Hotărârea nr. 239/2016

Aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorul de transport S.C. Transdan S.R.L. pentru S.C. Unicom Tranzit S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 239 din 15.12.2016

privind: aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L. pentru Societatea Unicom Tranzit SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 271/29.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119668/28.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 119670/28.11.2016, al Serviciului de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății Transdan S.R.L. înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 68609/11.11.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1) și art. 34 din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”,pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările

și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L., pentru Societatea Unicom Tranzit S.A., pe următoarea rută:

- Micro 19 (Mașnița Nouă) - str. Oțelarilor - str. Brăilei - str. Frunzei - str. Gheorghe Asachi - str. Siderurgiștilor - str. 1 Decembrie 1918 - str. Milcov - str. NicolaeMantu - str. Combinatului - S.C. Arcelor Mittal SA. (Stația Cătușa) și retur.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octdhian Kovacs