Hotărârea nr. 237/2016

Aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati, pentru anul scoalar 2016 - 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 237 din 15.12.2016

privind aprobarea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, pentru anul școlar 2016-2017

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 269/28.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 117442/22.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 117444/22.11.2016, al Direcției Generale Relații Publice, Managementul Documentelor, Evenimente Publice, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 11334/16.11.2016, a Inspectoratului Școlar Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 115938/17.11.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 105, alin. (2), lit. “d ” din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3 - art. 13 din Anexa la Ordinul nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul educației, cercetării, tineretului și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. V și lit. “d”, alin. (4), lit.”a”, alin. (6), lit. V, pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea unui număr de 114 burse de performanță, în cuantum de 188 lei/elev/lună, elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art, 6, alin. (1), lit. V, lit. ”b” și lit. ”c” din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 - Se aprobă acordarea unui număr de 5208 burse de merit, în cuantum de 50 lei/elev/lună, elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați -cursuri de zi - care se încadrează în prevederile art. 8, alin. (1), lit. V lit. V și lit. ”c” din Anexa la Ordinul nr.5576/2011, a cu modificările și completările ulterioare, care au obținut media generală cel puțin 9,00 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

Art. 3 - Se aprobă acordarea unui număr de 276 burse de studiu, în cuantum de 44 lei/elev/lună (din care 61 pentru clasele V-VIII și 215pentru clasele IX-XII) elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați - cursuri de zi - care se încadrează în prevederile art. 9, din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au obținut media generală cel puțin 9,00 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

Art. 4-Se aprobă acordarea unui număr de 456 burse de ajutor social, în cuantum de 44 lei/elev/lună, (din care 125 burse de ajutor social elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați - cursuri de zi - care se încadrează în prevederile art. 13, lit. ”a” din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare și 331 burse de ajutor social elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați - cursuri de zi - care se încadrează în prevederile art. 13, lit. ”c” din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 - Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se face din bugetul local, cap. 65.02 "învățământ”.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.                   / f

Președintfuje ședință, llristalhe Bogatu

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați, Radu Qctavian Kovacs


i.jxj

.nexalaHCL n’f.


SITUAȚIA BURSELOR DE ACORDAT ELEVILOR DIN MUNICIPIUL GALAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Nii măr-- Buirse de performa nța acordate ddviicr'din unitățîledeînvățământdestatdinmunicIplulGalațicare '? jysș'tncaclrează îri prevederii^ art. e/âlîn;-!;-.

' -litLa)." auob^nțrt preml uljl,. ii și ili'la etâpefe iiaționaie ' J .ale blimpiadeiorsicoridirsufilor școlare" naționale >

- NumărBursedemențacbrdate elevilor, dinciasele

> Număr - Burse de studiu :

ae invațamantgi .încadrea lit.a) "aurezuita rnediageneralăde

rnnaziai, irceatsau -proTesiqnai, parese aîdpfevederifearț. 8, aiiti. i, țe'Șepșeblțe ia învățătura: au obțiriuț ! cșl puțin 9șl nota io ia purtare în anul

/■■':

■/               5 / 7^                  ■ <.'■ . /

:• '=77?^ £ dințai

șdș Ministerul Edt

.-.■școtârâirteridr,' școlar; centrii

respeaixm primul elevii.aflattînclasiE

semestru stanul ur;" iie'iie'încedut'ale

- acordate elevilor ' media generală

care au obținut ? ie mlnîm9.00.îri

;'jiur^r-Burse.,<j

eajutorsodal

77

‘■■f      D.enumire ynitateșcolară          ;

țt.;D):.s^ucaiiticat tn ipturuede pregătire.organțzatebe .:C; NlEțlfeș'pentru w^petițlifeinternațioriale"      .

Iit.c)',au obțin ufc țcicurțle 1,11 .sau' ll't jă.etapeip'nșrțlor)ale

■ alecompetițiilor/ccinciirsurilor cultura l-artistice,, caracterșpprtivsău țu caracterțehhîco-ștlirițiflc, de rilvef național; organizate de MECTS" dinanexa' la:,t>,r^lnuf nr.' •

. ’7.'' 7        5576/2011 :y

învîțamântuluipri mar, gimnazial;.licealsau profesional;'* țlittb) ^auobțîriut focurilelULsău iiUaețapelejudețene ale olimpiadelor șl cursurilor școlare naționale organizate A /deMHiîCS;* lit C) "aii obtinutlocurile l,ll, Saujuia ' etapelejudețene afecompetlțlllpr/cGheursu riforcultural-artistice; cucaracter spbrtivsau cu caractertehnico -;:..științific, de nivel național orgânizăte 'de MENCS;" -ț

semestrul anterior celui care-se' ? /'acordă bursa și seîncadreăză- .

■ /prevederilor art. 9 din .anexă ; Ordinului nr. 5576/2011

acordațșefevilorcafese.încadreaza prevederilor ărt, 13 din.anexa ia ' Ordiii uf nr. 5576/2011

Nr

Numarbursede performantă cont .TlVa din.Ordin1 / ‘7 .5576/2011. 7

ilum.aF burse de:. performanta conf ■ fit,b diojOrdin^ '• 5576/2011 .7.

Numarburse de-performanta conf : lîț-cdinOrdîn ■ : Ș576/2011'

■N urnar burse del meritconf litV-din Ordin' 5576/2011

Numarbursede

. merit cdnflițbf

"■ ''5576/20117:

:■ .'-Num^Kii^ de •merit cdnf îrt. cdin; / Ordîp-5S76/201'iȚ

Numarbursede' ..studiudiridasăle’ V-Vlilțcorif/Oirdiii •/" 5576/2011)

Numarbursede-: studiu dinjclașele-' jX-xițt^'nfcprtȚtii ^.S576zMil)<-7

«Nuțpi^&irȘe de^ tajdioFȘpâ^ȘpMÎffi 'r^ife'aldirfo^âin..- 7

.f'Nu^ț^iujSecte' ■; 'JfjtrtțârșeiȘaFcpnfi-; ^lîfrGdhț Pfdînf’'

1

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" GALAȚI

2

0

0

45

2

11

0

91

1

7

2

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAȚI

1

0

0

107

0

0

0

O

2

2

3

COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU lOAN CUZA" GALAȚI

0

0

0

217

1

0

2

2

2

2

4

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALAȚI

3

0

1

452

40

0

0

0

5

0

5

COLEGIUL NATIONAL "M1HA1L KOGALNICEANU"GALATI

0

0

3

439

0

1

0

0

2

2

6

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALAȚI

6

0

1

718

0

0

1

6

0

0

7

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" GALAȚI

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

8

COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAȚIE SI TURISM "D. MOTOC" GALAȚI

0

0

0

8

0

0

0

0

2

0

9

COLEGIUL TEHNIC "PAUL D1MO" GALAȚI

0

0

0

5

. 0

0

0

0

0

0

10

COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU" GALAȚI

0

0

0

0

0

0

0

4

1

5

■        Denumlreunitate școlară ■

Număr- Bursedeperforma nță acordate elevilor din unîtățrledeînVațărnâ.nțdestatdinfinuriidpiul Galați care <>j.7„//;șeȚhcadrea^;1nprarederj|e3rt.ș,'alin.'.l>■■ Țrt;aj                       1,ii șiiiîlaetepelenațlqnale

afeolimpiadelor ^concursurilor școlare naționale ■ ’Aț <">?-j7:'bi^rtî!^,de:Ministenii.Edut^ierii T-lit-bJ/'Sșațtralî^cdtîn loturilerde'prjeg&re brgarțîzâtedd-pentru cdhțpdțițiîle internaționale'' - f; 7 liț.c)^auobținutlocurile l,Usaiiîti la etapelenaționale ’ ^aîefflmpbdțiiibr/ concursurilorcuitural-artistice. cu ■ caracter șportîvsau cu caracter tehnico-științific, denivel /rișționaLorga nlzațe„ide MECTS"din anexa Îa-Ordlnul nr.. 7;- -y         — 7- '■ 557j^2Qi£j                ■

Număr - Burse de. merit acordate elevilor din .clasele?

