Hotărârea nr. 28/2016

Aprobarea costului mediu lunar de intretinere in Centrul Medico-Social Pechea

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.28

din 02.02.2016

privind: aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Medico-Social Pechea

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 36/01.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 02.02.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 12066/01.02.2016, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 12068/01.02.2016, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere adresa Centrului Medico-Social Pechea nr. 78/220/2016, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 8010/25.01.2016;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 523/20.11.2003 privind înființarea instituției publice Centrul Medico-Social Pechea;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 529/10.11.2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Medico-Social Pechea și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Consultativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 96/26.02.2009 privind aprobarea costului mediu lunar, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.8, lit.V din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin.(i), alin.(2), lit.”d” și alin.(6), lit.V, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin.(i) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, în cuantum de 769 lei/beneficiar, în Centrul Medico-Social Pechea, pentru anul 2016.

Art. 2 - HCL nr.96/26.02.2009 privind aprobarea costului mediu lunar, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și susținătorii legali ai acestora, se modifică și completează corespunzător.

Art. 3_ - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octg&ian Kovacs