Hotărârea nr. 43/2016

Modificarea si completarea Anexei 1 din HCL nr. 362/2015 privind modificarea si completarea HCL nr. 58/2013 privind stabilirea statiilor pentru transportul public local de persoane in regim regulat in municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 43

din 25.02.2016

pentru: modificarea și completarea Anexei 1 din 1LC.L. nr. 362/2015 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 58/2013 privind stabilirea stațiilor pentru transportul public local de persoane în regim regulat în Municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 60/16.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.02.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 19012/16.02.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 19014/16.02.2016, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice și al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), Ut. ”c” din Legea nr. 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4, Ut. V și art. 9, Ut. ”e” și ”f’ din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. ”d”, alin. (6), Ut. V, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea Anexei 1 din H.C.L. nr. 362/2015 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 58/2013 privind stabilirea stațiilor pentru transportul public local de persoane în regim regulat în Municipiul Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Oclaviăn Kovacs

STAȚIILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT PE PNEURI Șl TRASEELE CARE TREC PRIN ELE

ANEXA

Anexa la HCL nr. 43/25.02.2016


NR. CRT.

TRANSURB

DENUMIRE STAȚIE

MICROBUZE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

17

22

9 Mai (spre Micro 40)-

. 63

75

77

? 79

84

2

17

■ ■ 22

9 Mar (sprePiața Energiei)

63

75

76

:'-"TT

84

3

29

31

Ada Marinescu (spre oraș) ;.

60

61

63

64

4

29

31

105

AdaMarinescu (sprte Tecuci) ■

63

5

34

ADP / 'Patinoar

68

..

79

6

19

22

na

29

102

105

Agenția CF-R ..■■■■.■.■     ...... ;.

60

61

SB2

64

68

75

79

7

8b

Agregai ■     ■        ' ■                     ■ ■ ■ ■

8

AJOFM

60

79

9

105

Albatros                                         .

—'M

75

79

10

APÂTERM-spre Cosbuc

68

11

Aurel Viatcu (cea din 1 Dec 1918)

63

75

/•: 77

79

>W

12

Aurel Vlaîcu (spre 1 Dec.1918)

68

13

Aurei Vlaicufspre Liceul CFR)

68

14

22

Autogarg(cot)brare) ■ •       /.                  ■;

64

75

15

CFRȚ

16

Spitalul PER) ■.:

17

22

Hi

Autogara (urcare)..' ■                ■ ■

64

75

18

12

17

Autdmecanica (spre.țțâriera).

19

12

35

AutQrrigcanica.ȚspreMetro)

20

Baia Comunala- pe Basarabiei (ispreCpsbuc)...-.. ■   ■

21

Baia Comunala p&B.asarabier(spre.:Domnea$ca)..:.

22

8b

35

Baia Comirnălă peȚraian(sprei 0ârieră)::.

23

8b

■■ 35

Baia Comunalăpe Traian(spre-Basarabiei). ■..

24

31

Barbetei gapaf

25

17

:35

Bariera Țfâiâ'n' (spre Metro) .;. .

26

35

BarieraTraiari (spre Prundului) :•

27

Bazinul" nou (spre Âgțogal)- ■..

28

Bazinul.npu:(spre cifas)!::.' :-

29

10

Bd..Dunărea ■'    /-■ ;.                         ;.

30

10

14

Bd. Galați.:... -.           ::T.     ■ - T J ' ? :r.:.

60

61

62

64

31

10

Biila (spre Oțelanlor)

60

61

62

63

64

84

32

10

Btîla (spre Stadionului) ;■■■!.■ ■

60

61

62

63

'.':-64

84

33

Biiia II

34

Bingo

35

Biserica St. Dumitru (Calea. Prutului spre Bazin). ■ -

36

Biserica-Sf'DumițrutCaleaPHrtului spre Traian)

37

Biserica Sf. Vasile

38

14

Bioii. A8             "■

60

61

39

14

105

Bloc B3 (spre Dănubiusj ..

40

BIoeCȘA                                         ■:/?'/

68

41

Bloc C8A

>' 68

42

10

B16CȘ19- -                                          .:

60

61

... 62

64

43

10

Bloc E6 (spre complex) .