  • - de învățământ gimnazial, liceal sau profesional,; care șe

-,•••< - încadrează.în prevederile aft. 8, alirvl;' -. ‘

. lit..a) "au reziiltațe dșpșebite laînvățătură: au dbțințrt -media generală de cel puțin .9 și nota lO Ia purtareîn anul

. șcplăr anterior, respectiv în primul semestru al anului /.. ; : , ;ș9£rfăr,:pehtru elevii aflați în clasele de început ale . „ ■ învîțămâritului primar, gimnazial, liceal sauprofesional;'' ;litb)nauobțînufJocurilel,ll,saullllaetapelejudețen'e' ale qirrȚiplâdelqr.șîcureunJorșcolarenațio.nâIeorganizate

7 deMENCS;          Obținut locurile I, ll/sau lllla,

etapeiejudefentâlecoțhpetițiiior/cqncurisijrîlorajltiiral-

  • - artistice/cu.carac(erșpqrtrvsajj ciii caracter tetihîcb -

: științ'rfic/de ntvelnâ.țiqrrâl/orgaȚilâte de MENCS';'

■ Număr -Bursede studiu "...

'acordateelevilorcare auobținut ■J .media generală de; mini ni 9,00 în $. ,i -i semestru lănterior celui cafe.se 7>:5ăcprdăib'ursa.^ se încadrează prevederilor grfcȘ din anexa' ■ Ordinului nr. 5576/2011

Număr Burse de ajutorsocial acordate elevilor care se încadrează.' "prevederilor arLi3dirțarie>sla

7 .: Ordinul nr, 5576/2011:

■ Nr

■ Numarbursede < performanța conf lit. ă din Ordin

.  5576/2Ș11

Număr bursede-perfoffnantâcpnf liLbbinrOfdîa/'

• 5576/2011 7

{Nurnarbuftede . performanța conf; '■Hț.;c.din0rdih:?

' '5576/2011. -:

N umâ r’bu rse de ■■.mșrițcțwȚiiț'a.i' ; dțnȚ)fdih\'?L?

.■■.;.--5576/2Qil'?7

țNuțnar burse de. meritconflit.b ;-î-.■ dinOrdin .5576/2011 ?■

~                             5..

/.-Număr burse_.de/'■ ■ ;metițcdhif:llt.-'edî’n i

Oțdîiâ Ș576/2bți‘.-

'Număr burte.de'. stiidiudiri clasele iĂ^itl.țcqh^G^lin' '5576/2011) ';;.1

■Nârriarburse de. studiudinclasele ix-Xll.{a)df^rdîț)' .7:;5^7^2611)7<

/ Număr burse de -.ajiitorșoclaj confl.

7 jitea din Ordin

„ '75576/2011- :

■ Numafbiirte de. ajutor social.conf. r./.liticdinzOfdiii;-'.' . •• 5576/2011

11

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" GALAȚI

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALAȚI

0

0

21

39

0

0

0

0

2

0

13

LICEUL DE ARTE "DINIITRIE CUCLIN" GALAȚI

46

0

0

136

0

0

1

0

1

2

14

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNT'GALATI

0

0

0

20

0

0

0

1

1

0

15

LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA GALAȚI

0

0

0

6

0

0

0

0

7

0

16

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE GALAȚI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

