Hotărârea nr. 40/2016

Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pentru anul 2016

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 40

din 02.02.2016

privind: aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 41 / 01.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 02.02.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 13110/02.02.2016 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 13112/02.02.2016, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având in vedere Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. „b”, alin. (4), Ut. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2016 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2016 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 4, 5, 6, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2016 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 7, 8 și 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2016 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 10, 11, 12, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă numărul de salariați permanenți și temporari pe anul 2016, conform anexei 13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne și externe pe anul 2016, conform anexelor 14 și 15, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 8 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu OctâîHan Kovacs

ROMANȚA

MUNICIPIUL GALAȚI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016

ANEXA 1


Secțiunea FUNCȚIONARE

l

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2016

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

418,142.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

286,726.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

410,401.00

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

383,606.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

154,706.00

10

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02

00.06

154,706.00

11

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

4,726.00

13

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

4,726.00

14

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

149,980.00

15

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

148,259.00

16

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

04-02.04

1,721.00

23

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

59,582.00

24

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

59,582.00

25

Impozit si taxa pe clădiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

48,501.00

26

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.01

15,208.00

27

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.02

33,293.00.

28

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,B31.00

29

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.01

2,485.00

30

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.02

4,965.00

31

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

1,381.00

32

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

■si alte taxe de timb

07’. 02.03

2,250.00

34

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

169,318.00

35

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02J05+11.02.05+11.02.07

11.02

149,984.00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalz

11.02.02

148,942.00

41

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1,042.00

43

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

224.00

44

Taxe hoteliere

12.02.07

224.00

45

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

43.00

46

Impozit pe spectacole

15.02.01

43.00

48

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de acti

16.02

19,067.00

49

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

15,751.00

50

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

10,083.00

51

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice |

16.02.02.02

5,668.00

52

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2,889.00

53

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor ^au pe desfășurare de

16.02.50

427.oq

MUNICIPIUL GALAȚI


ANEXA 1


Mii Lei


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016

Secțiunea FUNCȚIONARE

I

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2016

57

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.134-00,14)

00.12

26,795,00

58

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

15,091-00

59

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02,03+30.02.05+30.02.08+30.

72.50)

30.02

15,091.00

62

Venituri din concesiuni si Închirieri

30.02.05

14,674.00

63

Venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

14,674.00

64

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.08

417.00

65

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.02

417-00

69

C2. VAN2ARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

11,704.00

70

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02

33.02

1,282.00

71

Venituri din prestări de servicii

33,02.08

294.00

72

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea;copiilor in crese

33.02.10

137.00

73

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

851.00

78

Venituri din taxe administrative f eliberări permise(cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1,678.00

79

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,678.00

81

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)

35.02

9,097.00

82

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

9,097.00

83

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

9,097.00

87

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36.02

25,956.00

88

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

5.00

89

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

32.00

90

laxa de habitat si ecarisaj                                            i

36.02.06

13,097.00

93

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

251.00

95

Alte venituri

36.02.50

12,571.00

99

Transferuri voluntare r altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

-26,309,00

101

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secîiunii de dezvoltare a buget

37.02.03

-26,309.00

125

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

7,741.00

126

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

00.18

7,741.00

127

Subvenții de la bugetul de stat (cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

7,176.00

155

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02^4f$2MD2£|£+$2.02.36+42

00.20

7,176.00

161

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne gafbuni^lz^G^nbustibil

42.02.34

250-00

162

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-^bc^ăle/^^^^X \

42.02,35

1,300.00

166

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii               f .ai                ?

42.02.41

5,626.00

175

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02                    >

43,02

565.00

181

Subvenții primite din bugetul județului pt clasele de invatamari^âp1^ț^a;J£'Ka'rga^izâte in ca

43.02.23

565.00


Președinte de ședințCheltuieli buget local 2016 Anexa 2

MUNICIPIUL GALAȚI

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE Capitole Titluri

- mii lei -

Cod

Din care plăti

Denumirea indicatorilor

ind.

Buget din anii preced

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

29,675.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

29,675.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20,315.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9,360.00

0.00

Alte servicii publice generale

54

.02

13,211.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,211.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,040.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

171.00

0.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

11,000.00

0.00

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

55

.02

7,913.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,813.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

220.00

0.00

TITLUL III. DOBÂNZI

30

7,593.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala

61

.02

14,594.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,594.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

340.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

372.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

65

51

13,882.00

0.00

Invatamant

02

136,482.00

- - 0.00 ■

01. CHELTUIELI CURENTE

01

136,482.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

114,761.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

19,721.00

0.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

1,000.00

0.00 ■

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,000.00

0.00

Sanatate

66.

02

12,153.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,153.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,127.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

156.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

6,B70.00

0.00

Cultura, recreare si religie

67.

02

34,690.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

34,690.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

13,439.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

12,178.00

0.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

9,073.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala

68.

02

39,990.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

39,990.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,440.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,397.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

4,819.00

0.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

13,593.00

0.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,741.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.

02

23,826.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

23,826.00

0.00

MUNICIPIUL GALAȚI

Cheltuieli buget local 2016 Anexa 2

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Capitole Titluri

mii

lei -

Cod

Din

care

plăti

Denumirea indicatorilor

ind.

Buget din

anii preced

TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL

10

121.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,912.00

0.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,793.00

0.00

Protecția mediului

74.02

29,735,00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

24,125.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

19,115.00

0.00

TITLUL VII, ALTE TRANSFERURI

55

5,010.00

0.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,610.00

0.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,610.00 .

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale

si de munca

80.02

50,00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

50.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

50.00

0.00

Combustibili si energie

81.02

25,300.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

25,000.00

0.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

25,000.00

0.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE •

79

800.00

0.00

TITLUL XIII, RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

800.00

0.00

Transporturi

84.02

50,123.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

40,663.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22,663.00

0.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

18,000.00

0.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

9,460.00

0.00

TITLUL XIII, RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

9,460.00

0.00

Total :

418,142.00

0.00

BUGET CHELTUIELI PE ORDONATORI CREDITE PE ANUL 2016 Anexa 3

MUNICIPIUL GALAȚI                SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei -

 • 1 MUNICIPIUL GALAȚI

 • 2 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.18

  3

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "TEDI"

  4

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  NR. 30

  5

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "CODRUTA"

  6

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  NR. 1

  7

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "ELENA DOAMNA"

  8

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  NR. 7

  9

  GRĂDINIȚĂ

  PN

  "IOAN NENITESCU"

  10

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  NR. 36

  11

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "LICURICI"

  12

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "STEP BY STEP"

  13

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "MOTANUL INCALTAT"

  14

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "CAMIL RESSU"

  15

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "CROITORASUL CEL VITEAZ

  16

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "ARLECHINO"

  17

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "PRICHINDEL"

  18

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  NR. 64


19

ȘCOALA

GIMNAZIALA NR.

3

20

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.

5

21

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.

7

22

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.

10

23

ȘCOALA

GIMNAZIALA

"MIHAIL

SADOVEANU

24

ȘCOALA

GIMNAZIALA

"ȘTEFAN

CEL MARE"

25

ȘCOALA

GIMNAZIALA

"ELENA CUZA"

26

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR,

16


4,303-00

3,039.00 803.00

1,533.00

839.00

999.00

790.00

1,619.00

637.00

844.00

643.00

867.00

1,896.00

1,089.00

635.00

995.00

781.00

521.00

1,498.00

2,366.00

1,746.00

1,275.00

2,540.00

2,711.00

1,039.00 928.00


Denumirea indicatorilor

Cod ind.

Din care plăti Buget din anii preced

Autoritati publice si acțiuni externa

51.02

29,675.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

29,675.00

Alte servicii publice generale

54.02

13,211.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

13,211.00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

7,813.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

7,813.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

14,594.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

712.00

2 POLITIA LOCALA GALAȚI

13,882.00

Invatamant

65.02

136,482.00

0.00

BUGET CHELTUIELI PE ORDONATORI CREDITE PE ANUL 2016 Anexa 3

MUNICIPIUL GALAȚI

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei -

Cod

Din care plăti

Denumirea indicatorilor

ind.

Buget din anii preced

27 ȘCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA"

1,120.00

28 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20

881.00

29 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22

2,572.00

30 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24

1,287.00

31 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 25

2,043.00

32 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 26

983.00

33 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28

2,824.00

34 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29

3,568.00

35 ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

2,316.00

36 ȘCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU"

1,226.00

37 ȘCOALA GIMNAZIALA "SF. GRIGORIE TEOLOGUL"

1,439.00

38 ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII IMPARATI"

1,679.00

39 ȘCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN"

2,232.00

40 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"

3,353.00

41 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33

2,008.00

42 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL"

' 1,043.00

43 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA"

3,457.00

44 ȘCOALA GIMNAZIALA "C-TIN GH. MARINESCU"

2,168.00

45

TEORETIC "DONAREA"

2/696.00

LICEUL

 • 46 GRĂDINIȚĂ PN "ION CREANGA"

 • 47 GRĂDINIȚĂ PP NR. 9

 • 48 COLEGIUL NATIONAL "M. KOGALNICEANU"

 • 49 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"

 • 50 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

 • 51 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"

 • 52 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

 • 53 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN"

 • 54 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

 • 55 COLEGIUL DE ALIM. SI TURISM "D. MOTOC"

 • 56 COLEGIUL DE IND. ALIMENTARA "E. DOAMNA"

 • 57 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE”

 • 58 LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA"

 • 59 LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA

 • 60 COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU"

 • 61 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. CAI FERATE

 • 62 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

 • 63 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN"

 • 64 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI"

 • 65 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.17

 • 66 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SE. ANDREI"

 • 67 COLEGIUL NATIONAL "AL. I, CUZA"

  1,278.00

  1,009.00

  2,966.00

  3,829.00

  4,545.00

  2,916.00

  3,078.50

  3,443.00

  3,099.00

  3,378.00

  3,872.00

  2,955.00

  2,393.00

  1,791.00

  2,217.00

  1,527.50

  2,773.00

  3,197.00

  4,328.00

  1,794.00

  1,200.00

  3,062.00


  Sanatate


  66.02      12,153.00


  0.00


1 SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA

2 SPITALUL "BUNA VESTIRE"

5,283.00


2,465.00


Cr


BUGET CHELTUIELI PE ORDONATORI CREDITE PE ANUL 2016 Anexa 3

MUNICIPIUL GALAȚI


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


- mii lei


Denumirea indicatorilor


Cod ind.


