Hotărârea nr. 266/2016

Modificarea si completarea contractului nr. 49304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Galati incheiat cu S.C. Transurb S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 266

din 15.12.2016

privind: modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA.

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 301/06.12.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123846/06.12.2016, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 123848/06.12.2016, al Serviciului de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „b” și lit. „c” din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”,pct.

14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HCL nr. 266/2016

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea Contractului nr. 49304/03,05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.                     ■ \ \ x

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu OctaVîăn Kovacs

HCL nr. 210/2016

Anexa la HCL 266/15,12,2016

ACT ADIȚIONAL

NR, /________2016

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03.05.2016

Nr.____________/____________

Municipiul Galați, persoana juridica, cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 38, avand cod Jîscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin___________________, având funcția de Primar in calitate de delegatar, pe

deoparte, denumit in continuare Autoritatea Contractanta;

si

Operatorul de transport SC Transurb SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, înregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comerțului Galați, avand contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de înregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin___________________, avand funcția de Director General, in calitate de

delegant, denumit in continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 conform Anexei din prezentul Act Adițional;

Articolul 2

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

Municipiul Galați                                   Operator

Anexa la Actul Adițional nr.__

Anexa 2 - Program de Transport al Operatorului

Anexa 2.1 Programul de transport al Operatorului

Programul anual de transport al Operatorului S.C. Transurb S.A.

Program de Transport in funcție de gradele de mobilitate se prezintă astfel:

1. Program normal: de la data de 01 septembrie - 30 iunie

2 Program de vara: de la data de 01 iulie - 31 august

 • 3. Program de noapte : nu există

 • 4. Curse suplimentare asigurate conform diagramei: nu există

 • 5. Program la evenimente speciale: in vederea suplimentarii mijloacelor de transport pentru evenimente administrative si socio culturale se va face notificare scrisa către S.C. Transurb S.A. de către U.A.T. cu cel puțin 5 zile inainte (ex.: 31-1 ianuarie, Noaptea de înviere, Ziua Marinei, Serbările Galatiului etc.).

6. Traseele 32 și 33 vor circula între 15 iunie - 15 septembrie ale fiecărui an între orele 09.00 - 18.00.

Linia

Tramvai                           J

Troleibuz          •.                             ■■

’r -îf ::           702.254,20

Autobuz

<<■'<:         7.658.733,20

Total Km planificați

10.260.593,40

Anexa 2.1.1 - Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de tramvaie 2016

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a tramvaielor de LUNI pana VINERI in perioada 01.01. - 31.12.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu Ikml

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00-09:00

09:00-13:00

13:00-18:00

18:00 - 20:30

20:30 - 22:30

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv,

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv,

1

COMAT

16

10

5:30

21:30

40

1

40

1

40

■—-

1

40

1

40

COMBINAT

A.M.G.

7:00

22:50

COMAT

3

MICRO 19

22

13.4

5:20

21:20

56

1

56

1

56

1

56

1

56

COMBINAT

A.M.G.

6:50

22:55

MICRO 19

5

MICRO 19

34

24.1

5:00

15:32

88

2

44

1

88

2

44

1

88

BAZINUL NOU

5:43

22:25

MICRO 19

6

COMBINAT

A.M.G.

29

17.6

5:35

22:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

BAZINUL NOU

5:35

22:00

COMBINAT A.M.G.

7

MICRO 19

28

17.6

5:20

22:15

74

2

37

4

19

4

19

4

19

4

19

3

25

PIAȚA CENTRALA

5:06

22:24

MICRO 19

8

PIAȚA CENTRALA

17

9.4

5:30

22:02

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

. BAZINUL NOU

5:48

21:44

PIAȚA CENTRALA

39

MICRO 19

39

18

5:00

22:27

74

8

9

12

6

8

9

12

6

8

9

8

9

CIMITIR ISRAELIT

4:59

22:26

MICRO 19

42

COMAT

31

20.5

5:15

15:35

70

2

35

1

70

2

35

1

70

BAZINUL NOU

5:50

22:20

COMAT

44

COMAT

22

13.9

5:25

22:23

62

2

28

4

16

4

16

4

16

2

31

2

31

PIAȚA CENTRALA

5:53

22:23

COMAT

TOTAL CAPACITATI:

21

27

19

29

17

20

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a tramvaielor SAMBATA -DUMINICA SI IN SĂRBĂTORILE LEGALE in perioada 01.01. - 31.12.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE

IN CURSA

ULTIMA PLECARE

IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00-07:00

07:00-09:00

09:00-13:00

13:00-18:00

18:00 - 20:30

20:30 - 22:30

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

1

COMAT

16

10

40

COMBINAT

A.M.G.

COMAT

3

MICRO 19

22

13.4

__

56

COMBINAT

A.M.G.

MICRO 19

5

MICRO 19

34

24.1

88

BAZINUL NOU

MICRO 19

6

COMBINAT

A.M.G.

29

17.6

5:35

22:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BAZINUL NOU

5:35

22:30

COMBINAT

A.M.G.

7*

MICRO 19

28

17.6

5:20

22:18

74

2

37

4

19

4

19

4

19

3

25

2

37

PIAȚA CENTRALA

5:08

22:17

MICRO 19

8

PIAȚA CENTRALA

17

9.4

6:06

13:28

36

1

36

1

36

BAZINUL NOU

6:24

13:46

PIAȚA CENTRALA

39*

MICRO 19

39

18

5:00

22:25

74

5

15

8

9

8

9

8

9

8

9

s

15

CIMITIR ISRAELIT

5:06

22:26

MICRO 19

42

COMAT

31

20.5

70

BAZINUL NOU

_

COMAT

44*

COMAT

22

13.9

7:00

21:48

62

2

31

2

31

2

31

2

31

1

62

PIAȚA CENTRALA

7:00

22:16

COMAT

TOTAL CAPACITATE

8

16

16

16

14

9

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a tramvaielor de LUNI pana VINERI in perioada 01.07.2017 - 31.08.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [miri]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 -13:00

13:00-18:00

18:00-20:30

20:30 - 22:30

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

1

COMAT

16

10

5;30

21:30

40

1

40

1

40

1

40

1

40

COMBINAT

A.M.G.

7:00

22:50

COMAT

3

MICRO 19

22

13.4

5:20

21:20

56

1

56

1

56

_

_

1

56

_

1

56

COMBINAT

A.M.G.

6:50

22:55

MICRO 19

5

MICRO 19

34

24.1

5:00

15:32

88

2

44

1

88

2

44

1

88

BAZINUL NOU

5:43

22:25

MICRO 19

6

COMBINAT

A.M.G.

29

17.6

5:35

22:00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

BAZINUL NOU

5:35

22:00

COMBINAT

A.M.G.

7

MICRO 19

28

17.6

5:20

22:17

74

2

37

4

19

4

19

4

19

3

25

3

25

PIAȚA CENTRALA

5:19

22:28

MICRO 19

8

PIAȚA CENTRALA

17

9.4

5:30

22:02

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

BAZINUL NOU

5:48

21:44

PIAȚA CENTRALA

39

MICRO 19

39

18

5:00

22:25

74

6

12

10

8

8

9

10

8

8

9

6

12

CIMITIR ISRAELIT

4:59

22:24

MICRO 19

42

COMAT

31

20.5

5:15

15:35

70

2

35

1

70

■——

2

35

1

70

BAZINUL NOU

5:50

22:20

COMAT

44

COMAT

22

13.9

5:25

22:27

62

2

31

3

21

3

21

3

21

2

31

2

31

PIAȚA CENTRALA

5:25

22:27

COMAT

TOTAL CAPACITATI:

19

24

18

26

16

18

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a tramvaielor SAMBATA - DUMINICA SI IN SĂRBĂTORILE LEGALE in perioada 01.01.2017 - 30.06.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE

IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA

cursa [min]

05:00 - C

>7:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00-18:00

18:00 - 20:30

20:30 - 22:30

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

1

COMAT

16

10

40

COMBINAT

A.M.G.

COMAT

3

MICRO 19

22

13.4

56

COMBINAT . A.M.G.

_

MICRO 19

5

MICRO 19

34

24.1

88

BAZINUL NOU

_

MICRO 19

6

COMBINAT

A.M.G.

29

17.6

5:35

22:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BAZINUL NOU

5:35

22:30

COMBINAT A.M.G.

7

MICRO 19

28

17.6

5:20

22:17

74

2

37

3

25

3

25

3

25

3

25

2

37

PIAȚA CENTRALA

5:19

22:16

MICRO 19

8

PIAȚA CENTRALA

17

9.4

6:06

13:28

36

1

36

1

36

BAZINUL NOU

6:24

13:46

PIAȚA CENTRALA

39

MICRO 19

39

18

5:00

22:26

74

4

19

7

11

7

11

7

11

6

13

4

19

CIMITIR ISRAELIT

5:00

22:25

MICRO 19

42

COMAT

31

20.5

70

BAZINUL NOU

_

__

COMAT

44

COMAT

22

13.9

7:00

22:50

62

2

31

2

31

2

31

2

31

1

62

PIAȚA CENTRALA

7:00

22:19

COMAT

TOTAL CAPACITATI:

7

14

14

13

12

8

Anexa 2.1.2 - Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de troleibuze pe anul 2016

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a troleibuzelor de LUNI pana VINERI in perioada 01.01. - 30.06.2017; 01.09. - 31.12.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE

IN CURSA

DURATA cursa (min]

05:00-07:00

07:00 - 09:00

09:00-13:00

13:00-18:00

18:00 -22:30

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

104

TIGLINA III

29

14.1

5:15

22:25

60

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

PARC C.F.R,

5:15

22:25

TIGLINA III

MICRO 19

102

MICRO 19

29

16.8

5:06

22:26

80

6

10

8

7

6

7

8

7

8

10

PARC C.F.R.

5:06

22:26

MICRO 19

TOTAL CAPACITATI:

8

IO

8

IO

IO

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a troleibuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SĂRBĂTORILE LEGALE in perioada 01.01. - 30.06.2017 și 01.09. - 31.12.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE

IN

CURSA

ULTIMA PLECARE

IN CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00-13:00

13:00-18:00

18:00 - 22:30

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

104

TIGLINA III

29

14.1

5:15

22:25

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

PARC C.F.R.

5:15

22:25

TIGLINA III

102

MICRO 19

29

16.8

5:06

22:26

80

6

10

8

10

6

10

6

10

6

10

PARC C.F.R.

5:06

22:26

MICRO 19

TOTAL CAPACITATI:

8

8

8

8

8

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a troleibuzelor de LUNI pana VINERI in perioada 01.06.2017 - 31.08.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE

IN CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00-07:00

07:00-09:00

09:00-13:00

13:00-18:00

18:00 -22:30

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

104

TIGLINA III

29

14.1

5:15

22:25

60

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

PARC C.F.R.

5:15

22:25

TIGLINA III

MICRO 19

102

MICRO 19

29

16.8

5:06

22:26

80

6

10

8

7

6

7

8

7

8

10

PARC C.F.R.

5:06

22:26

MICRO 19

TOTAL CAPACITATI:

8

IO

8

IO

IO

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a troleibuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SĂRBĂTORILE LEGALE in perioada 01.06.2017 - 31.12.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR. STĂTU

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00-07:00

07:00-09:00

09:00-13:00

13:00-18:00

18:00 -22:30

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

104

TIGLINA III

29

14.1

5:15

22:25

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

PARC C.F.R.

5:15

22:25

TIGLINA III

102

MICRO 19

29

16.8

5:06

22:26

80

6

10

6

10

6

10

6

10

6

10

PARC C.F.R.

5:06

22:26

MICRO 19

TOTAL CAPACITATI:

8

8

8

8

8

Anexa 2.1.3 — Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de autobuze pe anul 2016

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor de LUNI pana VINERI in perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

Traseele cu program de vară vor avea Diagramă separată

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu IkmJ

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00-07:00

07:00 - 09:00

09:00-13:00

13:00-18:00

18:00 - 22:30

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

11

MICRO 13

36

16.6

5:06

22:26

80

8

10

12

7

10

8

10

8

8

10

PTA. CENTRALA

5:06

22:26

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22.5

5:03

22:23

96

6

16

8

12

8

12

8

12

6

16

B. TRAIAN

5:03

22:23

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19.1

5:00

22:20

80

2

40

4

20

2

40

4

20

2

40

GARA C.F.R.

5:00

23:00

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16.9

5:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

5:00

22:30

MICRO 13

25

TASTROM 2

18

11.8

5:30

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

CARREFOUR

6:00

21:00

TASTROM 2

26

MICRO 13

23

13.9

5:00

22:30

60

4

15

6

10

4

15

6

10

4

15

GARA C.F.R.

5:00

23:00

MICRO 13

36

COMAT

23

14.5

5:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

5:16

23:00

COMAT

9

TIGLINA III

19

10.9

5:02

22:32

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:02

23:02

TIGLINA III

104

TIGLINA III

29

14.1

5:15

22:25

60

4

15

4

15

4

15

4

15

4

15

PARC C.F.R.

5:15

22:25

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14.4

5:15

22:15

60

2

30

4

15

2

30

4

15

2

30

G. PUBLICA

5:15

22:15

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

20

11.3

5:05

22:35

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:05

23:05

C. ȘIRETUL

10

D.

CÂNTE MIR

39

24.5

5:00

22:36

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

DAMEN

5:00

22:36

D.

CANTEMIR

17

D.

CANTEMIR

48

26.4

5:22

22:02

100

2

50

4

25

2

50

4

25

2

50

METRO

5:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D.

CANTEMIR

44

25.4

5:14

22:26

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

B. TRAIAN

5:14

22:26

D.

CANTEMIR

14

MICRO 19

20

13.4

7:00

20:00

60

1

60

1

60

1

60

1 ■

60

1

60

MICRO 40

6:30

20:30

MICRO 19

28

MICRO 19

43

23.5

5:00

22:30

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

B. TRAIAN

5:00

22:30

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20.6

4:56

22:16

80

2

40

4

20

2

40

4

20

2

40

GARA C.F.R.

4:56

23:06

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6.3

5:00

22:30

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

BĂRBOȘI

5:20

22:45

MICRO 19

102

MICRO 19

29

16.8

5:06

22:26

80

8

10

14

7

12

7

12

7

8

10

PARC C.F.R.

5:06

22:26

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

5:03

22:23

80

8

10

12

8

10

8

10

8

8

10

G. PUBLICA

5:03

22:23

MICRO 19

12

PTA.

CENTRALA

27

17.5

5:17

22:12

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

METRO

5:17

22:12

PTA.

CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

14.4

7:45

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

IAS BADALAN

7:00

20:00

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9.9

5:20

22:00

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

GARA C.F.R.

5:45

23:15

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11.3

6:20

20:45

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TRECERE BAC

6:50

20:15

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

27

11.5

5:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

METRO

5:15

22:15

PTA. CENTRALA

23

B. TRAIAN

34

21.2

5:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

4

20

AUCHAN

5:18

22:38

B. TRAIAN

30

CENTRU

22

15.2

6:00

19:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

6:30

19:30

CENTRU

24

CARREFOUR

43

21.6

5:12

22:24

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

DAMEN

5:12

22:24

CARREFOUR

|

TOTAL CAPACITATI:

89

115

99

109

91

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SĂRBĂTORILE LEGALE in perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

Traseele cu program de vară vor avea Diagramă separată

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATI1

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00-07:00

07:00-09:00

09:00-13:00

13:00 -18:00

18:00 -22:30

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

11

MICRO 13

36

16.6

5:06

22:26

80

6

13

6

13

6

13

6

13

6

13

PTA. CENTRALA

5:06

22:26

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22.5

5:03

22:23

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

B. TRAIAN

5:03

22:23

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19.1

5:00

22:20

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

5:00

23:00

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16.9

5:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

5:00

22:30

MICRO 13

25

TASTROM 2

18

11.8

5:30

20:10

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

CARREFOUR

6:00

21:00

TASTROM 2

26

MICRO 13

23

13.9

5:00

22:30

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:00

23:00

MICRO 13

36

COMAT

23

14.5

5:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

5:16

23:00

COMAT

9

TIGLINA III

19

10.9

5:02

22:32

60

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:02

23:02

|     -OU

TIGLINA III

104

TIGLINA III

29

14.1

5:15

22:25

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

PARC C.F.R.

5:15

22:25

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14.4

5:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

G. PUBLICA

5:15

22:15

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

20

11.3

5:05

22:35

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:05

23:05

C. ȘIRETUL

10

D.

CANTEMIR

39

24.5

5:00

22:36

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

5:00

22:36

D.

CANTEMIR

17

D.

CANTEMIR

48

26.4

5:22

22:02

100

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

METRO

5:22

22:02

D.

CANTEMIR

27

D.

CANTEMIR

44

25.4

5:14

22:26

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

B. TRAIAN

5:14

22:26

D.

CANTEMIR

14

MICRO 19

20

13.4

7:00

20:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

MICRO 40

6:30

20:30

MICRO 19

28

MICRO 19

43

23.5

5:00

22:30

100

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

B. TRAIAN

5:00

22:30

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20.6

4:56

22:16

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2 '

40

GARA C.F.R.

4:56

23:06

MICRO 19

31

MICRO 19

Z

6.3

5:00

22:30

30

1

30

30

1

30

1

30

BĂRBOȘI

5:20

22:45

x                       j.

MICRO 19

102

MICRO 19

29

16.8

5:06

22:26

80

8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

PARC C.F.R.

5:06

22:26

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

5:03

22:23

80

6

13

6

13

6

13

6

13

6

13

G. PUBLICA

5:03

22:23

MICRO 19

12

PTA.

CENTRALA

27

17.5

5:17

22:12

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

METRO

5:17

22:12

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

14.4

7:45

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

IAS BADALAN

7:00

20:00

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9.9

5:20

22:00

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

GARA C.F.R.

5:45

23:15

PTA. CENTRALA

16

PTA.

CENTRALA

21

11.3

6:20

20:45

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TRECERE BAC

6:50

20:15

PTA.

CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

25

11.5

5:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

METRO

5:15

22:15

PTA. CENTRALA

23

B. TRAIAN

34

21.2

5:18

22:38

80

2

40

2

40

4

20

4

20

2

40

AUCHAN

5:18

22:38

B. TRAIAN

30

CENTRU

22

15.2

6:00

19:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

6:30

19:30

CENTRU

24

CARREFOUR

43

21.6

5:12

22:24

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2    |   48

DAMEN

5:12

22:24

CARREFOUR

TOTAL CAPACITATI:

71

71

73

73

71

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor & troleibuzelor de LUNI pana VINERI in perioada 01.07.2017 - 31.08.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME traseu (km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00-07:00

07:00 - 09:00

09:00-13:00

13:00 -18:00

18:00 -22:30

Nr. capacitati

Frecventa

Nr, capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

11

MICRO 13

36

16.6

5:06

22:26

80

6

13

8

10

8

10

8

10

6

13

PTA. CENTRALA

5:06

22:26

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22.5

5:06

22:18

96

4

24

6

16

6

16

6

16

4

24

B, TRAIAN

5:06

22:18

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19.1

5:00

22:20

80

2

40

4

20

2

40

4

20

2

40

GARA C.F.R.

5:00

23:00

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16.9

5:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

5:00

22:30

MICRO 13

25

PISTA BETONATA

18

11.8

5:30

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

CARREFOUR

6:00

21:00

PISTA BETONATA

26

MICRO 13

23

13.9

5:00

22:30

60

2

30

4

15

2

30

4

15

2

30

GARA C.F.R.

5:00

23:00

MICRO 13

36

COMAT

23

14.5

5:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

5:16

23:00

COMAT

9

TIGLINA III

19

10-9

5:02

22:32

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:02

23:02

TIGLINA III

104

TIGLINA III

29

14.1

5:15

22:25

60

2

30

4

15

2

30

4

15

2

30

PARC C.F.R.

5:15

22:25

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14.4

5:15

22:15

60

2

30

4

15

2

30

4

15

2

30

G. PUBLICA

5:15

22:15

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

20

11.3

5:05

22:35

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:05

23:05

C. ȘIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

24.5

5:00

22:36

96

2

48

4

24

2

48

4

24

2

48

DAMEN

5:00

22:36

D.

CANTEMIR

17

D. CANTEMIR

48

26.4

5:22

22:02

100

2

50

4

25

2

50

4

25

2

50

METRO

5:22

22:02

D.

CANTEMIR

27

D.

CANTEMIR

44

25.4

5:14

22:26

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

B. TRAIAN

5:14

22:26

D.

CANTEMIR

14

MICRO 19

20

13.4

7:00

20:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

MICRO 40

6:30

20:30

MICRO 19

28

MICRO 19

43

23.5

5:00

22:17

100

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

B. TRAIAN

5:00

22:17

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20.6

4:56

22:16

80

2

40

4

20

2

40

4

20

2

40

GARA C.F.R.

4:56

23:06

MICRO 19

31

MICRO 19

10

|    6.3

5:00

22:30

j 30

1

30

1

30

1

30   |    1

30

1

30

BĂRBOȘI

5:20

22:45

MICRO 19

102

MICRO 19

29

16.8

5:06

22:26

80

8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

PARC C.F.R.

5:06

22:26

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

5:03

22:23

80

6

13

8

10

8

10

8

10

6

13

G. PUBLICA

5:03

22:23

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

17.5

5:17

22:12

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

METRO

5:17

22:12

PTA.

CENTRALA

13

PTA.

CENTRALA

16

14.4

7:45

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

IAS BADALAN

7:00

20:00

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9.9

5:20

22:00

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

GARA C.F.R.

5:45

23:15

PTA.

CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11.3

6:20

20:45

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TRECERE BAC

6:50

20:15

PTA.

CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

27

11.5

5:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

METRO

5:15

22:15

PTA. CENTRALA

23

B. TRAIAN

34

21.2

5:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

5:18

22:38

B. TRAIAN

24

CARREFOUR

43

21.6

5:12

22:24

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

DAMEN

5:12

22:24

96

CARREFOUR

30

CENTRU

22

15.2

6:00

19:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

6:30

19:30

CENTRU

32

COMAT

53

20.2

9:00

18:00

45

1

45

1

45

PLAJA DUNAREA

9:45

18:45

COMAT

33

INTFOR

28

14.1

9:00

18:00

45

~~

1

45

1

45

PLAJA DUNAREA

9:45

18:30

INTFOR

TOTAL CAPACITATI:

75

95

83

95

75

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor ptr SAMBATA-DUMINICA si SĂRBĂTORI LEGALE in perioada 01.07.2017 - 31.08.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGI ME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00-07:00

07:00 - 09:00

09:00-13:00

13:00-18:00

18:00 -22:30

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

11

MICRO 13

36

16.6

5:06

22:26

80

6

13

6

13

6

13

6

13

6

13

PTA.

CENTRALA

5:06

22:26

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22.5

5:06

22:18

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

B. TRAIAN

5:06

22:18

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19.1

5:00

22:20

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

5:00

23:00

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16.9

5:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

5:00

22:30

MICRO 13

25

PISTA BETONATA

18

11.8

5:30

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

CARREFOUR

6:00

21:00

PISTA BETONATA

26

MICRO 13

23

13.9

5:00

22:30

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:00

23:00

MICRO 13

36

COMAT

23

14.5

5:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

5:16

23:00

COMAT

9

TIGLINA III

19

10.9

5:02

22:32

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:02

23:02

TIGLINA III

104

TIGLINA III

29

14.1

5:15

22:25

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

PARC C.F.R.

5:15

22:25

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14.4

5:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

G. PUBLICA

5:15

22:15

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

20

11.3

5:05

22:35

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

5:05

23:05

C. ȘIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

24.5

5:00

22:36

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

5:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D. CANTEMIR

48

26.4

5:22

22:02

100

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

METRO

5:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D. CANTEMIR

44

25.4

5:14

22:02

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

B. TRAI AN

5:14

22:02

D. CANTEMIR

14

MICRO 19

20

13.4

7:00

20:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

MICRO 40

6:30

20:30

MICRO 19

28

MICRO 19

43

23.5

5:00

22:30

100

6

17

6

17

6

17

6

17

6

17

B. TRAIAN

5:00

22:30

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20.6

4:56

22:16

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARAC.F.R.

4:56

23:06

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6.3

5:00

22:30

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

BĂRBOȘI

5:20

22:45

MICRO 19

102

MICRO 19

29

16.8

5:06

22:26

80

8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

PARC C.F.R.

5:06

22:26

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

5:03

22:23

80

6

13

6

13

6

13

6

13

6

13

G. PUBLICA

5:03

22:23

MICRO 19

12

PTA.

CENTRALA

27

17.5

5:17

22:12

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

METRO

5:17

22:12

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

14.4

7:45

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

IAS BADALAN

7:00

20:00

PTA.

CENTRALA

15

PTA.

CENTRALA

15

9.9

5:20

22:00

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

GARAC.F.R.

5:45

23:15

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11.3

6:20

20:45

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TRECERE BAC

6:50

20:15

PTA. CENTRALA

35

PTA.

CENTRALA

27

11.5

5:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

METRO

5:15

22:15

PTA. CENTRALA

23

B. TRAIAN

34

21.2

5:18

22:38

80

2

40

2

40

4

20

4

20

2

40

AUCHAN

5:18

22:38

B. TRAIAN

24

CARREFOUR

43

21.6

5:12

22:00

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

5:12

22:00

CARREFOUR

30

CENTRU

22

15.2

6:00

19:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

6:30

19:30

CENTRU

32

COMAT

53

20.2

9:00

18:00

45

1

45

1

45

PLAJA DUNAREA

9:45

18:45

COMAT

33

INTFOR

28

14.1

9:00

18:00

45

1

45

1

45

PLAJA DUNAREA

9:45

18:30

INTFOR

TOTAL CAPACITATI:

71

71

75

75

71

Anexa 2.2.1 - Program de circulație tramvaie

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil program normal

Zile lucratoare

Tramvai TRASEUL 1

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-

09.00

09.00-

13.00

13.00-

18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

1

10 km

Tur - 8 statii

1/40’

1/40’

1/40’

1/40’

4.0

Tur-

Mittal

7.00

22.50

1

Masnitz

Liceul 3

Micro 39

Comat

Retur - 8 statii

1/40’

1/40’

1/40’

1/40’

Retur -

Comat

5.30

21.30

1

Micro 39...

Masnitz

Mittal

Nr. kilomel

4.0 curse x

ri:

10 km = 40 km

40.00 km/zi

32.8 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 trv Cap de linie 1: 6 x 2.3 km = 13.8 km

1 trv cap de linie 2: 8 x 2.3 km = 18.4 km Total km dislocări: 32.2 km

| Număr total kilometri efectuat! pentru traseul 1/ zi lucratoare

72.2 km/zi

Total kilometri efectuat! pentru traseul 1 /zile lucratoare: 72.2 km/zi x 22 ZL = 1588.4km/luna

valabil in perioada 01.07.2016 - 31.08.2016

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                       tramvai TRASEUL 1

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-

13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

1

10 km

Tur - 8 statii

Tur

Mittal

-

-

Masnitz

Liceul 3

Micro 39

Comat

Retur - 8 statii

Comat

Retur

Micro 39...

-

-

Masnitz

Mittal

Total kilometri efectuați pentru traseul 1 /zile nelucratoare: -zero

Total kilometri efectuați pentru traseul 1 ZL+ZN = 1588.4km/luna

valabil program normal

Zile lucratoare                                                                   Tramvai TRASEUL 3

Traseul/ Lungimea

Itînerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00

09.00

09.00-

13.00

13.00-

18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

3

13.4 km

22 statii

Tur - 11 statii

1/56’

1/56’

1/56’

1/56’

4.0

Tur-

Mittal

6.50

22.55

1

P-ta Energiei Ireg Spital Jud. Micro 19

Retur - Ustatîi

1/56’

1/56’

1/56’

1/565’

Retur -

Micro 19

5.20

21.20

1

Siderurgistilor

P-ta Energiei Mittal

Număr kilometri:

4.0 curse x 13.4 km = 53.6 km

53.6 km/zi

45.4 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari depou :

1 trv Cap de liniei: 6 x 4.5 km = 27 km

1 trv cap de linie 2: 8 x 2.3 km = 18.4 km Total km dislocări: 45.4 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 3/ zi lucratoare

99 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 3 /zile lucratoare: 99 km/zi x 22 ZL = 2178 km/luna

valabil program normal

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      tramvai TRASEUL 3

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

3

13.4 km

22 statii

Tur- Ustatii

Tur

Mittal

-

-

P-ta Energiei Ireg Spital Jud. Micro 19 Retur - Ustatii

Micro 19

Retur

Siderurgistilor

-

-

P-ta Energiei Mittal

Număr kilometri:

- curse x km = km

-

-

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei -

1 abz cap de linie 2 -

Total tur: - km

Total retur: - km Total km dislocări: - km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 3/ zi nelucratoare

-

Total kilometri efectuați pentru traseul 3 /zile nelucratoare: -

Total kilometri efectuați pentru traseul 3 ZL+ZN = 2178 km/ luna

pentru program normal

Zile lucratoare

Tramvai TRASEUL 5

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-

09.00

09.00-

13.00

13.00-

18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

5

24.1 km

34 statii

Tur - 17 statii

2/44’

1/88’

2/44’

1/88’

7.5

Tur-

Micro 19...

5.00

15.32

2

IREG...

Lic.9...

Str. Domneasca

Bazin

Retur-16 statii

Bazin

2/44’

1/88’

2/44’

1/88’

Retur -

Lic.9.....

5.43

22.25

2

IREG...

Micro 19

Număr kilometri:

7.Scurse x 24.1 km = 180.75 km/zi

180.75 km/zi

44.9 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari depou :

Tur: 24.7 km

Retur: 20.2 km

Total km dislocări: 44.9 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 5 / zi lucratoare

225.65 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 5/zile lucratoare: 225.65 km/zi x 22 ZL = 4964.3 km/luna

pentru program normal

Zile nelucratoare si sărbători legale                                       Tramvai TRASEUL 5

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

5

24.1 km

34 statii

Tur - 17 statii

Tur -

Micro 19...

-

-

IREG...

Lic.9...

Str. Domneasca

Bazin

Retur - 16statii

Retur -

Bazin

-

-

Lic.9......

IREG...

Micro 19

Număr kilometri:

- curse x 24.1 = - km

km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari depou : -tur: -

- retur:

Total:- km -

Total km dislocări: -km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 5 / zi nelucratoare

- km

Total kilometri efectuați pentru traseul 5 /zile nelucratoare: -

Total kilometri efectuați pentru traseul 5 ZL+ZN - 4964.3 km efectivi/luna

valabil program normal

Zile lucratoare

Tramvai TRASEUL 6

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

6

17.6 29 statii

Tur - 15 statii

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

32.5

Tur-

Mittal

05:45

22.00

2

P-ta Energiei.. IC Frimu... Baia Corn.. Bazin

Retur - 14 statii

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Bazin

5.35

22.00

2

IC Frimu... P-ta Energiei.. Mittal

Număr kilometri:

32.Scurse x 17.6 km = 572 km

572 km/zi

16.5 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari depou :

1 trv Cap de liniei 1 x 0.8 km = 0.8/km 1 trv cap de linie 2 1 x 6.7 km = 6.7 km Total tur:7.5 km

Total retur: 9.0 km

Total km dislocări: 16.5 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 6/ zi lucratoare

588.5 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 6 /zile lucratoare: 588.5 km/zi x 22 ZL = 12947.00 km/luna

valabil program normal

Zile nelucratoare si sărbători legale

tramvai TRASEUL 6

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

6

17.6 km

29 statii

Tur - 15 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

17

Tur

Mittal

6.05

22.00

1

P-ta Energiei..

IC Frimu...

Baia Corn..

Bazin

Retur -14 statii

Bazin..

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur

IC Frimu...

5.35

22.30

1

P-ta Energiei..

Mittal

Număr kilometri:

17x17.6 km = 299.2 km

299.2 km/zi

3.1 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrarî depou : 1 trv Cap de liniei 1 x 0.8 km= 04 km Total tur: 0.8 km

Total retur: 2.3 km

Total km dislocări: 3.1 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 6/ zi nelucratoare

302.3 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

7

17.6 km

Tur - 13 statii

2/37’

4/19’

4/19’

4/19’

4/19’

3/25’

54

Tur-

Micro 19...

5.20

22.16

4

IREG... Lic.9 Str. G. Cosbuc P-ta Centrala Retur - 14 statii

P-ta Centrala

2/37’

4/19’

4/19’

4/19’

4/19’

3/25’

Retur -

Lic. 9...

5.22

22.28

4

IREG...

Micro 19

Număr kilometri:

54 curse x 17.6 = 950.4 km/zi

950.4 km/zi

49.2 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2trv Cap de liniei 2x4.5 km =18.00 km 2 trv. cap linie 2   2 x 3.3 km = 6.6 km

Total tur:24.6 km

Total retur:24.6km

Total km dislocări: 49.2 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 7 / zi lucratoare

999.6km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                       Tramvai TRASEUL 7

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

7

17.6 km

Tur - 13 statii

2/37’

4/19’

4/19’

4/19’

3/25’

3/25’

47.5

Tur-

Micro 19...

5.20

21.54

4

IREG...

IC.frimu Str. G. Cosbuc P-ta Centrala

Retur -14 statii

2/37’

4/19’

4/19’

4/19’

3/25’

3/25’

Retur -

P-ta Centrala

5.08

21.53

4

IC Frimu... IREG...

Micro 19

Număr kilometri:

47.5 curse x 17.6 = 888.8 km

836 km/zi

49.2 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 trv Cap de liniei 2 x 3.3 km = 6.6 km

2 trv. cap linie 2   2 x 4.50 km = 18.00 km

Total tur:24.6 km

Total retur:24.6 km

Total km dislocări: 49.2 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 7 / zi nelucratoare

885.2 km

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

7

17.6 km

Tur - 13 statii

2/37’

4/19’

4/19’

4/19’

3/25’

3/25’

50.5

Tur-

Micro 19...

5.20

22.17

4

IREG...

Lic.9 Str. G. Cosbuc P-ta Centrala

Retur -14

statii

P-ta Centrala

2/37’

4/19’

4/19’

4/19’

3/25’

3/25’

Retur -

Lic. 9...

5.19

22.28

4

IREG...

Micro 19

Număr kilometri:

50.5 curse x 17.6 = 888.80 km/zi

888.80 km/zi

31.2 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 trv Cap de liniei 2 x 4.5 km = 9.00 km

2 trv. cap linie 2   2 x 3.3 km = 6.6 km

Total tur:15.6 km

Total retur:15.6 km

Total km dislocări: 31.2 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 7 / zi lucratoare

920.00 km/zi

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

7

17.6 km

Tur - 13 statii

2/37’

3/25’

3/25’

3/25’

3/25’

2/37’

40

Tur-

Micro 19...

5.20

22:17

3

IREG...

IC.frimu Str. G. Cosbuc P-ta Centrala

Retur - 14 statii

2/37’

3/25’

3/25’

3/25’

3/25’

2/37’

Retur -

P-ta Centrala

5.19

22:16

3

IC Frimu... IREG...

