Hotărârea nr. 243/2016

Incheierea conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social Galati si Fundatia Familia in vederea sustinerii proiectului "Centru de zi pentru copii aflati in dificultate"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 243 din 15.12.2016

privind: încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului “Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”

Inițiatori: Consilierii locali: Hristache Bogatu, Ion Cordoneanu, Moise-Comel Oancea, Oana-Claudia Iurescu, Vali-Viorel Sandu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 274/05.12.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 121178/05.12.2016, a inițiatorilor -Consilierii locali: Hristache Bogatu, Ion Cordoneanu, Moise-Cornel Oancea, Oana-Claudia Iurescu, Vali-Viorel Sandu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 121180/05.12.2016, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției de Asistență Socială;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Fundației Familia nr. 1132/31.10.2016, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 108990/31.10.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 13, alin. (4) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. i din HG nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), Ut. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului “Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”. Convenția este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați Radu Octgtn&n Kovacs

ANEXA LA HCLNR. 243/15,12.2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CANTINA DE AJUTOR SOCIAL


FUNDAȚIA „FAMILIA”GALAȚI


CONVENȚIE

Nr,_______/____________2017

pentru acordarea de servicii de asistență socială

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL GALAȚI cu sediul în Galați, str Dogariei nr.26A, tel/fax 036/470017, 460079, cod fiscal nr.3952197, cont de virament R066TREZ30624680220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentata de DIRECTOR..............................................

SI

FUNDAȚIA “FAMILIA" cu sediul în Galați, str. Bărboși nr. 6, tel. 0236/477423, cod fiscal 9748910, emis de DGFPCFS a județului Galați, cont R003RNCB0141032884420001 deschis la Banca Comercială Romană, Sucursala Galați, reprezentată de director executiv al fundației.............................., au convenit următoarele:

I, Obiectul convenției

 • 1, Acordarea de către Cantina de Ajutor Social a hranei pentru un număr maxim zilnic de 50 persoane, beneficiare ale proiectului “CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN DIFICULTATE” in limita alocației zilnice de hrana prevăzută in HG 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, respectiv 12 lei/zi/persoana.

 • 2. Nivelul alocației zilnice de hrana se modifica in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

ILCriterii de selecționare a beneficiarilor centrului

 • - venit/membru de familie sub 550 lei

 • - starea de sanatate a membrilor familiei

 • - condițiile de educare si îngrijire a copiilor in familie

 • - numărul de copii din familie

 • - numărul de copii elevi din familie

 • - situația de risc de abandon școlar

 • - situația școlara (vor avea prioritate cei cu rezultate slabe la invatatura datorate unei alimentații necorespunzatoare vârstei lor)

 • - condiții de locuit - vor avea prioritate cei care nu au condiții optime in familie pentru efectuarea temelor școlare

 • - nivelul de educație al părinților

 • - ocupația părinților

III, Durata convenției

Durata convenției este de la 1 ianuarie 2017până la 31 decembrie 2017.

IV. Obligațiile fundației sunt:

 • 1. Acordarea serviciilor de asistență socială in cadrul proiectului “CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN DIFICULTATE”, pentru un număr lunar de 50 persoane;

 • 2. Depunerea până la data de 5 a fiecărei luni a situației persoanelor asistate care au beneficiat de acordarea mesei in luna anterioara;

 • 3. Comunicarea în termen de 30 de zile la Cantina de Ajutor Social, în scris, a oricărei modificări cu privire la numărul de beneficiari ai proiectului;

 • 4. Transmiterea si in format electronic a bazei de date cu beneficiarii si serviciile sociale lunare acordate pana pe data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioara.

V. Obligațiile Cantinei de Ajutor Social sunt:

1. Acordarea hranei prin Cantina de Ajutor Social pentru un număr maxim pe zi de 50 persoane.

VI. Forța majoră

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

în cazul încetării forței majore care a condus la imposibilitatea asigurării hranei, Cantina de ajutor social va notifica imediatfundației această situație.

în perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, fundația se află în imposibilitatea de a acorda serviciile de asistență socială, masa nu se acordă.

VII. Suspendarea convenției

Prezenta convenție se suspendă în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la Capitolul IV, puctul 1 și 2.

VIII. încetarea convenției

Prezenta convenție încetează:

Prin acordul de voință al părților;

Ik Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

& La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

vaca jorța majora acționează sau se esnmeaza ca va acționa o perioaaa mai mare de trei luni.

în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral, convenția.

IX. Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi făcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

X. Litigii

în caz de litigiu, părțile vor încerca soluționarea acestuia, în mod amiabil, în cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

XI. Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezenta convenție s-a încheiat la sediul Cantinei de Ajutor Social Galați, în două exemplare.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL,

FUNDAȚIA FAMILIA,


Director,


Director executiv,