Din care plăti Buget din anii preced

SPITALUL

SPITALUL

Unitatea


DE PEDIATRIE

ELISABETA DOAMNA medico-sociala Pechea


1,700.00

1,785.00

920.00


Cultura, recreere si religie


67.02


34,690.00


0.00


MUZICAL

DRAMATIC


MUNICIPIUL GALAȚI

TEATRUL

TEATRUL

22,512.00

8,315.00

3,863,00


Asigurări si


asistenta sociala


68.02


39,990.00


0.00


1

2

 • 3


MUNICIPIUL GALAȚI

CF-CRESE

Centrul multifuncțional de servicii sociale


24,477.00 .

1,231.00

4,611.00


Galați

 • 4 CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE SF SPIRIDON

 • 5 Cantina de ajutor social

 • 6 CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE ȘTEFAN CEL MARE

---7CENTRUL-DE—LOeui"NTE-SISPRIJIN" PENTRU- TINERET

8 Unitatea medico-sociala Pechea


1,920.00

4,021.00

1,706.00

831.00

1,193.00


Locuințe, servicii si dezvoltare publica


70.02


23,826.00


0.00


1 MUNICIPIUL GALAȚI

23,826,00


Protecția mediului


74.02


29,735.00


0.00


1 MUNICIPIUL GALAȚI

29,735.00


Acțiuni generale economice, comerciale si de munca


80.02


50.00


0.00


1 MUNICIPIUL


GALAȚI


50.00


Combustibili si


energie


81.02


25,800.00


0.00


1 MUNICIPIUL


GALAȚI


25,800.00


Transporturi


84.02


50,123.00


0.00


1 MUNICIPIUL


GALAȚI


TOTAL GENERALROMANȚA

MUNICIPIUL GALAȚI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016

Secțiunea DEZVOLTARE


ANEXA 4


- Mii Lei


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2016

1

TOTAL VENTTURT(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

57,045.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

1,436.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

27,389.00

57

C. VENITURI NE FI SCALE (cod. 00.13+00.14)

00.12

27,389.00

69

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

27,389.00

87

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36

.02.50)

36.02

1,080.00

96

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti

36.02.32

1,080.00

97

Sume provenite din finant anilor preced SD

36.32.02

1,080.00

99

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

26,309.00

103

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

26,309.00

105

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

356.00

106

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.0{4+39.02.07+39.02.10)

39.02

356.00

108

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

46.00

110

Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat

39.02.07

296.00

111

Rate loc.Ord.19

39.02.10

14.00

125

TV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

4,000,00

126

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.

02)

00.18

4,000.00

127

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

4,000.00

128

A. De capital(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02

i. 07+42.02.09+42.02.10

00.19

4,000.00

154

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proie

42.Q2.20

4,000.00

183

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate(cod 45.02.01+45.02.02+45.02.03+45.02.0

45.02

25,300,00

184

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+{45.02.01.03)

45.02.01

18,000.00

186

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

18,000.00

188

Fondul Social European(cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

1

1

45.02.02

7,300.00

190

Fondul Social European-sume prim in contul plăților ef .an an terilor.. .

45.02.02.02

7,300.00


Președinte de ședințaCheltuieli buget local 2016 Anexa 5

MUNICIPIUL GALAȚI


- mii lei


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE Capitole Titluri

___

ind.


Denumirea indicatorilor

Din care plăti Buget din anii preced

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

940.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

940.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

940.00

0.00

Alte servicii publice generale

54.02

15.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

15.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1,965,00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,865.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,865.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

100.00

0.00

Invatamant

65.02

1,528.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4.00

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

4.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,524.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,524.00

0.00

Sanatate

66.02

2,862.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,059.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

2,059.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

803.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

B03.00

0.00

Cultura, racrsere si religia

67.02

2,452.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

210.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

200.00

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

10.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,242.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,242.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

6,876.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,589.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

345.00

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE.DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

' 6,244.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

287.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

287.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

11,233.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

112.00

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

112.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11,121.00

o.oo

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

11,121.00 .

0.00

Protecția mediului

74.02

3,645.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,645.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,645.00'

0.00

Cheltuieli buget local 2016 Anexa 5

MUNICIPIUL GALAȚI


mii laiDenumirea indicatorilor

Din care plăti Buget din anii preced

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE Capitole Titluri

~             Cod

ind.

Combustibili si energie

81.02

2,000.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,000.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,000.00

0.00

Transporturi

84.02

25,724.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,118.00

0.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

56

3,118.00

0.00

EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI DE CAPITAL

70

22,606.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

22,606.00

0.00

Total :

59,240.00

0.00

BUGET CHELTUIELI PE ORDONATORI CREDITE PE ANUL 2016 Anexa 6 MUNICIPIUL GALAȚI                SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei -

I                                                   ~          Cod                 Din care plăti

Denumirea indicatorilor                                  incj.        Buget din anii preced

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

940.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

940.00

'       Alte servicii publice generale

54.02

15.00

0,00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

15.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1,965.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

100.00

2 POLITIA LOCALA GALAȚI

1,865.00

!        Invatamant

65.02

1,528.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

1,528.00

■        Sanatate

66.02

2,862.00

0.00

l

[

1 MUNICIPIUL GALAȚI

728.00

2 SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA

75.00

3 SPITALUL "BUNA VESTIRE"

799.00

4 SPITALUL DE PEDIATRIE

950.00

5 SPITALUL ELISABETA DOAMNA

310.00

6 Unitatea medico-sociala Pechea

0.00

Cultura, recreare si religie

67.02

2,452.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

2,252.00

2 TEATRUL MUZICAL

100.00

3 TEATRUL DRAMATIC

100.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

6,876.00

0,00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

6,404.00

2 CF-CRESE

80.00

3 Centrul multifuncțional de servicii sociale

22.00

Galați

4 CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE SF SPIRIDON

255.00

5 CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE ȘTEFAN CEL MARE

90.00

6 CENTRUL DE LOCUINȚE SI SPRIJIN PENTRU TINERET

25.00

7 Unitatea medico-sociala Pechea

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70,02

11,233.00

0.00

MUNICIPIUL GALAȚI

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei -

Cod

Din care plăti

Denumirea indicatorilor

ind.

Buget din anii preced

1 MUNICIPIUL GALAȚI

11,233.00

Protecția mediului

74.02

3,645.00            0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

3, 645.00

Combustibili si energie

81.02

2,000.00 0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

2,000.00

Transporturi

84.02

25,724.00            0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

25,724.00

TOTAL GENERAL

59,240.00

ROMANIA

MUNICIPIUL GALAȚI

VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016

ANEXA 7

Secțiunea FUNCȚIONAR

2

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2016

1

TOTAL VENITURI (ccd 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

169,695.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

131,946.00

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

131,946.00

9

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

1,031.00

10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

1,031.00

11

Venituri din concesiuni si Închirieri

30.10.05

1,031.00

12

Alte venituri din concesiuni si Închirieri

30.10.05.30

1,031.00

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

130,915.00

18

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.1

33.10

136,585.00

19

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

5,011.00

21

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

66,055.00

22

Contribuția de Întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

1,490.00

23

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

2,399.00

24

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

158.00

26

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare

33.10.17

19.00

28

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale deisanatate

33.10.21

52,906.00

29

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publicai din sume alocate de

33.10.30

7,045.00

30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din

33.10.31

760.00

32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

742.00

35

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)                       j

35.10

120.00

36

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

120.00

37

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

440.00

39

Alte venituri

36.10.50

440.00

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.p3+37,10.04+37.10.50)

37.10

-6,230.00

42

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

de dezvoltare a buge

37.10.03

-6,230.00

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

37,749.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43

.10)

00.18

37,749.00

61

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10^t5+4-^. ^0>L,Ș+43.1

43.10

37,749.00

62

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

31,799.00

63

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente/di^doi&en’.iul\san'ata

43.10.10

5,950.00

Președinte de ședință, /

N

Gigei Caliga         '-y

/ /

Cheltuieli venituri proprii si subvenții 2016 Anexa 8


MUNICIPIUL GALAȚI

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE Capitole Titluri

- mii lei -

Cod

Din care plăti

Denumirea indicatorilor

ind.