Micro 19

Număr kilometri:

40 curse x 17.6 = 704 km

704 km/zi

24.60 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

 • 1 trv Cap de liniei 1 x 3.3 km = 3.3 km

 • 2 trv. cap linie 2   2 x 4.50 km = 9.00 km

Total tur:12.3 km

Total retur: 12.3 km

Total km dislocări: 24.60 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 7 / zi nelucratoare

728.60 km

Zile lucratoare                                                                    Tramvai TRASEUL 8

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

rî de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

8

9.4 km

Tur - 9 statii

1/36

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

27.5

Tur-

P-ta Centrala

5.30

22.02

1

Baia Comunala

Str. Domneasca

Bazinul Nou

Retur - 8 statii

Bazinul Nou

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

1/36’

Retur -

Str. Domneasca

5.48

21.44

1

Baia Comunala

P-ta Centrala

Număr kilometri:

27.5 curse x 9.4 km = 258.5 km/zi

258.5 km/zi

10 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

 • 1. 1 trv cap liniei 1x 3.3 km = 3.3 km

 • 2. 1 trv cap linie 2 1 x 6.7 km = 6.7 km Total tur 3.3 km

Total retur: 6.7 km

Total km dislocări: 10 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 8 / zi lucratoare

268.5 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 8/zile lucratoare:268.5 km/zi x 22 ZL = 5907 km/luna

Programul de circulație al mijloacelor de transport public de calatori valabil program normal

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                 Tramvai TRASEUL 8

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-22.00

Prima

Ultima

8

9.4 km

Tur - 9 statii

1/36’

1/36’

1/36’

13

Tur-

P-ta Centrala

6.06

13.28

1

Baia Comunala

Str. Domneasca

Bazinul Nou

Retur - 8 statii

1/36’

1/36’

1/36’

Retur -

Bazinul Nou

6.24

13.46

1

Str. Domneasca

Baia Comunala

P-ta Centrala

Număr kilometri:

13 curse x 9.4 km=122.2 km

122.2 km/zi

6.6 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj: Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 trv. Cap liniei 1 x 3.3 km = 3.3 km

1 trv. Cap liniei 1 x 3.3 km = 3.3 km Total tur 3.3 km

Total retur: 3.3 km

Total km dislocări: 6.6 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 8 / zi nelucratoare

128.8 km

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

39

18 km

39 statii

Tur - 20 statii

8/9’

12/6’

8/9’

12/6’

8/9’

8/9’

131.5

Tur-

Micro 19...

5.00

22.27

12

IREG......

Micro 39......

Bariera Traian .. Cimitir Israelit..

Retur - 19

statii

8/9’

12/6’

8/9’

12/6’

8/9’

8/9’

Retur -

Cimitir Israelit

4.59

22.27

12

Bariera Traian

Micro 39......

Micro 19......

Număr kilometri:

131.5 curse x 18 km =2367 km

2367 km/zi

117.6 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari depou :

6 trv Cap de liniei 6x5.3 km = 31.8 km

6 trv cap de linie 2 6 x 4..50 km = 27.0 km Total tur: 58.8 km

Total retur: 58.8 km

Total km dislocări: 117.6 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 39 / zi lucratoare

2484.6 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

 • 20.30

 • 22.30

Prima

Ultima

39

18 km

39 statii

Tur - 20 statii

5/15’

8/9’

8/9’

8/9’

8/9’

5/15’

102

Tur-

Micro 19...

5.00

22.22

8

IREG......

Micro 39......

Bariera Traian .. Cimitir Israelit..

Retur - 19 statii

Cimitir Israelit

5/15’

8/9’

8/9’

8/9’

8/9’

5/15’

Retur -

Bariera Traian

5.05

22.29

8

Micro 39......

Micro 19......

Număr kilometri:

102curse x 18 km = 1836 km

1836 km/zi

78.4 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

4 trv Cap de liniei 4 x 5.3 km = 21.2 km

4 trv cap de linie 2 4x4..50km=18 km Total tur: 39.2 km

Total retur: 39.2 km

Total km dislocări: 78.4 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 39 / zi nelucratoare

1914.4 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 39 /zile nelucratoare: 1914.4 km/zi x 9 ZN = 17229.6 km/luna

Total kilometri efectuați pentru traseul 39 ZL+ZN = 71890.8 km/luna

Zile lucratoare                                                                   Tramvai TRASEUL 39

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

39

19 km

39 statii

Tur - 20 statii

6/12’

10/8’

8/9’

10/8’

8/9’

6/12’

114

Tur-

Micro 19...

5.00

22.25

10

IREG......

Micro 39......

Bariera Traian .. Cimitir Israelit..

Retur - 19 statii

6/12’

10/8’

8/9’

10/8’

8/9’

6/12’

Retur -

Cimitir Israelit

4:59

22.24

10

Bariera Traian

Micro 39......

Micro 19......

Număr kilometri:

114 curse x 18 km =2052 km

2052 km/zi

78.40 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari depou :

4 trv Cap de liniei 4 x 5.3 km = 21.20 km 4 trv cap de linie 2 4 x 4.50 km = 18.00 km Total tur: 39.20 km

Total retur: 39.20 km

Total km dislocări: 78.40 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 39 / zi lucratoare

2130.40 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

 • 20.30

 • 22.30

Prima

Ultima

39

19 km

39 statii

Tur - 20 statii

4/19’

7/1 r

7/1 r

7/11’

6/13’

4/19’

86.5

Tur-

Micro 19...

5.00

22.26

7

IREG......

Micro 39......

Bariera Traian .. Cimitir Israelit..

Retur - 19 statii

Cimitir Israelit

4/19’

7/1 r

7/1 r

7/1 r

6/13’

4/19’

Retur -

Bariera Traian

5.00

22.25

7

Micro 39......

Micro 19......

Număr kilometri:

86.5 curse x 18 km = 1557 km

1557 km/zi

69.40 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

4trv Cap de liniei 4x5.3 km = 21.2 km 3 trv cap de linie 2 3 x 4.50 km =13.50 km Total tur: 34.70 km

Total retur: 34.70 km

Total km dislocări: 69.40 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 39 / zi nelucratoare

1626.40 km/zi

Zile lucratoare                                                        Tramvai TRASEUL 42

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

42

20.5 km

31 statii

Tur -15 statii

2/35’

1/70’

2/35’

1/70’

10

Tur-

Comat..

5.15

15.47

2

Masnitz..

Lic. 9..

Str. Domneasca

Bazin

Retur - 15statii

Bazin

2/35’

1/70’

2/35’

1/70’

5.43

22.20

Retur -

Lic.9......

2

Masnitz

Comat

Număr kilometri:

10 curse x 20.5= 250 km/zi

250 km/zi

27.4 km/zi

Număr kilometri îesiri/intrari depou :

Tur: 15.9 km

Retur: 11.5 km

Total km dislocări: 27.4 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 42 / zi lucratoare

277.4 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 42/zile lucratoare: 277.4 km/zi x 22 ZL = 6102.8 km/luna

Traseul/ Lungimea

Itinerar! ul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-22.00

Prima

Ultima

42

20.5 km

Tur - 15statii

Tur-

Comat

-

-

Masnitz.. Lic.9..

Str. Domneasca Bazin

Retur - 15statii

Retur -

Bazin

-

-

Lic. 9.....

Masnitz Comat

Număr kilometri: - curse x 20.5 = - km

-

-

Număr kilometri iesiri/intrari depou :

-trv Cap de liniei -

- trv cap linie 2  -

Total:» km

Total km dislocări: - km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 42 / zi nelucratoare

-

Zile lucratoare                                                        Tramvai TRASEUL 44

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

44

13.9 km

22 statii

Tur -10 statii

2/3T

4/16’

4/16’

4/16’

2/3T

2/31’

58.5

Tur-

Comat..

5.25

22.23

4

Micro 39..

Lic. 9...

Baia Corn...

P-ta Centrala

Retur - 11 statii

P-ta Centrala..

2/3T

4/16’

4/16’

4/16’

2/3T

2/3T

5.29

22.23

Retur -

Lic. 9..

4

Micro 39..

Comat

Număr kilometri:

58.5 curse x 13.9 km = 813.15 km/zi

813.15 km/zi

22.4 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 tvr.Cap linie 1: 2 x 3.3 km = 6.6 km 2 trv Cap linie 2: 2 x 2.3 km = 4.6 km Total tur: 11.2 km

Total retur. 11.2 km

Total km dislocări: 22.4 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 44 / zi lucratoare

835.55 km/zi

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-22.00

Prima

Ultima

44

13.9 km

22 statii

Tur - 10 statii

2/3T

2/31’

2/31’

2/31’

2/3T

27.5

Tur-

Comat..

7.00

21.48

2

Micro 39..

Lic. 9..

Baia Corn...

P-ta Centrala

Retur - Ustatii

2/3T

2/3T

2/31’

2/31’

2/31’

Retur -

P-ta Centrala..

7.00

22.19

2

Lic. 9...

Micro 39..

Comat

Număr kilometri:

27.5 curse x 13.9 km = 423.95 km/zî

382.25 km/zi

11.2 km/zi

Număr kilometri iesîri/intrari garaj: 1 tvr.Cap linie 1: 1 x 3.3 km = 3.3 km 1 trv Cap linie 2: 1 x 2.3 km = 2.3 km Total tur. 5.6 km

Total retur: 5.6 km

Total km dislocări: 11.2 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 44 / zi nelucratoare

393.45 km/zi

Traseul/ Lungimea

Iti nerari ul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-

22.30

Prima

Ultima

44

13.9 km

22 statii

Tur - 10 statii

2/3T

3/21’

3/21’

3/2T

2/3T

2/3T

43.5

Tur-

Comat..

5.25

22.27

3

Micro 39..

Lic. 9...

Baia Corn...

P-ta Centrala

Retur - Ustatii

P-ta Centrala..

2/31’

3/21’

3/21’

3/21’

2/31’

2/31’

5.25

22.27

Retur -

Lic. 9..

3

Micro 39..

Comat

Număr kilometri:

43.5 curse x 13.9 km = 604.65 km/zi

604.65 km/zi

17.80 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj: 2 tvr.Cap linie 1: 2 x 3.3 km = 6.6 km 1 trv Cap linie 2: 1 x 2.3 km = 2.3 km Total tur: 8.9 km

Total retur: 8.9 km

Total km dislocări: 17.80 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 44 / zi lucratoare

622.45 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                       Tramvai TRASEUL 44

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

20.30

20.30-22.00

Prima

Ultima

44

13.9 km

22 statii

Tur - 10 statii

2/3 T

2/3 T

2/31’

2/31’

1/62’

27.5

Tur-

Comat..

7:00

22:50

2

Micro 39..

Lic. 9..

Baia Corn...

P-ta Centrala

Retur - 11 statii

2/3T

2/31’

2/31’

2/3T

1/62’

Retur -

P-ta Centrala..

7:00

22.19

2

Lic. 9...

Micro 39..

Comat

Număr kilometri:

27.5 curse x 13.9 km = 382.25 km/zi

382.25 km/zi

11.2 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj: 1 tvr.Cap (inie 1: 1 x 3.3 km = 3.3 km 1 trv Cap linie 2: 1 x 2.3 km = 2.3 km Total tur: 5.6 km

Total retur 5.6 km

Total km dislocări: 11.2 km

Număr total kilometri efectuat! pentru traseul 44 / zi nelucratoare

393.45 km/zi

Total kilometri efectuați pentru traseul 44 /zile nelucratoare: 393.45 km/zi x 9 ZN = 3541.05 km/luna

Total kilometri efectuați pentru traseul 44 ZL+ZN =17234.95 km efectivi/luna

Zile lucratoare                                                                   Troleibuze TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-22.30

Prima

Ultima

102

16.8 km

29 statii

Tur-14

8/10’

14/7’

12/7’

12/7’

8/10’

139

Tur-

Micro 19...

5.06

22:26

12

Spit. Județean... Potc. de Aur....

Parf. Teilor...

Bloc Ialomița... Parc CFR...

Retur-15

8/10’

12/7’

12/7’

12/7’

8/10’

Retur -

Gradina Publ...

5:06

22:26

12

P. Eminescu...

Spit. Județean...

Micro 19

Număr kilometri:

139 curse x 16.8 = 2335.20 km/zi

2335.20 km/zi

91 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

8 tbz Cap de linie 1 => 8 x 1.5 km = 12 km 2 abz Cap de linie 1 => 2 x 1.5 km = 3 km 4 abz Cap de linie 2=> 4 x 8.0 km = 32 km Total tur: 44 km

Total retur: 47 km

Total km dislocări: 91 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 102 zi lucratoare

2426.20 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 102/zile lucratoare: 2426.20 km/zi x 22 ZL = 53376.40 km/luna

Zile nelucratoare si sărbători legale

Troleibuze TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

102

16.8 km

29 statii

Tur-14 statii

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

105

Tur-

Micro 19...

5.06

22:26

8

Spit. Județean... Potc. de Aur....

Parf. Teilor...

Bloc Ialomița... Parc CFR...

Retur -15 statii

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

Retur -

Parc CFR...

5:06

22:26

8

P. Eminescu... Spit. Județean... Micro 19

Număr kilometri:

105 curse x 16.8 = 1764 km/zi

1764 km/zi

24.00 Km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

8 tbz Cap de linie 1=> 8x1.5 km =12 km Total tur: 12 km

Total retur: 12 km

Total km dislocări: 24 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 102/ zi nelucratoare

1788 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 102/zile nelucratoare: 1788 km/zi x 9 ZN = 16092 km/luna

Total kilometri planificați pentru traseul 102 ZL+ZN = 69468.40 km efectivi/ luna

Partajarea km autobus/troleibuz dată de GPS

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori pentru program normal

Zile lucratoare                                                                    Troleibuze TRASEUL 104

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

Tur-14

4/15’

4/15’

4/15’

4/15’

4/15’

70

Tur-

Tig.lll...

5:15

22.25

4

104

Tig.l...

Parfumul Teilor...

14.1 km

Cămine st...

Parc CFR

29 statii

Retur -15

Parc CFR...

4/15’

4/15’

4/15’

4/15’

4/15’

Retur -

Cămine st...

5:15

22:25

4

Tig.l...

Tig.lll

Număr kilometri:

70 curse x 14.1 = 1001.10 km/zi

1001.10 km/zi

30.0 km/zi

Număr kilometri iesîri/intrari garaj:

2 tbz Cap de liniei => 2x 1.5 km = 3.0 km

2 abz Cap de linie 2 => 2 x 6 km = 12.0 km Total tur 15.0 km

Total retur: 15.0 km

Total km dislocări 30 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 104 / zi lucratoare

1031.10 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                    Troleibuze TRASEUL 104

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

104

14.1 km

29 statii

Tur-

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

35

Tur-

Tig.lll...

5.25

22.25

2

Tig.l...

Parfumul Teilor...

Cămine st...

Parc CFR

Retur -

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Parc CFR...

5.25

22.25

2

Cămine st...

Tig.l...

Tig.lll

Număr kilometri:

35 curse x 14.1 = 493.50 km

493.50 km/zi

6.0 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 tbz Cap de Iinie1^> 2 x 1.5 km = 3.0 km Total tur: 3.0 km

Total retur: 3.0km

Total km dislocări: 6.0km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 9 / zi nelucratoare

499.50 km

Total kilometri planificați pentru traseul 104 /zile nelucratoare: 499.50 km/zi x 9 ZN = 4495.50 km/luna

Total kilometri planificați pentru traseul 104 ZL+ZN = 27179.70 km/luna

Partajarea km autobus/troleibuz dată de GPS

Anexa 2.2.3 - Program de circulație autobuze

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori pentru program normal

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 9

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

9

10.9 km

19 statiî

Tur-

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

36.5

Tur-

Tig. III...

5:02

22:32

2

Tig. I...

Potc. De Aur...

Parfumul Teilor..

Gara CFR

Retur -

Gara CFR...

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Albatros...

5:02

23:02

2

Tig.l...

Tig.III

Număr kilometri:

36.5 curse x 10.9 = 397.85 km/zi

397.85 km/zi

21.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1abz Cap de liniei => 1 x 4.50 km = 4.50 km 1 abz cap de linie 2 => 1 x 6.00 km = 6.00 km Total tur: 10.5.00 km

Total retur: 10.5.00 km

Total km dislocări: 21.00km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 9 in zi lucratoare

418.85/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

9

10.9 km

19 statîi

Tur-

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

36.5

Tur-

Tig. III...

5:02

22.32

2

Tig. I...

Potc. De Aur... Parfumul Teilor..

Gara CFR

Retur -

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Gara CFR...

5:02

23:02

2

Albatros... Tig.l... Tig.III

Număr kilometri:

36.5 curse x 10.9 = 397.85 km

397.85 km/zi

21.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1 x 4.5 km = 4.50 km 1 abz cap de linie 2 => 1 x 6.0 km = 6.00 km Total tur: 10.50 km

Total retur: 10.50 km

Total km dislocări: 21.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 9 in zi nelucratoare

418.85 km

Total kilometri planificați pentru traseul 9 in zile nelucratoare: 418.85 km/zi x 9 ZN = 3769.65 km/luna

Total kilometri planificați pentru traseul 9 ZL+ZN ~ 12984.35 km efectivi/ luna

Traseul/ Lungimea

Itinerarîul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-

9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

10

24.5 km

33 statîî

Tur- 16

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

45

Tur-

Damen...

5:00

22:36

4

INTFOR... Navrom... Tig.l... Billa I...

D. Cantemir

Retur -17

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

Retur -

D. Cantemir...

5:00

22:36

4

Billa l... INTFOR Damen

Număr kilometri:

45 curse x 24.5 = 1102.50 km/zi

1102.50 km/zi

71.6 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

2 abz Cap de liniei =>2 x 6.70 km = 13.40 km

2 abz cap de linie 2 =>2 x 11.20 km = 22.40 km Total tur: 35.8 km

Total retur: 35.8 km

Total km dislocări: 71.6 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 10 in zi lucratoare

1174.10 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itînerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-

9.00

9.00-

13.00

13.00-18.00

18.00-21.00

21.00-

22.00

Prima

Ultima

10

24.5 km

33 statii

Tur-16

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

23

Tur-

Damen

5:00

22:36

2

INTFOR... Navrom... Tig.l... Billa I...

D. Cantemir

Retur -17

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

Retur -

D.

Cantemir...

5:00

22:36

2

Billa I... INTFOR Damen

Număr kilometri:

23 curse x 24.5 =563.50 km

563.50 km/zi

35.8 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de liniei => 1x 6.70 km = 6.70 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 11.20 km = 11.20 km Total tur: 17.9 km

Total retur: 17.9 km

Total km dislocări: 35.8 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 10 in zi nelucratoare

599.30 km/zi

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 10

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.30

6.30-9.00

9.00-13.00

13.00-16.00

16.00-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

10

24.5 km

33 statiî

Tur-16

2/48’

4/24’

2/48’

4/24’

2/48’

2/48’

37

Tur-

Damen...

5:00

22:36

4

INTFOR...

Navrom...

