Hotărârea nr. 29/2016

Aprobarea costului mediu lunar de intretinere in Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.29

din 02.02.2016

privind: aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 37/01.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 02.02.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 12070/01.02.2016, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 12072/01.02.2016, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere adresa Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați nr. 118/20.01.2016, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 6976/20.01.2016;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 94/26.02.2009 privind aprobarea costului mediu lunar, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Galați și susținătorii legali ai acestora cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 231/20.07.2010 privind aprobarea schimbării denumirii Centrului Medico Social Galați în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere dispozițiile art.8, lit.”b” din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin.(i), alin.(2), lit.”d” și alin.(6), lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin.(i) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, în cuantum de 965 lei/beneficiar, în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, pentru anul 2016.

Art. 2 - HCL nr. 94/26.02.2009 privind aprobarea costului mediu lunar, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico - Social Galați și susținătorii legali ai acestora, se modifică și completează corespunzător.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs