Hotărârea nr. 26/2016

Aprobarea initierii de catre Politia Locala Galati a procedurii de autorizare si efectuare a activitatii de transport valori monetare apartinand municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 26

din 02.02.2016

privind aprobarea inițierii de către Poliția Locală Galați a procedurii de autorizare și efectuare a activității de transport valori monetare aparținând Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii Proiectului de hotărâre: 29/28.01.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 02.02.2016;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9968/28.01.2016 a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 9970/28.01.2016 al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere adresa nr. 667/19.01.2016 a Poliției Locale Galați, înregistrată la Registratura Municipiului Galați sub nr. 8420/25.01.2016;

HOL 26/2016 doc.

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) și alin. (3) din anexa la H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) , alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă inițierea de către Poliția Locală Galați a procedurii de autorizare și efectuare a activității de transport valori monetare aparținând Municipiului Galați, conform prevederilor legale în materie.

Art, 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art, 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei Hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octgvian Kovacs

HCL 23/2016 doc.