Hotărârea nr. 24/2016

Modificarea HCL nr. 340/25.07.2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Galati in Consiliul de Administratie la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Buna Vestire" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 24

din 28.01.2016

pentru modificarea HCL nr. 340/25.07.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Consiliul de Administrație la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie “Buna Vestire” Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii Proiectului de hotărâre: 18/18.01.2016

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2016;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 5398/15.01.2016 a Primarului Municipiului Galați;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5400/15.01.2016 al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere HCL nr. 340/25.07.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Consiliul de administrație la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie “Buna Vestire” Galați;

Având în vedere adresa nr. 3954/28.12.2015 a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie “Buna Vestire” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1274/06.01.2016, privind demisia domnului Dima Cristian din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie “Buna Vestire” Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 187 alin. (2) lit. "b" și alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. "a" pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă modificarea HCL nr. 340/25.07.2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Consiliul de administrație la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie “Buna Vestire” Galați, prin înlocuirea domnului consilier local Dima Cristian cu domnul consilier local Văsoi Costel.

Art, 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei Hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei Hotărâri.