Hotărârea nr. 30/2016

Aprobarea costului mediu lunar de intretinere in Caminul pentru persoane varstnice "Sf. Spiridon" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA rir. 30

din 02.02.2016

privind: aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sf Spiridon” Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 38/01.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 02.02.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 12074/01.02.2016, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 12076/01.02.2016, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galați nr. 34/08.01.2016, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 2630/08.01.2016;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 528/10.11.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” și a Centrului de Urgență pentru Persoane fără Adăpost și desemnarea unui reprezentant al Cosiliului Local în Consiliul Consultativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 95/26.02.2009 privind aprobarea costului mediu lunar și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.24, alin.(s) și art.25, alin.(i) - (4), din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.36, alin.(i), alin.(2), lit.”d” și alin.(6), lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin.(i) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, pentru anul 2016, în Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galați, după cum urmează:

  • -  pentru beneficiarii care nu sunt încadrați în grade de dependență:

690 lei/persoană;

  • -  pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul II de dependență:

750 lei/persoană;

  • -  pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul I de dependență:

810 lei/persoană.

Art. 2 - HCL nr. 95/26.02.2009 privind aprobarea costului mediu lunar și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora, se modifică și completează corespunzător.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Bvj®/ \  ? Contrasemnează,

! /; Secretarul municipiului Galați, /-—/ Radu OctăPian Kovacs