> 60

44

16

19

Bloc E6 (spre Tribunal)

? 60

45

19

551 f

1<K

105

Biâc ialijrntța' ■ ■

60

76

46

T17

26

«

Bloc-L (Beverly HjUsî' '

>63

68

1 75

76

77

84

47

Bloc O ■    . .

■ 60

< 61

; 62

64

84

48

Bloc PR 2 (spre cimitir) •.      .

■ 60

61

64

49

Bk>cR3

68

50

BlocSI .

68

51

10

17

Bloc Si 3 (Danitrie                                   j

52

17

Bfoc'S13 (DintiVie CanteiTiir sere carlier)

53

Bloclf1G (spreA Vlaicu)' ■   ■

63

54

Bloc U10 (spre IC Frimu)

: 68

55

8b

Calea Prutului (spre Agrogai) '.-■

56

Calea- Prutului (spre Domneasca)-

57

26

102

104

Cămine studențești-(spre G'. publică)'

60

79

58

26

102

104

Cămine studențești; (spre Parc GER).

60

76

59

26

102

104

Căminul de.bătrâni ■ • •

60

. 76

60

17

Cartierul Nou (spre Meira)

61

Cartierul Nou (spre oraș)

62

Casa Minion (spre Minion)

63

63

Casa Minion (spre Piața M17)

63

64

17

19

20

22

Casă Roșie?(spre Doja)

t- 75

■■■; 77

79

: 84

65

17

19

20

22

Casă Roșie (spre -inelul de rocadă)

75

76

77

84

66

9

.10

19'

29

îoz

105

Centru ■

60

64

68

75

79

67

■10

19

29

Centrul de recoltare asângelui.. .

:6o

68

Centru! Delfinul

62

84

69

Ceiar (șpre.Barierâ) ■

70

35

Cezar (spreRizer). ■

71

29

CtrriilirCătușafspieDanubkis)-: .

72

Cimitir Cătușa-(sprelATSA) ■    : ■■ ■. ■

; 64

73

34

Cimittr.Etemitatea (spre. Barieră) ■■■■. ■■■

74

Cimitir Eternitatea (spre Brăilei) -

75

Cimitir Sf..Lazăn ■■■■■

76

Cin - Cin (spre A. Vlaicu)

77

Cin - Cin (spre Basarabiei)

68

78

10

Cinema. Dacia:(cc;0tei3ritar) -

79

Cinema Dacia (spre Biita)

60

61

62

63

64

<? 84

80

Cinema Dacia (spre Oțelariior)

60

61

ei

63

64

84

81

36

COMAT?.';

82

10

11

-II-

19j

Complex Francez»; (spire Brăilei)

60

83

10

11

19.

Mi

.Complex Fraiicezi;(spre Tribunal);

60

84

11

SB

Cdmplexton'escU (spre centură).-.. ■.

85

19

20

Complex-Șiret■       ■...?.....-. .-.

86

15

29

.34

Complex SpiculTspre Centru)

61

68

87

-

29

ii

Cbmpîex..Șp.icul..(spre Port): ■ ■'

61

68

88

.'14

-w

29

105

Cozamiri i: Facultatea ifeMerficină'"

62

$03;

89

12

Crtzaplemelor țspre Brăilei).-.-

90

9

22

CVA.:                                              .-       ■

60

SS6&

91

Damen

lis

■sgjaS

92

8b

Damen (peCatea Prutuluispre Agregat) ■

93

6b

Damen (pe- Calea Prutuiui-spre oraș): ■ ■■ ■ ■

94

b#ki&us?(^jreiReâil)>. ■<?.-c: c..-;. -c '

.62

84

95

pănubius.țspreSelgros)■'?

62

84

96

Depotfi-.Stefffli.pel-Mare (^reș-Brâitei)-           • '.-x---c

63

84

97

Depou I Ștefan cel Mare (spre cimitir)

63

84

>?14

Viaduct) -.'                                                     ■ ■

98

11.

n

Depozitul farmaceutic țpe. R.' Coanda spre- Patirioarj ■:

63

SÎS79

- 84

99

KW

Dimitrie Cantemir

100

19

Direcția Agricolă' :■ ■

76

101

15

29

pQgariei.îspreFaleza).-'

102

29

Dcgariei (spre Gara) ■

103

i^jg^rețiBisșIreffiiei)",'                                  .

