Hotărârea nr. 38/2016

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axe E-V, intrari in Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 38

din 02.02.2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa E-V, intrări în Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii Proiectului de hotărâre: 43/01.02.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 02.02.2016;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9992/28.01.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9994/28.01.2016 al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3) și alin. (4), art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul “Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa E-V, intrări în Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei Hotărâri.


Contrasemnează,

-££„„3-^ Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octaviqn Kovacs


Anexa la HCL nr. 38/02.02.2016

Principalii indicatori tehnico-economici propuși pentru anul 2016 la obiectivul “Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa E-V, intrări în Galați”

Străzile care fac obiectul prezentului proiect sunt strada Basarabiei (sectorul cuprins între str. Traian și str. M. Bravu) și Calea Prutului (sectorul cuprins între str. M. Bravu și Drumul național DN2B limita de intravilan a Municipiului Galați), Cele doua străzi sunt amplasate în Municipiul Galați în partea de est a orașului fiind artere ce suportă traficul greu și transportul în comun cu tramvaiul pe direcția Est-Vest și au o lungime totală de 4.118 m.

Situația existentă:

STRĂZI

Str. Basarabiei are o lungime de y6om și este prevăzută cu îmbrăcăminte asfaltică. Șinele de tramvai prezintă deformații (mici valuriri), uzură. Strada dispune de trotuare, amenajate cu îmbrăcăminte asfaltică, rețelele și conducte de apă-canalizare, cu cămine aferente, rețele electrice.

Calea Prutului are o lungime de 3.358 m, prezintă 2 benzi de circulație pe sens, din care o bandă prevăzută cu covor asfaltic, local ușor degradat, cu fisuri și crăpături și a doua bandă comună cu calea de rulare a tramvaiului, constitutită din piatră cubică. Șinele prezintă deformații (mici valuriri) și dispune de rețelele și conducte de apă-canalizare, cu cămine aferente, rețele electrice. în cadrul acestui segment există 2 pasaje ce subtraversează căile ferate în zone diferite (intersecția str. M. Bravu - str. Macului, str. Lemnari - str. Marinei). Parcările din zona adiacentă sunt insuficiente, iar acolo unde sunt amenajate nu corespund standardelor în vigoare.

Zona căii de rulare a tramvaiului este constituită din piatra cubică, iar șinele sunt pozate direct cu tiranți metalici între ele. Starea tehnică a liniei este necorespunzătoare, fiind periculoasă din punct de vedere al siguranței circulației rutiere, prezentând defecțiuni majore, șine rupte sau fisurate.

Durata de exploatare a firului de contact este depășită, este decălit, existând pericolul permanent de rupere a firului de contact.

INSTALAȚII ELECTRICE

Iluminatul public este asigurat de corpuri de iluminat stradal montate pe stâlpi din beton armat, afectați și nu mai prezintă siguranță. Liniile de contact pentru cele două sensuri sunt alimentate cu energie electrică prin cabluri subterane care se conectează la o linie electrică aeriană cu o lungime de 300 m (pe str. Basarabiei). Cablurile subterane sunt conectate în stația de redresare SRi, iar linia de contact este conectată la rețeaua aeriană.

REȚEA APĂ

Rețelele de apă existente inclusiv branșamentele pe str. Basarabiei (str. Traian - str. M. Bravu) și Calea Prutului (str. M. Bravii - limita municipiu) necesită reabilitare/înlocuire.

REȚEA CANALIZARE

ReȚelele de canalizare existente inclusiv branșamentele pe str. Basarabiei (str. Domnească - str. M. Bravu) și Calea Prutului (str. M. Bravu - limita municipiu) necesită reabilitare/înlocuire.

Pe tronsonul str. Traian - str. Domnească au fost realizate lucrări de reabilitare prin programul ISPA.

Prin proiect se prevede realizarea următoarele lucrări:

STRĂZI

 • - din punct de vedere al structurii -rutiere lucrările se vor realiza prin desfacerea structurii rutiere, demolarea bordurilor și realizarea stratului de mixtură asfaltică cu următoarea structură: strat de bază din anrobat bituminos cu grosime de 8 cm, strat de legătură din mixtura asfaltică cu grosime de 5 cm, strat de uzura din mixtură asfaltică MAS16, modificată cupudreta de cauciuc și polimeri cu grosime de 4 cm);

 • - din punct de vedere al liniei de tramvai se propune reabilitarea, atât a căii de rulare totală (strat de uzura MASF16, strat de legătură BAD20, strat de înglobare beton C30/37 cu fibre de polipropilenă, beton de monolitizare C25/30, ecran de protecție 2 straturi, strat de protecție și repartiție, fundație continuă de balast, geotextil) cât și a rețelei de fir de contact, montarea de amortizoare (de zgomote și de vibrații) de la talpa șinei și la inima șinei;

 • - se vor prevedea lucrări la pasajele supraterane (km 0+900-1+214, 2+575-2+629) cu refacerea plăcii de suprabetonare, trotuare, refacerea gurilor de scurgere, montare parapet;

 • - realizarea de locuri de parcare noi, reamenajare trotuare, execuție de piste de bicicliști;

 • - realizarea semnalizării prin marcaje și indicatoare rutiere;

 • - amenajare spații verzi, montare coșuri de gunoi,

INSTALAȚII ELECTRICE

 • - alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se va face prin alimentare la joasă tensiune din sistemul energetic;

 • - din punct de vedere al iluminatului public se va reface rețeaua de stâlpi de iluminat, se varedimensiona și înlocui rețeaua subterană de cabluri aferente iluminatului public;

 • - se va monta un fider de alimentare a liniei de contact pentru troleibuze pe sectorul cuprins între magazinul Praktiker și Primăria Galați (pentru rețeaua de alimentare a liniei de contact din SR1 pe str. Basarabiei);

 • - se va înlocui fiderul de alimentare a liniei de contact pentru cele două sensuri (pe str. Calea Prutului);

 • - rețeaua de cabluri de date și telefonie se va monta sub trotuare;

 • - s-au prevăzut instalații de protecție a șocurilor datorate atingerilor, instalație de protecție prin legare la pământ, canalizații pentru rețelele de distribuție de joasă tensiune.