Buget din anii preced

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

13,892,00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,892,00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,855.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

3,037.00

0.00

INVATAMANT

65.10

8,582.00

0.00

01..CHELTUIELI CURENTE

01

8,582.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE -PERSONAL

10

173.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

8,409.00

0.00

Sanatate

66.10

73,571.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

73,571.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

51,033.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22,228.00

0.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

310.00

0.00

Cultura, recreere si religie

67.10

13,462.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,462.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,928.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,092.00

0.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

5,442.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

6,309.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,309.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,560.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,749.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

1,766.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,766.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

456.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,310.00

0.00

Protecția mediului

74.10

42,135.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

42,135.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,875.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

35,260.00

0.00

Transporturi

84.10

14,253.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,253.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

323.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

13,930.00

0.00

Alte acțiuni economice

87.10

1,471.00

0.00

01, CHELTUIELI CURENTE

01

1,471.00

0.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

935.00

0.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

536.00

0.00

Total :

175,441,00

0.00

MUNICIPIUL GALAȚI                SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei -

Cod

Din care plăti

Denumirea indicatorilor

ind.

Buget din anii preced

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

29,675.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

29,675.00

Alte servicii publice generale

54.02

13,211.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

13,211.00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

7,B13.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

7,813.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

14,594.00

0.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

712.00

2 POLITIA LOCALA GALAȚI

13,882.00

Invatamant

65.02

136,482.00

0.00

 • 1 MUNICIPIUL GALAȚI

 • 2 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.18

  3

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "TEDI"

  4

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  NR. 30

  5

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  11 CODRUȚ A”

  6

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  NR. 1

  7

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "ELENA DOAMNA"

  8

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  NR. 7

  9

  GRĂDINIȚĂ

  PN

  "IOAN NENITESCU"

  10

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  NR. 36

  11

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "LICURICI”

  12

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "STEP BY STEP"

  13

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "MOTANUL INCALTAT"

  14

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "CAMIL RESSU"

  15

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "CROITORASUL CEL VITEAZ

  16

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "ARLECHINO"

  17

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  "PRICHINDEL"

  18

  GRĂDINIȚĂ

  PP

  NR. 64


19

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.

3

20

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.

5

21

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.

7

22

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.

10

23

ȘCOALA

GIMNAZIALA

"MIHAIL

SADOVEANU

24

ȘCOALA

GIMNAZIALA

"ȘTEFAN

CEL MARE"

25

ȘCOALA

GIMNAZIALA

"ELENA CUZA"

26

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.

16


4,303.00

3,039.00

803.00

1,533.00

839.00

999.00

790.00

1,619.00

637.00

844.00

643.00

867.00

1,896.00

1,089.00

635.00

995.00

781.00

521.00

1,498.00

2,366.00

1,746.00

1,275.00

2,540.00

2,711.00

1,039.00

928.00


MUNICIPIUL GALAȚI


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei -

Cod                Din care plăti

ind.        Buget din anii precedGIMNAZIALA

28 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

20

881.00

29 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

22

2,572.00

30 ȘCOALA GIMNAZIALA NR,

24

1,287.00

31 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

25

2,043.00

32 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

26

983.00

33 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

28

2,824.00

34 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

29

3,568.00

35 ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

2,316.00

36 ȘCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU"

1,226.00

37 ȘCOALA GIMNAZIALA "SF,

. GRIGORIE TEOLOGUL"

1,439.00

38 ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII IMPARATI"

1,679.00

39 ȘCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN"

2,232.00

40 COLEGIUL TEHNIC "RADU

NEGRU"

3,353.00

41 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

33

2,008.00

42 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL"

1,043.00

43 LICEUL TEORETIC "EMIL

RACOVITA"

3,457.00

44 ȘCOALA GIMNAZIALA "C-TIN GH. MARINESCU"

2,168.00

45 LICEUL TEORETIC "DONAREA"

2,696.00

46 GRĂDINIȚĂ PN "ION CREANGA"

1,278.00

47 GRĂDINIȚĂ PP NR. 9

1,009.00

48 COLEGIUL NATIONAL "M.

KOGALNICEANU"

2,966.00


NATIONAL

ECONOMIC

TEHNIC "PAUL DIMO"

TEHNIC "TRAIAN VUIA"

"MIRON COSTIN" "ANGHEL SALIGNY" SI TURISM "D. MOTOC"

”E. DOAMNA"


ȘCOALA GIMNAZIALA

LICEUL TEHNOLOGIC

COLEGIUL DE ALIM.

COLEGIUL DE IND. ALIMENTARA

LICEUL

LICEUL

LICEUL

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU"

LICEUL

LICEUL

LICEUL

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI"

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.17

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI" COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA"


3,829.00

4,545.00

2,916.00

3,078.50

3,443.00

3,099.00

3,378.00

3,872.00

2,955.00

2,393.00

1,791.00

2,217.00

1,527.50

2,773.00

3,197.00

4,328.00

1,794.00

1,200.00

3,062.00


Sanatate

 • 1 SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA

 • 2 SPITALUL "BUNA VESTIRE"


12,153.00

5,283.00

2,465.00


i

.1


MUNICIPIUL GALAȚI

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei

Cod

Din care plăti

Denumirea indicatorilor

ind.

Buget din anii preced

 • 3

 • 4

 • 5

1,700.00

1,785.00

920.00

SPITALUL

SPITALUL

Unitatea

DE PEDIATRIE

ELISABETA DOAMNA medico-sociala Pechea


Cultura, recreere si religie


67.02


34/690.00


0.00


MUNICIPIUL GALAȚI TEATRUL


MUZICAL


TEATRUL


DRAMATIC


22,512.00

8,315.00

3,863.00


Asigurări si


asistenta sociala


69.02


39,990.00


0.00


MUNICIPIUL GALAȚI


CF-CRESE

Centrul multifuncțional de servicii sociale


2

 • 3

Galați

 • 4 CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE SF SPIRIDON

 • 5 Cantina de ajutor social

 • 6 CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE ȘTEFAN CEL MARE

---7CENTRUL-DE—LOCUTNTESISPRIJIN ’ PENTRU TINERET

8 Unitatea medico-sociala Pechea


24,477.00

1,231.00

4,611.00


1,920.00

4,021.00

1,706.00 831.00

1,193.00


Locuințe, servicii si dezvoltare publica


1 MUNICIPIUL GALAȚI


Protecția mediului


1 MUNICIPIUL GALAȚI


Acțiuni generale economice, comerciale si de


1 MUNICIPIUL


GALAȚI


Combustibili si


energie


1 MUNICIPIUL


GALAȚI


Transporturi


1 MUNICIPIUL


GALAȚI


TOTAL GENERALPreședinte


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


418,142.00


ROMANIA


MUNICIPIUL GALAȚI


INTII


VENITURI PROPRII SI SUBVE)

ANEXA 10


PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016

Mii Lei


Secțiunea DEZVOLTARE

l

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2016

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

10,699.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

6,230.00

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

6,230.00

15

22. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

6,230.00

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

6,230.00

43

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6,230.00

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

4,469.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

4,469.00

61

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.1

43.10

4,469.00

64

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sa

43.10.14

2,059.00

74

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2,410.00

Președinte de sedint

Gigei .Caljga


Cheltuieli venituri proprii si subvenții 2016 .      . . .  .            m m hah /-

Anexa 11 la HCL nr. 40 / 02.02.2016

MUNICIPIUL GALAȚI                      SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Capitole Titluri

Denumirea indicatorilor

Cod ind.

Din care plăti Buget din anii preced

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

1,865.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,865.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,865.00

0.00

INVATAMANT

65.10

91.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

91,00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

91.00

0.00

Sanatate

66.10

4,958,00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,958.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,958.00

0.00

Cultura, recreare si religie

67.10

200.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

200.00 .

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

200,00

0.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

701.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

701.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

701.00

0.00

Protecția mediului

74.10

5,203.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,203.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,203,00

0.00

Alte acțiuni economice

87.10

336.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

336.00

0.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

336.00

0,00

Total :

13,354.00

0.00

Președinte de ședința

BUGET CHELTUIELI PE ORDONATORI CREDITE PE ANUL 2016 Anexa 12

581.00

67.10

200.00

0.00

100.00

100.00

68.10

701.00

0,00


MUNICIPIUL GALAȚI

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod ind.

Din care plăti Buget din anii preced

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

1,865.00            0.00

1 POLITIA LOCALA GALAȚI

1,865.00

INVATAMANT

65.10

91.00            0.00

1 COLEGIUL NATIONAL "M. KOGALNICEANU"

5.00

2 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"

5.00

3 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

4.00

4 COLEGIUL DE IND. ALIMENTARA "E. DOAMNA"

67.00

5 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI"

10.00

Sanatate

66.10

4,958.00           0.00

1 SPITALUL "BUNA VESTIRE"

799.00

2 SPITALUL DE PEDIATRIE

3,578.00

3

SPITALUL

ELISABETA DOAMNA

Cultura, recreeze si religie

 • 1 TEATRUL MUZICAL

 • 2 TEATRUL DRAMATIC

Asigurări si asistenta sociala

 • 1 CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE SF SPIRIDON

  255.00

  MARE

  90.00

  356.00


 • 2 CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE ȘTEFAN CEL

 • 3 Unitatea medico-sociala Pechea

  Protecția mediului

  74.10

  5,203.00

  1 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI

  5,203.00

  Alte acțiuni economice

  87.10

  336.00

  1 SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD-E XPERT

  336.00


  o.oo


  o.oo


TOTAL GENERAL

13,354.00


Președințide^gAl, V;

Anexa 13


NUMĂRUL DE SALARIATI PERMANENTI SI TEMPORARI PE ANUL 2016

INDICATORI

COD

NUMĂR PERSOI

IAL

BUGET LOCAL

AUTORITATI PUBLICE

51.02

384

SERVICIUL DE EVIDENTA A POPULAȚIEI

54.02

45

PROTECȚIE CIVILA

61.02

6

INVATAMANT

65.02

3579

SANATATE

66.02

142

ASISTENTA SOCIALA

68.02

876

SERVICIUL DE DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

5

BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

POLITIA LOCALA

61.10

307

INVATAMANT

65.10

10

SANATATE

66.10

1169

TEATRE

67.10

119

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

67.10

8

ASISTENTA SOCIALA

68.10

205

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

70.10

15

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

74.10

240

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

84.10

32

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD - EXPERT

87.10

27Lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumut bancar CEC Bank


LEI

Nr.crt.