104

Doja (spre Gh. Doja)      .         \: . ?

68

105

8b

Domneasca (spre Agregai) ■

106

8*>,

Domneasca (spre 'Baia Comunala) j

107

8b

EENÂV. /■ Mariano (spre Agregai)

108

8b

ELNAV-./ Mariano (spre Domneasca)

109

Fabrica de pâine/ Lidi(pe Oftului spre centură) '.

63

110

Fabrica de pâine f Ud* (pe Oitultii spre piața rușilor)

63

111

îoz

Farmacia.Hygeia-

112

: 25

FeK>viaritOF.(șpre'9 Mai)

113

■ .25

Feroviarilor (spre Ml 3) -..

114

25

FÎIești. (spre, oraș)..

115

25

Filești (spre .Tastare'2).

116

. 12

17

39

Fitosanitaii (spre Bariera}

117

12

17

35

Fdbsahitar (spre'Mețro)...

118

Flora

; 63

119

1.1

19

20

22

as

F$£A

64

75

79

120

G. Cosbucfspre Baia Comunala) .. .

121

G . Cosbuc (spre General) ■ ■

122

17

26

Galgross:       .              ■■■■■:.

: 63

■ 68

76

77

84

123

12

17

26

Galmopan (spre ADP)

63

’ 76

84

124

12

17

26

Galriiopan (spre Barieră)-.■

63

■> 79

84

125

Gainăcris (spre Bac)’

126

IW

Gamacris: (spre. Braîlei).

127

GaraBarboși (Spre. dig)..

128

Gara Bărboși (spre M :19}.

129

■.*

: 20

■■■ 22

GareCFR'■■■■■■

■■■'<64

; 75

130

9

11

19

20

22

105

Gării

";!W

■, 64

75

131

.19

20

Gtie. Doja(spre Școala -10)

132

19

105

Gradina.Publica '

133

: 31

Grădinițâprichiridel.. ' : '

(60

fele!

134

Hoiel'Softn. ? \

135

36

l.C Frimu țspreCbstiuc) : '-

136

.36

i.C. Fnrku .(spre Genera*) ■

137

K

04

105

tATSA.

63

138

—^.1-

15

34

ÎNTFOR (spreDAMEN): .    . .

iii

OBS

139

15

34

INTFORitșpre Liceu! de Mărit®}..

iii®

140

34

Ionel: Fernip. (spreice'nWră);. /

141

Ionel Fernic (spre Micro 13b)

leîTS

142

1REG (pe A. Saligny spre Doja)

143

1REG (pe A. Saligny spre Siderurgistilor)

iii

144

11

22

lREG(sprelneFuFderocadăj:....... .              ■

75

>76

> 77

84

145

11

22

IREG-(spireEnergiei).:

75

->77

'> 79

84

146

. 12

LiceulCFR<

147

104

105

LiceuEdeartâ'-

148

10

;34

Liceul ddMarinăCspre: Centru)/

:61

«8

149

10

ăW

34

Liceuldd Marină(spre Pescogâ!)

61

68

150

Liceul Economic / Liceul Dunărea (spre Minion)

63

151

Liceu! Economic l Liceul Dunarea (spre Piața M17)

63

152

11

22

Liceulrir.,3

=63

<-.75

: : 76

: 77

ist

153

Liceul nr.10 / Liceul Sf. Maria (sp'eG Cosbuc)

68

154

Liceene 10. / ■ lacetMSf. .Maria (spre Doja). ; ■ ’;    ■

68

155

Lidr(spîeBasarabiei.}: :       ■./             . "■■      :

-w

156

IM/Wre’Gh/DȘjăl. .

88

157

m

M. Kogălhiceanu

158

9

’ 11

;:15

102

104

Magank-Mod^m.-

: 60

64

75

76

159

102

Magazin-Mbderriftrpleu) ■

160

Mariano / .Kaufland

63

68

: 77

79

84

161

11.