Tig.l... Billa I...

D. Cantemir

Retur - 17

2/48’

4/24’

2/48’

4/24’

2/48’

2/48’

Retur -

D. Cantemir...

5:00

22:36

4

Billa I... INTFOR Damen

Număr kilometri:

37 curse x 24.5 = 906.50 km/zi

906.50 km/zi

71.6 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de liniei =>2 x 6.70 km = 13.40 km

2 abz cap de linie 2 =>2 x 11.20 km = 22.40 km Total tur: 35.8 km

Total retur: 35.8 km

Total km dislocări: 71.6 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 10 in zi lucratoare

978.10 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 10

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Plecări de la capete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

6.00

6.00-9.00

9.00-

13.00

13.00-

18.00

18.00-

21.00

21.00-

22.00

Prima

Ultima

10

24.5 km

33 statii

Tur- 16

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

23

Tur-

Damen

5:00

22:36

2

INTFOR... Navrom...

Tig.l...

Billa I...

D. Cantemir

Retur - 17

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

Retur -

D.

Cantemir...

5:00

22:36

2

Billa I... INTFOR Damen

Număr kilometri:

23 curse x 24.5 =563.50 km

563.50 km/zi

35.8 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de linie! => 1x 6.70 km = 6.70 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 11.20 km = 11.20 km Total tur: 17.9 km

Total retur: 17.9 km

Total km dislocări: 35.8 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 10 in zi nelucratoare

599.30 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-07.00

07.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

11

16.6 km

36 statii

Tur-

8/10’

12/8’

8/10’

10/8’

8/10’

123

Tur-

Micro 13...

05.06

22.26

10

Micro 39...

P-ta Enegiei.. Tigl l... C.V.A...

P-ta Centrala

Retur -

8/10’

10/8’

8/10’

10/8’

8/10’

Retur

P-ta Centrala

05.06

22.26

10

Ag. CFR... P-ta Energiei... Micro 13 B

Număr kilometri:

123 curse x 16.6 km = 2041.80 km/zi

2041.80 km/zi

79

Km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

7 abz Cap de linie 1=> 7 x 4.5 km = 31.5 km

5 abz cap de linie 2 ^>5x 2.5 km = 12.5 km Total tur: 35 km

Total retur: 35km + 9km = 44km

Total km dislocari:79 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 11 in zi lucratoare

2120.80 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

11

16.6 km

36 statiî

Tur-23statii

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

79

Tur-

Micro 13...

05.06

22.26

6

Micro 39... P-ta Enegiei..

Tigl I... C.V.A...

P-ta Centrala

Retur -12 statii

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

Retur -

P-ta Centrala

05.06

22.26

6

Ag. CFR... P-ta Energiei... Micro 13 B

Număr kilometri :

79 curse x 16.6 = 1311.4 km/zî

1311.4 km/zi

42 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

3 abz Cap de linie 1=> 3 x 4.5 km = 13.5 km

3 abz cap de linie 2 =>3 x 2.5 km = 7.5 km Total tur: 21.00 km

Total retur: 21.00 km

Total km dislocări: 42.00 km

Număr total kilometri e planificați pentru traseul 11 in zi nelucratoare

1353.4 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-07.00

07.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

11

16.6 km

36 statii

Tur-

6/13’

8/10’

8/10’

8/10’

6/13’

95

Tur-

Micro 13...

05.06

22.26

8

Micro 39... P-ta Enegiei..

Tigll... C.V.A...

P-ta Centrala

Retur -

6/13’

8/10’

8/10’

8/10’

6/13’

Retur

P-ta Centrala

05.06

22.26

8

Ag. CFR... P-ta Energiei... Micro 13 B

Număr kilometri:

95 curse x 16.6 km = 1577 km/zi

1577 km/zi

56 Km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

4 abz Cap de linie 1=> 4 x 4.5 km = 18 km

4 abz cap de linie 2 =^> 4 x 2.5 km = 10 km Total tur: 28 km

Total retur: 28 km

Total km dislocari:56 km

Număr total kilometri planificați pentru traseulH in zi lucratoare                           |    1633 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                 Autobuze TRASEUL 11

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

11

16.6 km

36 statii

Tur - 23 statii

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

79

Tur-

Micro 13...

05.06

22.26

6

Micro 39...

P-ta Enegiei.. Tigl I... C.V.A...

P-ta Centrala

Retur - 12 statii

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

Retur -

P-ta Centrala

05.06

22.26

6

Ag. CFR... P-ta Energiei... Micro 13 B

Număr kilometri:

79 curse x 16.6 = 1311.40 km/zi

1311.40 km/zi

42 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

3 abz Cap de linie 1=> 3 x 4.5 km = 13.5 km

3 abz cap de linie 2 =^3 x 2.5 km = 7.5 km Total tur: 21.00 km

Total retur: 21.00 km

Total km dislocări: 42.00 km

Număr total kilometri e planificați pentru traseul 11 in zi nelucratoare

1353.40 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

12

17.5 km

27 statii

Tur-

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

30

Tur-

P-ta Centrala...

5:17

22.12

2

Hotel Sofin... Patinoar... Bariera Traian... Automecanica...

Metro

Retur -

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

Retur -

Metro...

5:17

22.12

2

Patinoar... Hotel Sofin... P-ta Centrala

Număr kilometri:

30 curse x 17.5 = 525 km/zi

525 km/zi

15.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 => 1x 4.50 km = 4.50 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 3,00 km = 3,00 km Total tur: 7.50 km

Total retur:;7.50km

Total km dislocări: 15.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 12 in zi lucratoare

540 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

12

17.5 km

27 statii

Tur-

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

30

Tur-

P-ta Centrala...

05.17

22.17

2

Hotel Sofin... Patinoar... Bariera Traian... Automecanica...

Metro

Retur -

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

Retur -

Metro...

05.17

22.17

2

Patinoar... HotelSofin... P-ta Centrala

Număr kilometri:

30 curse x 17.5 =525 km/zi

525 km/zi

15 Km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 =>1x 4.50 km = 4.50 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 3,00 km = 3,00 km Total tur: 7.50 km

Total retur:;7.50km

Total km dislocări: 15.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 12 in zi lucratoare

540 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

13

14.4 km

16 statii

Tur - 9 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

9

Tur-

P-ta Centrala..,

7.45

20:30

1

Calea Prutului... Bazinul Nou...

Agrogal... IAS Badalan

Retur - 7 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

IAS Badalan...

7:00

20:00

1

Agrogal... Calea Prutului...

P-ta Centrala

Număr kilometri :

9 curse x 14.4 = 129.6 km/zi

129.6 km/zi

16.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de linie 1=> 1x 8.00 km = 8.00 km Total tur: 8.00 km

Total retur: 8.00 km

Total km dislocări: 16.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 13 in zi lucratoare

145.6 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL13

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

rî de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-22.00

Prima

Ultima

13

14.4 km

16 statii

Tur - 9 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

9

Tur-

P-ta Centrala..,

7.45

20:30

1

Calea Prutului... Bazinul Nou...

Agrogal... IAS Badalan

Retur - 7 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

IAS Badalan...

7:00

20:00

1

Agrogal... Calea Prutului...

P-ta Centrala

Număr kilometri :

9 curse x 14.4 = 129.6 km/zi

129.6 km/zi

16.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1^> 1x 8.00 km = 8.00 km Total tur: 8.00 km

Total retur: 8.00 km

Total km dislocări: 16.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 13 in zi nelucratoare

145.6 km

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 14

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

14

13.4 km

20 statii

Țur-11 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

16.5

Tur-

Micro 40

6.30

22.30

1

Micro 13 Viaduct Cozamin Micro 19

Retur - 9 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Micro 19

7.00

22.00

1

Viaduct Micro 13 Micro 40

Număr kilometri:

16.5 curse x 13.4 = 221.1 km/zi

221.1 km/zi

10.5 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie =>1 x 2.5 km =2.5 km Total tur: 3.70 km

1 abz cap de linie =>1 x 8.0 km = 8.0 km

Total retur: 8.0 km

Total km dislocări: 10.5 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 14 in zi lucratoare

231.6 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 14

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitatî / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-

13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

14

13.4 km

20 statii

Tur - 11 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

14.5

Tur-

Micro 40

6.30

20.30

1

Micro 13 Viaduct Cozamin Micro 19

Retur - 9 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Micro 19

7.00

20.00

1

Viaduct Micro 13 Micro 40

Număr kilometri:

14.5 curse x 13.4 = 194.3 km

194.3 km/zi

10.5 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie =>1 x 2.5 km = 2.5 km Total tur: 2.5 km

1 abz cap de linie=> 1 x 8.0 km = 8.0 km Total retur: 10.5 km

Total km dislocări: 10.5 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 14 in zi nelucratoare

204.8 km

Total kilometri planificați pentru traseul 14 in zile nelucratoare: 204.8 km/zi x 9 ZN = 1843.2 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 14 ZL+ZN ~ 6938.4 km efcetivi/luna

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 15

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitatî / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

9.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

15

9.9 km

15 statii

Tur-

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

22

Tur-

P-ta Centrala..,

5:20

22.00

1

Potc. de aur... Spicul... INTFOR.. Gara CFR

Retur -

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

Retur -

Gara CFR...

5:45

23:15

1

INTFOR.. Universitate... P-ta Centrala

Număr kilometri:

22 curse x 9.9 = 217.80 km/zi

217.80 km/zi

9.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de linie 1=> 1x 4.50 km = 4.50 km Total tur: 4.50 km

1 abz cap de linie 1 =^1x 4.50 km = 4.50 km Total retur: 4.50 km

Total km dislocări: 9.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 15 in zi lucratoare

226.80 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 15

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

15

9.9 km

15 statii

Tur-

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

22

Tur-

P-ta Centrala..,

5:20

22.00

1

Potc. de aur... Spicul... INTFOR.. Gara CFR

Retur -

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

Retur -

Gara CFR..

5.45

23:15

1

INTFOR.. Universitate... P-ta Centrala

Număr kilometri:

22 curse x 9.9 = 217.80 km/zi

217.80 km/zi

9.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 =>1x 4.5 km = 4.5 km Total tur: 4.5 km

1 abz cap de linie 1 => 1x 4.5 km = 4.5 km Total retur: 4.5 km

Total km dislocări: 9.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 15 in zi nelucratoare

226.80 km

Total kilometri planificați pentru traseul 15 in zile nelucratoare: 226.80 km/zi x 9 ZN = 2041.20 km/luna Total kilometri efectivi pentru traseul 15 ZL+ZN - 7030.80 efectivi/luna

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 15

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

9.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

15

9.9 km

15 statii

Tur-

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

22

Tur-

P-ta Centrala..,

5:20

22.00

1

Potc. de aur...

Spicul... INTFOR.. Gara CFR

Retur -

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

Retur-

Gara CFR...

5:45

23:15

1

INTFOR.. Universitate... P-ta Centrala

Număr kilometri:

22 curse x 9.9 = 217.80 km/zi

217.80 km/zi

9.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de linie 1=> 1x 4.50 km = 4.50 km Total tur: 4.50 km

1 abz cap de linie 1 =>1x 4.50 km = 4.50 km Total retur: 4.50 km

Total km dislocări: 9.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 15 in zi lucratoare

226.80 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 15

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

15

9.9 km

15 statii

Tur-

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

22

Tur-

P-ta Centrala..,

5:20

22.00

1

Potc. de aur... Spicul... INTFOR.. Gara CFR

Retur -

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

1/50’

Retur -

Gara CFR..

5.45

23:15

1

INTFOR.. Universitate... P-ta Centrala

Număr kilometri:

22 curse x 9.9 = 217.80 km/zi

217.80 km/zi

9.00 km/zi

Număr kilometri iesirî/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 =>1x 4.5 km = 4.5 km Total tur: 4.5 km

1 abz cap de linie 1 1x 4.5 km = 4.5 km Total retur: 4.5 km

Total km dislocări: 9.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 15 in zi nelucratoare

226.80 km

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 16

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

16

11.3 km

21 statii

Tur - 9

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

14,5

Tur-

Trecere Bac...

6:20

20:45

1

Tig.l...

Potc. de Aur... P-ta Centrala

Retur-11

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

P-ta Centrala...

6.50

20:15

1

Agenția CFR... Tig.l... Tracere Bac

Număr kilometri:

14,5 curse x 11.3 =163.85 km/zi

163.85 km/zi

21.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de linie 1 =>1 x 6.00 km = 6.00 km

1 abz. cap de linie 2 => 1 x 4.50 km = 4.50 km Total tur: 10.50 km

Total retur: 10.50 km

Total km dislocări: 21.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 16 in zi lucratoare

184.85 km/zi

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori

pentru program normal

Zile nelucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 16

T raseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

16

11.3 km

21 statiî

Tur-9

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

14.5

Tur-

Trecere Bac...

6:20

20.45

1

Tig.l... Potc. de Aur...

P-ta Centrala

Retur- 11

P-ta Centrala...

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Agenția CFR...

6.50

20.15

1

Tig.l...

Tracere Bac

Număr kilometri:

14.5 curse x 11.3 = 163.85 km

163.85 km/zi

21.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 => 1 x 6.00 km - 6.00 km 1 abz. cap de linie 2 =>1 x 4.50 km = 4.50 km Total tur: 10.50 km

Total retur: 10.50 km

Total km dislocări: 21.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 16 in zi nelucratoare

184.85 km

Total kilometri planificați pentru traseul 16 in zile nelucratoare: 184.85 km/zi x 9 ZN = 1663.65 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 16 ZL+ZN -5730.35 km efectivi/ luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori

pentru program normal

Zile lucratoare                                                                 Autobuze TRASEUL 17

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

17

26.4 km

43 statii

Tur - 21

2/50’

4/25’

2/50’

4/25’

2/50’

31

Tur-

D. Cantemir...

5:22

22:02

4

Spit. Județean...

IREG...

Micro 39... Bariera Traian.. Metro

Retur -22

2/50’

4/25’

2/50’

4/25’

2/50’

Retur-

Metro...

5:22

22:02

4

Micro 38...

Spit. Județean... D. Cantemir

Număr kilometri:

31 curse x 26.4 = 818.40 km

818.40 km/zi

85.2 Km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

2 abz Cap de liniei => 2x 3.00 km = 6.00 km

2 abz cap de linie 2 => 2x 11.20 km = 22.40 km

Tur: 1 abz. x3.00 km = 3.00 km; 1 abzx 11.2 km = 11.2 km Retur: 1 abz. x 3.00 km = 3.00 km; 1 abz x 11.2 km = 11.2 km Total tur: 28.40 km + 14.2 km = 42.6 km

Total retur: 28.40 km + 14.2 km = 42.6 km

Total km dislocări: 85.2 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 17 in zi lucratoare

903.6 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 17

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacîtati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

17

26.4 km

43 statii

Tur- 21

2/50’

2/50’

2/50’

2/50’

2/50’

21

Tur-

D. Cantemir...

5:22

22:02

2

Spit. Județean... IREG... Micro 39... Bariera Traian.. Metro

Retur - 22

2/50’

2/50’

2/50’

2/50’

2/50’

Retur -

Metro...

5:22

22:02

2

Micro 39... Spit Județean..

D.Cantemir

Număr kilometri:

21 curse x 26.4 = 554.4 km

554.4 km/zi

28.40 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1x 3.00 km = 3.00 km

1 abz cap de linie 2 =^> 1x 11.20 km = 11.20 km Total tur: 14.20 km

Total retur: 14.20 km

Total km dislocări: 28.40 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 17 in zi nelucratoare

582.8 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

18

22.5 km

40 statii

Tur-19

6/16’

8/12’

8/12’

8/12’

6/16’

79

Tur-

Micro 13..

5.03

22.23

8

Micro 39.. Ireg.. Tig.. I Parfumul Teilor. Bariera

Retur -21

6/16’

8/12’

8/12’

8/12’

6/16’

Retur -

Bariera.

5.03

22.23

8

Tig. I.. Ireg..

Micro 13

Număr kilometri:

79curse x 22.5 km = 1777.5 km

1777.5 km/zi

24.80 Km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

4abz Cap de liniei =>4x 2.50 km = 10.00 km 4 abz cap de linie 2 => 4 x 0.6 km = 2.40 km Total tur: 12.40 km

Total retur: 12.40 km

Total km dislocari:24.80 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 18 in zi lucratoare

1802.3 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

18

22.5 km

40 statii

Tur-19

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

44

Tur-

Micro 13..

5.03

22.23

4

Micro 39.. Ireg.. Tig.. I Parfumul Teilor. Bariera

Retur - 21

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

Retur -

Bariera.

5.03

22.23

4

Tig. I.. Ireg..

Micro 13

Număr kilometri:

44curse x 22.5 km = 990 km

990 km/zi

12.4 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de liniei => 2 x 2.50 km = 5.00 km

2 abz cap de linie 2 ==> 2 x 06. km = 1.2 km Total tur: 6.2 km

Total retur: 6.2 km

Total km dislocări: 12.4 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 18 in zi nelucratoare

1002.4 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

18

22.5 km

40 statii

Tur-19

4/24’

6/16’

6/16’

6/16’

4/24’

57.5

Tur-

Micro 13..

5.06

22.18

6

Micro 39..

Ireg.:

Tig.. I Parfumul Teilor.

Bariera

Retur -21

4/24’

6/16’

6/16’

6/16’

4/24’

Retur -

Bariera.

5.06

22.18

6

Tig. I..

Ireg..

Micro 13

Număr kilometri:

57.5curse x 22.5 km = 1293.75 km

1293.75 km/zi

18.60

Km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

3abz Cap de liniei ^3x2.50 km = 7.50 km 3 abz cap de linie 2 => 3 x 0.6 km = 1.80 km Total tur:9.30 km

Total retur: 9.30 km

Total km dislocări: 18.60 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 18 in zi lucratoare

1312.35 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itînerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

18

22.5 km

40 statii

Tur-19

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

44

Tur-

Micro 13..

5.06

22.18

4

Micro 39.. Ireg.. Tig.. I Parfumul Teilor.

Bariera

Retur - 21

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

Retur -

Bariera.

5.06

22.18

4

Tig. I..

Ireg..