Denumire obiectiv de Investiții

BUGET 2016

1

Modernizare strada Traian intre str.Brăilei si Metro

84.07.03.03

9.014.000

2

Modernizare străzi Micro 17 etapa II

84.07.03.03

11.500

3

Construire locuințe sociale Micro 17

70.07.03.30

11,200.000

4

Amenajare locuri de joaca pt.copii

67.07.05.03

1.480.500

5

Modernizare parc Orășelul Copiilor Tig I

67.07.05.03

0

6

Modernizare imObll Str. Domneasca hrb4

51.02.01.03

14.138.000

7

Consolidare pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie

66.07.06.01

923.000

8

Reorganizare si modernizare secții Spitalul de urgenta pentru copii Sf.loan

66.07,06.01

629.000

9

Alimentare cu energie electrica cartier locuințe Micro 17

70.07.06

1.000.000

10

înlocuire conducta de apa calda si încălzire Colegiul Tehnic Traian Vuia

65.07.04.02

224.500

11

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie Strada Regiment 11 Șiret

66.07.06.01

100.000

12

Construire locuințe sociale Strada Drumul Viilor nr.8

480.000

13

Șarpanta imobil Strada Regiment 11 Șiret nr.46

245.000

Reabilitare conducta de apa Strada Alexandru loan

14

Cuza

600:000

15

Reabilitare conducta de apa Strada Stadionului,V.Vilcovici.B-dul Dunarea

70.07.05.01

0

16

Amenajare parc Micro 18

700.000

17

Modernizare Strada Traian intre Metro si str.Brailei ( argire carosabil)

84.07.03.03

5.000.000

18

Coflnantari si finanțări temporare proiecte europene:

Proiect "Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea creșterea fluentei si siguranței circulației si a prevenirii criminalității"

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocului A7 asoc.de proprietari 396 si A21 asoc.de proprietari 881"

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocului de locuințe L asoc.de proprietari 306"

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe Y5,Y6,Y7 asoc.de proprietari 518"

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe C11,012,08 asoc.de proprietari 257"

Proiect "Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe G10.X4, asoc.de proprietari 380,574"

/ A f

84.07.03.03

1.662.000

70.07.03.30

0

70.07.03.30

0

70.07.03.30

921.000

70.07.03.30

0

^V7~50j07.03.30

A i A

1.350.000

TOTAL                 /cZXA X \

49.678.500


nwiM

Președintele sedi^fc//1

'       \ XX 'K /•&

X ' cAifâ|ț^.aX

Gigei Calîga^w^^'


Lista obiectivelor de investiții de interes public local finan

tate din credit extern


Nr crt

Obiective de investiții

HCL aprobare indicatori

Valoare Iei fina din imprumutE

itata ERD

Trageri 2015

Rest trageri 2016

BUGET 2016

1

Modernizare strada Mihai Bravu (redenumîta strada Paul Paltinea) -strada Gării

365/30.09.2014

i

6.200.000,00

1.134.244,03

5.065.755,97

5,066.000,00

2

Modernizare strada Anghel Saligny intre strada Basarabiei si str Gh.Asachi

366/30.09.2014

15.000.000,00

i

410.200,00

14.589.800,00

14.590.000,00

3

Modernizare strada Tecuci

364/30.09.2014

i

27.560.000,00

300.600,00

27.259.400,00

27.260.000,00

4

Achiziție 14 troleibuze

367/30.09.2014

26.446.000,00

. I

0,00

26.446.000,00

26.446.000,00

5

Eficientizarea transportului public local

363/30.09.2014

24.794.000,00

I

0,00

24.794.000,00

24.794.000,00

Total

100.000.000,00

1.845.044,03

98.154.955,97

98.156.000,00

i

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A

SE EXECUTA IN ANUL 2016

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2015

REALIZAT

REȘT

Buget

Credite angajamente

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2015

201

5

BUGET LOCAL

Alte surse

2016

garanții

. de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

1.126.834,30

267.912,70

858.92

1,60

2.957.00

42.326.00

0.00

45.283.00

0.00

CAP.51.02.71-Autorități nublice si

49.778,00

4.609.00

45.169.00

0.00

940.00

0.00

940,00

0.00

acțiuni externe

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

49.338,00

4.609.00

44.729.00

0.00

500.00

0,00

500.00

0.00

1

Modernizare imobil str.Domneasca nr.54 H.C.L.nr.431/2013

49.338,00

4.609,00

44.729,00

500,00

500,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

440,00

440.00

440,00

440.00

CAP.54.02.71-Alte servicii oublice aenerale

15,00

0,00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

15.00

15,00

15,00

15.00

CAP.61.02.71-Ordîne si sîauranta

100.00

0.00

160.00

0.00

i oo.oo

0.00

100,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

100,00

100.00

100.00

100.00

CAP.65.02.71- INVATAMANT

22.933,70

4.320.60

18.613.10

84.00

1.440.00

0.00

1.524.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

22.433,70

4.320,60

18.113,10

8,00

1.016,00

0,00

1.024,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

înlocuire conducta de apa calda si încălzire Colegiul

Tehnic „Traian Vuia"H.C.L.nr.120/2013

1.088,60

335,60

7e

3,00

516,00

516,00

2

Contorizare individuala energie electrica cămine A;B,F1H.C.L.nr44/2015

528,00

520,00

8,00

8,00

8,00

3

Campus Școlar la Colegiul National „Al.l.Cuza"

H.C.L.nr.404/2007

20.817,10

3.465,00

17.3J

>2,10

500,00

500,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

500,00

5(

>0,00

76,00

424,00

500,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2015

REALIZAT

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2015

CAP. 66.02.71-Sanatate

803,00

0.00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

803,00

CAP. 67.02.71-Cultura.recreere si religie

49.757,10

26.680,50

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

48.650,10

26.680,50

1

Modernizare Baia Comunala -bazin înot

H.C.L.nr. 14/2007

11.367,00

11.297,00

2

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați H.C.L.nr.118/2010,H.C.Lnr.149/2011

13.343,00

8.780,40

3

Amenajare scuar bd.Galati- strada Otelarilor H.C.Lnn677/2009

969,00

54,20

4

Modernizare Parc Orășelul Copiilor, Tiglina I H.C.L.nr.84/2013

3.392,10

3.367,10

5

Amenajare extindere Talcioc H.C.L.nr.201/2013

2.445,00

58,00

6

Amenajare parc Micro 18,H.C.L.nr.66/2015

1.484,00

171,80

7

Sala Sporturilor-masuri suplimentare privind

936,00

securitatea la incendiu.H.C.L.nr.7/2015

8

Modernizare Stadion Dunarea etapa I, H.C.L.nr.14/2007

14.714,00

2.952,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.107,00

CAP.68.02.71-Asigurări si asistenta sociala

1.700.00

1.413.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.573,00

1.413,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Centrul Multifuncțional Help-Modemizare Cantina de ajutor social, H.C.L.nr.128/2010

1.573,00

1.413,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

127,00

CAP. 70.02.71.-Loculnte servicii si dezvoltare

109.974.80

29.937.10

publica

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

99.868,80

29.937,10

1

Construire locuințe sociale Micro 17 H.C.L.nr.415/2013

49.045,00

28.045,00

RES

T

Buget

Credite angajamente

201

6

BUGET LOCAL

Alte surse

2016

garanții

de realizat

8(

)3,00

50,00

753,00

0.00

803.00

0,00

8l

)3,00

50,00

753,00

803,00

23.01

r6,60

0,00

2.242,00

0,00

2.242.00

0.00

21.969,60

0,00

1.135,00

0,00

1.135,00

0,00

ro.oo

70,00

70,00

4.562,60

i

100,00

100,00

914,80

20,00

20,00

25,00

i

25,00

25,00

2.387,00

20,00

20,00

1.312,20

500,00

500,00

936,00

300,00

300,00

i

11.702,00

100,00

100,00

1.107,00

1.107,00

1.107,00

i

287,00

0.00

287.00

0,00

287,00

0,00

160,00

0,00

160,00

0,00

160,00

I

1

00,00

160,00

160,00

127,00

127,00

127,00

i

80.037,70

362,00

10.759,00

0,00

11.121,00

0.00

I

69.931,70

17,00

7.246,00

0,00

7.263,00

21.0

00,00

50,00

50,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2015

REALIZAT

REȘT

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2015

201

6

BUGET LOCAL

Alte surse

2016

Credite angajamente

garanții

de realizat

2

Construire locuințe sociale Drumul Viilor nr.8

H.C.L.nr.416/2013

33.182,50

103,40

33.0

f9,10

520,00

520,00

3

L.T.E.-locuințe Faieza-conducta de apa inel str. Partizanilor H.C.L.nr.14/2008

2.914,20

194,30

2.7

19,90

100,00

100,00

4

Reabilitare conducta apa, str.Stadionului.V.Vilcovici, b-dul Dunarea, H.C.L.nr.2/2014

3.374,30

1.043,30

2.3;

31,00

9,00

2.198,00

2.207,00

5

Reabilitare conducta apa str.AI.I.Cuza H.C.L.nr.3/2014, H.C.L.nr.