17

22

36

Mașniță (spre Micro 40) ■ ■

63

r 75

77

79

84

162

11

17

22

36

Mașniță (spre P^âța Eriergief)

63

75

76

77

84

163

•W

M&hid

164

8b

MGbtdiKj1 ‘        A       ’>

165

Menarem (spre oraș)

166

17

11

Metro

167

11

25

26

Micro i.3b (spre Ionel Femicj              ; ■

168

14

Micro l3b'(șpreMilcov)-

169

-«-14

105

Micro 19 (capăt troleii) ..

170

17

Micra‘19 (spre Brăilei) '■

63

171

17

Micro 19 (spre cinema Dacia)

60

61

63

; 64

172

MM

22

25

36

Micro’40 ’■■■ ’.                                       :

63

68

75

77

79

84

173

104

Minion (sprecimitir)

174

104

Minițin (spre Inelul de rocadă) ■■

63

175

19

102

104

Muzeul'de artă?

60

79

176

10

15

Navrom (spre Centru).- ■

61

68

177

10

Navrom..(spre Pescbgai) ■

61

68

178

17

102f

105

Ne.âcșu                                   ■ ■

179

Oltului (Familial)

63

180

Oltului (spre Minion)

63

181

10

11

19

29

Orășelul copiilor (spre Brăilei)

182

: 10

11

19

29

Orășelul copiilor.(spre complex)

183

Oțelarilor (spre Brăilei)

63

184

Oțelarilor (spre capăt troleu)

60

63

64

185

26

102

104

PartȚCFR (spre Grădina Publică). .

60

79

186

26

Parc .CFR'.(spre-Pi undului)- "■

76

187

Parcare bănci

60Ș

62

64

68

75

:■■■■: 77

79

188

11

19

Si

22

102

104

•105

Pârfuinul-Teildr.-

:

'■ 64

. 75

76

189

Patinpar. (spreApP)’.-..                           .....

63

76

84

190

Patinoar. (spreBâ.nerâ):.-     .

63

79

84

191

Piața 30 Decembrie l Piața Centrala (Piaia Centrala)

62

77

192

15

35

Piateț. Centrala (1:1).'.                          :...

193

Piața Energiei f pe Basarabfei spre: General) :

194

17

22

Piață Eriergiei (sprelREG)

63

75

; 76

77

84

195

.17

22

Plață-Erietglei (spreMașniță)

63

■; 75

■ 77-

79

84

196

Piața Micro 17 (spre centură)

63

197

Piața' Micro 17 (spre Minion)

63

198

Piața Micro. 39 (spre centură)

75

199

Piața MtCrg39(spre<tepozite) -

63

65

: 77

79

«84

200

11

Pi

36

PiațaMicgj 39.(s|wșeWdQyJ;:.:':    ■« •;

63

■«66

«75

76

«'"■77

84

201

Piața Țigiină I (spre- Bac) .

202

RiațaTigiinal (spre'Brșileij .

203

«ii

Policlinica Municipala-: '■ -

204

31

PQliggrițspre'Gafa Bărboși)

205

:. 31

P0figon(bpret>r2iș}«<

206

9

10

11

12

.15

16

19

20

22

■F

TEi

102

1t4

105

Potcoava .de Aur- :

60

61

' 62

64

68

75

76

: 77

207

14

Prel Braileî (pe pr: Viilor spreMI.3)?

208

14

Prel. Brailei'.țpe:Dr.-Viilor spre Ml 9) :

209

10

17

29

102

105

Pnyillege (spre Trielulde. Rocada). ■ ?.

60

61

62

64

: 84

210

10

17

29

102

105.

Pjriyillege .(sprei Spitalul Județean) ■ •

60

61

62

64

; 84

211

26

Prundului-(spre Barieră).-.. . ■

76

212

26

35

Prundului (spre Rizer) ■       '

; 79

213

26

104

Radii. Negru' ■ ..

79

214

Radu Negru (spre Barieră)

215

Radu Negru (spre Rizer).'       .

216

Real i Auchan

Ss-W

217

Releu (spre Bărboși) .