LICEUL TEORETIC “DUNAREA" GALAȚI

0

0

1

165

0

0

56

109

1

1

18

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA”GALATI

1

0

1

223

0

2

0

0

2

5

19

LICEUL TEORETIC "MIRCEA EL1ADE" GALAȚI

0

0

0

73

1

0

0

0

1

5

20

LICEUL TEORETIC "SF. MARIA" GALAȚI

0

0

0

12

0

0

0

Q

2

0 1

21

ȘCOALA GIMNAZIALA "C.GH.MARINESCU" GALAȚI

0

0

0

93

0

0

0

0

2

5

■ i

' -'Sy       j^umire'uri^fejșțjcîaril      ■<

Număr-Bursede unitațtiedeîînVâțârr iseîricațireas

< liț? a)

: t:;- B^ olifnpiâdiș[p! «-■■-.A;/; ;;orsairiizat lit. b) "șwșițf calificat ". z.perit litț)"âu.©bținLrt ic z'.afeJpo.rîj^eiițiîtor; cara'cterșppftivsau

perforrnanțaacordate elevilor din lârit de stat dirr municipiul bălaii care. S-Tn prevederileaW;6/alin,;i,?- ?. ițemiu H>.l C$iiiijâ^etapeLeJrțațipnâ|ie;; $c6ri^reufilâ^^ &de-.Mim^erațauCTțî^",y';:v?/;^.<-:-;. în loturile de.pr^ȘÎ^dr^iriirate de

^concursuri^ cuȚcâra^erlteHnîco^șțiirițffiQ^de^iivel

:Nu rTtă r=r Burșe^iȘeeinei^'ăeordâte" elevilordi n ilas‘eie:\ - de învățământ eimnaziaLlicsalsau nrofesionaLcarese2

;■ ■Număr^-Burse destudiu 'acdrdate eleyiIor carie: âit obținut ț i mediageneraiă.de minim 9,00în. ■ Ă.-.șernesțruianteriorceluirareseJ ■A ’adardrburia șîsejncadrează/■■;;

pfevec^MpȚarț.: 9 din anexa i < y. <;?6iâirtiiilui.rir. 5576/^11'.?   ■■'

1 iNumăr^Bursede ajutorsocial <aco^late:elețildir ța're se, încadrează' -pcwede'iiîorart; 13 din anexa la

. '-îndăijtpaștiîn pre/ederile.a : Jîț ă) "aii. rez^tatedecsebițeiîi;^ rri^â;generafa;d.eceLp'^iiLȘ^riot2 . t^lar ahteribrrre^^yfn'prirriul

: 'șrâiârjpieiitrtfeiwițafl^i^aasi

Jiîti bî"auofrtîriutlocurile.LîLsau .11

ățăturâ; a aobțînut-’ .10 la purtareîn.anul Semestru© ț anyl uj ■ îlede îriceputalș a j;' șaî’saiitphifeSioriaf;" ia'-ețapefe j u^ețe’nel-riațidnaîeorgânizate □Hle''l/.liy$au lil ia-^> :&rtâur$uriior ailtu raL

âleblîimpiadelbF^

■deKlȘisfGșy.'iâ: etap&ejiidețerig'.

icur^urîlorîjcptefe . G}'"au dbțtniiț Ide a!ecdmpetițiilor/e

<'W'■'

? națlonal/organlzat

e:de:M^cjș^in^n

5576/2Q11'

țexaia ordinul nr,^

^artistice;cu caii știînțific/de nr

îctersportiysauci /elnațiorral/organ

fțara^rțehîîicd.-A'

'.J:j

"■.. 5"

Nr

■                   ?:’-r                S -'-z:

Nurnațbu^â^; 7peiȚamiânl2c»nf :?f,iițva‘^iiri'Cihiin.;

Numarbursede’: performantacbnf lît?.Vdin?Ordjți ^

?<Npmar?liursedfe-; pe^iȚâaiytai'țdrîi-'^Jt?G.iiiniiDr âr n-p

iMumarțbureepe.

