Hotărârea nr. 33/2016

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea INDUSTRIAL PARC S.R.L. Galati

ROMANI A

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 33

din 02.02.2016

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea INDUSTRIAL PARC S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 31 / 01.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 02.02.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 12130/01.02.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 12132/01.02.2016, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/08.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile ort. 1, art. 4, alin. (1) din OG nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „a”, alin. (3), Ut. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea INDUSTRIAL PARC S.R.L. Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octg&ian Kovacs

Anexa la HCL 33 / 02.02.2016


CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Operatorul economic S.C. INDUSTRIAL PARC S.R.L,

Sediul/Adresa: Galați, Str. Domneasca, nr. 38

Cod unic de înregistrare: 15339073

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2016

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

5

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

602 X

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

500

3

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

21

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

2

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.2O+Rd.21)

7

572

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

571

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

121

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

25

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

373

00

Cheltuieli de natură saiarială(Rd.13+Rd.14)

12

184

Bl

ch. cu salariile

13

3

C2

tonusuri

14

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care;

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

108

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

81

O.

alte cheltuieli de exploatare

19

52

2

Cheltuieli financiare

20

1

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pferdere>

22

30

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

6

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

25

1

Rezerve legale

25

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

INDICATORI

Nr. rd. ;

0

1

2

3

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Winimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale Și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

- dividende cuvenite bugetului local

33a

a)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

Ifl

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

IflI

CHELTUIEU ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

VIII

3

cheltuieli materiale

38

31

cheltuieli cu salariile

39

31

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

31

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

31

|alte cheltuieli

42

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIEU PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Mr. de personal prognozat la finele anului

48


Propuneri an curent 2016


INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

5

2

Mr.mediu de salariați total

49

3

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd .49)712*1000

50

2550

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd.13/Rd.49)712*1000

51

2550

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.27Rd.49)

52

101.333

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [RdL7/Rd.1)x1000

54

950,16

8

Plăți restante

55

9

9

Creanțe restante

56

9