Hotărârea nr. 244/2016

Incheierea conventiei de parteneriat cu Parohia Pogorarea Sf. Duh, pe anul 2017, pentru subventionarea servicilor sociale acordate in cadrul Centrului multifunctional de Servicii sociale "Sperante pentru varsta a III-a"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 244 din 15.12.2016

privind: încheierea Convenției de parteneriat cu Parohia Pogorârea Sf. Duh, pe anul 2017, pentru subvenționarea serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului multifuncțional de Servicii Sociale „Speranțe pentru vârsta alll-a”

Inițiatori: Consilierii locali: Hristache Bogatu, Ion Cordoneanu, Moise-Cornel Oancea, Oana-Claudia Iurescu, Vali-Viorel Sandu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 276/05.12.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 121170/05.12.2016, a inițiatorilor -Consilierii locali: Hristache Bogatu, Ion Cordoneanu, Moise-Cornel Oancea, Oana-Claudia Iurescu, Vali-Viorel Sandu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 121172/05.12.2016, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției de Asistență Socială;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (2), lit. „d” și art. 5 din H.G. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere dispozițiile art. 112, alin. 3, literele „p” și „q” din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i - Se aprobă încheierea Convenției de parteneriat cu Parohia Pogorârea Sf. Duh, pe anul 2017, pentru subvenționarea serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului multifuncțional de Servicii Sociale „Speranțe pentru vârsta a IÎI-a”. Convenția este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


ședință,


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 244/15.12.2016

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI


PAROHIA POGORÂREA SFANȚULUI DUH GALAȚI

CONVENȚIE

Nr._______/_________2017

pentru acordarea de servicii de asistență socială

în baza prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a prevederilor art.112 alin. 3 lit.q din Legea 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare

Municipiul Galați cu sediul în Galați str. Domnească nr. 38, tel. 0236/307700 cod fiscal nr. 3814810, cont de virament R073TREZ30624680259XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat de PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI..........................................

și

Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”, cu sediul în str.Saturn nr.FN, cod fiscal 13762351, cont de virament R029RNCB0141032863420003 deschis la BCR Sucursala Galați, reprezentată prin preot paroh ......................., au convenit următoarele:

I, Obiectul convenției

 • 1. Acordarea de către Parohia Pogorârea Sfanțului Duh a serviciilor de asistență socială, în conformitate cu fișa tehnică a unității de asistență socială: Centrul multifuncțional de servicii sociale “Speranțe pentru varsta a IlI-a”, pentru un număr lunar mediu de 60 vârstnici.

 • 2. Municipiul Galați va aloca de la bugetul local suma de 231.700 lei, reprezentând completarea costurilor serviciilor de asistenta sociala acordate de Parohia Pogorârea Sfanțului Duh prin “Centrul multifuncțional de servicii sociale - Speranțe pentru varsta a IlI-a “ in anul 2017.

 • 3. Parohia Pogorârea Sfanțului Duh se angajează să asigure din venituri proprii, conform bugetului unității de asistență socială cheltuieli curente de funcționare, respectiv cu suma de 43.200 lei în bani și/sau natură, după cum urmează:

 • - în bani 43.200 lei;

 • - în natură.....o.....lei.

 • 4. Suma alocata va fi utilizata pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • a) Cheltuielile de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • b) Cheltuielile cu hrana pentru beneficiarii unității de asistență socială;

 • c) Cheltuielile cu carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport din cadrul unității de asistență socială;

 • d) Cheltuielile de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon, internet și pază;

 • e) Cheltuielile cu materiale de curățenie, materiale igienico-sanitare și alte obiecte de inventar și echipamente de mică valoare sau scurtă durată, pentru persoanele asistate.

II. Durata convenției

Durata convenției este de la 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2017.

III. Obligațiile parohiei sunt:

 • 1. Acordarea serviciilor de asistență socială potrivit fișei tehnice a unității de asistență socială;

 • 2. Utilizarea subvenției în exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care sprijinul financia a fost aprobat

 • 3. Depunerea până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în luna anterioară și a cererii privind subvenția pentru luna curentă, la Municipiul Galați,

 • 4. Depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării convenției definitive, la Municipiul Galați, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul pentru care a fost încheiată convenția;

 • 5. Menționarea în documentele referitoare la activitatea de asistență socială a faptului că beneficiază de sprijin financiar de la bugetul local conform OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicata, cu modificările si completările

 • 6. Comunicarea în termen de 30 de zile Municipiului Galați, în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării subvenției;

 • 7. Asigurarea accesului la sediul unității de asistență socială a persoanelor împuternicite de Municipiul Galați să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistență socială și modul de utilizare a subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate;

 • 8. Restituirea, in termen de 5 zile de la încetarea convenției, a sumelor primite cu titlu de subvenție si ramase necheltuite pana la 31.12.2017.

 • 9. Utilizarea programului «AJUTOARE SOCIALE » si depunerea informat electronic conform aplicației a bazei de date cu beneficiarii si serviciile sociale lunare acordate pana pe data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioara.

 • 10.   Decontarea cheltuielilor cu salariile se va face potrivit sistemului de stabilire a salariilor pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu viza Biroului Resurse Umane si Salarizare.

IV. Obligațiile Municipiului Galați sunt:

 • 1. Acordarea, până la data de 25 a fiecărei luni a subvenției acordate;

 • 2. Acordarea de asistență de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției de către parohie;

V, Forța majoră

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

în situația în care Municipiul Galați se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forță majoră și în această perioadă serviciile de asistență socială au fost acordate cu respectarea condițiilor care au stat la baza acordării subvenției, subvenția se poate acorda și retroactiv, pe o perioadă care nu poate depăși trei luni calendaristice.

în cazul încetării forței majore care a condus la imposibilitatea de plată, Municipiul Galați va notifica imediat parohiei această situație.

în perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, parohia se află în imposibilitatea de a acorda serviciile de asistență socială, subvenția nu se acordă.

VI, Suspendarea subvenției

Prezenta convenție se suspendă în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la Capitolul III, punctul 3 și 7.

Municipiul Galați, va notifica parohia că subvenția pe luna respectivă nu se mai acordă.

 • VII, încetarea convenției

Prezenta convenție încetează:

Prin acordul de voință al părților;

Ik Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

& La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

dk Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni.

în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral, convenția.

VIII, Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi Jacută prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

IX, Litigii

în caz de litigiu, părțile vor încerca soluționarea acestuia, în mod amiabil.

în cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

X, Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice documente scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezenta convenție s-a încheiat la sediul Municipiului Galați, în două exemplare.

MUNICIPIUL GALAȚI PRIMAR,


PAROHIA POGORÂREA SFANȚULUI DUH

Preot paroh,

Director,

Coordonator centru,


Direcția Financiar Contabilitate

Pentru Director,

Direcția de Asistenta Sociala

Avizat Juridic,