1

Oțelarilor Dunărea Micro 40-casuta

Număr kilometri:

14,5 curse x 13,4 = 194,30 km

194,30 km/zi

4,80 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 1x 2.40 km = 2,4 km Total tur: 2.4 km

1 abz cap de linie 1 1x 2.40 km = 2.40 km Total retur: 2.40km

Total km dislocări: 4.8 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 14 / zi nelucratoare

199,10 km

Total kilometri planificați pentru traseul 14/zile nelucratoare: 199,10 km/zi x 8 ZN = 1.592,80 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 14 ZL+ZN =6.788,50 km efectivi/luna

Zile lucratoare                                                                 Autobuze TRASEUL 50

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

50

16,5 km

Tur - 16 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

6

Tur-

Triton

6:30

13:40

3

Flora

Farm Higeea

Lic Sportiv

Lic. Cuza

Retur -15 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Lic. Cuza

7:00

20:15

3

Lic Sportiv

Flora

Triton

Număr kilometri:

6 curse x 16,5 = km/zi

99,00 km/zi

30,30 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de linie 1: 3x 5,50 km = 16,50 km Total tur: 16,5 km

1 abz cap de linie 2: 3x 4.60 km = 13,80 km Total retur: 13,8km

Total km dislocări: 30,3 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 50/ zi lucratoare

129,30 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-

9.00

9.00-

13.00

13.00-18.00

18.00-

21.00

21.00-

22.00

Prima

Ultima

50

16,5 km

Tur -16 statii

Tur-

Triton

-

-

Flora Farm Higeea Lic Sportiv Lic. Cuza

Retur -15 statii

Retur -

Lic. Cuza

-

-

Lic Sportiv Flora Triton

Număr kilometri :

0 curse x = 0 km

- km/zi

- km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

0 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 14/zi nelucratoare

0 km

Total kilometri planificați pentru traseul 50/zile nelucratoare: 0 km/zi x 8 ZN = 0 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 50: ZL+ZN = 2.973,90 km efectivi/luna

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

51

15,6 km

Tur - 16 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

6

Tur-

Micro 13b

6:30

13:40

3

Lic. Nr.3 Casa Roșie Lic Sportiv Lic. Cuza

Retur -14 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Lic. Cuza

7:00

20:15

3

Lic Sportiv Piața Energ

Micro 13b

Număr kilometri:

6 curse x 16,60 = 99,60 km/zi

99,60 km/zi

20,80 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de linie 1: 2 x 5.40 km + 2,5 km = 13,30 km Total tur: 13,30 km

1 abz cap de linie 2: 3x 2.50 km = 7,50 km

Total retur. 7,50km

Total km dislocări: 20,80 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 51/zi lucratoare

120,4 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-22.00

Prima

Ultima

51

15,6 km

Tur - 16 statii

Tur-

Micro 13 b

-

-

Lic. Nr.3 Casa Roșie Lic Sportiv Lic. Cuza

Retur -14 statii

Retur -

Lic. Cuza

-

-

Lic Sportiv Piața Energ

Micro 13 b

Număr kilometri:

0 curse x = 0 km

- km/zi

- km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj : 0 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 14/ zi nelucratoare

0 km

Total kilometri planificați pentru traseul 51/zile nelucratoare: 0 km/zi x 8 ZN = 0 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 51: ZL+ZN ~ 2.769,2 km efectivi/luna

Anexa2.3 - Traseele și stațiile aferente

Anexa 2.3.1 - Traseele de tramvai și stațiile aferente

TRASEE PRINCIPALE

TUR/ RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

Traseu 2

Tur

Str. Combinatului

Viaduct

Liceul Nr.9

Basarabiei

Piața Energiei

A. Saligny

Traian

IC Frimu

Piața Centrală

G. Coșbuc

Tribunal

Baia Comunală

Piața Centrală

Retur

Piața Centrală

Piața Centrală

Basarabiei

Baia Comunală

Tribunal

G. Coșbuc

IC Frimu

Biserica Sf. Mina

Piața Energiei

Liceul Nr.9

Viaduct

Anexa 2.3.3 - Traseele de autobuz și stațiile aferente

TRASEE PRINCIPALE

TUR/RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

Traseu 14

Tur

Milcov

Micro 40

N.Mantu

Micro 13 b

Drum de Centură

Viaduct

Dunărea

Bulrom

Prelungirea Brăilei

Galați

Oltului

Oțelarilor

Cimitir Cătușa

Micro 19 Capăt troleu

Bloc B3

Zenner

Fac. Medicină (Cozamin)

Micro 19 Capăt troleu

Retur

Micro 19 Capăt troleu

Micro 19 Capăt troleu

Oțelarilor

Bld. Galați

Zenner

Galați

Bloc A8

Dunărea

Cimitir Cătușa

Drum de Centură

Oltului

Prelungirea Brăilei

Stei la Azura

N.Mantu

Viaduct

Milcov

Micro 13 b

Micro 40

Micro 40

Anexa 2.4.3 — Grafic de circulație autobuze

Grafic de circulație pentru traseul 50

Capăt Ghe. Doja (Triton)

Capăt Liceul A1.I. Cuza

6:30

-

7:30

-

-

12:15

12:40

13:15

13:40

14:15

19:15

2015

Circulă numai în zilele lucrătoare

Grafic de circulație pentru traseul 51

Micro 39 B

Capăt Liceul Al.I. Cuza

6:30

-

7:30

-

-

12:15

12:40

-

-

13:15

13:40

-

-

14:15

-

19:15

-

2015

Circulă numai în zilele lucrătoare

/' A

Președinte de Șea I Gigei Calițad