Hotărârea nr. 267/2016

Solicitatea transmiterii Bazinului Olimpic si a terenului aferent, situate in Galati, Micro 19, Str. Stadionului nr. 1, Complex sportiv "Dunarea", din domeniul public al statului si administrarea Ministerului TIneretului si Sportului - Directia pentru Sport si Tineret Galati in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 267 din 15.12.2016

privind solicitarea transmiterii Bazinului Olimpic și a terenului aferent, situate in Galați, Microig, strada Stadionului nr. i, Complex Sportiv „Dunărea”, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 302/06.12.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123786/06.12.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 123788/06.12.2016, al Direcției Generale de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale , republicată, cu modificările si completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 - (1) Se solicită Ministerului Tineretului și Sportului transmiterea Bazinului Olimpic situat în Galați, Micro îg, strada Stadionului nr. 1, Complex Sportiv „Dunărea”, precum și a terenului aferent, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului ~ Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați.

(2) Datele de identificare ale bunului imobil prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexele 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu Qtâdpian Kovacs

DATELE DE IDENTIFICARE

Nn MFP

Cod clasificare

Adresa

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristici tehnice ale imobilului

Valoare de inventar de la data transmiterii

8.26.02

Galați Microl9, strada Stadionului nr,l, Complex Sportiv Dunărea

Bazin Olimpic

Domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului (CUI 26604620)- DI recți a Județeană pentru Sport și Tineret Galați (CUI 27456689)

Domeniul public al Municipiului Galați (CIF 3814810) și administrarea Consiliului Local Galați

Suprafață construită: CI: 1147 mp

C2: 20 mp

C3: 218 mp

C4:12 mp

Suprafață teren: 4656 mp

i

1

]

I

ISupr. masurata pct. 1-24 a 4656 mp *

CI -1147 mp - Bazin olimpic

C2 = 20 mp - Bazin

C3 = 218 mp - Statie filtrare

C4 = 12 mp - WC

S IO IO cn

Inventar coordonate puncte de contur

 • 1.  Y=736625.18 X=439986.49

 • 2.  ¥=736631.60 X-439991.36

 • 3.  Y=736678,20 X=439978.31

 • 4.  Y=736682.55 X=439972.39

 • 5.  Y=736699.60 X=439950.65

 • 6.  Y=736703.33 X=439945.B8

 • 7.  Y=736712.39 X=439934.19

0, ¥=736717.56 X=439919.90

 • 9.  Y=736718.04 X=439918.57

 • 10. ¥«736722.80 X=439904.33

 • 11. ¥=736725.42 X=439896.51

 • 12. Y-736708.45 X=439877.45

 • 13. Y=736673.88 X =439921.41

 • 14. ¥=736662.27 X=439912.40

 • 15. Y=736658.47 X-439917.34

16? Y=736654.32 X=439917.46

 • 17. Y-736647.51 X=439918.83

 • 18. ¥=736648.77 X=439919.85

 • 19. Y=736654.41 X=439918.82

 • 20. ¥=736658.32 X=439918.70

 • 21. Y=736663.60 X«439922.70

 • 22. ¥=>736641.46 X-439951.99

 • 23. Y=736647.71 X=439956.79

 • 24. Y=736640.36 X=439966.45

  Sistem coordonate M. Neagra STEREO"70Beneficiar: MUNICIPIUL GALAȚI


Sa.-----

x

Titlu proiect:. Rjg   re Ibpp grafică

_Zjs     £L______

Titlu plan:                  srtAFlC,

Municipiulljaiați, M(crâ y9; Sțr.'Stadianului nr. 1 _    _\r 7 K     ’■ ">doitiBleX Sportiv DunăreaPlanșa

nr.l


T

Președinte^ ș/ \ "”f s

risțaiEh^Bogațu