884,20

322,20

562,00

40,00

40,00

6

Extindere iluminat public-zona Drum de Centura-Lac Catusa.Galati H.C.L.nr.493/2009

682,20

46,60

635,60

1

10,00

10,00

7

Alimentarea cu energie electrica cartier locuințe Micro 17, H.C.L.nr.45/2015

6.657,40

6,00

6.651,40

4,00

4.000,00

4.004,00

8

Șarpanta imobil strada Regiment 11 Șiret

278,00

20,00

258,00

10,00

10,00

nr.46 Bis, H.C.L.nr.59/2015

9

îmbunătățire confort termic cămin 1, str.Pictor

Isser, H.C.L.nr.53/2015

2.525,00

. 143,90

2.381,10

4,00

20,00

24,00

10

Amenajare parcela Cimitir Sf.Lazar,

H.C.L.nr.392/2015

326,00

12,40

313,60

298,00

298,00

B

OBIECTIVE NOI

6.298,00

0,00

6.298,00

0,00

50,00

0,00

50,00

1

Extindere iluminat public in municipiul Galați,etapa II, H.C.L.nr.400/2015

6.298,00

6.298,00

50,00

. 50,00

c

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

3.808,00

3.808,00

345,00

3.463,00

3.808,00

i

I

CAP.74.02.71-Protecția mediului

4.696,00

547.00

4.149,00

0,00

3.645.00

0,00

3.645.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.894,00

547,00

1.347,00

0,00

843,00

0,00

843,00

1

Introducere canalizare str. Romana (str.Brailei-str.Armata Poporului),H.C.L.nr.202/2012

842,00

38,00

8

04,00

300,00

300,00

2 1

Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj str.Zimbrului

H C.Lnr 17/2009 H.C.L.nr.397/2013

1.052,00

509,00

&

43,00

543,00

543,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.802,00

2.8

02,00

2.802,00

2.802,00

i

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA Ia 31.12.2015

REALIZAT

ORT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2015

CAP.81.02.71-Combustibili si eneraie

466.010,00

103.507,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

465.010,00

103.507,00

1

Reabilitare, modernizare rețele termice (încălzire, a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 ,H.C.L.nr.299/2008

311.925,00

56.937,00

2

Reabilitare si modernizare puncte termice

H.C.L. nr.29/2004 ,HC.L.nr.312/2008, H.C.Lnr. 445/2013

153.085,00

46.570,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.000,00

CAP.84.02.71

421.066.70

96.898,50

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

272.882,70

96.898,50

1

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L. nr.421/2002

43.126,30

14.653,20

2

Modernizare străzi in municipiul Galați

asfaltare,H.C.L.nr.560/2010

24.916,20

24.536,20

3

Modernizare străzi cartier Trai an Nord .etapa II H.C.L.nr.443/2009

9.738,30

9.547,30

4

Modernizare străzi Micro 17, etapa ll(H.C.L.nr.369/2011

6.216,80

5.076,80

5

Modernizare strada Pictor Isser H.C.Lnr.14/2008

3.920,00

480,00

6

Modernizare strada Traian intre strada Brăilei si Metro, H.C.L.nr .33/2011

42.485,50

23.285,50

7

Modernizare strada Mihai Bravu,H.C.L.nr.5/2014

6.119,00

1.624,00

8

Modernizare strada Ănghel Saligny intre str. Basarabiei si str.Gh-Asachi, H.C.Lnr.57/2014

17.574,20

4.922,50

9

Modernizare str.Tecuci ,H.C.L.nr.59/2014

33.100,40

6.666,70

10

Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brăilei (lărgire carosabil), H.C.L.nr.465/2013,H.C.L.nr.166/2015

14.162,00

5.003.00

11

Efidentizarea transportului public local H.C.L.nr.6/2014

32.364,00

207,10

RES

T

Buget

Credite angajamente

201

6

BUGET LOCAL

Alte surse

2016

garanții

de realizat

362.563.00

2,00

1.998.00

0.00

2.000.00

0,00

i

361.503,00

2,00

998,00

0,00

1.000,00

0,00

254.98

(8,00

106.5'

5,00

2,00

998,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

324.168,20

2-459,00

20.147.00

0.00

22.606.00

0,00

175.984,20

2.459,00

16.964,00

0,00

19.423,00

0,00

28.4Ț3.10

120,00

1.607,00

1.727,00

380,00

260,00

120,00

380,00

191,00

i

i

85,00

106,00

191,00

1.140,00

i

989,00

989,00

3.440,00

500,00

500,00

19.200,00

2.378,00

2.378,00

4.495,00

4,00

1.000,00

1.004,00

12.61

51,70

720,00

1.500,00

2.220,00

26.433,70

I

1.191,00

6.500,00

7.691,00

9.1

59,00

76,00

24,00

100,00

32.1

56,90

500,00

500,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12,2015

REALIZAT

RES

ST

Buget

ORT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2015

20'

6

BUGET LOCAL

Alte surse

2016

Credite angajamente

garanții

de realizat

12

Modernizare str. Cerealelor, strDr.Camabel intre str. Basarabiei si str.V.Alecsandri, H.C.L.nr.389/2014

9.487,00

85,50

9.4

31,50

20,00

20,00

13

Resistematrzare rigola Cimitir Ștefan cel Mare,

H.C.L.nr.320/2014

1.349,00

4,30

1.3

14,70

100,00

100,00

14

Pasarela pietonala bd.Brailei-zona Spitalului Județean,

H.C.L.nr.458/2014

3.600,00

146,20

3.4

53,80

3,00

20,00

23,00

15

Amenajare artera de legătură strAI.Lapusneanu-str. Roșiori,inclusiv spatii parcare cartier Mazepa I, H.C.L.nr.165/2015

2.289,00

516,70

1.7"

?2,30

600,00

600,00

16

Modernizare str.Sîderurgistilor, strada 1 Decembrie 1918, strada Traian Vuia.bd.G.Cosbuc (tronson str.H.Coanda-strAi.Macelaru), sens giratoriu, Piața Energiei,etapa l,H.C.L.nr.393/2015

6.633,00

127,10

6.505,90

i

300,00

300,00

17

Amenajare artera de legătura intre b-dul Dunarea si fadul Marii Uniri, H.C.L.nr.394/2015

7.878.00

7.878,00

I

600,00

600,00

18

Modernizare strada Leonida Zamfirescu,

H.C.L.nr.401Z2015

7.924,00

16,40

7.907,60

100,00

100,00

B

OBIECTIVE NOI

145.101,00

0,00

145.101,00

0,00

100,00

0,00

100,00

1

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa Est-Vest,intrari in Galați, H.C.Lnr.

145.101,00

145.101,00

100,00

100,00

i

DOTĂRI Și PLĂȚI PROIECTE

3.083,00

3.083,00

3.083,00

3.083,00

I

PROGR

AMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXE<

3UTA IN ANUL 2015 DIN FONDURI STRUCTURALE

NR,

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2015

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

34.300.00

26.368,00

7.932,00

250.00

8.985.00

0,00

9.235.00

i

CAP.68.02.56

14.136.00

7.999.00

6.137.00

50,00

6.090,00

0,00

6.140.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

13.393,00

7.999,00

5.394,00

50,00

5.347,00

0,00

5.397,00

Municipiul Galați

1

Modernizare centru multifuncțional de servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice H.C.Lnr.405/2009(FEN)

2.144,00

2.140,00

4,00

4,00

4,00

Municipiul Galați

2

Centru comunitar de servicii sociale -strada Științei nr.26 din municipiul Galați, H.C.L.nr.477/2013

9.776,00

4.441,00

i

5.335,00

5.335,00

5.335,00

Municipiul Galați

i

3

Centrul Multifuncțional Help-Modemizare Cantina de ajutor social, H.C.L.nr.128/2010

1.473,00

1.418,00

55,00

5,00

ww

Municipiul Galați -

4

Centru de zi pentru copii cu autism in municipiul Galați H.C.L.nr.417/2013

3,00

3,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

743,00

743,00

743,00

743,00

CAP .70.02.56

2.822,00

2.725,00

97,00

2,00

95,00

0,00

97,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

2.822,00

2.725,00

97,00

2,00

95,00

0,00

97,00

Municipiul Galați

|

1

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe , bl.A7 aferent Asociației de Proprietari nr,396,A21 .aferent Asociației de Proprietari nr.881

Micro 16. H.C.L.nr.406/2009,H.C.L.nr.118/2012 H.C.L.nr, 183/2012 (FEN)

1.173,00

1.172,00

1,00

2

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe bl.L,Micro 16, aferent Asociației de proprietari nr,306,H.C.L.nr.406/2009,H.C.Lnr.118/2012, H.C.L.nr.184/2012(FEN)

1.331,00

1.330,00

1,00

iii®

3

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe .bl.GIO.aferent Asociației de proprietari nr.380 si X4 aferent Asociației de proprietari nr.574 din municipiu! Galați, H.C.L.nr.236/2013

318,00

223,00

95,00

95,00

95,00

CAP.84.02.56-Strazi

17.342.00

15.644.00

1.698.00

198.00

2.800.00

0,00

2.998.00

2.998,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

17.342,00

15.644,00

1.698,00

198,00

2.800,00

0,00

1

Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea creșterea fluentei si siguranței circulației si a prevenirii criminalității, H.C.L.nr.48/2012, H.C.L.nr.56/2013

17.342,00

15.644,00

1.698,00

2.800,00

PROGR

AMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN Ah

|UL 2016 VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2015

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

Alte surse

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

24.691.90

4.363.90

20.328,00

0.00

4.469,00

8.885.00

13.354.00

CAP.61.10.71-POLITIA LOCALA

1.991.00

0.00

1.991.00

0.00

1.865.00

0,00

1.865.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

195,00

0,00

195,00

0,00

69,00

0,00

69,00

1

Schimbare de destinație din grădiniță in sediu Politie Locala cu acces din exterior,b-dul Dunarea n r.44, bl. B7,ap.39, parter, H.C.L.nr.357/2015

40,00

40,00

36,00

36,00

2

Centrala termica, corp A,Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu, parter,strada 1 Decembrie1918 nr.25, H.C.L.nr.399/2015, H.C.L.nr.452/2015

155,00

.      155,00

33,00

33,00

I

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.796,00

1.796,00

1.796,00

1.796,00

CAP.65.10.71 -INVATAMANT

91.00

0,00

i       91,00

0.00

0,00

91.00

91.00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

91,00

91,00

91,00

91,00

!