:-,Tn'erîț'.ccinf'fitra^ ;V.';:^n:brălnt-Y;"i

: : 557^/2011

NurnaȚbursede ■^■erit’corjfiș.;Ut ■yyȘiri: Edilii ; ■y ^55767idiiy î

7 .rNuprișjri$rșe ;'țfțeîjț'&>niî nfcoâin ș ■■■țpîti!rr;5Ș76jQ01£f1,

țN,unHrkuis^iey

^țudiU'idiri^la^^;'

ștudiudinclaseie.

îSJNljriiaiAbujȘe^l^; ^iîțfKaiii^i'rcfi^iX

i&Nunjajjbuțse deC;

/ajijtq^q^fâ|.îrahfL.i

.^iW^aih'p^țîn-^"

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN" GALAȚI

0

0

8

129

8

0

0

0

3

2

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR, 17 GALAȚI

0

0

0

59

0

0

0

0

4

37

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA" GALAȚI

0

0

0

1

0

0

0

0

0

20

25

ȘCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MO1SIL GALAȚI

0

0

1 .

112

0

0

0

0

3

10

26

ȘCOALA GIMNAZIALA "IUL1A HASDEU” GALAȚI

0

0

0

115

0

0

0

0

0

1

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA" GALAȚI

0

0

0

15

0

0

0

0

1

4

28

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHA1 VITEAZUL” GALAȚI

0

0

0

27

0

0

0

0

4

5

29

ȘCOALA GIMNAZIALA ’MIHAIL SADOVEANU" GALAȚI

0

0

0

154

0

0

0

0

2

7

30

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN" GALAȚI

0

0

0

171

0

0

0

0

2

10

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NUMĂRUL 10 GALAȚI

0

0

0

17

0

0

0

0

0

5 '

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NFL16 GALAȚI

o

0

0

10

0

0

0

0

3

17

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 GALAȚI

0

0

0

55

0

2

0

0

18

14

Nr

Denumire unitate școlară       1 ■:

Număr.? Burse de unitățilede în vățărr .sefri&drea: îităjT au obținut: ■ - ale qiimpiade.iqr organira lit b) "ș-au calificat MENCSpent . 1 rt. c) "au obținut Ic competițiilor; caractersportivsau nățiofiăl, organizat

performanță ac lânt de stat dirirnu &în .prevederile ari srerni.urLlișilii.iac și cpșcuțsițrilcirșiș ede'MîriisțenjiEdi îirrloiurțlede pregi ■ii competfțîiieinte Jcurllel, 11sa LHIIIa cpridirsiiHldf .cqlț cucaractertehnia edeMECrS^diri-âi'

: 5576/2011

ordate/elevilordin nicipiuț'GălațîcBfe :.6/alîn.L .-îtapel.enățipnale:-Mafenațibnate' jcațjei",?.'!*/:• tjre prganizate.de mațk>naie-’t ■ ' ■ etapele naționale jral-artîstlce,cu itștiințifiCj de nivel exalaOrdinul nr.

■ Număr r-glirSede merit acordate elevilor din clasele de învățământ gimrtazlal,liceal$au profesional, care se,.-

. < .iîricadreâza în prevederile art .8,.alin. 1,.'     '

lit. a) "air 'rezul^ite':deb5ebițeia înyățătură: au obținut;' media genera Iade celpuțin9 șinotalO la purtare în; anul

Număr- Bursede studiu acordate elevilor opreau obținut ■/ media generală de minim 9,00 Țri ■■■' semestrul anterior celui care'se:

.. acordă bursa .șl seîncadrează : prevederilorșrt.9diriane>s ' '-Orfiinutai hr. 5576/2011

1 ■ 1

' "Număr- Burse de ajutor social .acordă teelevilof care se încadrează.-

prevederilor art. 13 din anexa la

Ordinulnr. 5576/2011 '

