Hotărârea nr. 262/2016

Aprobarea spectacolelor care vor fi organizate si sustinute de Teatru Muzical "Nae Leonard" Galati in anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 262

din 15.12.2016

privind: aprobarea spectacolelor care vor fi organizate și susținute de Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați, în anul 2017

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 297/06.12.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 121910/05.12.2016, ă inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având'în vedere raportul comun de specialitate nr. 121912/05.12.2616, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Teatrului Muzical ”Nae Leonard” Galați nr. 3695/23.11.2016, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 117828/23112016;

Având în vedere dispozițiile art. 21, alin. (1), lit. „a” din OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă spectacolele care vor fi organizate și susținute de Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați în anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cheltuielile necesare realizării spectacolelor menționate în anexă se vor regăsi în bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2017.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu Ootahian Kovacs

Teatrul Muzical “Nae Leonard” Galați

Ni% crt.

Luna

Denumirea spectacolului

......... . . .......................................................

1

Ianuarie

Spectacole operă - operetă                                            '

Concerte recital

Spectacole de copii - revistă

2

Februarie

Spectacole operă - operetă                                            '

Concerte recital

Festival Lăutari la Malul Dunării

Spectacole de copii - revistă

Premieră

Martie

Spectacole operă - operetă

Concerte recital

Premieră

Spectacole de copii - revistă

4

Aprilie

Spectacole operă - operetă

Concerte recital

Spectacole de copii - revistă

Mai

Spectacole operă - operetă

Concerte recital

Spectacole de copii - revistă

6

Iunie

Spectacole operă - operetă

Concerte recital

Spectacole de copii - revistă

Premieră

Zilele Internationale ale Dunării

Festival Folk, ediția a - III a

Festival Internațional Rock, ediția a - IVa

7

Septembrie

Spectacole operă - operetă

Concerte recital

Spectacole de copii - revistă

8

Octombrie

Spectacole operă - operetă

Concerte recital                                      .. ■ -' <7;

Spectacole de copii - revistă

Premieră           ....................

Festivalul Internațional „Leonard”       / ?7

“   :——  «—  —. .      1  ,—Ț-:     ..

......................... i......... i 77...      .........& J

9

Noiembrie

Spectacole de copii - revistă              \ Ar" -'A /' /

Festivalul Internațional ”Leonard”                   A

Festivalul Internațional Jazz & Blues la Dunăre'.7   7 < ■ ' "

10

Decembrie

Spectacol de 1 Decembrie

Spectacol de Moș Nicolae

Spectacole operă - operetă

Concerte recital

$


1 1

Spectacole de copii - revistă

Revistă ~ spectacol Fuego

1

Spectacole de revistă - Sărbători de Iarna

Revistă - Revelionul pensionarilor 2017 - 2018

“.............. ..