CAP.66.10.71 -SANATATE

16.169.90

4.363.90

11.806.00

0,00

2.059.00

2.899,00

4.958.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

11.561,90

4.363,90

7.198,00

0,00

350,00

0,00

350,00

1

Reorganizare si modernizare secții Spitalul de urgenta pentru copii Sf.loan str.Gh.Asachi nr.2,H.C.L.nr. 112/2009

10.302,00

3.454,00

6.848,00

2

Redimensionare si înlocuire posturi de transformare si separare consumatori vitali-Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ,,Sf.loan’'Galati H.C.L.nr.480/2013

1.259,90

909,90

350,00

350,00

350,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

4.608,00

4.608,00

1.709,00

2.899,00

4.608,00

CAP.67.1Q.71-CULTURA.RECREERE,RELIG1E

200,00

0,00

200.00

0,00

200.00

0,00

200.00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

200,00

200,00

200,00

200,00

CAP.68.10.71-Asistenta sociala

701,00

0,00

701,00

0,00

345.00

356.00

701.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

701,00

701,00

345,00

356,00

701,00

CAP.74.10.71-SALUBRITATE

5.203.00

0,00

5.203.00

0,00

0.00

5.203,00

5.203.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

5.203,00

5.203,00

5.203,0

5.203,0

CAP .87.10.71

336.00

moo

336.00

0,00

P.00

336,00

336.00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

336,00

336,00

336,0

336,0

Președinte de ședință,

Anexa V la HCL nr. 40 / 02.02.2016

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2016”

mii lei

Nr.

Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Can titate

Buget

0

1

2

3

5

TOTAL-CAP.C

13.785,00

CAP.51.02.71-Autoritati publice si acțiuni externe

440,00

MUNICIPIUL GALAȚI

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

180,00

1

Infrastructura de rețea

buc.

1

2,50

2

Infrastructura de stocare

buc.

1

2,50

3

Servere

buc.

1

4,50

4

Calculatoare

buc.

1

4,00

5

Imprimante si multifuncționale

buc.

1

2,50

6

Sistem colectare date din teren

buc.

1

30,00

7

Sistem procesare corespondenta

buc.

1

54,00

8

Centrala termica (sediu)

buc.

1

35,00

9

Autoturism

buc.

1

45,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

160,00

1

Servicii de certificare si supraveghere a conformității

Sistemulurde-MaTragemrent^alCalitatiiTin“conformitate.’ cu ISO EN SR 9001:2008

5,00

2

Servicii de consultanta pentru implementarea Sistemului de Management al Mediului conform SR EN ISO 14001:2015, integrat cu Sistemul de Management al Calitatii in cadrul Primăriei municipiului Galați

59,00

3

Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Galați 2014-2020

46,00

4

Autorizație securitate la incendiu , sediu Primăria municipiului Galați, bl.A4

50,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

100,00

1

Licențe software

buc.

5

54,00

2

Aplicatiiinformatice

buc.

5

46,00

CAP.54.02.71-Alte servicii publice generale

15,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

15,00

1

Distrugător documente

15,00

CAP.61.02.71-Ordine publica si siguranța naționala

100,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

100,00

1

Autospeciala pentru intervenție si salvare la înălțime, necesara pentru intervenția in situații de urgenta la imobilele cu 10 etaie

buc.

1

100,00

CAP.65.02.71 -Invatamant

500,00

• II

CONSOLIDĂRI

65,00

MUNICIPIUL GALAȚI

65,00

‘ 1

Consolidare Grădiniță cu program prelungit nr.45

65,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

429,50

MUNICIPIUL GALAȚI

429,50

1

Expertiza tehnica cazan centrala termica Colegiul de Industrie Alimentara

„Elena Doamna"

5,50

2

Reabilitare Colegiul Tehnic Paul Dimo-studiul de fezabilitate

111,00

3

Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia -studiul de fezabilitate

162,00

4

R.K.Instalatii electrice unitatî de invatamant

80,00

5

Actualizare documentații pentru finanțare unitati de invatamant

51,00

6

Expertize tehnice unitati de invatamant

20,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

5,50

MUNICIPIUL GALAȚI

5,50

1

R.K. instalații electrice la Liceul Teoretic „Sf.Maria"

5,50

CAP.66.02.71 -Sanatate

803,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

70,00

Serviciul de Asistenta Medicala al municipiului Galați

70,00

1

Unit dentar

buc.

2

40,00

2

Autoclav

buc.

3

30,00

III

CONSOLIDĂRI

678,00

MUNICIPIUL GALAȚI

678,00

1

Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie

278,00

2

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie strada Regiment 11 Șiret

400,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

50,00

1

Reabilitare imobil strada Saturn nr.6A(Centrul de transfuziî)-Centrul terapeutic pentru persoane vârstnice si persoane cu dizabilitati

50,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

5,0

Serviciul de Asistenta Medicala al municipiului Galați

5,0

1

Licențe

buc.

10

3,0

2

Licența modul gestiune

buc.

1

2,0.

CAP.67.02.71-CULTURA.RECREERE.RELIGIE

1.107,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

857,00

MUNICIPIUL GALAȚI

’ 1

Instalație de aerosoli

buc.

1

80,00

2

Sistem filtrare apa lac

buc.

1

15,00

3

Sistem golire apa lac

buc.

1

15,00

4

Baia Comunala-dotari:

202,00

a. mașina de spalat si aspirat podele

buc.

2

16,00

b.mașina de spalat rufe profesionala

buc.

1

9,00

c.masa de calcat mare

buc.

1

5,00

e.robot de piscina

buc.

1

12,00

f.instalatie recuperare bazin

buc.

1

160,00

5

Gard Stadion Gloria+tribune

150,00

6

Centrala termica Stadion Du narea -tribuna oficiala

buc.

1

20,00

7

Sala Sporturilor

120,00

a.tabela electronica baschet FIBA

buc.

1

120,00

3

Pista ciclism mountain bike

65,00

a.cronometru performant

buc.

1

65,00

9

Achiziție sistem supraveghere video + achiziție sistem detecție si semnalizare antiefractie-Sala Sporturilor

buc.

1

25,00

10

Patinoarul Artificial,, Du narea"

165,00

a. Instalație sauna

buc.

1

10,00

j

b.Pompa centrala termica

buc.

1

25,00

i                                                   '

c.masina de spalat industriala echipament sportiv

buc.

1

10,00

d.sistem sonorizare

buc.

1

120,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

250,00

! 1

Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina Bărboși

150,00

2

Complex sportiv „Arena de box"

50,00

3

Construire depozit ai sera

50,00

CAP.68.02.71-Asiaurari si asistenta sociala

127,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

65,00

Centrul multifuncțional de servicii sociale

15,00

1

instalație avertizare incendiu corp B

buc.

1

15,00

C.F. Crese

50,00

1

Ansamblu aoarate ioaca

buc.

1

.........50.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

7,00

Centrul multifuncțional de servicii sociale

7,00

Instalare container filtru apa

7,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

55,00

Centrul de locuințe si sprijin pentru tineret

25,00

1

Licențe

buc.

13

25,00

C.F. Crese

30,00

1

Licențe

buc.

10

30,00/

s

CAP.70.02.71-Locuințe, servicii si dezvoltare publica

3.808.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

611,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

Punct conexiuni-Post transformare cămine A,B, Aurel Vlaicu

161,00

2

Gard Cimitir Eternitatea

450,00

III

Consolidări

719,00

Consolidări imobile -locuințe

719,00

1

DEMOLĂRI IMOBILE

619,00

2

Consolidare versant strada Al.l.Cuza nr.62

100,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2.478,00

1

Consolidări imobile (S.F.)

34,00

2

Demolări imobile

100,00

3

Expertize imobile

150,00

4

Documentații cadastrale

868,00

5

Consolidare Faieza-punere in siguranța

100,00

6

Certificat de performanta energetica locuințe A.N.L.

25,00

7

P.U.Z. Ancora

19,00

8

P.U.Z Expropriere strada Traian

19,00

n

nn nn

y

r.u.t, i igiina ii

zy,uu

10

P.U.Z. UTR 37,39,40,41

354,00

11

P.U.Z. Filesti

118,00

12

Documentații urbanism/ amenajarea teritoriului

172,00

13

Rampe pentru persoane cu handicap la blocuri

50,00

15

Extinderea iluminatului public cu instalație de iluminat arhitectural si ambiental la patinoarul artificial

150,00

16

Reabilitare imobil strada Domneasca nr.58

50,00

17

Reabilitare Gard Cimitir Eternitatea

50,00

18

Sistemul electronic integrat de monitorizare a elementelor de infrastructura urbana

130,00

19

Centrala termica ISU

10,00

20

Amenajare Piața Ancora-studiul de fezabilitate

50,00

CAP .74.02.05-SALUBRITATE

2.802.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.447,00

1

Stafie de epurare

buc.

