Hotărârea nr. 42/2016

Aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport, S.C. EUROTRANSDAR S.R.L. pentru angajatii S.C. ARCELOR MITTAL Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 42 din 25.02.2016

privind: aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport, societatea EUROTRANSDAR S.R.L., pentru angajații societății ARCELOR MITTAL GALAȚI

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 59/16.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

25.02.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 18934/16.02.2016, a inițiatorului -

Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18936/16.02.2016, al Direcției

Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Văzând solicitarea societății EUROTRANSDAR S.R.L., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1869/15.01.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. ”p”din Legea nr. 92 /2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin, (1), alin. (1A1), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct.

14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport, societatea EUROTRANSDAR S.R.L., pentru angajații societății ARCELOR MITTAL GALAȚI, pe următoarele rute:

  • 1.  Piața Centrală - str. Traian - str. Democrației - str. Sf. Spiridon - str. Brăilei - bld. George Coșbuc - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - bld. Milcov - Micro 13 (capăt traseu 11) - bld. Milcov - str. 1 Decembrie 1918 - str. Siderurgiștilor - str. Ing. Anghel Saligny - str. Gheorghe Asachi.- str. Prelungirea Brăilei - str. Oltului -str. Vrancei - str.Brăilei - str. Oțelarilor - bld. Galați - Port Mineralier (și retur .......- str. Brăilei - str. Traian - Piața Centrală);

  • 2. Liceul de Marină - str. Portului - str. Navelor - str. Domnească - str. Prundului -str. Traian - str. Radu Negru - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - bld. Milcov -str. Nicolae Mantu - str. Combinatului - Poarta Est S.C. Arcelor Mittal S.A. (și retur ........str. Domnească - str. Gării - str. Nicolae Bălcescu - str. Brăilei - str. Navelor

  • - str. Portului - Liceul de Marină);

  • 3. Spălătoria auto Berin - bld. George Coșbuc - str. Brăilei - str. Stadionului - str. Oțelarilor - str. Brăilei - str. Drumul de Centură - str. Combinatului - Poarta Est S.C. Arcelor Mittal S.A. - Laminoare - Depou - Oțelărie - Cabina 7;

  • 4. Bariera Traian - str. Alexandru Măcelaru - bld. George Coșbuc - str. Henri Coandă

  • - str. Traian Vuia - bld. Milcov - Micro 13 (capăt traseu 11) - bld. Milcov - str. 1 Decembrie 1918 - str. Siderurgiștilor - str. Ing. Anghel Saligny - str. Gheorghe Asachi. - str. Prelungirea Brăilei - str. Drumul de Centură - str. Combinatului -Poarta Est S.C. Arcelor Mittal S.A. - TCi - Cabina 4 - Furnale - Cabina 7;

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.