.Școlaranterior,

■ ■ ' școlar, perrtrți învîțământuluipri >.Rt.:b}''-|iți âle olimpiadelor-? •••; deMENCȘ;Ijț etapele județenel artistice, cu.can -științific, de nî

respectiv în primul semestru al anului elevii aflațiîn. clasele de început ale-' mar, gimnazial, lipeai sau. profesional;” Iocurilel,ll,sau UI laetapelejudețene cursurilorșcolarenaționaleorganizata ”. c),'âu obtinirt locurile l,ll, saulllla r a lecqmpetițiilor /concursurilor ciilțu rat i’cterșpbftiv'șauxu .caracter tehnico -: ■■ vel,național,-.org^                    ,:.

Numarbursede performanta țorrf-lit. a dinOrdin - 5576/2011: >

Nurii ar-,burse^de-performantacortf lit/iȘ din Cîrtiin ’’ :   5576/2011. •

Numarbursede performanta, cprif ■ fltc dinOrdin 5576/2011 '

Numarbursede . meritconfrita

■; • dirț.Ordjir^ ••

5576/2011 ■’

Numarburse de : merit conf Itt. b ■ ... dinOrdin .< 5576/2011/.

. Număr burse de merit corif liț c din;

Ordin 5S76/2011

Numar bursede ■ studiudin clasele V-V1II {corif. Ordin 5576/2011)

Numarbursede stțidlb din dăsele" K-Xlijțconf.Ordm .'.'5576/2011)

Numarbursede ajutor șpâăl coiif. -^Iita-diriOrdin’.;--

’ S576/2011

. Numarbursede .aj'Uțorșpcral conf: . Jiț' t di'n Ordin ■■:

'. 5576/2011   •

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.20 GALAȚI

0

0

0

18

0

0

0

0

0

1

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI

0

0

0

79

0

0

0

0

5

5

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.24 GALAȚI

0

0

0

24

0

0

0

0

0

12

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.25 GALAȚI

0

0

1

120

0

0

0

0

11

23

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 26 GALAȚI

0

0

0

48

0

0

0

1

4

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 GALAȚI

0

0

0

208

0

0

1

0

1

0

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 GALAȚI

8

0

0

184

0

0

0

0

9

7

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 GALAȚI

0

0

0

43

0

0

0

0

1

0

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 33 GALAȚI

0

0

0

131

0

1

0

0

2

18

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 GALAȚI

1

0

0

69

0

0

0

0

0

23

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.7 GALAȚI

0

0

0

90

0

0

0

0

10

0

45

ȘCOALA GIMNAZIALA "SF.GRIGORIE TEOLOGUL" GALAȚI

0

0

0

80

0

4

0

0

4

53
..//■

Număr-Bursedeperforrrianțăac unitățile detrwăiămâritde'.ștâi;pln rhu ? •     ■ se.încadreâiiă îri.Drevaiefîle aii

drdate elevilor din nfâpiul Galațlcare

Etapâeriațioiișle". ăla'r^riâtidnale

’ Numără B^Vse;.de\rnerîtaa3nJate'elevilor dirvdasele ? de învățârnântgimnaziâLlîceal sauprofeslona/carese <•    ■' ■ ■‘hrabireașraîri:'prevederile art. 8/alin.-l,^

litla) "au-ie^ultăte.depseblte jș'.înyă^țurâ: âu ■©tițfnut’? media generala de celpuțin Oșrnota 10 la'piiferg înanul

///■'■ Număr-Bursede studiu ;

obținut.