218

Releu (spre oraș). .              .          ■’........

219

16

iSB

20

-o:c:j2SE

102

■■■ 104

105

Roftiteiecorn

60

61

62

64

68

75

: 76

77

220

.Sala Sporturilor :(spre Brăilei)                        .'. -. ■

60

61

62

64

84

221

Sala- Sporturilor (spre 0'9)

60

61

62

64

84

222

19

20

Școala nr: 10 ispre Complex-Siret}

223

Școala nr. 40 (spre Centura)

63

224

Scoaiarir. 40 (spre Piața micro 17) :

63

225

Selgros

62

84

226

17

* *

29

102

105

Service vechi . .. .

227

29

36

Spitalul’GFR (spreAna ipătescLf)

228

29

■ 36

Spitatal.CPR (spre Dogariei) ’ ■

229

29

105

Spitalul Județean.’•

230

Sptfâlul Militar(spre Barieră) .

231

Spitalul .Militar (spre Brăilei) ■

232

Spitalul Municipal (spre Barieră)

233

Spitalul-Munictparțspre-Rizer) ■

234

12

Spitalul rir. 3 (spre. Coș&uc)

235

Spitalul nr. 3 (spre Traian)

236

25

Stația Betoane Pitești (spre Pitești) .

237

25

Statia'Betoane pitești (spre oraș) -. '.

•14

Stella Azzurâ- (pe Drumul'de Centura 'spre Micro 13} -

238

Stirex

60

61

62

64

68

75

77

79

239

14

Str.. Oltului (peDi.’ V:ilorspreMl3):.

240

14

S&,Oltu[ui(peDr. Vtilor.spreM.19).. .. ■■

241

Talcioc (spre cartier)

75

242

Talcioc (spre Centura)

75

243

25

ȚASTROM 2'... J .

244

104

TeățrUl:Dramatic.■                                 ’     ■

245

34

Tecuci (spre Barieră)' ■

246

12

34

Tecuci (spreBrăilei)...... 1 :

247

: ■' 9

10

11

■ -4?

20

22

104

Tigiinăi’;:

60

61

62

<-■64-

75

76

'- 77

248

9

... 10

11

19

20

22

104

Țigiihajr;                                                  :

60

61

62

64

75

77

■ ■ :t9

249

9

20

22

«»

104

yW

Țiglina li-CEC . <.

61

: 62

^64

■ 75

■ 7t

76

250

104

Tîglina lîi (spre. Cimitir)':

251

104

TiglțțiaJH (spi^lhelulde rocada)-:

252

8b

Tinc::        '                              ■

253

Traian Vuia (spre centură)

254

Traian Vuia (spre piața 39)

75

255

Treceri Bac.

256

12

Trefb (sprgEterieră)-.. ■ .                                 -1--

257

12

Trefo.ispre Brâitei).

258

.11

12

«CA

20

: 22

102

104

105

:TreSȘtar:.7”Mazepa-:.:- • .

61

62

259

.Tribunal-(pe:Basarapiai: spre Cosăuc) ; ■.

260

Tribunal.(pe Basărabiaî șpre:Trai.ân);:

261

10

Tribuaai(Pret.Gosbuc)          .

262

...10

17

!Jftiv;’Danubiuș-(șpreD.:Cântetnln).’: "

263

10

17

UnivJQanubiusțșpre cras).

264

9

19

102

104

105

Universitate-,/ ■ i ■

60

64

75

76

265

Viaduct (pe .Dri'.yiilpr spreM13) .-

266

Viaduct (pe:Dr.- Viitor spre. M,19)':-.

267

19

104

105

Vultur ■       .

60

79

268

Vultur (pe.Traianșpre Bariera) •

269

Vultur (pe Traian șpre Pteta)' •11 —tr*-—'

270

Zefirului (spre Depou)

63

79

: -1 84

271

Zefirului (spre Patinoar) /

63

^76

84

272

29

Zenner (spre cimitir). /   /      ......V ~V”

60

61

64

273

-11

29

105

Zenner (spre Dahubius) /.           ■■■      "■     '

\ 11

Președinte de ședință Gigei Caligay^țȘ