REȚEA APĂ

Se propune înlocuirea rețelei de alimentare cu apă, înlocuirea conductelor cu durata de viață depășită și a celor care expiră în perioada imediat următoare cu conducte Dn 5OO-6oomm PAFSIN, PEID Dn200mm, Dn315mm, Dni6omm, Dn I25mm, Dn i6omm. Se vor înlocui branșamentele de alimentare cu apă.

REȚEA CANALIZARE

Se propune înlocuirea colectoarelor de canalizare, înlocuirea conductelor cu durata de viață depășită și a celor care expiră în perioada imediat următoare cu conducte Dn4OO-iO()O mm PAFSIN (pe str. Basarabiei), Dn 600-800-3000-3600-mm PAFSIN (pe str. Calea Prutului), racorduri de scurgere Dn200mm PVC, guri de scurgere,

PRINCIPALII INDICATORI TEIINICO-ECONOMICI

 •  Valoarea totală a investiției: 145.101.29g lei cu TVA

 •  din care C+M: 128.586.211 lei cu TVA

 •  CAPACITĂȚI: - Str. Basarabiei ,L= 76001,

 • - Calea Prutului, L= 3.358 m

 • - rețea alimentare tramvai -11,46 km

 • - montare linie aeriană de contact -1,52 km

---------- _      _    - montare șină tip 60R12 - 6,31 km                         -   -

 • - schimbător simplu - 7 buc

 • - rețea apă: Dn 125000, Dn 16omm, Dn 200mm, Dn 2500101, Dn

315 mm,

Dn 4000101, Dn 5OOmm L=2526 ml, Dn 6000101, L=i6og ml

-branșamente apă Dn 32 mm L=38ml, Dnsomm L~20ml, Dn nomm L-282ml

 • - rețea canalizare: Dn 400 mm L=i25ml, Dn 600 mm L=8oml, Dn 800 mm L=4oml, Dn 1000 mm L-I55, ml, Dn 3000 mm L=iogoml, Dn 3600 mm L=886ml, Dn 200 mm L=ig50ml

 • - instalații electrice - stâlpi iluminat 289 buc

 • - cablu energie electrică CYYF3XXI, smmp, L=4420ml

 • - cablu energie electrică ACYABY4x25mmp, L=7072ml

 • - cablu energie electrică ACYABY4x35mmp, L=ig8sml

 • - bănci lemn 12 buc, coș gunoi -265 buc, stații autobuz -i2buc

Durata de realizare a investiției: 36 luni

Sursa de finanțare: buget local, împrumut, fonduri nerambursabile

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării investiției:

PROIECTARE - REABILITARE INFRASTRUCTURATRANS PORT INCLUSIV VIADUCTE AXA E-V, INTRĂRI IN GALAȚI

1 LiURO.B.C.E,=4.4130 DIN DATA01.04.2015

Nr. cit

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

.0

1

. 2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1, Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1-

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

BS:

1 h'-t.Q-Y

H1M

CAPITOLULÎ. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectiviilui

2.1

CAPI

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

.. 0.000

0.000 fanași

0.000

0.000

0.000

TOLUL3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

; 7.700

1.745

1.848

9.548

2.163

3.2

Taxe pentru o bținere de avize, acorduri și utilități

4.000

0.906

0.960

4.960

1.124

3.3

Proiectare șimgjnerie

3.197.748

724.619

643.620

3,841.368

870.466

-3-4-

Organizarea procedurilor de achiziție----; -

0.000 -

0.000 ■

o.ooo -

0.000

07000

3,5

Consultanță

1,066.200

241.604

213.240

1,279.440

289.926

3.6

Asistență tehnici ..

1,599.109

362.361

319.820.

1,918.920

Ml

434.834

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

106,620,171

24,160.481

21,325.443

127,945.614

28,992.888

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

O.OOQ

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale de transport

.0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj șf echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

712.490

161.452

142.498

854.988

193.743

4.6

Active newtp orale . :•• -

0.000

0.000

0.Q00

0.000

oeoo_

CAPE

rOLULS. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare deșanticr

1,067.662

241.936

213.532

1,281.194

290.322

5.1.1

Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de șantier

533.831

120.968

106.766

640.597

145,161

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

. 533.831

120,968

106.766

640.597

145.161

5.2

Comisioane, cote, taj«, costul creditului

1,172.822

265.764

0.000

\,mX22

265.764

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (5% din 1.2 +1.3 +■ 2 + 3 + 4)

5,660,371

1,282.658

1,132.074

6,792.445

1,539.190

p?              \ >’j;-??< ?it' 14,        £*■T17.jî£ [j £          r--f

CAPITOLUL6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare lă beneficiar

6.1 |Prcggtirea personaluIui de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

■3FW

Probe tehnologice și teste

.0.000

0.000

Hllli

IfWRI


Beneficiar,

MUNICIPIUL GALAȚI