1

100,00

2

Sararita-F.A. (din 2015)

buc.

3

420,00

3

Freza de zapada-F.A. (din 2015)

buc.

4

112,00

4

Tractor-F.A. (din 2015)

buc.

2

387,00

5

Autocisterna profesionala -F.A.

buc.

1

360,00

6

Elevator profesional 4 coloane cu putere de ridicare 221 -F.A.

buc.

2

60,00

Microbuz cu 24 de locuri -F.A.

buc.

1

265,00

8

Sararita -F.A.

buc.

2

316,00

• 9

Autoutilitara pick-up-T.E.

buc.

1

55,00

10

Autoutilitara frigorifica-T.E.

buc.

1

140,00

11

Trusa chirurgicala -T.E,

buc.

2

7,50

12

Combina frigorifica produse biologice -T.E.

buc.

1

3,50

13

Ansamblul vestiare -T.E.

buc.

1

8,00

14

Instalație termica pe lemne-T.E.

buc.

1

15,00

15

Sistem de calcul cu periferice -T.E.

buc.

1

10,00

16

Containere pentru boxe izolatoare -T.E.

buc.

4

20,00

17

Container dusuri -T.E.

buc.

1

8,00

18

Container magazie -T.E.

buc.

1

7,50

19

Atomizor ULV-T.E.

buc.

5

16,50

20

Modul de încălzire a apei Hot Box 200/500-T.E.

buc.

1

12,00

21

Generator ULV City 26 CP Diesel-T.E.

buc.

1

118,00

22

Compresor frigorific tip Serali 3 HP-T.E.

buc.

2

6,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

355,00

1

Construire guri de scurgere

20,00

2

Statie de epurare

100,0

3

Servicii de consultanta pentru elaborare Studiu de calitate a aerului

75,0

4

Servicii de consultanta in vederea valorificării unor fracții a deșeurilor colectate de pe raza municipiului Galați

160,0

CAP ,81.02.71

1.000,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.000,00

1

Contori

1.000,00

CAP.84.02.71- Transporturi

3.083.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

225,00

1

Mașina pentru marcaj rutier-F.A.

buc.

1

180,00

2

Utilaj pentru ștergere marcaje rutiere-F.A.

buc.

1

45,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2.858,00

1

Subtraversare Dunăre

2.550,00

2

Amenajare parcarî si parc in Tiglina II, zona blocurilor B3,F,E6,C13-C15

20,00

3

Reabilitare rețea electrica de transport troleibuze

38,00

4

Restructurare urbana

100,00

5

Restructurare urbana si reorganizare trafic zona trecere bac

100,00

6

Modernizare aleea Păcii (Moruzzi nr.74-82)

50,00

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2016'* din fonduri structurale

mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget inițial

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C

743.00

CAP.68.02.56-Asistenta sociala

743.00

11

DOTĂRI INDEPENDENTE

235,00

MUNICIPIUL GALAȚI

a.

Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice

35,00

1

Frigider

buc.

1

3,00

2

Frigider medical

buc.

1

14,00

3

Vitrina frigorifica

buc.

2

18,00

MUNICIPIUL GALAȚI

b.

Centru de zi pentru copii cu autism in municipiul Galați

200,00

1

Masa kinetoterapie

buc.

1

7,00

2

Masa masaj

buc.

1

8,00

3

Oglinda de corecție in rama metalica

buc.

1

4,00

4

Verticalizator

buc.

1

16,00

5

Banda de mers(alergare)

buc.

1

48,00

6

Masa de tratament

buc.

1

3,00

7

Bicicleta ergometrica

buc.

1

4,00

8

Banca pentru quadricepsi

buc.

1

9,00

9

Scara modulara

buc.

1

9,00

10

Aparat pentru recuperarea piciorului si gleznei

buc.

1

26,00

11

Spirometru portabil

buc.

1

10,00

12

Set gantere

buc.

1

4,00

13

Scaun cu rotile pentru invalizi

buc.

3

25,00

14

Desktop

buc.

3

9,00

15

Server dedicat

buc.

1

18,00

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

508,00

MUNICIPIUL GALAȚI

a.

Centru de zi pentru copii cu autism in municipiul Galați

507,00

1

Program informatic (lecții multimedia)

buc.

1

307,00

2

Program informatic (planșe interactive multimedia)

buc.

1

87,00

3

Program informatic (curs adulti autism)

buc.

1

72,00

4

Program informatic (aplicație management instruire)

buc.

1

6,00

5I

Licențe (sistem de operare)

buc.

10

18,00

6

Licențe (antivirus)

buc.

11

2,00

7

Licențe (office)

buc.

5

9,00

8

Portal promovare

buc.

1

6,0

MUNICIPIUL GALAȚI

b.

Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice

1,00

1

Licențe

buc.

1

1,00

LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2016"-venituri proprii si subvenții

mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti tate

Buget

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C

12.935.0

CAP.61.10-POLITIA LOCALA

1.796.0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.759,0

1

Sistem PC (buget local)

buc.

2

9,0

2

Autoturism (buget local)

buc.

9

540,0

3

Microbuz 16+1 cu usi culisante pe ambele laturi (buget local)

buc.

1

230,0

4

Stafii emisie recepție digitala MTP 3250 (buget local)

buc.

57

354,0

5

Manechin forma umana pentru antrenament(buget local)

buc.

1

4,0

6

Sistem de avertizare sonora si luminoasa de

buc.

9

36,0

interior(buget local)

1

Camera video (buget local)

buc.

2

6,0

8

Pistol letal calibru 9X19mm (buget local)

buc.

40

126,0

9

Pistol neletal calibru 9X19mm (buget local)

buc.

40

168,0

10

Multifuncționala laser A3 (buget local)

buc.

1

3,0

11

Multifuncționala laser A4(buget local)

buc.

1

3,0

12

Laptop(buget local)

buc.

1

4,0

13

Autovehicul blindat pentru transport valori (buget local)

buc.

1

276,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

35,00

1

Centrala termica, ap.1, bl.10A, strada Energiei nr.5-studiul de fezabilitate(buget local)

35,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

2,00

1

Licența software (buget local)

buc.

4

2,00

CAP.65.10-INVATAMANT

91,0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

82,0

COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA"

4,0

1

Suport pentru tabla interactiva (surse proprii)

buc.

1

4,0

COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI"

5,0

1

Tabla interactiva (surse proprii)

buc.

1

5,0

COLEGIUL NATIONAL „Costache Negri"

_

. 1

Sistem calcul (surse proprii)

buc.

2

6,0

Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna

67,0

1

Cuptor electric modular (surse proprii)

buc.

1

59,0

2

Hota din inox pentru cuptor (surse proprii)

buc.

1

4,50

3

Suport din inox pentru cuptor (surse proprii)

buc.

1

3,50

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

9,0

COLEGIUL NATIONAL „M.Kogalniceanu"

5,0

1

Programe informatice (surse proprii)

buc.

10

5,0

COLEGIUL NATIONAL „Costache Negri"

4,0

1

Programe informatice (surse proprii)

buc.

2

A0

CAP.66.10-SANATATE

4.608,0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

4.268,0

Spitalul Clinic de Urgenta

pentru copii Sf.loan Galați

3.123,0

1

Aparat anestezie (surse proprii)

buc.

2

610,0

2

Masa operație (surse proprii)

buc.

3

600,0

3

Lampa scialitica (surse proprii)

buc.

3

720,0

4

Mașina spalat instrumente chirurgicale (surse proprii)

buc.

1

80,0

5

Aparat ventilație mecanica portabil (surse proprii)

buc.

1

80,0

6

Aparat ventilație mecanica (surse proprii)

buc.

1

120,0

7

Injectomate (surse proprii)

buc.

15

75,0

3

Cărucior multifuncțional (surse proprii)

buc.

10

50,0

9

Calculator (surse proprii)

buc.

5

15,0

10

Incubator de transport neonatologie (surse proprii)

buc.

1

181,0

11

Holter TA (surse proprii)

buc.

1

5,0

12

Holter EKG (surse proprii)

buc.

î

35,0

13

UPS (surse proprii)

buc.

, 2

40,0

14

Server storage extern (surse proprii)

buc.

1

12,0

15

Aparat laparascopie chirurgicala (buget local)

buc.

1

500,0

Spitalul obstetrica -ginecologie „Buna Vestire"

799,0

1

Autoutilitara (buget local)

buc.

1

60,0

2

Mașina de spalat cu bariera septica (buget local)

buc.

1

90,0

3

Generator electric 165 KVA (buget local)

buc.

1

110,0

4

Pompa perfuzie (buget local)

buc.

10

75,0

5

Vizualizor vene periferice nn (buget local)

buc.

1

19,50

6

Aparat măsurare transcutanata a bilirubinei(buget local)

buc.

1

25,0

7

Paturi neonatale mobile (buget local)

buc.

5

13,50

8

Boxa flux laminar (buget local)

buc.

1

10,0

9

Scaun recolta (buget local)

buc.

1

5,0

10

Pupînel (buget local)

buc.

1

7,50

111 Centrifuga 60 probe (buget local)

buc.

