Hotărârea nr. 34/2016

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Galati

ROMANȚA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 34

din 02.02.2016

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea

CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 32 / 01.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 02.02.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 12134/01.02.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 12136/01.02.2016, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/08.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 4, alin. (1) din OG nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c”

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octatft&n Kovacs

I

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT SRL Sediul/Adresa str. Portului nr. 23 GaLATI

Cod unic de înregistrare ROI4749814

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei

1

1

*

!

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent

(N)

-i             '        •

]

i

1

1 o

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1125

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1123

.........

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiara

5

2

3

Venituri extraordinare

6

1II

j

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1120

1 r i

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1118

i

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

670

B..

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

5

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

ii:

194

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+Rd. 14)

12

Î49

CI

ch. cu salariile

13

149

C2

bonusuri

14

0           j

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

C4

Cheltuieli aferente AGAcontractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

9'

1

i

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile .

18

36

— ■ —.....- —■—-—

speciale și alte obligații legale

T ....

!

L...

j ■■    -

D

alte cheltuieli de exploatare

19

249

!

2

■Cheltuieli financiare

20

= 2

■ 3

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

[

■REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

22

: 2

-

|IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

i V

TROFITUL CONTABIL

RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

24

i

1

|Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

Jege_

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

26

'27’

-

1

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor' și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

i

5

Alte repartizări prevăzute de lege

r29

î

i

1 __

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8 ;

;]

1

■;

■]

Minimum 50% vărsăminte la cugetul de stat sau local în razul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/companiilor raționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)it

dividende cuvenite bugetului ie stat

33

-                ....... ‘1...........!.               ,l„........

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a'          |

|

,c)

■dividende cuvenite altor

acționari

34

9

^Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

i

i

a):

cheltuieli materiale

[38

|

b)j

cheltuieli cu salariile

[39

............. ..

i î

1

1

c).

cheltuieli privind prestările de servicii

40

i

1 ... .

i

i

|

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

[

c);

alte cheltuieli

42 :

VIII

J

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

43 :

1 ;

Alocații de la buget

44

i

i ț

, -1

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

(CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

(DATE DE

(FUNDAMENTARE

47

1

|Nr. de personal prognozat la (finele anului

48

4

J

2

jNr. mediu de salariați total

49

4

3

(Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată |(Rd,12/Rd.49)/12*1000

50

4 :

(Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

J(ORd.l3/Rd.49)/12*1000

51

3 1

5 ■

(Productivitatea muncii în (unități valorice pe total personal mediu (mii (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52j

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

i—

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.l)xl000

54

1300

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

450^