Hotărârea nr. 27/2016

Aprobarea costului mediu lunar de intretinere in Centrul Financiar Crese Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.27

din 02.02.2016

privind: aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Financiar Creșe Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 35/01,02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 02.02.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 12062/01.02.2016, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 12064/01.02.2016, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Văzând adresa Centrului Financiar Creșe Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 8884/26.01.2016;

Având în vedere dispozițiile ort. g, alin.(4), alin.(s), alin.(6), din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.72, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin.(i), alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit. a,pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin.(i) din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, în sumă de 423 lei, în Centrul Financiar Creșe Galați, pentru anul 2016.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


'Z/jl\ «y’v/       Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octaviqn Kovacs