Hotărârea nr. 261/2016

Schimbarea denumirii unitatii sanitare din Spitalul de Obstretica-Ginecologie "Buna Vestire" Galati in Spitalul Clinic de Obstretica-Ginecologie "Buna Vestire" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 261 din 15.12.2016

privind schimbarea denumirii unității sanitare din Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați în Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 296/06.12.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 121902/05.12.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 121904/05.12.2016, al Direcției Generale Relații Publice, Managementul Documentelor, Evenimente Publice, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement a Consiliului Local Galați;

Văzând adresa nr. 4273/02.09.2016, a Spitaluilui de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire”, , precum și adresa nr. 2751/22.11.2016, a Serviciului de Asistență Medicală, înregistrate la Registratura Generală a Municipului Galați sub nr. 89216/02.09.2016, respectiv sub nr. 117344/22.11.2016;

Ținând seama de Hotărârea nr. 138/2016 a Senatului Universității “Dunărea de Jos” Galați prin care s-a aprobat transformarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire"' Galați în Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire" Galați, precum și de Avizul Ministerului Sănătății nr. 2746/22.11.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 172, alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 18, alin. (1), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. "a", pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă schimbarea denumirii unității sanitare din Spitalul de

Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire" Galați în Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire" Galați.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu Octctvian Kovacs