Hotărârea nr. 234/2016

Concesionarea terenului in suprafata de 253 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului Galati, Str. Randunelelor nr. 2A - lot 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 234 din 15.12.2016

privind concesionarea terenului în suprafață de 253 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Rândunelelor, nr.2 A- lot 2

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 101/23.08.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.12.2016;

. Având în vedere expunerea de motive nr. 84856/23.08.2016, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 84858/23.08.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget-Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget -finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând cererea de concesionare teren înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 40999/30.07.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 15, Ut. ”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile Cap. III, pct. 3, Ut.” c” din anexa la H.C.L. nr. 350/2006 privind aprobarea Regulamentului de concesionarea unor categorii de terenuri proprietate privată a municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, alin. (5) lit/’b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă concesionarea terenului cu suprafața de 253,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, str. Rândunelelor, nr. 2 A- lot 2, în vederea extinderii și amenajării construcției existentă.

Art. 2 - Durata concesionării este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 3 - Se aprobă prețul redevenței de 31,565 lei/mp/an.

Art. 4 - Cuantumul redevenței se indexează anual, până la data de 30 noiembrie, cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada anterioară.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Președjjitedeședință, ftinstacheiBogatu

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octanian Kovacs