Micro 13

Număr kilometri:

44curse x 22.5 km = 990 km

990 km/zi

12.4 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de liniei => 2 x 2.50 km = 5.00 km

2 abz cap de linie 2 => 2 x 06. km = 1.2 km Total tur: 6.2 km

Total retur: 6.2 km

Total km dislocari:12.4 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 18 in zi nelucratoare

1002.4 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

19

14.4 km

30 statii

Tur- 14

2/30’

4/15’

2/30’

4/15’

2/30’

48

Tur-

Complex Șiret...

5:15

22.15

4

Tig.l...

C. Francezi... Parfumul Teilor..

Gradina Publ.

Retur -16

Gradina Publ...

2/30’

4/15’

2/30’

4/15’

2/30’

Retur -

Ag. CFR...

5:15

22.15

4

C. Francezi... Complex Șiret

Număr kilometri:

48 curse x 14.4 = 691.2 km/zi

691.2 km/zi

36.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de liniei => 2 x 3.00 km = 6.00 km

2 abz cap de linie 2 => 2 x 6.00 km = 12.00 km Total tur: 18.00 km

Total retur: 18.00 km

Total km dislocări: 36.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 19 in zi lucratoare

727.2 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 19 /zile lucratoare: 727.2 km/zi x 22 ZL = 15998.4 km/luna

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 19

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-

13.00

13.00-18.00

18.00-22:30

Prima

Ultima

19

14.4 km

30 statii

Tur- 14

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

35

Tur-

Complex Șiret...

5:15

22.15

2

Tig.l...

C. Francezi... Parfumul Teilor..

Gradina Publ.

Retur - 16

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Gradina Publ...

5.15

22:15

2

Ag. CFR... C. Francezi... Complex Șiret

Număr kilometri:

35 curse x 14.4 =504 km

504 km/zi

18.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1 x 6.00 km = 6.00 km 1 abz cap de linie 2 =^>1 x 3.00 km = 3.00 km Total tur: 9.00 km

Total retur: 9.00 km

Total km dislocări: 18.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 19 in zi nelucratoare

522 km

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 20

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

20

11.3 km

20 stafii

Tur-9

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

36.5

Tur-

Complex Șiret...

5:05

22:35

2

Tig.l...

Potc. de Aur... Parfumul Teilor..

Gara CFR.

Retur -11

Gara CFR...

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Ag. CFR...

5:05

23:05

2

Tig.l...

Complex Șiret

Număr kilometri:

36.5 curse x 11.3= 412.45 km/zi

412.45 km/zi

21.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1x 4.5 km = 4.5 km

1 abz cap de linie 2 =>1 x 6.00 km = 6.00 km Total tur: 10.5 km

Total retur 10.5km

Total km dislocări: 21 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 20 in zi lucratoare

433.45 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 20 in zile lucratoare: 433.45 km/zi x 22 ZL = 9535.9 km/luna

Zile nelucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 20

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

20

11.3 km

20 statii

Tur- 9

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

36.5

Tur-

Complex Șiret...

5:05

22:35

2

Tig.l...

Potc. de Aur... Parfumul Teilor..

Gara CFR.

Retur - 11

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30

Retur -

Gara CFR...

5:05

23:05

2

Ag. CFR... Tig.l...

Complex Șiret

Număr kilometri:

36.5 curse x 11.3 = 412.45 km

412.45 km/zi

21.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1 x 6.00 km = 6.00 km

1 abz cap de linie 2 => 1 x 4.50 km = 4.50 km Total tur: 10.50 km

Total retur: 10.50 km

Total km dislocări: 21.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 20 / zi nelucratoare

433.45 km

Total kilometri planificați pentru traseul 20 /zile nelucratoare: 433.45 km/zi x 9 ZN = 3901.05 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 20 ZL+ZN -13436.95 km efectivi/luna/luna

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 22

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-

09.00

09.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-

23.00

Prima

Ultima

22

19.1 km

35statii

Tur-

2/40’

4/20’

2/40’

4/20’

2/40’

37.5

Tur-

Micro 40...

5:00

22:20

4

Masnita...

P-ta Enegiei.. Reg. 11 Șiret... Potcoava de Aur...

Gara CFR

Retur -

2/40’

4/20’

2/40’

4/20’

2/40’

Retur -

Gara CFR

5:00

23:00

4

C.V.A...

Reg. 11 Șiret Micro 40

Număr kilometri:

37.5 curse x 19.1 km = 716.25 km/zi

716.25 km/zi

28 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de linie 1 => 2 x 4.5 km = 9.0 km

2 abz cap de linie 2 =>2 x 2.5 km = 5.0 km Total tur: 14.00 km

Total retur: 14.00 km

Total km dislocări: 28.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 22 in zi lucratoare

744.25 km/zi

Zile nelucratoare st sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 22

Traseul/ Lungimea

Iti nerari ul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

22

19.1 km

35 statii

Tur-17

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

27.5

Tur-

Micro 40...

5:00

22:20

2

Masnita... P-ta Enegiei.. Reg. 11 Șiret... Potcoava de Aur...

Gara CFR

Retur -18

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

Retur -

Gara CFR

5:00

23:00

2

C.V.A...

Reg. 11 Șiret...

Micro 40

Număr kilometri:

27.5 curse x 19.1 km = 525.25 km/zi

525.25 km/zi

14.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/întrari garaj:

1 abz Cap de linie 1=>1 x 4.5 km = 4.5 km

1 abz cap de linie 2 => 1 x 2.5 km = 2.5 km Total tur: 7.00 km

Total retur: 7.00 km

Total km dislocări: 14.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 22 în zi nelucratoare

539.25 km/zi

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 23

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-

09.00

09.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

23

21.2 km

30 statiî

Tur-13

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

4/20’

34

Tur-

Bariera

5:18

22:38

4

Lic. CFR.. Tig. I..

Sp. Jud.. Billa I Auchan

Retur-17

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

4/20’

Retur-

Auchan

5:18

22.38

4

Billa I Hotel Sofin Bariera

Număr kilometri:

33 curse x 21.2 km = 699.6 km/zi

699.6 km/zi

30.4 km/zi

Număr kilometri îesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de linie    2 x 1.6 km = 3.2 km

2 abz cap de linie 2 =>2 x 6.0 km = 12.0 km Total tur: 15.2 km

Total retur: 15.2 km

Total km dislocări: 30.4 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 23 in zi lucratoare

730 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 23

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

23

21.2

30 statii

Tur-13

2/40’

2/40’

4/20’

4/20’

2/40’

40

Tur-

Carrefour

5:18

22:38

4

Lic. CFR.. Tig. I..

Sp. Jud.. Billa I Auchan

Retur - 17

2/40’

2/40’

4/20’

4/20’

2/40’

Retur -

Auchan

5:18

22.38

4

Billa I Hotel Sofin Carrefour

Număr kilometri :

40 curse x 21.2 km = 848.00 km/zi

848.00 km/zi

60.8 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

4 abz Cap de linie 1 => 4 x 1.6 km = 6.4 km 4 abz cap de linie 2 =>4 x 6.0 km = 24.0 km Total tur: 30.4 km

Total retur: 30.4 km

Total km dislocări: 60.8 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 23 in zi nelucratoare

908.80 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-

09.00

09.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

24

21.6 km

Tur-

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

44

Tur-

Carrefour

5:12

22:24

4

Micro 39 Str. A. Vlaicu IFR Intfor Damen

Retur -

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

Retur -

Damen

5:12

22.24

4

Intfor IFR Carrefour

Număr kilometri:

44 curse x 21.6 km = 950.4 km/zi

950.4 km/zi

33.20 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de linie 1^> 2 x 1.6 km = 3.2 km

2 abz cap de linie 2 =>2 x 6.7 km = 13.4 km Total tur. 16.6 km

Total retur: 16.6 km

Total km dislocări: 33.20 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 24 in zi lucratoare

983.6 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 24

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

24

21.6 km

Tur-

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

22.5

Tur-

Carrefour

5:12

22:00

2

Micro 39 Str. A. Vlaicu ÎFR Intfor Damen

Retur -

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

Retur -

Damen

5:12

22.00

2

Intfor IFR Carrefour

Număr kilometri:

22.5 curse x 21.6 km = 486 km/zi

486 km/zi

14.6 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1=> 1 x 1.6 km = 1.6 km

1 abz cap de linie 2 =>1 x 6.7 km = 6.7 km Total tur: 7.3 km

Total retur: 7.3 km

Total km dislocări: 14.6 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 24 in zi nelucratoare

500.6 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-

09.00

09.00-

13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

24

21.6 km

Tur-

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

44

Tur-

Carrefour

5:12

22:24

4

Micro 39 Str. A. Vlaicu IFR Intfor Damen

Retur-

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

Retur -

Damen

5:12

22.24

4

Intfor IFR Carrefour

Număr kilometri:

44 curse x 21.6 km = 950.4 km/zi

950.4 km/zi

33.20 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de linie 1=> 2 x 1.6 km = 3.2 km

2 abz cap de linie 2 =>2 x 6.7 km - 13.4 km Total tur: 16.6 km

Total retur: 16.6 km

Total km dislocări: 33.20 km

| Număr total kilometri planificați pentru traseul 24 in zi lucratoare

983.6 km/zi

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

rî de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

24

21.6 km

Tur-

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

22.5

Tur-

Carrefour

5:12

22:00

2

Micro 39 Str. A. Vlaicu IFR Intfor Damen

Retur -

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

Retur -

Damen

5:12

22.00

2

Intfor IFR Carrefour

Număr kilometri:

22.5 curse x 21.6 km = 486 km/zi

486 km/zi

14.6 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1=> 1 x 1.6 km = 1.6 km

1 abz cap de linie 2 =>1 x 6.7 km = 6.7 km Total tur: 7.3 km

Total retur: 7.3 km

Total km dislocări: 14.6 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 24 in zi nelucratoare

500.6 km/zi

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 25

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

25

11.8 km

Tur - 9 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

16

Tur-

Pista Betoane

5.30

20.30

1

Statia Betoane Feroviarilor Micro 13 B Carrefour

Retur - 9 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Carrefour

6.00

21.00

1

Micro 13 B Feroviarilor Pista Betoane

Număr kilometri:

16 curse x 11.8 = 188.8 km/zi

188.8 km/zi

7.40 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie =>1 x 3.7 km = 3.70 km Total tur: 3.70 km

1 abz cap de linie =^>1 x 3.7 km = 3.70 km Total retur: 3.70 km

Total km dislocări: 7.40 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 25 in zi lucratoare

196.2 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 25

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

25

11.8 km

Tur - 9 sta ti i

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

16

Tur-

Sat Filesti

5.30

20.30

1

Statia Betoane Feroviarilor Micro 13 B Carrefour

Retur - 7 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Carrefour

6:00

21:00

1

Micro 13 B Feroviarilor Sat Filesti

Număr kilometri:

16 curse x 11.8 km = 188.8 km

188.8 km/zi

7.40 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie =>1 x 3.7 km = 3.70 km Total tur: 3.70 km

1 abz cap de linie=> 1 x 3.7 km = 3.70 km Total retur: 3.70 km

Total km dislocări: 7.40 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 25 in zi nelucratoare

196.2 km

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 26

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-

09.00

9.00-

13.00

13.00-

18.00

18.00-

23.00

Prima

Ultima

26

13.9 km

23 statii

Tur - 13 statii

4/15,

6/10’

4/15’

6/10’

4/15’

84.5

Tur-

Micro 13...

5:00

22.30

6

Micro 39... Bariera Traian...

Parc CFR... Liceul de Arta...

Gara CFR

Retur - 10 statii

4/15,

6/10’

4/15’

6/10’

4/15’

Retur -

Gara CFR...

5.00

23:00

6

Liceul de Arta... Bariera Traian...

Micro 13

Număr kilometri:

84.5 curse x 13.9 = 1174.55 km/zi

1174.5 km/zi

42.00

km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

3 abz Cap de liniei 3 x 4.5 km = 13.5 km

3 abz cap de linie 2 => 3 x 2.5 km = 7.5 km Total tur:21 km

Total retur: 21 km

Total km dislocări: 42.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 26 in zi lucratoare

1216.55 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 26

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

26

13.9 km

23 statii

Tur - 13 statii

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

36.5

Tur-

Micro 13...

5:00

22.30

2

Micro 39... Bariera Traian...

Parc CFR... Liceul de Arta...

Gara CFR

Retur - 10 statii

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Gara CFR...

5.00

23:00

2

Liceul de Arta... Bariera Traian...

Micro 13

Număr kilometri:

36.5 curse x 13.9 = 507.35 km

507.35 km/zi

14.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei =^> 1 x 4.5 km = 4.5 km

1 abz cap de linie 2   1 x 2.5 km = 2.5 km

Total tur: 7.00 km

Total retur: 7.00 km

Total km dislocări: 14.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 26 / zi nelucratoare

521.35 km

Traseul/ Lungimea

Itînerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de Ia pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

26

13.9 km

23 statii

Tur - 13 statii

2/30’

4/15’

2/30’

4/15’

2/30’

50.5

Tur-

Micro 13...

5:00

22.30

4

Micro 39... Bariera Traian... ParcCFR...

Liceul de Arta...

Gara CFR

Retur - 10 statii

2/30’

4/15’

2/30’

4/15’

2/30’

Retur -

Gara CFR...

5.00

23:00

4

Liceul de Arta... Bariera Traian...

Micro 13

Număr kilometri:

50.5 curse x 13.9 = 701.95 km/zi

701.95 km/zi

28 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de liniei => 2 x 4.5 km = 9.0 km 2 abz cap de linie 2   2 x 2.5 km = 5.0 km

Total tur:14 km

Total retur: 14 km

Total km dislocări: 28.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 26 in zi lucratoare

729.95 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 26

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ ZI

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

26

13.9 km

23 statii

Tur - 13 statii

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

36.5

Tur-

Micro 13...

5:00

22.30

2

Micro 39... Bariera Traian...

ParcCFR... Liceul de Arta... Gara CFR

Retur - 10

statii

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Gara CFR...

5.00

23:00

2

Liceul de Arta... Bariera Traian...

Micro 13

Număr kilometri:

36.5 curse x 13.9 = 507.35 km

507.35 km/zi

14.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1 x 4.5 km = 4.5 km

1 abz cap de linie 2 ==> 1 x 2.5 km = 2.5 km Total tur: 7.00 km

Total retur: 7.00 km

Total km dislocări: 14.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 26 / zi nelucratoare

521.35 km

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

27

25.4 km

40 statii

Tur-20 statii

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

44

Tur-

D.Cantemir.

5.14

22.26

4

Billa II.. Tig.l..

Parc Eminescu.. Parfumul Teilor Bariera

Retur - 20 statii

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

Retur -

Bariera

5.14

22.26

4

Tig.l..

Billa I.. D.Cantemir

Număr kilometri:

44 curse x 25.4 = 1117.6 km/zi

1117.6 km/zi

47.2 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

2 abz Cap de liniei => 2 x 0.6 km =1.2 km

2 abz cap de linie 2=>2x11.2km = 22.4 km Total tur: 23.6 km

Total retur: 23.6 km

Total km dislocări: 47.2 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 27 in zi lucratoare

1164.8 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 27 in zile lucratoare: 1164.8 km/zi x 22 ZL = 25625.6 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 26 ZL+ZN = 31456.25 km efectivi/ luna

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 27

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

27

25.4 km

40 statii

Tur - 20 statii

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

44

Tur-

D.Cantemir.

5.14

22.26

4

Billa II.. Tig.l..

Parc Eminescu.. Parfumul Teilor Bariera

Retur - 20 statii

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

4/24’

Retur -

Bariera

5.14

22.26

4

Tig.l..

Billa I..

D.Cantemir

Număr kilometri:

44 curse x 25.4 = 1117.6 km/zi

1117.6 km/zi

47.2 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de liniei => 2 x 0.6 km =1.2 km

2 abz cap de linie 2 => 2 x 11.2 km = 22.4 km Total tur: 23.6 km

Total retur: 23.6 km

Total km dislocări: 47.2 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 27 in zi lucratoare

1164.8 km/zi

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

27

25.4 km

40 statii

Tur - 20 statii

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

22

Tur-

D.Cantemir.

5.14

22.02

2

Billa II..

Tig.l..

Parc Eminescu.. Parfumul Teilor Bariera

Retur - 20 statii

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

2/48’

Retur -

Bariera

5.14

22.02

2

Tig.l.. Billa I.. D.Cantemir

Număr kilometri:

22 curse x 25.4 = 558.8 km

558.8 km/zi

23.6 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1 x 0.6 km = 0.6 km

1 abz cap de linie 2 => 1 x 11.2km = 11.2 km Total tur: 11.8 km

Total retur: 11.8 km

Total km dislocări: 23.6 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 27 / zi nelucratoare

582.4 km

Total kilometri planificați pentru traseul 27 /zile nelucratoare: 582.4 km/zi x 9 ZN = 5241.6 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 27 ZL+ZN - 30867.2 efectivi/ luna

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 28

Traseul/ Lungimea

Itinerariul      1

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-

09.00

9.00-

13.00

13.00-

18.00

18.00-

23.00

Prima

Ultima

28

23.5 km

Tur-

10/10’

10/10’

10/10’

10/10’

10/10’

106

Tur-

Micro 19..

5.00

22.30

10

Lidl.. Cina.. Ireg.. Micro 39..

Bariera

Retur -

10/10’

10/10’

10/10’

10/10’

10/10’

Retur-

Bariera..

5.00

22.30

10

Micro 39.. Cina

Micro 19

Număr kilometri :

106 curse x 23.5 km = 2491 km/zi

2491 km/zi

86 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

5 abz Cap de liniei => 5 x 0.6 km = 3 km

5 abz cap de linie 2 => 5 x 8.0 km = 40 km

Total tur: 43 km

Total retur: 43 km

Total km dislocări: 86 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 28 in zi lucratoare

2577 km/zi

Zile nelucratoare sî sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 28

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

28

23.5 km

Tur-

8/13’

8/13’

8/13’

8/13’

8/13’

85

Tur-

Micro 19..

5.00

22.30

8

Lidl.. Cina.. Ireg..

