Hotărârea nr. 240/2016

Aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorul de transport S.C. Eurotransdan S.R.L. pentru S.C. Arcelor Mittal S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 240 din 15.12.2016

privind: aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Eurotransdar S.R.L. pentru Societatea Arcelor Mittal SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 272/29.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119672/28.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 119674/28.11.2016, al Serviciului de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății Eurotransdar S.R.L. înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 58255/27.09.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), Ut. „p” din Legea 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1) și art. 34 din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”,pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările

și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea Eurotransdar S.R.L., pentru Societatea Arcelor Mittal SA., pe următoarele rute:

  • 1.  Cartier Dimitrie Cantemir - bld. Galați - str. Oțelarilor ~ str. Brăilei - str. Stadionului - str. Oțelarilor - bld. Galați - bld. Dunărea ~ str. Brăilei - Poarta Sud SC Arcelor Mittal SA și retur.

  • 2. Oficiul Poștal nr. 6 - str. Reg. 11 Șiret - str. Prel. Coșbuc - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - str. Ing. Anghel Saligny - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Poarta Sud SC Arcelor Mittal SA și retur.

  • 3. Oficiul Poștal nr. 6 - str. Reg. 11 Șiret - str. Prelungirea Coșbuc - str. Brăilei -str. Siderurgiștilor - str. Ing. Anghel Saligny - str. Gheorghe Asachi - str. Prel. Brăilei - Drumul de Centură - str. Combinatului - Poarta Est SC Arcelor Mittal SA și retur.

  • 4. Oficiul Poștal nr. 6 - str. Reg. 11 Șiret - str. Prel. Coșbuc - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - str. Combinatului - Poarta Est SC Arcelor Mittal SA și retur.

  • 5. Sala Sporturilor - str. Brăilei - str. Oțelarilor - bld. Galați - bld. Dunărea - str. Brăilei - Poarta Sud SC Arcelor Mittal SA și retur.

  • 6. Restaurant Aeroport - str. Traian Vuia - bld. Milcov ~~ str. 1 Decembrie 1918 -str. Combinatului - Poarta Est SC Arcelor Mittal SA.

  • 7. Bariera Traian - str. Alexandru Măcelaru - str. George Coșbuc - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia ~ str. 1 Decembrie 1918 - str. Siderurgiștilor ~ str.

Gheorghe Doja - str. Ing. Anghel Saligny - str. Gheorghe Asachi - Drumul de Centură - str. Brăilei - Poarta Sud SC Arcelor Mittal SA și retur.

  • 8. Baia Comunală - str. Traian - str. Democrației - str. Sf. Spiridon - str. Brăilei - str. Stadionului - str. Oțelarilor - str. Brăilei - Poarta Sud SC Arcelor Mittal SA și retur.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Ocțăvhin Kovacs