1

12,0,

■ 12

Aparat sterilizare prin căldură uscata(buget local)

buc.

1

7,50

13

Ecograf 3D-4D (buget local)

buc.

1

160,0

14

Trusa instrumentar (buget local)

buc.

1

20,0

15

Cardiotocograf (buget local)

buc.

2

18,0

16

Aspirator chirurgical (buget local)

buc.

1

5,0

17

Masa ginecologica (buget local)

buc.

2

34,0

18

Monitor funcții vitale (buget local)

buc.

3

45,0

19

Paturi ATI (buget local)

buc.

3

36,0

20

Injectomat TCI (buget local)

buc.

2

16,0

21

Sistem centralizat de monitorizare (buget local)

buc.

1

30,0

Spitalul de psihiatrie „E lisa beta Doamna "

346,0

1

Soba pentru gătit (surse proprii)

buc.

1

50,0

2

Sterilizator abur vertical (surse proprii)

buc.

1

25,0

3

Sterilizator abur orizontal (surse proprii)

buc.

1

25,0

4

Sterilizator cu aer cald (surse proprii)

buc.

1

8,0

5

Autosanitara (surse proprii)

buc.

1

163,0

6

Uscatoare rufe (buget local)

buc.

3

75,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

235,0

Spitalul Clinic de Urgenta

100,0

pentru copii Sf.loan Galați

1

RashiIitarp mnrlprnîyarp pytinrlprp si dntarp

35 0

Compartiment Primiri Urgente pentru accesare fonduri europene -studiu de fezabilitate (buget local)

vv j W

2

Modernizare,extindere si dotare Ambulatoriu integrat al spitalului pentru accesare fonduri europene-studiul de fezabilitate (buget local)

35,0

3

înlocuire inel de apa pentru alimentare spital-studiu de fezabilitate (buget local)

15,0

4

Sistem ventilație bucătărie si spălătorie -studiu de fezabilitate (buget local)

15,0

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

135,0

1

Documentație tehnico-economica consolidare Pavilion Psihiatrie III (buget local)

85,0

2

Documentație tehnico-economica consolidare Pavilion Psihiatrie Copii (buget local)

45,0

3

R.K.Pavilion portar (buget local)-studiu de fezabilitate

2,0

4

.R.K.-retele si instalații apa rece, apa calda si agent termic (buget local)-studiu de fezabilitate

3,0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

105,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Sf.loan Galați

5,00

1

Licențe office server (surse proprii)

buc.

1

5,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

100,00

1

Licențe (buget local)

buc.

80

100,00'

CAP.67.10.03-CULTURA.RECREERE

200.00

RELIGIE

1

DOTĂRI INDEPENDENTE

200,00

TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI'

100,0

Consola lumini+accesorii(buget local)

buc.

1

40,00

2

Dirnmeri lumini (buget local)

buc.

2

12,0

3

Videoproiector 3D, laser (buget local)

buc.

1

40,0

4

Laptop (buget local)

buc.

2

8,0

TEATRUL MUZICAL „NAE LEONARD"

100,0

1

Practicabile scena (platforma scena,picioare,cleme) (buget local)

buc.

1

100,0

CAP.68.10-ASISTENTA SOCIALA

701,0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

675,50

Căminul pentru persoane vârstnice „Sf.Spiridon"

244,50

1

Uscator de rufe (buget local)

buc.

1

15,0

2

Mașina de curatat cartofi (buget local)

buc.

1

8,0

3

Grill (buget local)

buc.

1

7,50

4

Dispozitiv de ridicare si transport bolnavi (buget local)

buc.

4

12,0

5

Frigider inox vertical (buget local)

buc.

1

6,50

S

Fripteuzar(bugetlocal)

buc.

1

9?50

7

Mașina de spalat profesionala (buget local)

buc.

1

5,0

8

Sistem de calcul (buget local)

buc.

2

8,0

9

Masa de lucru inox (buget local)

buc.

3

7,50

10

Dulap perete cu usi glisante (buget local)

buc.

1

4,0

11

Rastel inox 4 polițe (buget local)

buc.

2

4,0

12

Scurgator vase inox (buget local)

buc.

3

7,50

13

Sistem supraveghere si monitorizare video (buget local)

buc.

2

150,0

Extinderea si modernizarea Centrului Medico-Social ’echea

341,0

1

Mașina de spalat rufe profesionala capacitate 50 kg (surse proprii)

buc.

1

75,0

2

Uscator rufe profesional, capacitate 50 kg (surse proprii)

buc.

1

45,0

3

Calandru pentru calcat lenjerie (surse proprii)

buc.

1

65,0

4

Robot multifuncțional bucătărie (surse proprii)

buc.

1

9,0

5

Pompa put forța (surse proprii)

buc.

1

20,0

6

Calculator (surse proprii)

buc.

2

9,0

7

Pompa recirculare CT (surse proprii)

buc.

2

25,0

8

Dulap congelator cu 2 usi (surse proprii)

buc.

1

15,0

9

Imprimanta (surse proprii)

buc.

1

15,0

10

Utilaje bucătărie calda (surse proprii)

buc.

25

63,0

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare si Sfanț"

90,0

1

Autoturism (buget local)

buc.

1

60,0

2

Mașina curatat cartofi (buget local)

buc.

1

10,0

3

Mese inox cu polița intermediara (tip dulap) (buget local)

buc.

4

20,0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

15,0

Extinderea si modernizarea Centrului Medico-Social Pechea

15,0

Servicii de proiectare canalizare (surse proprii)

15,0

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

10,50

INVESTIȚIILOR

Căminul pentru persoane vârstnice „SLSpiridon"

10,50

Licențe (buget local)

buc.

9

10,50

II

CAP .74.10-SALUBRITATE

5.203,00

DOTĂRI INDEPENDENTE

5.152,90

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

1

Pompa spalat auto sub presiune -7400 W(surse proprii)

buc.

2

24,0

2

Aparat sudura Mig Mag (surse proprii)

buc.

1

9,0

3

Ciocan demolator (surse proprii)

buc.

1

6,50

4

Polizor cu banda abraziva continua (Pm=3kw;turatie=3000 rot/min) (surse proprii)

buc.

1

5,50

5

Distribuitor Tokheim Quantium 210 (surse proprii)

buc.

1

45,0

6

Autoutilitara (1200-1600 cmc) (surse proprii)

buc.

4

312,0

7

Motofierastrau MS 660 (surse proprii)

buc.

1

5,50

8

Motofierastrau de inaltime (surse proprii)

buc.

1

3,50

9

Trusa chei cu impact imgersoll rând pentru vulcanizare (surse proprii)

buc.

1

5,0

10

Presa hidraulica 60 KN, max.3000 MP cu accesorii (surse proprii)

buc.

1

8,0

11

Autoutilitara 1200-1600 cmc (surse proprii)

buc.

2

165,0

12

Pompa recirculare membrane (surse proprii)

buc.

1

56,60

13

Pompa Cat (surse proprii)

buc.

1

55,0

14

Fosa septica vidanjabila statie sortare si compostare (surse proprii)

buc.

1

25,0

15

Put forat statie sortare (surse proprii)

buc.

1

27,0

16

Container vestiar-personal sortare (surse proprii)

buc.

1

15,0

17

Autoutilitara cu lift (surse proprii)

buc.

1

180,0

18

Linie ambalare bricheti (surse proprii)

buc.

1

85,0

19

Pluguri de zapada mobile (surse proprii)

buc.

2

45,0

20

Pompa submersibila (surse proprii)

buc.

1

6,0

21

Cantar 500 kg (surse proprii)

buc.

2

10,80

22

Sistem electronic pentru cântărire autovehicule (surse proprii)

buc.

1

35,0

23

Autobasculanta 7,5 tone (surse proprii)

buc.

1

250,0

24

Rezervor apa statie sortare (surse proprii)

buc.

1

4.0

{

I !

I~25

Sistem alarma la incendiu statie sortare +sediu (surse proprii)

buc.

1

80,0

26

Centrala termica pe lemne secția auto (surse proprii)

buc.

1

17,0

27

Motocoase (surse proprii)

buc.

73

328,50

28

Securizare containere deșeuri (surse proprii)

buc.

1

240,0

29

Autogunoiera mare 15 mc DAF (surse proprii)

buc.

1

1.150,00

30

Amenajare statie sortare (surse proprii)

buc.

1

350,0

31

Autoutilitara -atelier mobil 3,5 tone (surse proprii)

buc.

1

85,0

32

Remorci (surse proprii)

buc.

3

105,0

33

Tractor (surse proprii)

buc.

1

195,50

34

Automaturatori 2 mc (surse proprii)

buc.

2

900,0

35

Multifuncționala A3(surse proprii)

buc.

2

28,0

36

Sistem desktop PC ATC-705 (surse proprii)

buc.

10

45,0

37

Autogunoiera 3.5 mc

buc.

1

245,50

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

50,10

INVESTIȚIILOR

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

50,10

1

Licența Windows (surse proprii)

buc.

30

23,10

2

Licența Office (surse proprii)

buc.

25

27,0

CAP.87.10

336.0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

336,0

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT

336,0

1

Autoutilitara (surse proprii)

buc.

3

205,0

2

Mira invar cu cod de bare (surse proprii)

buc.

1

13,0

3

TLC meter (surse proprii)

buc.

1

5,0

4

Statie totala (surse proprii)

buc.

2

100,0

5

Multifuncționala Ecosys (surse proprii)

buc.

1

6,50

6

Calculator (surse proprii)

buc.

1

6,50

Președinte de ședinț