Micro 39..

Bariera

Retur -

8/13’

8/13’

8/13’

8/13’

8/13’

Retur -

Bariera..

5.00

22.30

8

Micro 39.. Cina

Micro 19

Număr kilometri :

85 curse x 23.5 km = 1997.5 km/zi

1997.5 km/zi

68.8 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

4 abz Cap de liniei => 4 x 0.6 km = 2.4 km 4 abz cap de linie 2 => 4 x 8.0 km = 32 km Total tur: 34.4 km

Total retur: 34.4 km

Total km dislocări: 68.8 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 28 / zi nelucratoare

2066.3 km

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 29

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00“ 13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

29

20.6 km

32 statii

Tur - 15 statii

2/40’

4/20’

2/40’

4/20’

2/40’

38.5

Tur-

Micro 19...

4.56

22:16

4

Tig. I... Potc. De Aur...

Navrom.. Gara CFR Retur - 17statii

Gara CFR...

2/40’

4/20’

2/40’

4/20’

2/40’

Retur -

Navrom...

4:56

23:06

Tig.l...

Micro 19

Număr kilometri:

38.5 curse x 20.6 km =793.10 km/zi

793.10 km/zi

50,00 Km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de liniei => 2 x 4.50 km = 9.00 km

2 abz cap de linie 2 =>2 x 8.00 km = 16.00km Total tur: 25.00 km

Total retur: 25.00 km

Total km dislocări: SO.OOkm

Număr total kilometri planificați pentru traseul 29 in zi lucratoare

843.10 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 29 in zile lucratoare: 843.10 km/zi x 22 ZL ~ 18548.20 km/luna

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 28

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

28

23.5 km

Tur-

8/13’

8/13’

8/13’

8/13’

8/13’

84

Tur-

Micro 19..

5.00

22.17

8

Lidl..

Cina..

Ireg.. Micro 39..

Bariera

Retur -

8/13’

8/13’

8/13’

8/13’

8/13’

Retur -

Bariera..

5.00

22.17

8

Micro 39.. Cina

Micro 19

Număr kilometri:

84 curse x 23.5 km = 1974 km/zi

1974 km/zi

68.8 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

4 abz Cap de liniei => 4 x 0.6 km = 2.4 km 4 abz cap de linie 2 => 4 x 8.0 km = 32 km Total tur: 34.4 km

Total retur: 34.4 km

Total km dislocări: 68.8 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 28 in zi lucratoare

2042.80 km/zi

Zile nelucratoare sî sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 28

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

28

23.5 km

Tur -

6/17’

6/17’

6/17’

6/17’

6/17’

64

Tur-

Micro 19..

5.00

22.30

6

Lidl.. Cina..

Ireg.. Micro 39..

Bariera

Retur -

6/17’

6/17’

6/17’

6/17’

6/17’

Retur -

Bariera..

5.00

22.30

6

Micro 39.. Cina

Micro 19

Număr kilometri:

64 curse x 23.5 km = 1504 km/zi

1504 km/zi

51.6 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

3 abz Cap de liniei => 3 x 0.6 km =1.8 km

3 abz cap de linie 2 => 3 x 8.0 km = 24 km Total tur: 25.8 km

Total retur: 25.8 km

Total km dislocări: 51.6 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 28 / zi nelucratoare

1555.60 km

Zile neiucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 29

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

29

20.6 km

32 statii

Tur - 15 statii

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

27,5

Tur-

Micro 19...

4:56

22:16

2

Tig. I...

Potc. De Aur... Navrom..

Gara CFR

Retur - 17statii

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

2/40’

Retur -

Gara CFR...

4:56

23:06

2

ansvrom... Tig.l... Micro 19

Număr kilometri:

27,5 curse x 20.6 km = 566.5 km/zi

566.5 km/zi

25,00

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei 1 x 4.50 km = 4.50 km 1 abz cap de linie 2 =>1 x 8.00 km = 8.00 km Total tur: 12.50 km

Total retur: 12.50 km

Total km dislocări: 25.00km

591.5 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 29/zile nelucratoare: 591.5 km/zi x 9 ZN = 5323.5 km/luna

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 30

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati Z Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-

09.00

09.00-13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

30

15.2 km 22statii

Tur -10 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

14

Tur-

Centru

6.00

19.00

1

Aq. CFR Tig. I

Tirighina Borcan

Retur - 12 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Borcan

6.30

19.30

1

Tirighina Tig. I Centru

Număr kilometri :

14 curse x 15.2 = 212.80 km/zi

212.80 km/zi

9.4 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrarî garaj:

1 abz Cap de linie =>1 x 4.7 km = 4.7 km Total tur:4.7 km

1 abz cap de linie =>1 x 4.7 km - 4.7 km

Total retur: 4.7 km

Total km dislocări: 9.4 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 30 in zi lucratoare

222.2 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 30

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-09.00

09.00-

13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

30

15.2 km

22 statii

Tur - 10 statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

14

Tur-

Centru

6.00

19.00

1

Ag. CFR Tig. I

Tirighina Borcan

Retur - 12

statii

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Borcan

6.30

19.30

1

Tirighina Tig. I Centru

Număr kilometri:

14 curse x 15.2 = 212.80 km

212.80 km/zi

9.4 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie =>1 x 4.7 km = 4.7 km Total tur: 4.7 km

1 abz cap de linie=> 1 x 4.7 km = 4.7 km Total retur: 4.7 km

Total km dislocări: 9.4 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 30 in zi nelucratoare

222.2 km

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 31

Traseul/ Lungimea

Itînerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

31

6.3 km

10 statii

Tur-

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

36

Tur-

Micro 19...

5:00

22:30

1

Ada Marinescu.. lATSA... Poligon...

Gara Bărboși

Retur -

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

Retur -

Gara Bărboși...

5:15

22:45

1

Poligon... Ada Marinescu..

Micro 19

Număr kilometri:

36 curse x 6.3= 226.80 km

226.80 km/zi

16.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1^ 1x 8.00 km = 8.00 km Total tur: 8.00 km

1 abz cap de linie 1 => 1x 8.00 km = 8.00 km Total retur: 8.00 km

Total km dislocări: 16 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 31 in zi lucratoare

242.80 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 31

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitatî / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-

09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

21.00-

22.30

Prima

Ultima

31

6.3 km

10 statii

Tur-

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

34

Tur-

Micro 19...

5:00

22:30

1

Ada Marinescu.. IATSA... Poligon...

Gara Bărboși

Retur -

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

1/30’

Retur -

Gara Bărboși...

5:15

22:45

1

Poligon... Ada Marinescu.. Micro 19

Număr kilometri:

34 curse x 6.3= 214.20 km

214.20 km/zi

16.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1=> 1x 8.00 km = 8.00 km Total tur: 8.00 km

1 abz cap de linie 1 => 1x 8.00 km = 8.00 km Total retur: 8.00 km

Total km dislocări: 16 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 31 in zi nelucratoare

230.20 km

Zile lucratoare                                                         Autobuze TRASEUL 32 ESTIVAL

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacîtati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-7.00

7.00-9.00

9.00-

12.30

12.30-

17.30

17.30-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

32

20,2 km

53 statii

Tur-27

-

-

1/90’

1/90’

1/90’

-

9:00

18:00

7

Tur-

Comat... P-ta Energiei... IREG...

Complex Șiretul Cim. Catusa... Plaja Dunarea

1

Retur - 26

-

-

1/90’

1/90’

1/90’

-

9:45

18:45

Retur -

Plaja Dunarea...

Minion...

P-ta Energiei... Comat

1

Număr kilometri:

7 curse x 20,2 - 141,4 km/zi

141,4 km/zi

3 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de linie 1=> 2 x 1.50 km = 3.00 km Total tur: 1,5 km

Total retur: 3.0 km

Total km dislocări: 1,5 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 32 in zi lucratoare

144,40 km/zi

Zile nelucratoare sî sărbători legale

Autobuze TRASEUL 32 ESTIVAL

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

7.00

7.00-

9.00

9.00-

12.30

12.30-

17.30

17.30-

20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

32

20,2 km

53 statii

Tur - 27

-

-

1/90’

1/90’

1/90’

-

9:00

18:00

7

Tur-

Comat...

P-ta Energiei... IREG...

Complex Șiretul Cim. Catusa... Plaja Dunarea

1

Retur - 26

-

-

1/90’

1/90’

1/90’

-

9:45

18:45

Retur -

Plaja Dunarea... Minion...

P-ta Energiei... Comat

1

Număr kilometri:

7 curse x 20,2 = 141,4 km/zi

141,4 km/zi

3 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de linie 1=> 2 x 1.50 km = 3.00 km Total tur: 1,5 km

Total retur: 3.0 km

Total km dislocări: 1,5 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 32 in zi lucratoare

144,40 km/zi

Zile lucratoare                                                             Autobuze TRASEUL 33 Estival

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacîtati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-

7.00

7.00-

9.00

9.00-

12.30

12.30-

17.30

17.30-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

33

14,1 km

28 statii

Tur- 14

-

-

1/90’

1/90’

1/90’

-

9:00

18:00

7

Tur-

INTFOR... Centru...

Agenția CFR...

Complex Francezi Gamacris...

Plaja Dunarea

1

Retur - 14

-

-

1/90’

1/90’

1/90’

-

9:45

18:30

Retur -

Plaja Dunarea... Romtelecom...

Mazepa...

INTFOR

1

Număr kilometri:

7 curse x 14,1 = 98,70 km/zi

98,7 km/zi

13 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de linie 1=> 2 x 6.50 km = 13.00 km Total tur: 6,5 km

Total retur: 6,5 km

Total km dislocări: 13.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 33 in zi lucratoare

111,70 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                            Autobuze TRASEUL 33 Estival

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-7.00

7.00-

9.00

9.00-

12.30

12.30-

17.30

17.30-20.00

20.00-

22.30

Prima

Ultima

33

14,1 km

28 statii

Tur- 14

-

-

1/90’

1/90’

1/90’

-

9:00

18:00

7

Tur-

INTFOR...

1

Centru...

Agenția CFR...

Complex Francezi

Gamacris...

Plaja Dunarea

Retur -14

-

-

1/90’

1/90’

1/90’

-

9:45

18:30

Retur -

Plaja Dunarea...

1

Romtelecom...

Mazepa...

INTFOR

Număr kilometri:

7 curse x 14,1 = 98,70 km/zi

98,7 km/zi

13 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de linie 1=> 2 x 6.50 km = 13.00 km Total tur: 6,5 km

Total retur: 6,5 km

Total km dislocări: 13.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 33 in zi lucratoare

111,70 km/zi

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 34

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

34

16.9 km

36 statii

Tur-19

2/35’

3/23’

2/35’

2/35’

2/35’

31

Tur-

Micro 13...

5:00

22.30

2

Micro 39... Liceul CFR... Potc. de Aur...

Navrom... INTFOR

Retur - 16

2/35’

3/23’

2/35’

2/35’

2/35’

Retur -

INTFOR...

5:00

22:30

2

Navrom... Lic. CFR...

Micro 13

Număr kilometri :

31 curse x 16.9 = 523.90 km/zi

523.90 km/zi

17 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1=> 1 x 6.0 km = 6.0 km

1 abz cap de linie 2=>1 x 2.5 km = 2.5 km Total tur: 8.5 km

Total retur: 8.5 km

Total km dislocări: 17.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 34 in zi lucratoare

540.90 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                      Autobuze TRASEUL 34

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

34

16.9 km

36 statii

Tur-19

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

31

Tur-

Micro 13...

5.00

22.30

2

Micro 39... Liceul CFR... Potc. de Aur...

Navrom...

INTFOR

Retur - 17

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

2/35’

Retur -

INTFOR...

5.00

22.30

2

Navrom...

Lic. CFR...

Micro 13

Număr kilometri:

31 curse x 16.9 = 523.90 km/zi

523.90 km/zi

17,00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1=> 1 x 6.0 km = 6.0 km

1 abz cap de linie 2=>1 x 2.5 km = 2.5 km Total tur: 8.5 km

Total retur: 8.5 km

Total km dislocări: 17.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 34 in zi nelucratoare

540.90 km/zi

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 35

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

35

11.5 km

27 statii

Tur-14

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

35

Tur-

P-ta Centrala...

5:15

22.15

2

Str. Basarab...

Sp. Militar... Bariera Traian.. Automecanica... Metro

Retur-13

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Metro...

5:15

22.15

2

Bariera Traian... Sp. Militar......

P-ta Centrala

Număr kilometri:

35 curse x 11.5 = 402.50 km/zi

402.50 km/zi

15.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 => 1x 4.5 km = 4.50 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 3.00 km = 3.00 km Totai tur: 7.50 km

Total retur: 7.50 km

Total km dislocări: 15.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 35 in zi lucratoare

417.50 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 35

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

5.00-07.00

07.00-

09.00

09.00-

13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

35

11.5 km

27 statîi

Tur-14

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

35

Tur-

P-ta Centrala...

5.15

22.15

2

Str. Basarab...

Sp. Militar.. Bariera Traian.. Automecanica...

Metro

Retur - 13

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Metro...

5.15

22.15

2

Bariera Traian... Sp. Militar......

P-ta Centrala

Număr kilometri:

35 curse x 11.5 = 402.50 km/zi

402.50 km/zi

15.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 =>1x 4.5 km = 4.50 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 3.00 km = 3.00 km Total tur 7.50 km

Total retur 7.50 km

Total km dislocări: 15.00 km

| Număr total kilometri planificați pentru traseul 35 in zi nelucratoare

417.50 km/zi

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 36

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-

09.00

09.00-

13.00

13.00-

18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

36

14.5 km

23 statii

Tur-11

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

33.5

Tur-

Comat...

5.16

22.20

2

Liceul 3 ...

IC Frimu...

Str. G.Cosbuc...

Str. Domneasca

Gara CFR

Retur-12

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

2/32’

Retur -

Gara CFR...

5.16

23.00

2

Str.G. Cosbuc...

Liceul 3...

Comat

Număr kilometri:

33.5 curse x 14.5 = 485.75 km/zi

485.75 km/zi

12.00

km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 => 1x 4.5 km = 4.5 km

1 abz cap de linie 2    1x 1.5 km = 1.5 km

Total tur: 6.00 km

Total retur: 6.00 km

Total km dislocări: 12.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 36 in zi lucratoare

497.75 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                 Autobuze TRASEUL 36

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

36

14.5 km

23 statii

Tur- 11

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

33.5

Tur-

Comat...

5.16

22.20

2

Liceul 3 ...

IC Frimu...

Str. G.Cosbuc...

Str. Domneasca

Gara CFR

Retur-13

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Gara CFR...

5.16

23.00

2

Str.G. Cosbuc... Liceul 3...

Comat

Număr kilometri:

33.5 curse x 14.5 = 485.75 km/zi

485.75 km/zi

12.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1 1x 4.5 km = 4.5 km

1 abz cap de linie 2 => 1x 1.5 km = 1.5 km Total tur: 6.00 km

Total retur: 6.00 km

Total km dislocări: 12.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 36 in zi nelucratoare

497.75 km/zi

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

102

16.8 km

29 statii

Tur-14

8/10’

14/7’

12/7’

12/7’

8/10’

139

Tur-

Micro 19...

5.06

22:26

12

Spit. Județean... Potc. de Aur....

Parf. Teilor...

Bloc Ialomița... Parc CFR...

Retur -15

8/10’

12/7’

12/7’

12/7’

8/10’

Retur -

Gradina Publ...

5:06

22:26

12

P. Eminescu...

Spit. Județean...

Micro 19

Număr kilometri :

139 curse x 16.8 = 2335.20 km/zi

2335.20 km/zi

91 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

8 tbz Cap de linie 1    8 x 1.5 km = 12 km

2 abz Cap de linie 1 => 2 x 1.5 km = 3 km 4 abz Cap de linie 2=> 4 x 8.0 km = 32 km Total tur: 44 km

Total retur: 47 km

Total km dislocări: 91 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 102 zi lucratoare

2426.20 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                    Autobuze TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

102

16.8 km

29 statii

Tur-14 statii

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

105

Tur-

Micro 19...

5.06

22:26

8

Spit. Județean... Potc. de Aur....

Parf. Teilor...

Bloc Ialomița...

Parc CFR...

Retur -15 statii

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

Retur -

Parc CFR...

5:06

22:26

8

P. Emînescu... Spit.Judetean...

Micro 19

Număr kilometri :

105 curse x 16.8 = 1764 km/zi

1764 km/zi

24.00 Km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

8 tbz Cap de linie 1^> 8 x 1.5 km =12 km Total tur. 12 km

Total retur: 12 km

Total km dislocări: 24 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 102/zi nelucratoare

1788 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 102/zîle nelucratoare: 1788 km/zi x 9 ZN = 16092 km/luna

Total kilometri planificați pentru traseul 102 ZL+ZN ~ 69468,40 km efectivi/luna

Partajarea km autobus/troleibuz dată de GPS

Zile lucratoare                                                                   Troleibuze TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

102

16.8 km

29 statii

Tur-14

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

105

Tur-

Micro 19...

5.06

22:26

8

Spit. Județean... Potc. de Aur....

Parf. Teilor... Bloc Ialomița...

Parc CFR...

Retur-15

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

Retur -

Gradina Publ...

5:06

22:26

8

P. Eminescu... Spit. Județean... Micro 19

Număr kilometri:

105 curse x 16.8 = 1764 km/zi

1764 km/zi

76 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

4 tbz Cap de linie 1 => 4 x 1.5 km = 6 km 4 abz Cap de linie 2=> 4 x 8.0 km = 32 km Total tur: 38 km

Total retur: 38 km

Total km dislocări: 76 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 102 zi lucratoare

1840 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                    Troleibuze TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

102

16.8 km

29 statii

Tur-14 statii

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

105

Tur-

Micro 19...

5.06

22:26

8

Spit. Județean... Potc. de Aur....

Parf. Teilor... Bloc Ialomița...

ParcCFR...

Retur - 15 statii

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

8/10’

Retur -

Parc CFR...

