Hotărârea nr. 236/2016

Modificarea HCL nr. 343/25.07.2013 privind atribuirea directa prin contract de concesiune catre S.C. Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, a extinderii Pietei de gros Calea Basarabiei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 236 din 15.12.2016

pentru modificarea H.C.L. nr. 343/25.07.2013 privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, a extinderii Pieței de gros Calea Basarabiei

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 268/28.11.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 118978/28.11.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 118980/28.11.2016, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând adresa nr. 21050/20.10.2016 a societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 105804/24.10.2016;

Văzând certificatul de atestare a edificării construcției nr. 122/14.06.2016 și încheierea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.69451/19.09.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 59, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. (5), lit. ”a”din Legea administrației publice locale nr. 213/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Art. 1 din H.C.L. nr. 343/25.07.2013 privind atribuirea directă prin

contract de concesiune către S.C. Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, a extinderii Pieței de gros Calea Basarabiei, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. i-(i)Se aprobă atribuirea directă, prin contract de concesiune, societății Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, a extinderii Pieței de gros Calea Basarabiei, cu suprafața de teren de 17.503,47 mp, proprietate publică a municipiului, situată în Galați, strada Calea Prutului, nr. 70A și suprafața construită de 1.124 mp alcătuită din hală legume-fructe(76o mp), hală pentru spălare și sortare(3O7mp) și grup sanitar(57 mp), cu toate bunurile aferente, identificate în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Obiectivul Piața de gros Calea Basarabiei, va avea suprafața totală de teren

de 21.942,49 mp și suprafața construită totală de 1.397 mp conform anexa 1, pentru care se va emite act adițional.

  • (3) La data punerii în posesie, terenul concesionat se va diminua cu suprafețele care sunt susceptibile a fi revendicate conform legislației în vigoare.

  • (4) Redevența se va stabiliprintr-o hotărâre ulterioară.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Preș<                ță.

; Hri

\ \


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Ofitdliian KovacsAnexa 2 la HCL nr. 236/15.12.2016

Mijloacele fixe cu care se suplimentează concesiunea Pieței de gros Calea Basarabiei

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Mijloace fixe (construcții, utilaje)

Nr. inventar

Valoare de inventar (la 21.11.2016)

A.

Piața de gros Calea Basarabiei

210325

1.

Hală legume fructe

Construcție Sc - 760 mp

Pct. 1,33

2.

Aerotermă centrifugală

Pct. 7

3.

Unitate exterioară

Pct. 8

4.

Evaporator

Pct. 9

3.486.340,55

5.

Hală sortare

Construcție Sc = 307 mp

Pct. 2,34

6.

Aerotermă centrifugală

Pct. 10

7.

Grup sanitar

Construcție Sc = 57 mp

Pct. 3,35

8.

împrejmuire

Pct. 6

B.

LTE Clădiri auxiliare și deservire Piața de gros Calea Basarabiei

210340

1.

AMENAJARE HALĂ - te rasa mente (sistematiza re verticală) 146 mp

2.

DRUMURI

RIGOLE TIP ACO 81 ml

SUPRASTRUCTURĂ PLATFORMĂ CAROSABIL 7107mp

3.

ALIMENTARE CU APĂ (rețea apă conductă 0 160 mm,

L=382 ml, hidranți apă 3 buc., cămine apă 7 buc.)

4.

REȚEA APĂ CALDĂ Șl RECIRCULARE a.c.m. țeava preizolată 0 27125 mm L=150 m rec. țeavă preizolată 0 1'790 mm L=165 m

5.

CANALIZARE 286 ml, CĂMINE = 10 buc. tub pafsin DN 20 L = 60 m

tub pafsin DN 30 L = 120 m

tub pafsin DN 40 L = 66 m

tub pp 0 160 L = 40 m

1.975.669,84

6.

INSTALAȚII ELECTRICE ÎN INCINTA = 590 ml

Cablu CyABy 4x16 iluminat L = 270 m Platbandă OlzN 40x4 L = 120 m

Cablu CyAby 3x150xto L = 200 m

7.

REȚELE TERMICE 390 ml+ 3 CĂMINE țeava preizolată 0 108/200 mm L = 294 m țeava 1 1/4" L = 96 m

desfacere carosabil aferent rețele termice

C.

Teren în suprafață de 17.503,47 mp

213424

2.961.300,00

TOTAL valoare de inventar (A+B+C)

8.423.310,39