Hotărârea nr. 25/2016

Modificarea HCL nr. 437/24.10.2013 privind numirea membrilor supleanti, reprezentanti ai Consiliului Local Galati, in Consiliul de Administratie la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Buna Vestire" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 25

din 28.01.2016

pentru modificarea HCL nr. 437/24.10.2013 privind numirea membrilor supleanți, reprezentanți ai Consiliului Local Galați, în Consiliul de Administrație la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie “Buna Vestire” Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul fi data depunerii Proiectului de hotărâre: 19/18.01.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 5402/15.01.2016 a Primarului Municipiului Galați;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5404/15.01.2016 al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere HCL nr. 437/24.10.2013 privind numirea membrilor supleanți, reprezentanți ai Consiliului Local Galați, în Consiliul de administrație la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie “Buna Vestire” Galați;

Având în vedere adresa nr. 3954/28.12.2015 a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie “Buna Vestire” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1274/06.01.2016, privind demisia domnului Cosea Radu din funcția de membru supleant în Consiliul de administrație al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie “Buna Vestire” Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 187 alin. (2) Ut. "b" și alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. "d", alin. (6) lit. "a" pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 437/24.10.2013 privind numirea membrilor supleanți, reprezentanți ai Consiliului Local Galați în Consiliul de administrație la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie “Buna Vestire” Galați, prin înlocuirea domnului consilier local Cosea Radu cu doamna consilier local Monica Dascălu.

Art, 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei Hotărâri.

Art, 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei Hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu O^tahian Kovacs