5:06

22:26

8

P. Eminescu... Spit. Județean...

Micro 19

Număr kilometri:

105 curse x 16.8 = 1764 km/zi

1764 km/zi

76 Km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

4 tbz Cap de linie 1 P 4 x 1.5 km = 6 km 4 abz Cap de linie 2=> 4 x 8.0 km = 32 km Total tur: 38 km

Total retur: 38 km

Total km dislocări: 76 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 102/zi nelucratoare

1840 km/zi

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori pentru program normal

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 104

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

104

14.1 km

29 statii

Tur- 14

4/15’

4/15’

4/15’

4/15’

4/15’

70

Tur-

Tig.lll...

5:15

22.25

4

Tig.l...

Parfumul Teilor...

Cămine st...

Parc CFR

Retur -15

Parc CFR...

4/15’

4/15’

4/15’

4/15’

4/15’

Retur -

Cămine st...

5:15

22:25

4

Tig.l...

Tig.lll

Număr kilometri:

70 curse x 14.1 = 1001.10 km/zi

1001.10 km/zi

30.0 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 tbz Cap de liniei => 2x 1.5 km = 3.0 km 2 abz Cap de linie 2 => 2 x 6 km = 12.0 km Total tur 15.0 km

Total retur: 15.0 km

Total km dislocări 30 km

Număr total kilometri efectuați pentru traseul 104/zi lucratoare

1031.10 km/zi

Zile nelucratoare si sărbători legale                                                    Autobuze TRASEUL 104

Traseul/ Lungimea

Itinerari ul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

104

14.1 km

29 statîi

Tur-

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

35

Tur-

Tig.lll...

5.25

22.25

2

Tig.l... Parfumul Teilor... Cămine st... Parc CFR

Retur -

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Parc CFR...

5.25

22.25

2

Cămine st... Tig.l... Tig.lll

Număr kilometri:

35 curse x 14.1 = 493.50 km

493.50 km/zi

6.0 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 tbz Cap de liniei => 2 x 1.5 km = 3.0 km Total tur. 3.0 km

Total retur: 3.0km

Total km dislocări: 6.0km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 9 / zi nelucratoare

499.50 km

Total kilometri planificați pentru traseul 104 /zile nelucratoare: 499.50 km/zi x 9 ZN = 4495.50 km/luna

Total kilometri planificați pentru traseul 104 ZL+ZN ~ 27179.70 km/luna

Partajarea km autobus/troleibuz dată de GPS

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 106

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

105

17 km

29 statii

Tur-15 statii

6/13’

8/10’

8/10’

8/10’

6/13’

95.5

Tur-

Micro 19...

5.03

22.23

8

Spit. Județean... Potc. de Aur....

Parf. Teilor... Bloc Ialomița... Gradina Publ...

Retur - 14

statii

6/13’

8/10’

8/10’

8/10’

6/13’

Retur-

Gradina Publ...

5.03

22.23

8

Albatros...

Spit.Judetean...

Micro 19

Număr kilometri:

95.5 curse x 17= 1623.50 km/zi

1623.50 km/zi

88 km/zi

Număr kilometri iesiri/intr2/40ari garaj:

4 abz Cap de linie 1 4 x 3.00 km = 12.00 km 4 abz cap de linie 2 4 x 8.00 km = 32.00km Total tur: 44.00 km

Total retur: 44.00 km

Total km dislocări: 88.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 105/zi lucratoare

1711.50 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 105/zîIe lucratoare: 1711.50 km/zl x 22 ZL = 37653 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori pentru program de vara

Zile nelucratoare si sărbători legale

Autobuze TRASEUL 105

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

105

17 km

29 statii

Tur-15

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

79

Tur-

Micro 19...

5.03

22.23

6

Spit. Județean...

Potc. de Aur....

Parf. Teilor... Bloc Ialomița... Gradina Publ...

Retur-14

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

Retur -

Gradina Publ...

5.03

22.23

6

Albatros...

Spit. Județean...

Micro 19

Număr kilometri:

79 curse x 17 = 1343 km/zi

1343 km/zi

66.00 km/zi

Număr kilometri iesirî/intrari garaj:

3 abz Cap de linie 1 3 x 3.00 km = 9.00 km 3 abz cap de linie 2 3 x 8.00 km = 24.00km Total tur: 33.00 km

Total retur: 33.00 km

Total km dislocări: 66.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 105/zi lucratoare

1409 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 105/zile nelucratoare: 1409 km/zi x 9 ZN = 12681 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 105 ZL+ZN =50334 km efectivi/luna

Zile lucratoare            Autobuze TRASEUL 105

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

105

17 km

29 statii

Tur-15 statii

8/10’

12/8’

10/8’

10/8’

8/10’

122

Tur-

Micro 19...

5.03

22.23

10

Spit. Județean... Potc. de Aur....

Parf. Teilor... Bloc Ialomița... Gradina Publ...

Retur - 14

statii

8/10’

10/8’

10/8’

10/8’

8/10’

Retur -

Gradina Publ...

5.03

22.23

10

Albatros... Spit. Județean... Micro 19

Număr kilometri:

122 curse x 17= 2074.00 km/zi

2074 km/zi

116 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

7 abz Cap de linie 1 7 x 3.00 km = 21.00 km 5 abz cap de linie 2  5 x 8.00 km = 40.00km

Total tur: 55.00 km

Total retur: 55.00 km + 6.00 km = 61.00 km

Total km dislocări: 116.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 105/zi lucratoare

2190 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 105/zile lucratoare:2190 km/zi x 22 ZL = 48180 km/luna

Zile nelucratoare si sărbători legale_______________________________________________ Autobuze TRASEUL 105

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

105

17 km

29 statii

Tur-15

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

79

Tur-

Micro 19...

5.03

22.23

6

Spit. Județean... Potc. de Aur....

Parf. Teilor... Bloc Ialomița... Gradina Publ...

Retur-14

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

6/13’

Retur -

Gradina Publ...

5.03

22.23

6

Albatros...

Spit. Județean... Micro 19

Număr kilometri:

79 curse x 17 = 1343 km/zi

1343 km/zi

66.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

3 abz Cap de linie 1 3 x 3.00 km = 9.00 km

3 abz cap de linie 2 3 x 8.00 km = 24.00km Total tur: 33.00 km

Total retur: 33.00 km

Total km dislocări: 66.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 105/zi lucratoare

1409 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 105/zile nelucratoare: 1409 km/zi x 9 ZN = 12681 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 105 ZL+ZN =60861 km efectivi/ luna

Anexa 2.4 - Grafic de circulație

Anexa 2.4.1. - Grafic de circulație tramvaie

Plecări linia 1 ZL (1/1/-/1/-/1) (valabile tot anul)

Nr.crt

COMAT

MITTAL

1

5.30

7.00

2

7.20

15.00

3

13.30

16.20

4

21.30

22.50

Total curse

4

4

4

Plecări linia 3 ZL (1/1/-/1/-/1) (valabile tot anul)

Nr.crt

MICRO 19

MITTAL

1

5.20

6.50

2

7.18

14.55

3

13.20

16.20

4

21.20

22.55

Total curse

4

4

4

Plecări traseul 5 ZL iulie 2016 (Lic.9) (2/1/-/2/-/1) (valabile tot anul)

Micro 19

BAZINUL NOU

5.00

5.43

5.55

6.40

6.12

7.25

13.10

13.53

14.02

14.47

14.38

15.21

15.32

16.15

22.25

8

7

7.5

PLECĂRI TRASEUL 6 ZI LUCRATOARE

(valabil tot anul)

Nr.crt

Mittal

Bazinul Nou

1

Lic9 5.15

5.35

2

5.45

6.05

3

6.05

6.35

4

6.35

7.05

5

7.05

7.35

6

7.35

8.05

7

8.05

8.35

8

8.35

9.05

9

9.05

9.35

10

9.35

10.05

11

10.15

10.45

12

10.45

11.15

13

11.15

11.45

14

11.50

12.25

15

12.15

12.45

16

12.55

13.25

17

13.30

14.00

18

14.00

14.30

19

14.30

15.00

20

15.00

15.30

21

15.30

16.00

22

16.00

16.30

23

16.35

17.05

24

17.05

17.35

25

17.45

18.15

26

18.15

18.45

27

18.45

19.15

28

19.15

19.45

29

19.45

20.15

30

20.20

20.55

31

20.55

21.30

32

21.30

22.00

33

22.00

33

32

32,5

Plecări traseul 6 ZN (valabil tot anul)

Mittal

Bazinul Nou

Lic9 5.15

5,35

6,05

6,35

7,05

7,35

8,05

8,35

9,05

9,35

10,15

10,45

11,15

11,45

12,15

12,45

13,30

14,00

14,30

15,00

15,30

16,00

16,35

17,05

17,45

18,15

18,45

19,15

19,45

20,15

20,55

21,30

22,00

22,30

Lic.9       22,50R

17

17

17

Plecări Traseul 7 ZL (Lic. 9)

(valabil 01.01.2017-30.06.2017 și 01.09.2017-31.12.2017)

Micro 19

Piața Centrala

5.20

14.05

5.22

14.04

5.40

14.24

5.56

14.23

6.00

14.42

6.16

14.41

6.28

15.01

6.36

15.00

6.45

15.19

7.02

15.18

7.04

15.38

7.21

15.37

7.18

15.56

7.39

15.55

7.40

16.15

7.56

16.14

7.59

16.33

8.16

16.32

8.17

16.52

8.35

16.51

8.36

17.10

8.53

17.09

8.54

17.27

9.12

17.28

9.09

17.44

9.30

17.46

9.28

18.02

9.45

18.03

9.46

18.21

10.04

18.20

10.05

18.39

10.24

18.38

10.23

18.58

10.41

18.57

10.42

19.16

10.59

19.15

11.00

19.35

11.18

19.34

11.19

19.54

11.36

19.52

11.37

20.12

11.55

20.17

11.56

20.38

12.13

20.48

12.14

20.49

12.32

21.14

12.33

21.02

12.50

21.38

12.51

21.26

13.09

22.02

13.10

21.52

13.27

22.28

13.28

22.16

13.46

13.47

55

53

54

Plecări traseul 7 ZN (Lic9)

(valabil 01.01.2017-30.06.2017 și 01.09.2017-31.12.2017)

Micro 19

Piața Centrala

5.20

13.17

5.08

13.35

5.46

13.36

5.56

13.53

6.34

13.54

6.22

14.12

6.52

14.13

7.10

14.30

7.11

14.31

7.28

14.49

7.29

14.50

7.47

15.07

7.48

15.08

8.05

15.26

8.06

15.27

8.24

15.44

8.25

15.43

8.42

16.03

8.43

16.00

9.01

16.19

9.02

16.19

9.19

16.36

9.20

16.37

9.38

16.58

9.39

16.56

9.56

17.13

9.57

17.20

10.15

17.32

10.17

17.45

10.33

17.56

10.31

18.10

10.53

18.21

10.49

18.34

11.07

18.46

11.08

18.59

11.25

19.10

11.26

19.24

11.44

19.35

11.45

19.48

12.02

20.00

12.03

20.13

12.21

20.49

12.22

20.40

12.39

21.16

12.40

21.17

12.58

21.53

12.59

21.54

13.16

48

47

47.5

Plecări traseul 7 ZL (Lic9) vară

Micro 19

Piața Centrala

5.20

13.36

5.19

13.35

5.57

13.54

5.56

13.53

6.34

14.13

6.33

14.12

6.52

14.31

6.51

14.30

7.11

14.50

7.10

14.49

7.29

15.08

7.28

15.07

7.48

15.27

7.47

15.26

8.06

15.45

8.05

15.44

8.25

16.04

8.24

16.03

8.43

16.22

8.42

16.21

8.58

16.41

9.01

16.40

9.17

16.59

9.19

16.58

9.35

17.18

9.35

17.17

9.54

17.45

9.53

17.35

10.12

18.10

10.11

17.54

10.31

18.35

10.30

18.23

10.49

18.59

10.48

18.46

11.08

19.24

11.07

19.11

11.26

19.49

11.25

19.35

11.45

20.13

11.44

20.00

12.03

20.38

12.02

20.25

12.22

21.03

12.21

20.49

12.40

21.27

12.39

21.14

12.59

21.52

12.58

21.39

13.17

22.17

13.16

22.03

22.28

51

)

51

50

,5

Plecări traseul 7 ZN vară

Micro 19

Piața Centrala

5.20

13.48

5.19

14.00

5.57

14.13

5.56

14.24

6.34

14.38

6.33

14.49

6.59

15.02

7.10

15.14

7.23

15.27

7.35

15.38

7.48

15.52

7.59

16.03

8.13

16.07

8.24

16.28

8.37

16.31

8.49

16.43

8.52

16.56

9.13

17.07

9.17

17.21

9.28

17.32

9.42

17.45

9.53

17.57

10.06

18.10

10.18

18.21

10.31

18.35

10.42

18.46

10.56

18.59

11.07

19.11

11.20

19.24

11.32

19.35

11.45

19.49

11.56

20.00

12.10

20.26

12.21

20.25

12.34

21.03

12.46

21.02

12.59

21.40

13.10

21.39

13.24

22.17

13.35

22.16

44

)

4

10

z

10

Plecări Traseul 8 ZL

(valabi

tot anul)

P-ta Centrala

BAZINUL NOU

5.30

5.48

6.06

6.24

6.42

7.00

7.18

7.36

7.54

8.12

8.30

8.48

9.06

9.24

9.42

10.10

10.28

10.46

11.04

11.22

11.40

11.58

12.16

12.34

12.52

13.10

13.28

13.46

14.04

14.22

14.40

14.58

15.16

15.34

15.52

16.10

16.28

16.46

17.04

17.32

17.50

18.08

18.26

18.44

19.02

19.20

19.38

19.56

20.14

20.32

20.50

21.08

21.26

21.44

22.02

22.20R

28

27

27,5

Plecări tr. 8 ZN (valabil tot anul)

Piața Centrala

Bazinul Nou

6.06

6.24

6.42

7.00

7.18

7.36

7.54

8.12

8.30

8.48

9.06

9.24

9.42

10.10

10.28

10.46

11.04

11.22

11.40

11.58

12.16

12.34

12.52

13.10

13.28

13.46

13


13


13

PLECĂRI TRASEUL 39 ZL

(valabil 01.01.2017-30.06.2017 și 01.09.2017-31.12.2017)

