Hotărârea nr. 247/2016

Incheierea conventiei pe anul 2017 cu Fundatia de sprijin a varstnicilor Galati, in vederea subventionarii proiectului Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice din municipiul Galati, in temeiul Legii 34/1998

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 247 din 15.12.2016

privind: încheierea Convenției pe anul 2017 cu FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR GALAȚI, în vederea subvenționării proiectului SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE din municipiul Galați, în temeiul Legii 34/1998

Inițiatori: Consilierii locali: Hristache Bogatu, Ion Cordoneanu, Moise-Cornel

Oancea, Oana-Claudia Iurescu, Vali-Viorel Sandu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 279/05.12.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 121158/05.12.2016, a inițiatorilor ~ Consilierii locali: Hristache Bogatu, Ion Cordoneanu, Moise-Cornel Oancea, Oana-Claudia Iurescu, Vali-Viorel Sandu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 121160/05.12.2016, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției de Asistență Socială;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1), art. 11, alin. (1), art. 12, alin. (1) și art. 14, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pot. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea Convenției, pe anul 2017, cu FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR GALAȚI, în vederea subvenționării proiectului SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE din municipiul Galați, în temeiul Legii 34/1998. Convenția este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați Radu OctqPîgn Kovacs

Anexa la HCL nr. 247/15.12.2016

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI


FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR GALAȚI

CONVENȚIE

Nr,___________/________2017

pentru acordarea de servicii de asistenta sociala

în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială,

MUNICIPIUL GALAȚI cu sediul în Galați str Domnească nr 38, tel 0236/307700 cod fiscal nr 3814810, cont de virament RO73TREZ3O62468O259XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat de PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI.............................................

și

FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR Galați, cu sediul în str. Bărboși, nr. 6, cod fiscal 8574734, cont de virament RO93RNCB0141032845760001 deschis la BCR Sucursala Galați, reprezentată director executiv....................................:

I. Obiectul convenției

 • 1. Acordarea de către Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați a serviciilor de asistență socială, în conformitate cu fișa tehnică a unității de asistență socială Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din municipiul Galați pentru un număr mediu lunar de 100 de persoane.

 • 2. Subvenționarea de la bugetul local a serviciilor de asistență socială acordate de Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați în limita sumei de 89,444 lei în anul 2017. Nivelul mediu lunar al subvenției este de 7-453,67 lei,

 • 3, Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați se angajează să asigure din venituri proprii, conform bugetului unității de asistență socială cheltuieli curente de funcționare, respectiv cu suma de 52.272 lei în bani și in natură, după cum urmează:

 • - în bani 9.200 lei;

 • - în natură 43.072 lei.

 • 4, Suma alocata va fi utilizata pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • a) Cheltuielile de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • b) Cheltuielile cu hrana pentru beneficiarii unității de asistență socială;

 • c) Cheltuielile cu carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport din cadrul unității de asistență socială;

 • d) Cheltuielile de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon, internet și pază;

 • e) Cheltuielile cu materiale de curățenie, materiale igienico-sanitare și alte obiecte de inventar și echipamente de mică valoare sau scurtă durată, pentru persoanele asistate.

II. Durata convenției

Durata convenției este de la 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2017.

III. Obligațiile asociației sunt:

 • 1. Acordarea serviciilor de asistență socială potrivit fișei tehnice a unității de asistență socială;

 • 2. Utilizarea subvenției în exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenția a fost aprobată

 • 3. Depunerea până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în luna anterioară și a cererii privind subvenția pentru luna curentă, la Municipiul Galați,

 • 4. Depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării convenției definitive, la Municipiul Galați, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul pentru care a fost încheiată convenția;

3. Menționarea în documentele referitoare la activitatea de asistență socială a faptului că beneficiază de subvenție de la bugetul local conform Legii nr 34 / 1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială;

 • 6. Comunicarea în termen de 30 de zile Municipiului Galați, în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării subvenției;

 • 7. Asigurarea accesului la sediul asociației și a unității de asistență socială a persoanelor împuternicite de Municipiul Galați să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistență socială și modul de utilizare a subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate;

 • 8. Restituirea, in termen de 5 zile de la încetarea convenției, a sumelor primite cu titlu de subvenție si ramase necheltuite pana la 31.12.2017.

 • 9. Utilizarea programului «AJUTOARE SOCIALE » si depunerea in format electronic conform aplicației a bazei de date cu beneficiarii si serviciile sociale lunare acordate pana pe data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioara.

 • 10.  Decontarea cheltuielilor cu salariile se va face potrivit sistemului de stabilire a salariilor pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu viza Biroului Resurse Umane si Salarizare.

IV. Obligațiile Municipiului Galați sunt:

 • 1. Acordarea, până la data de 25 a fiecărei luni a subvenției acordate;

 • 2. Acordarea de asistență de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției de către asociație;

V, Forța majoră

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

în situația în care Municipiul Galați se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forță majoră și în această perioadă serviciile de asistență socială au fost acordate cu respectarea condițiilor care au stat la baza acordării subvenției, subvenția se poate acorda și retroactiv, pe o perioadă care nu poate depăși trei luni calendaristice.

în cazul încetării forței majore care a condus la imposibilitatea de plată, Municipiul Galați va notifica imediat asociației această situație.

în perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, asociația se află în imposibilitatea de a acorda serviciile de asistență socială, subvenția nu se acordă.

VI, Suspendarea subvenției

Prezenta convenție se suspendă în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la Capitolul III, punctul 3 și 7.

Municipiul Galați va notifica asociației că subvenția pe luna respectivă nu se mai acordă.

 • VII, încetarea convenției

Prezenta convenție încetează:

Ik Prin acordul de voință al părților;

ik Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

& La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

dk Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni.

în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral, convenția.

VIII, Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi fâcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

IX, Litigii

în caz de litigiu, părțile vor încerca soluționarea acestuia, în mod amiabil.

în cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

X, Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice documente scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezenta convenție s-a încheiat la sediul Municipiului Galați, în două exemplare.

MUNICIPIUL GALAȚI     FUNDAȚIA DE SPRIJIN Ă VÂRSTNICILOR

GALAȚI

PRIMAR


DIRECTOR EXECUTIV

Director,

Direcția Financiar Contabilitate

Pentru Director,

Direcția de Asistenta Sociala

Avizat Juridic,

Președinte de ședință,


1                           t