> -aleoiimpiadeioi

3rerhiyl\^.iiși5llîâj

-.sițbncbrwriiâr $o

•?'?',t-:•>’’ '/Peniin^^ităte               L->

or8an^a1 lit bj^s^âu calificat ;: MENCSpenit 1 it cpau obțin ut 'Ic ;ăle corn pețțțiîforj caracteKSpprtivsau

ae.de.iAîhîȘeț'uÎEd în laturile ctepregi rucpmpetițiileintc icuițli^ișaif'lii ;ț£ f concursurilor culti cu caracter tiâhnîd

jcațteî";:.? țif&o?gănizate;dd rrtaționâle"- A etape lehaționâ ie j^l^rtfediiș; cu:.; i$tii~nțiflc/de nfirel

l/școlarenterțor,-.

< școlar, pentru învîțământului p‘r ijit:.b)7%u^bținut ale/olimpiadelorș deMENCS; ;liț

respec&vinpnmu eie\rițaMțijndaș rmai;?grinnâkiâl/jfi: locuri! ei;il,$aulf i cursuri lorșcdlare .X)"au.obțiqut8oc

șmeștriiața,nul,ui. •.• aîedeiînffiputale - >" țâî sauprofâsionâi;"': ;la:ețapeîejudpțerie naționale organizate •iinleȚ- II, sbti țilbîar.

acordăte elevtlor ajreauobțînut; ■/. rțiedia geheralăde minim9,00 în. semestru janteriorceiul care se;

■ -Lacordă burșași se încadrează-

> prevederiior:art. 9dirianexa -L-:---Ord inului.nr.'5576/2011- ■’

/Număr- Burse de ajutor social acord ateelevilorca re se încadrează-■ prevederilorart 13dinanexa la ■ ■- ■ ■■   Ordi ri u 1 o p 5576/2011?

r:V ; 5'              i- ’ ■ ■                         <<<■.?■ .v ■= < ?'?■

național' organiza"

edeMECTȘ,,dina'r

■' 5576/2011/ //

exâ la ârdinulnr.;

era peie j uaețene are cu in pe u pi iyi^ cpr icu rșu niu r .cu nu i a r .■ Lartis^te/'cdpara&eț^ortiv^Lt cucaractertehnlcp 1 științific, de ni^LbațîoriâlLorgah'iiiate'dteMENCS;'/

;//

Nr.

-: • ■: y •'W- /                 ;          ;;

^umâSț>urșe;dep pei^orrnanțapQnT ■ ittza;din O^iîri ‘ 5576/2011' ‘

,;i Nurnar<biurad,d^. pPdormaritaconf

- Ite^diri/direițnp ; <5576/2011/^

^ldrri.at. bursede * ■ performâ rita conf■ ^iiț'^dirfOrdinC;/

■Nuhia rWrseȘes

.yrnerft coriȚl'ițăj;

■ <.dinDrdini'£ff '• 5576/2011- •/

Numarbursede ^m^-cdWjiVbf' ■J^țXjihPEdin-7?.'; ///557^/2011. . '''

jNțjijațtififșeide .'■

’/Heiâfairifiît^din.};

y_Nțitnar^țtr|e:cle^ țsțudiuțjiâ^a^ie V-VIII Lcqciț^in '■"■55'^Z261i)'.>;

/.Număr Șurae-de^: studjudiridlașele ;ÎX^[Ț^fibrdW 5576/2011}

'^UririiâcȘMrae'de^ ajutdrșoaâi COTifp

IțE'a

557^2011--:?

/;Ny mârțftirșe de'--xtjlițprysoclafdpnț; vdltLcdin.Ordini'.

! . /5576/2011 ?-/

46

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII ÎMPĂRAȚI" GALAȚI

0

0

0

101

0

0

0

0

0

11

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE” GALAȚI

0

0

6

284

0

0

0

0

4

2

48

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF.ANDREI’’ GALAȚI

2

0

0

28

3

0

0

2

1

4

NUMĂR BURSE DE ACORDAT

70

0

44

5132

55

21

61

215

125

331

Număr Total General Burse

114

-5208

276

456

Cuantum Burse in lei

188 lei

44 lei

44 lei

Președirijgae ședimță, Hristache Bogatu