MICRO 19

IPL

5.00

9.16

14.02

17.35

4.59

9.06

14.01

17.25

5.12

9.25

14.09

17.44

5.11

9.15

14.07

17.34

5.25

9.34

14.15

17.54

5.24

9.24

14.14

17.43

5.37

9.44

14.21

18.03

5.36

9.34

14.20

17.52

5.49

9.53

14.27

18.12

5.48

9.43

14.26

18.02

6.02

10.02

14.33

18.21

6.01

9.52

14.32

18.11

6.14

10.14

14.39

18.30

6.13

10.01

14.38

18.20

6.26

10.27

14.45

18.43

6.25

10.10

14.45

18.30

6.32

10.36

14.52

18.55

6.31

10.20

14.51

18.39

6.39

10.45

14.58

19.04

6.38

10.29

14.57

18.48

6.45

10.54

15.04

19.13

6.44

10.38

15.03

18.57

6.51

11.03

15.10

19.23

6.50

10.50

15.09

19.06

6.57

11.13

15.16

19.32

6.56

11.03

15.15

19.19

7.04

11.22

15.23

19.41

7.02

11.12

15.21

19.31

7.10

11.31

15.29

19.50

7.08

11.21

15.28

19.40

7.16

11.41

15.35

19.59

7.15

11.30

15.34

19.49

7.22

11.50

15.41

20.09

7.21

11.39

15.40

19.59

7.28

11.59

15.47

20.18

7.27

11.49

15.46

20.08

7.34

12.08

15.53

20.27

7.33

11.58

15.52

20.17

7.40

12.17

15.59

20.37

7.40

12.07

15.59

20.26

7.46

12.27

16.06

20.46

7.46

12.17

16.05

20.35

7.53

12.36

16.12

20.55

7.52

12.26

16.11

20.45

7.59

12.45

16.18

21.04

7.58

12.35

16.17

20.54

8.05

12.55

16.24

21.13

8.04

12.44

16.23

21.03

8.11

13.04

16.30

21.23

8.10

12.53

16.29

21.13

8.18

13.13

16.37

21.32

8.16

13.03

16.35

21.22

8.24

13.19

16.43

21.41

8.22

13.12

16.42

21.31   1

8.30

13.25

16.49

21.51

8.29

13.21

16.48

21.40

8.36

13.32

16.55

22.00

8.35

13.31

16.54

21.49

8.48

13.38

17.01

22.09

8.41

13.37

17.00

21.59

8.54

13.44

17.07

22.18

8.47

13.43

17.06

22.08

9.00

13.50

17.16

22.27

8.54

13.49

17.13

22.17

9.07

13.56

17.26

9.00

13.55

17.19

22.27

13

U

12

12

13

L5

Plecări traseul 39 ZN

(valabil 01.01.2017-30.06.2017 și 01.09.2017-31.12.2017

MICRO 19

CI

MITIRISRAELIT

5.00

11.07

16.21

5.05

11.05

16.20

5.14

11.16

16.30

5.20

11.15

16.29

5.29

11.25

16.39

5.36

11.24

16.39

5.43

11.34

16.49

5.50

11.33

16.48

5.58

11.43

16.58

6.05

11.43

16.57

6.14

11.53

17.10

6.19

11.52

17.06

6.28

12.02

17.22

6.34

12.01

17.15

6.43

12.11

17.32

6.50

12.10

17.25

6.57

12.21

17.41

6.59

12.19

17.34

7.10

12.30

17.50

7.08

12.29

17.46

7.19

12.39

17.59

7.18

12.38

17.58

7.28

12.48

18.08

7.27

12.47

18.08

7.37

12.57

18.18

7.36

12.57

18.17

7.46

13.07

18.27

7.46

13.06

18.26

7.56

13.16

18.36

7.55

13.15

18.35

8.05

13.25

18.46

8.04

13.24

18.44

8.14

13.35

18.55

8.13

13.33

18.54

8.24

13.44

19.04

8.22

13.43

19.03

8.33

13.53

19.13

8.32

13.52

19.12

8.45

14.02

19.22

8.41

14.01

19.22

8.57

14.11

19.32

8.50

14.11

19.31

9.06

14.21

19.41

9.00

14.20

19.40

9.15

14.30

19.50

9.09

14.29

19.49

9.25

14.39

20.00

9.21

14.38

19.58

9.34

14.49

20.09

9.33

14.47

20.10

9.43

14.58

20.24

9.42

14.57

20.26

9.53

15.07

20.39

9.51

15.06

20.45

10.02

15.16

20.54

10.01

15.15

21.00

10.11

15.25

21.08

10.10

15.25

21.15

10.20

15.35

21.23

10.19

15.34

21.30

10.29

15.44

21.38

10.29

15.43

21.44

10.39

15.53

21.53

10.38

15.52

21.59

10.48

16.03

22.08

10.47

16.01

22.14

10.57

16.12

22.22

10.56

16.11

22.29

102

102

1(

12

Plecări traseul 39 ZL vară

M.19

Cimitir Israelit

5.00

11.08

16.13

4.59

10.58

16.12

5.12

11.17

16.20

5.11

11.07

16.20

5.25

11.27

16.28

5.24

11.16

16.27

5.37

11.36

16.35

5.36

11.26

16.34

5.49

11.45

16.42

5.48

11.35

16.42

6.02

11.54

16.48

6.01

11.44

16.49

6.14

12.04

16.58

6.13

11.53

16.56

6.26

12.13

17.05

6.28

12.03

17.04

6.39

12.20

17.12

6.35

12.12

17.13

6.51

12.31

17.21

6.42

12.21

17.22

6.58

12.41

17.30

6.50

12.30

17.31

7.06

12.50

17.43

6.57

12.40

17.41

7.13

12.59

17.57

7.04

12.49

17.50

7.20

13.08

18.06

7.11

12.58

17.59

7.20

13.16

18.15

7.19

13.07

18.08

7.35

13.23

18.24

7.27

13.17

18.19

7.42

13.30

18.34

7.34

13.26

18.33

7.49

13.38

18.43

7.42

13.35

18.42

7.57

13.45

18.52

7.49

13.44

18.51

8.05

13.52

r 19.01

7.56

13.51

19.00

8.14

14.00

19.11

8.04

13.59

19.10

8.23

14.07

19.20

8.13

14.06

19.19

8.32

14.14

19.32

8.22

14.14

19.28

8.42

14.22

19.44

8.31

14.21

19.37

8.51

14.30

19.50

8.41

14.28

19.47

9.00

14.37

19.57

8.50

14.36

19.56

9.09

14.44

20.09

8.59

14.43

20.03

9.19

14.52

20.21

9.08

14.50

20.20

9.28

14.59

20.34

9.18

14.58

20.33

9.37

15.06

20.46

9.27

15.06

20.45

9.46

15.14

20.58

9.36

15.13

20.57

10.00

15.21

21.11

9.45

15.20

21.10

10.13

15.28

21.23

9.55

15.28

21.22

10.22

15.36

21.35

10.04

15.35

21.34

10.31

15.44

21.48

10.13

15.42

21.47

10.40

15.51

22.00

10.24

15.50

21.59

10.50

15.58

22.12

10.36

15.57

22.11

10.59

16.06

22.25

10.49

16.04

22.24

114

114

11

L4

Plecări Traseul 39 ZN

vară

NR.

CRT

M.19

IPL

1

5.00

11.04

16.10

5.00 ~

10.58

16.04

2

5.18

11.14

16.21

5.18

11.08

16.15

3

5.37

11.25

16.32

5.36

11.19

16.25

4

5.55

11.36

16.42

5.54

11.29

16.36

5

6.14

11.46

16.53

6.13

11.40

16.46

6

6.32

11.57

17.03

6.31

11.50

16.57

7

6.51

12.07

17.14

6.50

12.01

17.08

8

7.02

12.08

17.29

7.01

12.12

17.18

9

7.12

12.28

17.42

7.11

12.22

17.29

10

7.28

12.39

17.55

7.22

12.33

17.39

11

7.39

12.50

18.07

7.32

12.43

17.50

12

7.49

13.00

18.19

7.43

12.54

18.05

13

8.00

13.11

18.32

7.53

13.04

18.18

14

8.10

13.21

18.44

8.04

13.15

18.31

15

8.21

13.32

18.56

8.15

13.26

18.43

16

8.31

13.42

19.09

8.25

13.36

18.55

17

8.42

13.53

19.21

8.36

13.47

19.08

18

8.53

14.04

19.33

8.46

13.57

19.20

19

9.03

14.14

19.46

8.57

14.08

19.32

20

9.14

14.25

19.58

9.07

14.18

19.45

21

9.24

14.35

20.16

9.18

14.29

19.57

22

9.35

14.46

20.35

9.29

14.40

20.15

23

9.45

14.58

20.53

9.39

14.50

20.34

24

9.56

15.07

21.12

9.50

15.01

20.52

25

10.11

15.18

21.30

10.00

15.11

21.11

26

10.22

15.28

21.49

10.11

15.22

21.29

27

r 10.32

15.39

22.07

10.21

15.32

21.48

28

10.43

15.49

22.26

10.32

15.43

22.06

29

10.53

16.00

10.47

15.54

22.25

86

87

86,5

Plecări Traseul 42 ZL aug 2016 (Lic.9)

(valabil tot anul)

COMAT

BAZINUL NOU

5.15

5.50

5.43

6.18

6.15

6.50

7.11

7.46

13.10

13.30

14.05

13.45

14.20

14.40

15.15

14.55

15.35

15.50

16.15

22.20

9

11

10

Plecări Traseul 44 ZL ( Lic.9)

(valabil 01.01.2017-30.06.2017 și 01.09.2017-31.12.2017)

Comat

Piața Centra

a

5.25

11.01

16.11

5.29

11.17

16.11

5.35

11.17

16.27

5.56

11.32

16.27

6.00

11.32

16.42

6.06

11.48

16.42

6.27

11.48

16.58

6.31

12.03

16.58

6.43

12.03

17.13

7.00

12.19

17.13

7.02

12.19

17.29

7.16

'    12.34

17.29

7.25

12.34

17.44

7.33

12.50

17.44

7.40

12.50

18.00

7.56

"" 13.05

18.00

7.56

13.05

18.15

8.11

13.21

18.15

8.11

13.21

18.31

8.27

13.36

18.31

8.27

r 13.36

18.46

8.42

13.52

18.46

8.42

13.52

19.02

8.58

10.07

19.02

8.57

14.07

19.17

9.13

14.23

19.17

9.13

14.23

19.48

9.28

14.38

19.48

9.28

14.38

20.19

9.43

14.54

20.19

9.44

14.54

20.50

9.59

15.09

20.50

9.59

15.09

21.21

10.15

15.25

21.21

10.15

15.25

21.52

10.30

15.40

21.52

10.30

15.40

22.23

10.46

15.56

22.23

10.46

15.56

11.01

59

58

58

.5

Plecări traseul 44 ZN (Lic9)

(valabil 01.01.2017-30.06.21

017 și 01.09.2017-31.12.2017)

Comat

Piața Centrala

7.00

7.00

7.31

7.31

8.02

8.02

8.33

8.33

9.04

9.04

9.35

9.35

10.06

10.06

10.47

10.37

11.18

11.18

11.49

11.49

12.20

12.20

12.51

12.51

13.22

13.22

13.53

13.53

14.24

14.24

14.55

14.55

15.26

15.26

15.57

15.57

16.28

16.28

16.59

16.59

17.30

17.30

18.11

18.01

18.42

18.42

19.13

19.13

19.44

19.44

20.46

20.15

21.48

21.17

22.19

27

28

27,5

Plecări traseul 44 ZL (lic 9)

vară

c

OMĂT

P-ta Centrala

5.25

13.51

5.25

13.41

5.56

14.12

5.56

14.01

6.27

14.32

6.27

14.22

6.58

14.53

6.58

14.43

7.29

15.14

7.19

15.03

7.50

15.34

7.29

15.24

8.10

15.55

8.00

15.45

8.31

16.16

8.21

16.05

8.52

16.36

8.41

16.26

9.12

16.57

9.02

16.47

9.33

17.18

9.23

17.07

9.54

17.48

9.43

17.28

10.24

18.19

10.04

17.49

10.45

18.50

10.25

18.19

11.06

19.21

10.55

18.50

11.26

19.52

11.16

19.21

11.47

20.23

11.37

19.52

12.08

20.54

11.57

20.23

12.28

21.25

12.18

20.54

12.49

21.56

12.39

21.25

13.10

22.27

12.59

21.56

13.30

13.20

22.27

43

44

43.5

Plecări traseul 44 ZN vară

Comat

Piața Centrala

7.00

7.00

7.31

7.31

8.02

8.02

8.33

8.33

9.04

9.04

9.35

9.35

10.06

10.06

10.47

10.37

11.18

11.18

11.49

11.49

12.20

12.20

12.51

12.51

13.22

13.22

13.53

13.53

14.24

14.24

14.55

14.55

15.26

15.26

15.57

15.57

16.28

16.28

16.59

16.59

17.30

17.30

18.11

18.01

18.42

18.42

19.13

19.13

19.44

19.44

20.46

20.15

21.48

21.17

22.19

27

28

27.5

Anexa 2.4.2 - Grafic de circulație troleibuze

TRASEUL

102

Plecări MICRO 19 -

ZILE de Luni pana Viner

Grafic valabil cu 01.01.2

017

Grafic

1

2

9

3

4

10

5

6

11

7

8

12

5:06

5:16

5:26

5:36

5:46

5:56

6:06

6:16

6:26

6:36

6:46

6:56

7:02

7:06

7:14

7:22

7:26

7:36

7:42

7:46

7:56

8:02

8:06

8:16

8:22

8:26

8:34

8:42

8:46

8:56

9:02

9:06

9:16

9:22

9:26

9:36

9:42

9:46

9:54

10:02

10:06

10:16

10:22

10:26

10:36

10:42

10:46

10:56

11:02

11:06

11:14

11:22

11:26

11:36

11:42

11:46

11:56

12:02

12:06

12:16

12:22

12:26

12:34

12:42

12:46

12:56

13:02

13:06

13:16

13:22

13:26

13:36

13:42

13:46

13:54

14:02

14:06

14:16

14:22

14:26

14:36

14:42

14:46

14:56

15:02

15:06

15:14

15:22

15:26

15:36

15:42

15:46

15:56

16:02

16:06

16:16

16:22

16:26

16:34

16:42

16:46

16:56

17:02

17:06

17:16

17:22

17:26

17:36

17:40

17:46

17:54

18:06

18:16

18:26

18:36

18:46

18:56

19:06

19:16

19:26

19:36

19:46

19:56

20:06

20:16

20:26

20:36

20:46

20:56

21:06

21:16

21:26

21:36

21:46

21:56

22:06

22:16

22:26

13

14

7:19

7:30

Nota:

Număr total de curse planificate: curse

139

Gr.1 -13,5 curse

Gr.2 - 13curse Gr.3 -13 curse Gr.4 -13 curse

Gr.5 -13,5 curse

Gr.6 -13 curse Gr.7 -13 curse Gr.8 -13 curse

Gr.9 - 8 curse Gr.10 - 8.5 curse Gr. 11-8 curse Gr.12 -8.5 curse

Gr,13-

0.5 curse

Gr.14-

3.5 curse

TRASEUL

102

Plecări Parc CFR

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic valabil cu 01.01.2017

Grafic

10

5

6

11

7

8

12

1

2

9

3

4

5:06

5:16

5:26

5:36

5:46

5:56

6:06

6:16

6:26

6:36

6:46

6:56

7:00

7:06

7:16

7:20

7:26

7:36

7:40

7:46

7:56

8:00

8:06

8:16

8:20

8:26

8:36

8:40

8:46

8:56

9:00

9:06

9:16

9:20

9:26

9:36

9:40

9:46

9:56

10:00

10:06

10:16

10:20

10:26

10:36

10:40

10:46

10:56

11:00

11:06

11:16

11:20

11:26

11:36

11:40

11:46

11:56

12:00

12:06

12:16

12:20

12:26

12:36

12:40

12:46

12:56

13:00

13:06

13:16

13:20

13:26

13:36

13:40

13:46

13:56

14:00

14:06

14:16

14:20

14:26

14:36

14:40

14:46

14:56

15:00

15:06

15:16

15:20

15:26

15:36

15:40

15:46

15:56

16:00

16:06

16:16

16:20

16:26

16:36

16:40

16:46

16:56

17:00

17:06

17:16

17:20

17:26

17:36

17:40

17:46

17:56

18:06

18:16

18:26

18:36

18:46

18:56

19:06

19:16

19:26

19:36

19:46

19:56

20:06

20:16

20:26

20:36

20:46

20:56

21:06

21:16

21:26

21:36

21:46

21:56

22:06

22:16

22:26

Nota:

Grafic valabil program normal

Număr total de curse planificate: 139 curse

Gr.1 -13,5 curse Gr.2 - 13curse Gr.3 -13 curse Gr.4 -13 curse

Gr.5 -13,5 curse Gr.6 -13 curse Gr.7 -13 curse Gr.8 -13 curse

Gr.9 - 8 curse Gr.10 - 8.5 curse Gr. 11 -8 curse Gr.12 -8.5 curse

Gr.13 - 0.5 curse Gr.14 - 0.5 curse

TRASEUL 102

Plecări MICRO 19

ZILE de sambata-duminica si sărbători lec

laie

Grafic valabil cu C

n .01.2017

Grafic

1

2

3

4

5

6

7

8

5:06

5:16

5:26

5:36

5:46

5:56

6:06

6:16

6:26

6:36

6:46

6:56

7:06

7:16

7:26

7:36

7:46

7:56

8:06

8:16

8:26

8:36

8:46

8:56

9:06

9:16

9:26

9:36

9:46

9:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:16

18:26

18:36

18:46

18:56

19:06

19:16

19:26

19:36

19:46

19:56

20:06

20:16

20:26

20:36

20:46

20:56

21:06

21:16

21:26

21:36

21:46

21:56

22:06

22:16

22:26

Nota:

Grafic valabil program normal |

Număr total de curse planificate: 105 curse

Gr.1 -13,5 curse Gr.2 - 13curse Gr.3 -13 curse Gr.^

-13 curse

Gr.5 -13,5 curse Gr.6 -13 curse Gr.7 -13 curse Gr.8 -13 curse

TRASEUL 102

|.

Plecări Parc CFR

ZILE de sambata-duminica si sărbători lec

laie

Grafic valabil cu C

11.01.2017

Grafic

5

6

7

8

1

2

3

4

5:06

5:16

5:26

5:36

5:46

5:56

6:06

6:16

6:26

6:36

6:46

6:56

7:06

7:16

7:26

7:36

7:46

7:56

8:06

8:16

8:26

8:36

8:46

8:56

9:06

9:16

9:26

9:36

9:46

9:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:16

18:26

18:36

18:46

18:56

19:06

19:16

19:26

19:36

19:46

19:56

20:06

20:16

20:26

20:36

20:46

20:56

21:06

21:16

21:26

21:36

21:46

21:56

22:06

22:16

22:26

Nota:

Grafic valabil program normal

Număr total decurse planificate: 105 curse

Gr.1 -13,5 curse Gr.2 - 13curse Gr.3 -13 curse Gr.4 -13 curse

Gr.5 -13,5 curse Gr.6 -13 curse Gr.7 -13 curse Gr.

8-13 curse

TRASEUL 102

Plecări MICRO 19 -

ZILE deluni pana vineri

Grafic program vara 201

7

Traseul 102 / 105

102

MICRO 1

9

Traseu

102

102

102

102

102

102

102

102

Grafic

1

2

3

4

5

6

7

8

5:06

5:16

5:26

5:36

5:46

5:56

6:06

6:16

6:26

6:36

6:46

6:56

7:06

7:16

7:26

7:36

7:46

7:56

8:06

8:16

8:26

8:36

8:46

8:56

9:06

9:16

9:26

9:36

9:46

9:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:16

18:26

18:36

18:46

18:56

19:06

19:16

19:26

19:36

19:46

19:56

20:06

20:16

20:26

20:36

20:46

20:56

21:06

21:16

21:26

21:36

21:46

21:56

22:06

22:16

22:26

Nota:

Grafic program vara

Număr total de curse planificate: 105 curse

Gr.1 -13,5 curse

Gr.2 - 13curse Gr.3 -13 curse Gr.4

-13 curse

Gr.5 -13,5 curse

Gr.6 -13 curse Gr.7 -13 curse Gr.8 -13 curse

TRASEUL 102

Plecări MICRO 19 -

ZILE de sambata-duminîca si sar

batori legale

Grafic program vara 20'

7

Traseul 102/ 105

102

MICRO

9

Traseu

102

102

102

102

102

102

102

102

Grafic

1

2

3

4

5

6

7

8

5:06

5:16

5:26

5:36

5:46

5:56

6:06

6:16

6:26

6:36

6:46

6:56

7:06

7:16

7:26

7:36

7:46

7:56

8:06

8:16

8:26

8:36

8:46

8:56

9:06

9:16

9:26

9:36

9:46

9:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:16

18:26

18:36

18:46

18:56

19:06

19:16

19:26

19:36

19:46

19:56

20:06

20:16

20:26

20:36

20:46

20:56

21:06

21:16

21:26

21:36

21:46

21:56

22:06

22:16

22:26

Nota:

Grafic program vara

Număr total de curse planificate: 105 curse

Gr.1 -13,5 curse Gr.2 - 13curse Gr.3 -13 curse Gr.4 -13 curse

Gr.5 -13,5 curse Gr.6 -13 curse Gr.7 -13 curse Gr.8 -13 curse

Traseul 102/

105

102

MICRO 19

Traseu

102

102

102

102

102

102

102

102

Grafic

5

6

7

8

9

10

11

12

5:06

5:16

5:26

5:36

5:46

5:56

6:06

6:16

6:26

6:36

6:46

6:56

7:06

7:16

7:26

7:36

7:46

7:56

8:06

8:16

8:26

8:36

8:46

8:56

9:06

9:16

9:26

9:36

9:46

9:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46</